9 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 9

םיינורכ שאר יבאכו ךומנ D ןימטיו
תוקוניתב דערו D ןימטיו
תמדקומ הדילל ןוכיסו D ןימטיו
בל תקיפס יאו D ןימטיוב רוסחמ
הצופנ תשרט ילוחב D ןימטיו
(3) המתסא ענומ D ןימטיו
תרכוסל תוינוימיאוטואו D ןימטיו
(2) תויווכ םע םילפוטמל D ןימטיו
תבאז ילוחב ךומנ D ןימטיו
םירבשו D ןימטיוו ןדיס יפסות
םיקרועהו הובג ןונימב D 'טיו
תועיצפו יוקל ןונימב D ןימטיו
ירלוקסו-וידרק קזנ דגנ D3 ןימטיו
תויתקלד רוע תוערפה דגנ D ןימטיו
(2) D ןימטיו תורסחה ןויריהב םישנ
םירירשל תיז ןמש םע D ןימטיו
הימנאו D ןימטיוב רוסחמ
ליעי יתלב D ןימטיוו ךומנ םויזנגמ
םיפילופו D ןימטיו ,ןדיס
תירלוקסו-וידרק התומתו D ןימטיו
ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
תילובטמ תנומסתו D ןימטיו
המזקא ינימסת רפשמ D ןימטיו
שפנ תולחמל 3 הגמוא+D ןימטיו
2 גוס תרכוס ינפמ ןגמ D ןימטיו
רעיש תרישנו D ןימטיוב רוסחמ
ץחל יעצפו םירודזורפ רופרפ ,D 'טיו
םיכורא םירמולטל רושק D ןימטיו
בלה יעוריא רפסמ תא ןיטקמ D 'טיו
בל תולחמו D 'טיוב רוסחמ
םד ץחלו םיכומנ K 'טיוו D ןימטיו
D 'טיוב רוסחמל םרוג הנגה םרק
(1) המתסאב ןכסמ וניא ךומנ D 'טיו
(2) המתסאל ןוכיסו ןויריהב D 'טיו
D ןימטיוו זוטקלל תוליבס יא
אצאצה תוחתפתהו באה לש D 'טיו
תוירופ רפשמ D ןימטיו ףסות
באכ דגנ הבוט הליל תנשו D ןימטיו
תיתרכוס היתפוניטרו D 'טיוב רוסחמ
םדקומ רבעמה ליגו ןדיסו D ןימטיו
םירבגב ןימה ינומרוה D ןימטיו
םדקומ רעמ ליגו D 'טיו
הובג ןונימב D ןימטיו תכירצ
D ןימטיוב רוסחמו קוסיעה
ףוגב D ןימטיו רוטינל D3 ןימטיו
שישקה תויביטנגוקל D 'טיו+MCT
(1) שמש תויווכב לופיטל D ןימטיו
(1) תוחתפתהל קזנו ןויריהב D 'טיו
השיאה תוירופל ליעומ D ןימטיו
תינווינ םיקרפמ תקלדו D ןימטיו
D2 תמועל םיילפכ ליעי D3 ןימטיו
ןויריה תלערל ןוכיסו D ןימטיו

...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...4 תושדח - D ןימטיו ואר
...5 תושדח - D ןימטיו ואר
...6 תושדח - D ןימטיו ואר
...7 תושדח - D ןימטיו ואר
...8 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר


2017 ראורבפ
ץחל יעצפו םירודזורפ רופרפ הזוח ןוימה רדחב D ןימטיו תמר
ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital ירקוח
(Vitamin D) D ןימטיו תמר יכ ,םידרפנ םירקחמ ינשב ,וליג
םילוחה תיבב (ICU) ץרמנ לופיטל הדיחיל הסינכה תעב
,(Atrial Fibrillation) םירודזורפ רופרפל ןוכיס תוזחל היושע
ומרגנ רשא (Pressure Ulcers/Bedsores) ץחל יעצפ
.םילוחה תיבב

Clinical Nutrition Week 2017 Orlando, Florida


2017 ראורבפ
רתוי םיכורא םירמולטל תורושק תוהובג D ןימטיו תומר
...ירקוח


2017 סרמ
בלה יעוריא רפסמ תא ןיטקמ D ןימטיו
הב ,ןיס Capital Medical Uni.-ב הכרענש ,הזילנא-אטמ
לש רתוי תוהובג תומר יכ האצמ ,שיא 180,667 ופתתשה
םד ילכו בל תולחמ תוחפ םע תורושק D ןימטיו
לש רתוי ךומנ ןוכיסו (Cardiovascular Disease/CVD)
לכ דגנכ יכ םיחוודמ םירקוחה .ולא תולחממ התומת
בל יעוריאל ןוכיסה ןטק D ןימטיו ל"מ/ג"נ 10 תב תפסות
.D2-ו D3 ועמשמ D ןימטיו .10%-ב

