3 תושדח - B9 ןימטיו/תילופ הצמוח
Folic acid/Vitamin B9 - News 3


תינויריה תרכוסו ןויריהב תילופ 'ח
(3) תויביטינגוקו תילופ 'ח
(3) םזיטואו ןויריהב תילופ 'ח
בלב םידלומ םימומ דגנ תילופ 'ח
(1) םד ץחלל ןיניגרא+B ינימטיו
(2) םד ץחל הניטקמ ןויריהב פ"ח
חומה תורדרדיה תריצעל םינימטיו
(4) םישישקב תויביטנגוקו תילופ 'ח
םידליב הימקול תענומ תילופ 'ח
(5) 'גוק הדירי םע םישישקל תילופ 'ח
(4) הרבדה ירמוחמ םזיטואל תילופ 'ח
(2) תיטתניסו תיעבט תילופ 'ח
ןואכיד דגנ הדילה ינפל תילופ 'ח
(2) היגרלאו ןויריהב רחואמ תילופ 'ח
הלבגה אלל תיעבט תילופ הצמוח
ינמושה דבכה תלחמו תילופ הצמוח
(5) םזיטואו ןויריהב תילופ 'ח
חומל B12 'טיו+תילופ הצמוח
(1) היגרלאל ןוכיס דגנ ןונימ
תודליה ןמזב ןטרסל ןוכיסה תנטקה
םיקרועה תשרט הטיאמ תילופ 'ח
(1) םזיטואו ןויריהב תילופ הצמוח
(2) םזיטואו ןויריהב תילופ הצמוח
רתי תנמשהל ןוכיס הנשמ תילופ 'ח
דשה ןטרס תוחתפתהו תילופ 'ח
ןיעה תואירבל תילופ הצמוח
(1) תיטטניסו תיעבט תילופ ח
(1) תויביטנגוקו תילופ 'ח
הנמשהו תרכוס, ןויריהב תילופ 'ח
יחומ ץבש דגנ תילופ 'ח
םח ריווא גזמ דגנ תילופ 'ח
םירבוע תומו תילופ 'חב הרשעה יא
ירחאש םויה תלולג
ןוסיחה תכרעמו ההובג תילופ 'ח
(2) תויביטנגוקו תילופ 'ח


ואר
...תילופ הצמוח
...1 תושדח - תילופ הצמוח
...2 תושדח - תילופ הצמוח


2011 רבמצד
םירגובמב חומה דוקפית רופישל B12 ןימטיו +תילופ הצמוח
...םירקוח


2012 ראוני
(1) תויגרלאל ןוכיס הניטקמ ילמיטפא ןונימב תילופ הצמוח
הילרטסוא University of Western Australia-ב םירקוח
(Pregnancy) ןויריהב תילופ הצמוח תליטנמ ששחהש םירסומ
טרפ ,השעמלו ךרפומ קוניתב (Allergy) היגרלאל ןוכיס לידגי
ןוכיס ןיטקהל השעמל היושע איה (Eczema) המזקאל ןוכיסל
.תויגרלאל
תכרעהל ליבקמב ולטינ ,(Infants) תוקוניתהמ םדה תומיגד
רטסמירטב ויהש תוהמיא 628 ידי-לע תילופה הצמוחה תכירצ
.ןויריהה לש ןורחאה

Allergy


2012 יאמ
תודליה ןמזב ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוחב ברשעה
תפסוה יכ אצמ ב"הרא University of Minnesota-ב רקחמ
רפסמ לש םתוחיכש תא ןיטקהל היושע תונוזמל תילופ הצמוח
חומה ןטרס לשו (Kidney Cancer) תוילכה ןטרס לש םיגוס
.(Brain Cancer)
ןוזמה ירבד לש םקוזיח רחאל דעו ינפלמ ךשמנש ,רקחמב
8,829 ופתתשה ,םיירוטדנמ ושענ תילופ הצמוחב ב"הראב
.םינש 4 ליג דע הדילהמ םידלי

Pediatrics


2012 ינוי
םיקרועה תושקתה תא טיאמ תילופ הצמוח ףסות
,הזילנא-אטמ וכרעש ןיס Anhui Medical University ירקוח
םישנא 2,052 ופתתשה םהב םיינילק םירקחמ 10 וללכנ הב
תיחפהל םייושע תילופ הצמוח םיליכמה ןוזמ יפסות יכ ואצמ
התוחתפתה בצק תא ךכ ןיטקהלו םיקרועה תונפד תושקתה תא
םילבוסה ולאב דחוימב ,(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט לש
וא (Chronic Kidney Disease/CKD) תינורכ תוילכ תלחממ
.(CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס רתיב םייוצמה ולא

