Vitamin C ןימטיו
תיברוקסא הצמוח
Ascorbic Acid

C ןימטיו לש וידיקפת
...C ןימטיו
.םיקרוע תשרט ענומ
.בל-תלחמ ענומ
.הניקת תואירבל ינויח
.הבוט תיללכ השגרהל שורד
.טנדיסקוא יטנא הווהמ
רשא יאת ןיבה רמוחה אוה ,ןגלוק תצמוח רוצייל שורד
,תקלצ תמקר תריצי ידי-לע ,העיצפ יקזנ ןוקיתל יארחא   
קוזיח ידי-לע ,םדה-ילכו םייכינח ,םייניש ,תומצע תקוזחתל   
.םהיתונפד   
תוקלדו ץחל יבצמל רקיעב ,םינומרוהה רוציי ךילהתב שורד
.(Adrenal Gland) הילכה תרתוי תטולב תלועפ תוניקתלו   
.לורטסלוכה לש םירמוחה ףוליח ךילהתב שורד
םיקיזמ םירמוחו םוהיז ,ןשע יקזנב םחליהל םיאתל רזוע
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמו םיישפוח םילקידאר :םירחא   
טשוה ןטרס :ןטרס תולחמ יגוס רפסמב םחליהל עייסמ
(Stomach Cancer) הביקה ןטרס ,(Esophagus Cancer)   
,םיקרפ תקלדב ןכו (Cervix Cancer) םחרה ראווצ ןטרסו   
.תונקדזה ימרוג תועפשה תנטקהבו בל-תולחמב ,דוריב   
,(!חותינ רחאל המלחהל בושח) המלחהו יופירב עייסמ
םימומיד תעינמב ,םינדגונו םינבל ,םימודא םד-יאת רוצייב   
.םיילאירטקב םימוהיזב המחלמבו םיעצפ יופירו   
.התרמוח תאו תוננטצהה ךשמ תא רצקמ
שילחמה ,יעבט (Antihistamine) ןימטסיה-יטנאכ לעופ
רוצייב עייסמ ,תורחא תויגרלאו המתסא לש םימוטפמיס   
םתעפשה לורטינב עייסמו (Liver Bile) דבכב הרמ ץימ   
.םירחא םינלערו לוהוכלא לש הליערה   
.הקעומו ישפנ-ץחל תעב ,דחוימב רבוג וב ךרוצה
.םירטימסנרטוריונו םינומרוה תזטניס לע יארחא
,םירחא םיבושח הנוזת ירמוח דוקפיתבו הגיפסב עייסמ
םתוליעפ ריבגמ אוה .םינובלחו B12 ןימטיו ,לזרב םהב   
ןיטקמה ,בושח טנדיסקוא יטנא אוה םג ,E ןימטיו לש   
.בל-תלחמל ןוכיס   

תצלמומ הכירצ
ג"מרובע
90
75
35
רגובמ
(1) השא
(2) םינשעמ

.םויב ג"מ 200 דע 100 תויהל תומכה לעש םיסרוגה שי (1)
.תפסות (2)
!םויב ג"מ 2,000 אוה ,רתומה ןוילעה לובגה

תורעה
תמדוקה תצלמומה הכירצה .הנכדוע תצלמומה הכירצה
.רגובמל ג"מ 60 לע הדמע  
.C ןימטיו לש הלודג הכירצ הרוסא הילכ ינבאמ םילבוסה לע


הגיפסל םיעירפמה םימרוג
.הובג םוח
.הקיטויביטנא
.ןושיע

.ישפנ חתמ
.הפק
.ןיריפסא
.(Cortisone) ןוזיטרוק

תורוקמ
ילעב תוקרי ,(םיירגרג) רעי תוריפ ,(רדה-ירפ דחוימב) םיירט תוריפ
המדא-יחופת ,הדש-תות ,תוינבגע ,ילוקורב ,לצב ,הקורי הוולע
.ןונצו

(3) ג"מקרי/ירפ(3) ג"מקרי/ירפ
57
4
23
0.5
1
7
70
8
וגנמ
שמשמ
הינבגע
לטפ
הנאת
הדש-תות
זופת
ץע-חופת
16
27
5
13
44
11
165
20
46
ודקובא
חיטבא
סגא
ןומסרפא
תילוכשא
הננב
הבאיוג
ןולמ
ןומיל

.םרג 100-ל (3) 
...בולישב דחוימב ליעי C ןימטיו
.םויזנגמו ןדיס םע דחוימב ,םילרנימהו םינימטיוה לכ