The American Journal of Clinical Nutrition


2017 לירפא
בל תולחמל רוטקידניא הווהמ D ןימטיווב רוסחמ
םינמש םידליב
קרוי וינ NewYork–Presbyterian Hospital-ב רקחמ
רוסחמ יכ אצמ ,םילפוטמ 332 ופתתשה וב ,ב"הרא
םידליבו (Overweight) לקשמ ףדוע םע םידליב D ןימטיווב
(Early Marker) םדקומ ןמס תווהל יושע (Obese) םינמש
.(Cardiovascular Disease/CVD) םד ילכו בל תלחמ לש

2017 Annual meeting of the Endocrine Society


2017 לירפא
םד ץחל רתיל תורושק K ןימטיוו D ןימטיו לש תוכומנ תומר
וב ,Longitudinal Aging Study Amsterdam רקחמ
תוכומנ תומר בולישש אצמ ,םינש 6.4 ךשמב םינותנ ופסאנ
הובג םד ץחלל רושק (Vitamin K) K ןימטיוו D ןימטיו לש
.(Hypertension) םד ץחל רתיל ןוכיס רתילו רתוי

Hypertension


2017 יאמ
D ןימטיווב רוסחמל םרוג הנגה םרק
אצמ ב"הרא Touro University California-ב רקחמ
,רתוי הובג וא SPF 15 תגרדב (Sunscreen) הנגה םרקש
ליבוהל לולע ,(Skin Damage) רוע יקזנ עונמל דעונש
.ףוגב D3 ןימטיו ןימטיו לש ורוצייב ,99% ידכ דע ,רוסחמל

םיצילממ ,תוילמיטפוא D ןימטיו תומר קוזחיתו רופיש םשל
םיימעפ ,הנגה םרק אלל ,שמשל ףשחהל םירקוחה
.תוקד 30 דע 5 ךשמב עובשב

The Journal of the Am Osteopathic Association


2017 יאמ
סיטיטמרד וא המתסאל ןוכיס לידגמ וניא ךומנ D ןימטיו
סיסבה תא קדבש הדנק קביווק McGill Uni.-ב רקחמ
ךומנ D ןימטיו יכ אצמ רשא ,םדוק רקחמ יאצממל יטנגה
/סיטיטמרדלו(Asthma) המתסאל ןוכיס לידגהל לולע
(Dermatitis) סיטיטמרד קיפוטא/רועה לש המתסא
וניא D ןימטיו יכ אצמ ,תומיוסמ (Allergies) תויגרלאו
.סיטיטמרדל ןוכיסה תא תיחפמ
ופתתשה םהב םימדוק םילודג םירקחמ וללכנ רקחמב
.שיא 100,000-מ הלעמל

PLOS Medicine


2017 יאמ
המתסאל ןוכיס תיחפמ ןויריהה ךלהמב D ןימטיו
תודליה ןמזב
אצמ הינטירב King's College London-ב רקחמ
ינשה רטסמירטה ךלהמב D ןימטיו תכירצ תלדגהש
ןוסיחה תכרעמל ליעומ (Pregnancy) ןויריהל ישילשהו
לוחת ךכמ האצותכו קוניתה לש (Immune System)
.(Asthma) המתסא תוחתפתהל ןוכיסב הדירי

King's College London


2017 יאמ
D ןימטיו לש תוכומנ תומרל רושק זוטקלל תוליבס יא
University of Toronto Faculty of Medicine-ב רקחמ
זוטקלל תיטנג תוליבס יא םילבוסה םישנא לעש אצמ הדנק
םילכאמ תכירצ לידגהל (Genetic Intolerance to Lactose)
.D ןימטיוב םירישעה ,(Non-Dairy Foods) םייבלח םניאש
:םדוק לודג רקחממ רזגנ רקחמה
ופתתשהו וב ,Toronto Nutrigenomics & Health Study
.םישנו םירבג 1,495

Journal of Nutrition


2017 יאמ
אצאצה תוחתפתהה לע עיפשמ באה לש D ןימטיו
רתי תנמשהל ןוכיסו תודליה תעב
דנלריא Uni College Dublin ירקוח ופסאש םינותנ
Cross-Generation Cohort Study :לודג רקחממ
תורבעתהה ינפל באה ידי-לע D ןימטיו תכירצש םיארמ
(Height) הבוגל תיתועמשמ הרושק (Conception)
.םינש 5 ליגב דליה (Weight) לקשמלו

European Congress on Obesity (ECO)


2017 יאמ
תוירופ רפשמ D ןימטיו ףסות
ירקוח ידי-לע ופסאנ רשא םישדח םינותנ יפ-לע
ןיב רשקה יבגל הירטסוא ץארג Medical University
רשק אצמנ (Male Fertility) רבגה תוירופו D ןימטיו
ןורטסוטסטה תומרו תוכומנ D ןימטיו תומר ןיב ןיב
יושע D ןימטיו ףסות יכ אצמנ ןכו (Testosterone)
םיכישממ םירקוחה .םינימה ינשב ,תוירופה תא רפשל
.D ןימטיו ףסות לש תוילמיטפואה תומרה המ םיקדובו