Atherosclerosis


2012 ינוי
(1) םזיטואו ןויריהב תילופ הצמוח
,ב"הרא קרוי וינ SUNY Downstate Medical Center-ב רקחמ
278-ו (Autism) םזיטוא םע םידליל תוהמיא 429 ופתתשה וב
םיטסיטואה םידליל תוהמיאה יכ הליג ,םילמרונ םידליל תוהיא
םיפסותמו ןוזממ (Folic Acid) תילופ הצמוח ידמ טעמ וכרצ
תוהמיאל האוושהב ,(Pregnancy) ןויריהה לש םדקומ בלשב
.םיטסיטוא ויה אלש םידליל

American Journal of Clinical Nutrition


2013 ראורבפ
(2) םזיטואו ןויריהב תילופ הצמוח
,היגברונ ולסוא Norwegian Institute of Public Health ירקוח
2002 םינשה ןיב ודלונש םידלי 85,176 ופתתשה וב רקחמב
הצמוח (Supplement) ףסות הלטנ םמיאש ולא יכ אצמ ,2008-ו
ןוכיסב ואצמנ (Pregnancy) ןויריהה לש םדקומ בלשב תילופ
םמיאש ולאל האוושהב תיטסיטוא הערפהל 39% ןב תחפומ
ידי-לע ןמומ רקחמה .תילופ הצמוח ףסות הלטנ אל
.Norwegian Ministry of Health and Care Services

JAMA


2013 ילוי
תוקוניתב רתי תנמשהל ןוכיס הנשמ תילופ הצמוח
,תודלוחב ךרענש ,הדנק University of Toronto-ב רקחמ
רוזעל היושע תוקניב תילופ הצמוח לש ההובג הכירצ יכ אצמ
.םייחה ךשמהב (Obesity) רתי תנמשהל םייטנג םינמס תונשל

Epigenetics


2014 ראוני
דשה ןטרס תוחתפתה דדועמ תילופ הצמוח רתי
הדנק University of Toronto-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
םימעפ 5-ו 2.5 יפ) הובג ןונימב תילופ הצמוח ףסות יכ אצמ
םיאת לש םתוחתפתה תא דדועל יושע (ץלמומה ימויה ןונימהמ
םימייק םיינטרס םיאתו םיינטרס-םדק
תמקרב (Existing Pre-Cancerous or Cancerous Cells)
.(Breast Tissue) דשה

PloS One


2014 לירפא
ןיעה תואירבל תילופ הצמוח
Harvard Medical School-ב (Cohort Study) בקוע רקחמ
41,221-ו םירבג 78,980 ופתתשה וב ,הנש 30 ךשמנש ב"הרא

B6 ןימטיו לש םתכירצ תלדגה יכ אצמ ,הלעמו 40 ינב ,םישנ
תילופ הצמוחו (Vitamin B12) B12 ןימטיו ,(Vitamin B6)
(Homocysteine) ןיאטסיצומוה תומר תנטקהל הרושק (Folate)
.םדב
ןשייאילופסקא המוקואלג תנומסת דגנ תלעופ תילופ הצמוח
- רתויב הצופנה המוקואלגה תרוצ - (Exfoliation Glaucoma)
ףאו (Visual Impairment) הייאר יוקילל םורגל הלולע רשא
.(Blindness) ןורוויעל

JAMA Ophthalmology


2014 ילוי
(1) תיטטניסו תיעבט תילופ הצמוח
לע הינטירב Newcastle University-ב םירקוח לש םהירבדל
קוחה תובקיעב) ,(Food Fortification) תונוזמ לש םקוזיח
,תונוזמל תילופ הצמוח תפסוה בייחמה הינטירבב אציש
- תיעבטה התרוצב תילופ הצמוח תועצמאב תושעיהל
(Vegetables) תוקריב העיפומ איהש יפכ ,- (Folate) טאלופ
ןוויכ ,(Folic Acid) תיטטניס תילופ הצמוח תועצמאב אלו
יטטניסה הנבמה תא (Metabolize) דבעל ףוגה לש ורשוכש
70-מ רתויו ב"הרא תובקעב הינטירב תכלוה ךכב .רתוי ןטק
.תופסונ תוצרא

Journal of Clinical Nutrition


2014 רבמבונ
(1) םייביטנגוק םיעוציב םירפשמ םניא B12 ןימטיוו תילופ 'ח
...רקחמ


2015 ראורבפ
הנמשהו תרכוסב תונב ןכסמ ןויריהב תילופ הצמוח רתי
,תודלוחב ךרענש ,לגוטרופ University of Porto-ב רקחמ
(Folic Acid) תילופ הצמוח יפסות לש םתעפוה תובקעב
תילופ הצמוח רתי תולטונה תוהמיאש אצמ ,םיהובג םינונימב
הייטנ ןהיתונבל םורגל תלולע (Pregnancy) ןויריהה ןמזב
רתוי רחואמ (Obesity) רתי תנמשהו (Diabetes) תרכוסל
.ןהייחב