רתי תכירצ
לועפל הלולע C ןימטיו ג"מ 500 תכירצש ריהזמ יטירב רקחמ
םיקרפמ תקלדל םורגלו (Prooxidant) יטנדיסקוא-ורפ םרוגכ
דומעל תימויה הכירצה לעש ןעוטו םיאירב םישנאב ןטרסלו
.ג"מ 60 לע

ךירצי רבדה .ףוגהב תשוחנה לודליד םורגת רתי תכירצ
.C ןימטיו ףסות תליטנ םע דבב דב ,ונממ ףסות תליטנ    
םורגל הלולע ,C ןימטיו לש ,ההובג דע הנותמ הכירצ
.לושלישו םיזג ,הביקבו הפב םייוריג   

רתי תכירצ ינמיסת
.בוהצ ןתש
.ןתשה יכרדב תוקלדל ןוכיס ןיטקמה דחוימב יצמוח ןתש

הכירצ טועימ
...ל םורגי C ןימטיוב רוסחמ
.רידס יתלב בל בצק
.(Edema) תקצב
.המישנ רצוק

תולולע C ןימטיו לש תקפסמ תומכ תוכרוצ ןניאש םישנש אצמנ
.(Gallbladder) הרמ-סיכ תולחמב תוקלל
םיווהתמה ,םיקצומ םיעקשמ ןה (Gallstones) הרמ ינבא תיברמ
.לורטסלוכמ רקיעב םייושעו הרמה סיכב

ןעוט ,הרמ-ינבא תריצי לע C ןימטיו תכירצ תעפשה אשונב רקחמ
,לורטסלוכה רוציי םצע תא תענומ C ןימטיו לש הכומנ המרש
.םייקה הז קוריפב עייסת ,ההובג המרש דועב
הרמה-ינבא תוחתפתה תנכס תא םיניטקמ םינונגנמה ינש רמולכ
.םדב לורטסלוכ תואצמה בקע

םינימסת
ןגלוקב רוסחמ בקע ףוגה לכב םיפוכת םימומיד
.םייכינחב דחוימב ,ךכ בקע םד-ילכ תוטטומתהו   

...הינימסתש (Scurvy) תדפצ רתוי ינוציק בצמבו
.םיקרפמ יבאכו השלוח
םימודא םימתכ ,רועה ינפ לע םילוחכ-םירוחש םימתכ
.בגבו תועורזב ,זוכעב ,םיילגרב רעישה יקיקז ביבס   
(Dentin) ןיטנדה .תויגופסו תושלח תוכפוהש ,םייכינח ימומיד
.תופפורתמ םיינישהו קדסנ םיינישה (Enamel) גוגיזל תחתמ   


בל ומיש
...תעפשה בקע ,רחא ןימטיו לכמ רתוי ,סרהל שיגר C ןימטיו
אוה ,םימב סיסמ C ןימטיוש ןוויכ
.ןוזמ לושיב תעב םהילא רבוע   
.ןצמח
.םוח
.רוא


םיפיט
ובצמב ,רוריקב וקיזחהל שי ,ןוזמב יוצמה C ןימטיו רומישל
.ותשגה וא וב שומישה עגר דע ,ירוקמה   
,תולודג רתויש המכ תוסורפל סורפ ןוזמה תא שיגהל יוצר   
.ריואה ידי-לע ןימטיוה סרה תנטקהל   
.דבלב רצק ןמזו םימ טעמב לשבל שי C ןימטיו ליכמה ןוזמ
,תבחמב וא יודיאב הנכה ןה סרהה תנטקהל תוצלמומ תוטיש 2
.ןוזמה תענה ידכ ךות   
םיכותח תוריפ .וב C ןימטיו תומלש לע תרמוש ירפ תפילק
.קיטסלפ תיקשב קודה תופוטע רומשל שי ,ררקמב םיקזחומה   
בוט סיסב ושמשי ,C ןימטיו םיליכמה םילכאמ ולשוב םהב םימ
.םירחא םילכאמ תנכהל   
ןכל .ןוזמב ןימטיוה תלוכת תא תוסרוה קוצי לזרבמ תותבחמ
םירישע תוקרי תנכה תעב ןהב שמתשהל ןיא   
.יטגפס בטורל תוינבגע ומכ ,C ןימטיוב   
לע הלועה הפוקתל ןוזמ תאפקה תעב לילכ סרהנ C ןימטיו
10 סונימ דע 0 הרוטרפמטב ןוזמה תא רומשל שי .םיישדוח   
.'צ תולעמ