Euro. Congress of Endocrinology (ECE), Lisbon


2017 יאמ
באכב לפטל םירזוע הבוט הליל תנשו D ןימטיו ףסות
רשקה תא קדבש ליזרב Uni. of Sao Paulo-ב רקחמ
תנש םע ,D ןימטיו ףסותש אצמ ,באכו הניש ,D ןימטיו ןיב
ךרד תווהל םייושע ,(Good Night's Sleep) הבוט הליל
,(Arthritis) םיקרפמ תקלדב ומכ ,םיבאכב לופיטל הליעי
היגלאימורביפ ,(Chronic Back Pain) םיינורכ בג יבאכ
.(Menstrual Cramps) רוזחמ יבאכו (Fibromyalgia)

Journal of Endocrinology


2017 יאמ
תיתרכוס היתפוניטרו D ןימטיוב רוסחמ ןיב רשקה
םייתרכס 10,007 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ תריקס
יטסיטטס רשק האצמ ,תונידמ רפסממ, הלעמו םינש 18 ינב
,(Diabetic Retinopathy) תיתרכוס היתפוניטר ןיב קהבומ
רוסחמו ,םלועה יבחרב ןורוויעל םיליבומה םימרוגהמ דחא
.D ןימטיוב

Canadian Journal of Ophthalmology


2017 יאמ
םדקומ רבעמה ליג תליחת םיתיחפמ ןדיסו D ןימטיו
ב"הרא University of Massachusetts Amherst-ב םירקוח
ןדיס םע הובג ןונימב םיפסותו הנוזתמ D ןימטיוש םיחוודמ
ליגל ןוכיסה תנטקהל םירושק תויהל םייושע (Calcium)
תנטקהב עויסו 17%-ב (Early Menopause) םדקומ רבעמה
הלחמל ןוכיס רתי :וז הפוקתל תורושקה תואירב תויעב
הדירי ,(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק
,(Early Cognitive Decline) תמדקומ תיביטנגוק
.דועו (Osteoporosis) סיזורופואטסוא
42 דע 25 תונב ,תושרומ תויחא 116,430 ופתתשה רקחמב
.םייתנש ידמ ורטונש םינש

The American Journal of Clinical Nutrition


2017 ינוי
םירבגב ןימה ינומרוה תומר הלעמ D ןימטיו ףסות
Medical University-ב רקובמ יארקא רקחמ יאצממ יפ-לע
תא תיתועמשמ לידגמ D ןימטיו ףסות הירטסוא ץארג
תיתועמשמ ןיטקמו (Estradiol) לוידרטסא ןומרוהה תמר
ןימ ינומרוה רשוק ןילובולג תמר תא
(Binding Globulin/SHBGSex-Steroid-Hormone)
לש תילמרונ המר ילעב הדימעה ליג ינב םירבגב
.(Testosterone) ןורטסוטסט ןומרוהה
.SHBG-לו לוידרטסאל ףוגב רמומ ןורטסוטסטה

2017 (ECE) European Congress of Endocrinology


2017 ינוי
הובג ןונימב D ןימטיו תכירצב לודיג
תא ןחבש ,ב"הרא University of Minnesota-ב רקחמ
3%-כ יכ חוודמ ,2014 דע 1999 םינשה ןיב ,D ןימטיו תכירצ
דע רועישב ,ימוי ןונימב D ןימטיו ףסות םיכרוצ הסולכואהמ
ימויה ןונימה תמועל 7 יפ טעמכ ,(IU) תוימואלניב 'חי 4,000
.'חי 600 :עגרכ ץלמומה
D ןימטיו תכירצ האצמנ םהב ,שיא 39,243 וללכנ םינותנב
.םויב 'חי 4,000 דע 1,000-מ םינונימב

JAMA


2017 ינוי
D ןימטיוב רוסחמל עירכמ םרוג הווהמ קוסיעה
תומר יכ הליג הדנק University of Alberta-ב ךרענש רקחמ
(Occupational Groups) הקוסעתה תוצובק תיברמב D ןימטיו
.תואירבל תוילמיטפואכ תובשחנה ולאל תחתמ הברה ןה
תואירב ידבוע ,(Shift Workers) תורמשמ ידבוע
(Indoor Workers) םינפ ידבועו (Healthcare Workers)
טועימ ללגב ,D ןימטיוב רוסחמל ןוכיס רתיב דחוימב םינותנ
םהב םירקחמ 71 ורקס םירקוחה .שמשה רואל הפישח
.שיא 53,425 ופתתשה