Journal of Endocrinology


2015 סרמ
יחומ ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
,םירגובמ 20,702 ופתתשה וב ,ןיס Peking University-ב רקחמ
הירוטסיה אלל ךא ,(Hypertension) םד ץחל רתימ םילבוסה
יכ אצמ ,(Heart Attack) בל ףקתה וא (Stroke) יחומ ץבש לש
(Enalapril) לירפלנא הפורתהו (Folic Acid) תילופ הצמוח בוליש
םירגובמב יחומ ץבשל ןוכיסה תנטקהל רתוי הליעי תויהל היושע
.דבלב הפורתה רשאמ םד ץחל רתימ םילבוסה

האוושהב ,אצמנ תילופ הצמוח םע הפורתה תא ובלישש ולאב
ץבשל ןוכיסל יתועמשמ ןוטיק ,דבלב הפורתה תא ולטנש ולאל
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא הז ללכב ,(Ischemic Stroke) ימכסיא
ירלוקסו-וידרק םרוגמ התומת ומכ ,(Cardiovascular Events)
.יחומ ץבשו בל ףקתה ,(Cardiovascular Death)
ץבשה תצובק ינב לע תיתוהמ העפשה האצמנ אל ,תאז תמועל
.(Hemorrhagic Stroke) םמדמה

JAMA


2015 לירפא
םח ריווא גזמ דגנ םישישקל תרזוע תילופ הצמוח
ב"הרא Pennsylvania State University-ב רקחמ יאצממ יפל
םדה ילכ לש םתובחרתה תא רפשל תילופ הצמוח ףסות יושע
רפשלו (Older Adults) םישישקב (Blood Vessel Dilation)
(Heat Waves) םוח ילג לש ןמזב רועב םדה תמירז תא ךכב
ומכ ,םיירלוקסו-וידרקה םיעוריאה רפסמ תא ךכב םצמצלו
.(Heart Attack) בל ףקתהו (Stroke) יחומ ץבש

רצייל םילגוסמ םניא םישישקב םדה ילכ יכ םיריבסמ םירקוחה
םד תמירז ריבגהל ידכ (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת יד
.(Sweating) העזהה םע דחי תרתפנו תמייק הניאש הייעב ,רועל

Clinical Science


2015 טסוגוא
םירבוע תתומתל האיבמ תילופ הצמוחב הרשעה רדעה
לש התומתש םיחוודמ קרמנד Aarhus University ירקוח
,הדיפיב הניפס תייעב םע םידלונה ,םיבר (Fetuses) םירבוע
תליחתב הייעבה יוליג םע דיימ (Abortion) הלפה תועצמאב
תילופ הצמוח ףסות תליטנ ידי-לע העינמל תנתינ ,ןויריהה
.דיתעל םאה ידי-לע

אוה (Spina Bifida) העוסש הרדש / הדיפיב הניפס
הרדשה דומע תריגס וב (Birth Defect) הדילמ םומ
,דבלב תיקלח איה ול ביבס םימורקהו (Spinal Cord)
.תוילטנמו תוינפוג תויעבל םורגל לולעש יוקיל

תילופ הצמוחב רוסחמ אוה הדיפיב הניפסל םרוגה
.ןויריהה תליחת תעב ,הרהה השיאב B12 ןימטיו וא
.ןויריהל הסינכה ינפל דוע אלמל שי ולא םירוסחמ

יוליגה .ןויריהל םינושארה תועובשה 4-ב רצונ םומה
.(Ultrasound) דנואסרטלוא תקירס תועצמאב השענ

Birth Defects Research


2015 רבמבונ
ירחאש םויה תלולג
וחכשש םישנ יכ םירסומ לארשי ןליא-רב תטיסרבינוא ירקוח
עונמל ידכ ,וכלהמבו ןויריהה ינפל תילופ הצמוח ףסות לוטיל
ישימחה עובשל דע תאז ןקתל תולוכי ,ןקוניתב םידלומ םימומ
(ג"מ 5 ןב הובג זוכירב) רבגומ ןונימ תועצמאב ןויריהל
אל ישימחה עובשל דעש אוה ךכל רבסהה .םיישדוח ךשמל
.תיפוס חתפתהל םיבצעה תלעת הקיפסה