BMC Public Health


2017 ילוי
D ןימטיוב רוסחמ רחא בקעמל חתפמה אוה D3 ןימטיו
ךשמנש ,הינטירב דרופליג University of Surrey-ב רקחמ
,םייח ילעבמ םירצומב ורוקמש ,D3 ןימטיוש אצמ ,תועובש 12
יגולויב ןמסכ םיילפכ ליעי ,(Eggs) םיציבו (Fish) םיגד ומכ
ומכ ,םיחמצ לע ססובמה ,D2 ןימטיו רשאמ ,םדב D ןימטיול
D2 ןימטיוב רבגותמ םחל וא (Mushrooms) תוירטפ
.(D2-Fortified Bread)
וקוזיחל סיסב שמשל ולא םיאצממ לע םירקוחה ירבדל
.(Food Fortification) ןוזמב D ןימטיו לש

American Journal of Clinical Nutrition


2017 ילוי
שישקה תויביטנגוקל D ןימטיו + MCT
ףסות יכ ואצמ ןפי s UniversityShowa Women ירקוח
תינוניב תרשרש ילעב םידירצילגירט בלשמה יתנוזת
ונימא תוצמוח ,(Medium-Chain-Triglycerides/MCTs)
,(Vitamin D3) D3 ןימטיוו (Leucine) ןיצואלב תורישע
יביטנגוק דוקפית רפשל יושע ,םישדוח 3 ךשמב ןתינה
.(Frail Ederly) םישולח םישישקב (Cognitive Function)
ליג ינב ,תובא יתב ירייד םישישק 38 ופתתשה רקחמב
.םינש 87 עצוממ

Journal of Nutritional Science and Vitaminology


2017 ילוי
(1) שמש תויווכב לופיטל D ןימטיו
Case Western Reserve University-ב םידקמ רקחמ
:הובג ןונימב D ןימטיו תליטנ יכ אצמ ב"הרא ויהוא
,הייווכה תורקמ העש ךותב ,'חי 200,000 דע 50,000-מ
שמש תייווכ לש םימוטפמיסה לע הלקהב רוזעל היושע
.באכו תויחופלש ,תוימומדא :(Sunburn)
הלקה ,לופיטהמ האצותכ ,ווח רקחמב םיפתתשמה 20
.(Inflammation) תקלדה לעו (Swelling) תוחיפנה לע

Journal of Investigative Dermatology


2017 ילוי
הקיזמ ןויריהב D ןימטיו לש תקפסמ יתלב המר
(1) דליה תוחתפתהל
,(Pregnancy) ןויריהה ךלהמב ,דיתעל םאב ךומנ D ןימטיו
תיתרבחה תוחתפתהה לע ילילש ןפואב העיפשמ
תוירוטומה תויונמוימהו (Social Development)
ירקוח .רפסה תיב ליג ינפל דליה לש (Motor Skills)
םא :תוגוז 7,000 ונחב הינטירב University of Surrey
.הנבו

British Journal of Nutrition


2017 ילוי
השיאה תוירופ לע יבויח ןפואב עיפשמ D ןימטיו
תמר יכ ואצמ דנליז וינ ןידנד University of Otago ירקוח
תוירופב בושח דיקפת תלעב תויהל היושע םדב D ןימטיו
(Reproduction) הייברה רשוכבו השיאה (Fertility)
ןומרוהה תומר תא תסוומ D ןימטיו םירקוחה ירבדל .הלש
.(Anti-Mullerian Hormone/AMH) ינאירלומ-יטנאה
.םינש 25 דע 19 תונב םישנ 49 ופתתשה רקחמב

Nutrients


2017 ילוי
תקלד ילוח לש םייחה תוכיא רופישל D ןימטיו תולולג
תינווינ םיקרפמ
דנליאת Chulalongkorn University-ב רקחמ יאצממ
ךשמב ,('חי 40,000) הובג ןונימב D2 ןימטיוש םיארמ
תוכיא דדמו (Pain) באכה תמר תא רפשל יושע ,םישדוח 6
/(Osteoarthritis) סיטירתראואטסואמ םילבוסה לש םהייח
.תינווינ םיקרפמ תקלד
(Grip Strength) הזיחאה תמצועב היה רופישה
רקחמב .(Physical Performance) םיינפוגה םיעוציבבו
.תינווינ םיקרפמ תקלד ילוח 175 ופתתשה

ןתמ לע םירקוחה םיצילממ ,ולא םיאצממ לע ססבתהב
ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלד ילוחל D2 ןימטיו ףסות
.יוקל ינפוג דוקפית ילעב ,(Knee Osteoarthritis)

Nutrients


2017 ילוי
D2 ןימטיו תמועל םיילפכ ליעי D3 ןימטיו
לש ותוליעי יכ וליג הינטירב University of Surrey ירקוח
וז תמועל הלופכ ,םדב D ןימטיו תמר תאלעהב D3 ןימטיו
םתוליעי יבגל תויחנהה תוסחייתמ היפלו םויכ תבשחנה
עיפשהל יושעש רבד ,הווש ןפואב D3 ןימטיוו D2 ןימטיו לש
.D3 ןימטיו לש הכירצה תויחנה לע

University of Surrey


2017 טסוגוא
ןויריה תלערל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיוש ךכל תויאר יד ןיא
,ב"הרא קרוי וינ Cornell University-ב רקחמ יאצממ יפל
ףסות ,םיפסונ םירקחמ 20-ו םיבלוצ םירקחמ 3 ונחבש
ןויריה תלערל ןוכיסה תא תיחפמ וניא ,ומצע ינפב ,D ןימטיו
לש תוכומנ תומר ןיב רשקה ףא-לע ,(Pre-Eclampsia)
.הלחמל ןוכיס רתיו D ןימטיו

BMC Pregnancy and Childbirth


2017 טסוגוא
םיינורכ שאר יבאכל ןוכיס תולידגמ תוכומנ D ןימטיו תומר
תא וקדב דנלניפ University of Eastern Finland ירקוח
םיפוכת שאר יבאכל ןוכיסו D ןימטיו תומר ןיב רשקה
:לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב .(Frequent Headache)
,Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study
.םינש 60 דע 42 ינב םירבג 2,601 ופתתשה

שאר יבאכמ םילבוסב תועצוממה D ןימטיו תומר יכ אצמנ
םהמ ולבס אלש ולאבש דועב ,ל/מ"נ 38.3 ויה םיפוכת
.ל/מ"נ 43.9 תעצוממה המרה התייה

Medscape Neurology Minute


2017 טסוגוא
תוקוניתב דערל םרוג D ןימטיוב רוסחמ
וטגנישוו תנידמ Howard University Hospital-ב רקחמ
וא (Shudders) דער לש םירקמהמ קלח יכ אצמ ב"הרא
לולע בורקמ הז ודלונש תוקוניתב (Shivers) תורומרמצ
.D ןימטיוב רוסחממ עובנל
םוי 12-ו םימי 6 וקדבהש תוקוניתה ופתתשה רקחמב
'חי 800 תועצמאב לופיט רחאל םםייעובש .םתדיל רחאל
.הייעבהמ ולא תוקונית למג D ןימטיו

Pediatrics


2017 טסוגוא
תמדקומ הדילל ןיטקהל היושע D ןימטיו תמר תאלעה
רשאמ םהיתוקוניתו םישנ 1,000 לעמ ופתתשה וב רקחמ
ךרענ רשא םדוק רקחמ לש ויאצממ תא
הרימש יכ אצמש Medical Uni. of South Carolina-ב
(Pregnancy) ןויריהה ךלהמב התואנ D ןימטיו תמר לע
תמדקומ הדילל ןוכיסה תנטקהב ליעוהל היושע
.59%-ב (Preterm/Premature Birth)

PLoS ONE


2017 טסוגוא
בל תקיפס יאל ןוכיס 12 יפ לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
וב ,ליזרב Federal Uni. of Pernambuco-ב רקחמ
(Elderly) םישישק יכ הליג םילפוטמ 137 ופתתשה
12 יפ ןוכיס רתיב םינותנ D ןימטיוב רוסחממ םילבוסה
.(Heart Failure) בל תקיפס יאל
בל בצקו רתי תנמשה רשאמ רתוי הלודג וז ןוכיס תמר
.רידס יתלב

ESC Heart Failure


2018 רבמטפס
ףקתה הזוח הצופנ תשרט ילוחב D ןימטיוב רוסחמ
Harvard T.H. Chan School of Public Health ירקוח
יכ ואצמ ,תוידנלניפ םישנ ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב
ןוכיסה תא תיתועמשמ לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
השועה רבד ,(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרטל
.הלחמל ןמיהמ (Predictive Marker) יוזיחל ןמס ותוא
.הז ןוכיס ןיטקמ רוסחמה תייעב ןוקית

הלעמל לש םדה תקידב ינותנ ודמע םירקוחה ידיל
םינש 9 ךשמב ורטינ םירקוחה .תויניפ םישנ 800,000-מ
.הצופנ תשרטב ולחש ולא תא רתאל ידכ םישנה ינותנ תא
ויה הצופנ תשרטב ולחש םישנה ןיבמ 58% יכ ררבתה
.D ןימטיו לש תוכומנ תומר תולעב

Neurology


2017 רבוטקוא
המתסא ענומ D ןימטיו ףסות
םירסומ הינטירב ןודנול Queen Mary University ירקוח
יפקתה ינפמ המ תדימב ןגהל יושע D ןימטיוב ףוסית יכ
םימוהיז ידי-לע ומרגנ רשא םירומח (Asthma) המתסא
תונוילעה המישנה יכרדב םיילאריו
םיפסותה .(Viral Upper Respiratory Infections)
ושרדש המתסאה יפקתהב 30% תב הדיריל ואיבה
.תוקירז וא םידיאורטס תוילבט תועצמאב לופיט

The Lancet


2017 רבוטקוא
תרכוסל הרושקה תוינוימיאוטואו D ןימטיוב רוסחמ
ב"הרא Colorado School of Public Health-ב םירקוח
ליג ךשמב התואנ D ןימטיו תמר לע הרימש יכ םיחוודמ
ךומנ ןוכיס תחטבא םשל תינויח (Infancy) תוקניה
יטנג ןוכיס םע םידליב (Autoimmunity) תוינומיאוטואל
.(Type-1 Diabetes) 1-גוס תרכוסל

Diabetes


2017 רבמבונ
(2) תויווכ םע םילפוטמב עצפה יופיר תא רפשמ D ןימטיו
םהגנימרב Institute of Inflammation and Aging ירקוח
רשא םילפוטמל ןתינה D ןימטיו ףסות יכ םירסומ הינטירב
תויהל יושע (Severe Burns) תורומח תויווכמ םילבוס
תעינמו (Wounds) םיעצפה תמלחהל ינוכסחו טושפ יעצמא
.(Infections) םימוהיז

Society for Endocrinology annual conference
Harrogate, U.K


2017 רבמבונ
תוילכ תקיפס יאל ןוכיס לידגמ תבאז ילוחב ךומנ D ןימטיו
Johns Hopkins Uni. School of Medicine-ב רקחמ
ןוכיס לידגמ ךומנ D ןימטיו יכ הליג ב"הרא רומיטלוב
(Renal Disease) תוילכ תלחמ :(Organs) םירביאב קזנל
.(Lupus) סופול/תבאז ילוחב (Skin Damage) רוע יקזנו
47.3 עצוממ ליג ינב תבאז ילוח 1,392 ופתתשה רקחמב
.םינש
םירביאהמ דחא אל ףאב קזנל רשק ואצמ אל םירקוחה
.וקדבנש םירחאה

American College of Rheumatology/Association
(ACR/ARHP) of Rheumatology Health Professionals
Annual Meeting in San Diego, CA


2017 רבמצד
םירגובמב םירבשו D ןימטיוו ןדיס ףסות ןיב רשקה
םירגובמ 51,145 וללכנ הב הזילנא-אטמו תיתטיש הריקס
,תובא יתבב םיררוגתמה ,(םישישק הז ללכב),הלעמו 50 ינב
םיניטקמ דחי םהינש בוליש וא D ןימטיו ,ןדיס םאה הנחב
(Older Adults) םישישקב (Fractures) םירבש תועראיה
.תובא יתבב םינכושה

םהינש לש בולישלו םיביכרמה ינשל יכ ואצמ םירקוחה
ךריב םירבשל תוחיכשה תנטקהב תלעות לכ ןיא
.לופיט יאל וא ובצלפל האוושהב ,(Hip Fractures)

JAMA


2018 ראוני
םיקרועה תושקונ רהמ ןיטקמ הובג ןונימב D ןימטיו
יכ םיחוודמ ב"הרא הי'גרו'ג Augusta University ירקוח
,(Overweight/Obese) םינמש ,םיריעצ םיאקירמא-ורפא
הובג ןונימב D ןימטיוב ולפוטו ךומנ D ןימטיומ ולבסש
םיקרועה תוחישק תא ךכב ותיחפה ('חי 4,000 דע)
ופתתשה רקחמב .םישדוח 4 ךות (Arterial Stiffness)
תומרמ ולבסש םינש 45 דע 13 ינב םיאקירמא-ורפא 70
.םיקרועה תוחישק לש תונוש

PLOS ONE


2018 ראוני
ינקחשב תועיצפל ןוכיס לידגמ יוקל ןונימב D ןימטיו
יאקירמא לגרודכ
יזר'ג וינ Summit Medical Group תרבח הכרעש רקחמ
עירכמ דירפת שי םדב D ןימטיו סוטטסל יכ הליג ב"הרא
.(NFL) יאקירמא לגרודכ ינקחשב (Injury) תועיצפ תעינמב
םירבשל ןוכיס רתיל רושק D ןימטיוב רוסחמ יכ אצמנ
.(Muscle) םירירשה לש רתוי ךומנ דוקפיתו (Fractures)

תורחת וצימחהש םינקחשה ללכמ 86% םירקוחה ירבדל
.D ןימטיו לש תקפסמ יתלב תומר ילעב ויה תועיצפ ללגב
.םינקחש 214 ופתתשה רקחמב

Related Surgery & The Journal of Arthroscopic


2018 ראוני
שיגרה יעמה תנומסת יבאכ לע לקמ D ןימטיו ףסות
יכ אצמ הינטירב University of Sheffield-ב רקחמ
תנומסת ילפוטמב םיבאכה תלקהב רוזעל יושע D ןימטיו
,(Irritable Bowel Syndrome/IBS) זיגרה/שיגרה יעמה
ברקב הכומנ D ןימטיו תמר יכ יוליגה תובקעב תאז
.ולא םילוח

University of Sheffield


2018 ראוני
ירלוקסו-וידרק קזנ ענומ וא אפרמ D3 ןימטיו
רתוי טעמ יכ הלעמ ב"הרא Ohio University-ב רקחמ
םרגינש קזנ ןקתל היושע (Sunlight) שמשה רואל הפישח
ידי-לע (Cardiovascular System) םדה ילכו בלה תכרעמל
...ןהב ,תולחמ רפסמ
(Hypertension) םד ץחל רתי

(Diabetes) תרכוס
(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט

International Journal of Nanomedicine


2018 ראורבפ
תויתקלד רוע תוערפהל חיטבמ ןורתפ אוה D ןימטיו
ליעי לופיט תווהל יושע D ןימטיו יכ וליג Qatar-ב םירקוח
המתסא/תיפוטא רוע תקלדלו (Psoriasis) סיזאירוספל
.(Atopic Dermatitis) רועה לש
תיגרלא הבוגת עונמל יושע D ןימטיו ףסות יכ אצמנ
תרזעב תיפוטא רוע תקלד ילוחב (Allergic Response)
(Immunoglobulin E/IgE) ןילובולגונומיא ינדגונ רוציי יוכיד
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמ ידי לע

Skin Pharmacology and Physiology


2018 ראורבפ
תדלל תולולע D ןימטיו תורסחה ןויריהב םישנ
(2) םינמש םידלי
הינרופילק Keck School of Medicine of USC-ב רקחמ

ןושארה רטסמירטב ,םישנב D ןימטיוב רוסחמש הליג ב"הרא
לודגל ,שארמ תוקוניתה תא תנכתל לולע ,(Pregnancy) ןויריהל
(Obese Children and Adults) םינמש םירגובמו םידליכ
2% םג היה הלא םידליל .םירחאל סחיב םיבע םיינתומ ילעבו
.(Body Fat) ףוג ןמוש רתוי
.ןוויב דלי-םא לש תוגוז 532-מ ופסאנ רקחמה ינותנ

Pediatric Obesity


2018 ראורבפ
םירירשה ןוקיתב עייסמ תיז ןמש םע D ןימטיו
יכ אצמ תודלוח 28-ב ,היליציס Uni. of Catania-ב רקחמ
(Extra-Virgin Olive Oil) תיתכ תיז ןמש םע ךרצנה D ןימטיו
.םתובעלו (Muscle Fibres) רירש יביס ןקתל רוזעל יושע
.תועובש 10 ךשמנ רקחמה

Nutrients


2018 ראורבפ
הימנאל רבגומ ןוכיסל רושק D ןימטיוב רוסחמ
D ןימטיו תמר ילעב םידלי יכ וליג ןאריאב םירקוח
(Anemia) הימנאב תוקלל 3 יפ לודג ןוכיסב ויה הדורי
םירקוחה .התואנ D ןימטיו תמר ילעב םידליל האוושהב
.םינש 12 דע 9 ינב םידלי 937-מ תומיגד ופסא

Nutrition


2018 ראורבפ
ליעי יתלבל D ןימטיו תושוע תוכומנ םויזנגמ תומר

Lake Erie College of Osteopathic Medicine-ב הריקס
...יכ התלעה םימדוק םירקחמ לש
תקפסמ הניא ףוגב (Magnesium) םויזנגמה תמר רשאכ
םירמוחה ףוליח ךילהתב יוארכ בלתשהל אלש D ןימטיו לולע
יתלבו רוגא ,םישנאהמ קלחב ,רתונ אוה ןכלו (Metabolism)
.ליעפ
(Calcium) ןדיסה תמר תא תולעהל יושע D ןימטיו ףסות

הכומנ D ןימטיו תמרשכ םג ,ףוגב (Phosphate) טפסופהו
םויזנגמה תכירצ תמרש םישנאש איה רבדה תועמשמ .ידמ
םדה ילכ תודייתסהמ לובסל םילולע תקפסמ הניא םדי-לע
.(Vascular Calcification)

רתוי ןטק ףסותל םיקוקז תילמיטפוא םויזנגמ תמר ילעב
.הקיפסמ D ןימטיו תמר גישהל ידכ D ןימטיו לש

The Journal of the Am. Osteopathic Association


2018 סרמ
םיפילופל ןוכיס םילעמ D ןימטיוו ןדיס יפסות
הלעמ ב"הראב רקחמ יזכרמ רפסמ ללכש לודג רקחמ
D ןימטיו אלל וא םע ,(Calcium) ןדיס יפסותב שומישש
לש םימיוסמ םיגוס לש םתוחתפתהל ןוכיס לידגהל לולע
םיינטרס-םדק םילודיג לש וא (Polyps) םיפילופ
וא (Colon) סגה יעמב (Precancerous Growths)
תליחתמ םינש 10 ךות (Rectum) םוטקר/תעבטה יפב
45 ינב שיא 2,259 ופתתשה רקחמב .ףסותה תליטנ
.םינש 75 דע

תעינמל תויתנש רקס תוקידב לע םיצילממ םירקוחה
(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרס תוחתפתה
.(Colonoscopic Screening) היפוקסונולוק ונייהד

Gut


2018 סרמ
תירלוקסו-וידרק התומתל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
םילוחה םישנא היגברונ Uni. of Bergen-ב םירקוח ירבדל
(Cardiovascular Disease/CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמב
שילשל בורקב (Death) התומתל ןוכיס ןיטקהל םילוכי
.תילמרונ D ןימטיו תמר לע הרימש ידי-לע

4,114 לש םד תומיגד ,םינש 12 ךשמב ,ונחב םירקוחה
סירוטקפ הניגנאל ששח היה םהיבגל רשא םירגובמ
יכ ,םירקוחה םינייצמ ,תאז םע .(Angina Pectoris)
.הז ןוכיס םילידגמ D ןימטיו ידמ תוחפ וא ידמ רתוי

The Journal of Clinical End. & Metabolism


2018 סרמ
ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
ןגמ D ןימטיו יכ אצמ ןפי National Cancer Center-ב רקחמ
33,736 לש םהינותנ תא ונחב םירקוחה .(Cancer) ןטרס ינפמ
.לודג םדוק רקחמב ופתתשהש ,םינש 69 דע 40 ינב ,םינפי
.םינש 16 עצוממב ךשמנ רקחמה

The BMJ


2018 סרמ
תונבב תילובטמ תנומסתל חתפמה אוה D ןימטיו
הלעמו הנש 50
Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado-ב רקחמ
חתפמה אוה D ןימטיוב רוסחמ יכ אצמ ליזרב ולואפ ואס
.(Metabolic Syndrome) תילובטמה תנומסתה תייעבל
(Postmenopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנהמ 57.8%-ב
45 תונב םישנ 463 ופתתשה ,םייתנש ךשמנש ,רקחמב
.םינש 75 דע

Maturitas


2018 לירפא
המזקא ינימסת רפשמ D ןימטיו ףסות
תעפשהל עגונב םימדוק םירקחמ ורקסש Qatar-ב םירקוח
,(Skin Physiology) רועה תיגולויזיפ לע D ןימטיו ףסות
ינימסת לש םרופישב רוזעל הייושע ףסותה תליטנ יכ ואצמ
...תואבה תויתקלדה רועה תויעב
(Eczema) המזקא
(Psoriasis) סיזאירוספ
(Atopic Dermatitis) תיפוטא רוע תקלד

Skin Pharmacology and Physiology


2018 לירפא
שפנ תולחמל 3 הגמוא + D ןימטיו
Children's Hospital Oakland Research Institute ירקוח
םע דחי D ןימטיו לש ףוריצה יכ ואצמ ב"הרא הינרופילק
רבודמ רשאכ ,םירפשמ DHA-ו EPA (Omega-3) 3-הגמוא
יביטנגוקה דוקפיתה תא (Mental Illness) שפנ תולחמב
תיתרבח תוגהנתהה תאו (
...ב דחוימב ,(Social Behavior)
ADHD
(Schizophrenia) הינרפוזיכס
(Bipolar Disorder) תיבטוק וד הערפה
רטימסנרטוריונה לש העובק המר לע םירמוש םהש ךכל תודוה
.(Brain) חומב (Serotonin) ןינוטורס (Neurotransmitter)

The FASEB Journal


2018 לירפא
2-גוס תרכוס ינפמ ןגמ D ןימטיו
ןס University of California-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
האירוק לואיס National University םע דחי ב"הרא וגייד
תוקלל ןוכיס לידגהל לולע D ןימטיוב רוסחמ יכ אצמ
ירבדל ,ולא םיאצממ .(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב
.םייח-ילעבב םימדוק םירקחמ יאצממ םיקזחמ ,םירקוחה

PLOS ONE


2018 לירפא
(רמאמ) רעיש תרישנל םרוג D ןימטיוב רוסחמ
רעיש ןדבואל םרוג D ןימטיוב רוסחמש ךכל תויאר ואצמ םירקוח
םתלידג תא ררועמ D ןימטיו .תורחא רעיש תויעבו (Hair Loss)
רוסחמה תעפשה ןאכמו (Hair Follicles) רעישה יקיקז לש
.רעישה תלידג לע D ןימטיוב

תוחרקתהל רושק תויהל לולע D ןימטיוב רוסחמ םירקוח ירבדל
רשא תינומיאוטוא הלחמ ,(Alopecia Areata) תיתצובק/תירוזא
.הכומנ ולא םישנאב D ןימטיו תמרו רעיש תרישנל תמרוג

הכומנ D ןימטיו תמר םע תויהל םייושעש םישנא שי ,תאז םע
(Crohn's Disease) ןורק תלחמ ומכ ,תרחא עקר תלחמ ללגב
הגיפס ףוגהמ תוענומה (Celiac Disease) קאילצ תלחמ וא
.הנוזת ירמוח לש האלמ

MT

.