.ג"מ 5 תויהל םוריחה ןונימ לע םא תעכ םיקדוב םירקוחה
תמייקה וז תא הפילחמ הניא וז הצלמה םירקוחה ירבדל
הסינכה ינפלש םישדוחה תשולשב תילופ הצמוח לוטיל
ושע םרטש םישנל ףסונ תויונמדזה ןולח והז אלא ,ןוירהל
.תאז

JAMA Pediatrics


2016 ראוני
תמרוג םישישק םירבכעב ההובג תילופ הצמוח תכירצ
תתחפומ תינוסיח הבוגתל
Tufts University-ב ךרענש םישישק םירבכעב רקחמ
הדירומ ההובג תילופ הצמוח תכירצ יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב
(Immune Function) ינוסיחה דוקפיתה יאת לש םתוליעי תא
םיילאריו םימוהיזב םיעוגנה םיאת ינפמ הנגהל םישמשמה
.(Cancer) ןטרסו (Viral Infections)

Journal of Nutritional Biochemistry


2016 ראוני
הרושק ןויריהה תליחתב הדורי תילופ הצמוח
רתוי רחואמ םידליב הדורי היצינגוקל
דנלוה Erasmus University Medical Center ירקוח
הדילה ינפל תיעבט תילופ הצמוח לש הכומנ המר יכ ואצמ
חומ חפנל הרושק תויהל הלולע (Low Prenatal Folate)
םיעוציבו (Poorer Language) הפש ייוקיל ,רתוי ןטק ללוכ
םידורי (Visuo-Spatial Performance) םייבחרמ-םיילאוזיו
.םינש 8 דע 6 ןיב ליגל םעיגהב םיאצאצב
.תורה םישנ 10,000-ל בורק ופתתשה רקחמב

British Journal of Nutrition


2016 ראורבפ
הרושק ןויריהה ךלהמב תילופ הצמוח תכירצ
תינויריה תרכוסל לדגומ ןוכיסל
םירסומ ןיס ייפייה Anhui Medical University-ב םירקוח
ןויריהה ןמזב (Folate) תילופ הצמוח תוכרוצה םישנ יכ
תינויריה תרכוסל ןוכיס רתיב תויוצמ (Pregnancy)
.(Gestational Diabetes)
תרבגומ תדוגנתמ ולבסי השיא התוא יאצאצ םהירבדל
רקחמב .(Increased Insulin Resistance) ןילוסניאל
.םישנ 1,938 ופתתשה

Diabetes Care


2016 ראורבפ
(3) םישישקב תיביטינגוק תלוכי םירפשמ B ינימטיו
...רקחמ


2016 יאמ
םזיטואל ןוכיס לידגמ ןויריהב B12 ןימטיוו תילופ הצמוח ףדוע
...ירקוח


2016 ינוי
םזיטואל תחפומ ןוכיסל הרושק תילופ הצמוח
(3) היספליפא םע םישנ ידליב
הלוחה השיא יכ וליג היגברונ University of Bergen ירקוח
תילופ הצמוח תלטונה (Epilepsy) הליפנה תלחמ/היספליפאב
(Pregnancy) ןויריהה לש םדקומה בלשה ךלהמב (Folic Acid)
תופורתה לע ףסונב ,30 - דע 13-ו 13 דע 0 תועובשב -
.הרבוע לע ךכ הניגמ ,(Antiepileptic Drugs) תויטפליפא-יטנאה

Congress of the European Academy
of Neurology (EAN) 2016


2016 טסוגוא
בלב םידלומ םימומ ינפמ הניגמ תילופ הצמוח
אצמ הדנק רבוקנוו Uni. of British Columbia-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקמ (Folic Acid) תילופ הצמוחב ןוזמה רובגית יכ
(Congenital Heart Defects) בלב םידלומ םימומ רפסמל
.םיזוחא 27 דע 11 ןב רועישב

Circulation


2017 ראורבפ
(1) םדה ץחל תא רפשמ B ינימטיוו ןיניגרא בוליש
...ירקוח


2017 סרמ
םד ץחל הניטקמ ןויריהב ההובג תילופ הצמוח תמר
אצאצב הובג
םיילובטמ-וידרק ןוכיס ימרוג םע םאל דלונ רשא קונית
ץחל רתי תוערפה םהב ,(Cardiometabolic Risk Factors)
רתי תנמשהו תרכוס ,(Hypertensive Disorders) םד
(High BP) הובג םד ץחלל תחפומ ןוכיסב יוצמ (Obesity)
ההובג התייה ומיאב (Folate) תילופה הצמוחה תמר םא
.(Pregnancy) ןויריהה ךשמב
רשא ,ב"הרא ןוטסוב Boston Medical Center-ב רקחמב
(רוע תורוחש ןתיברמ) תוהמיא 1,290 ופתתשה ,םינש 9 ךשמנ
.ןהידליו (תוינפסיה ראשהו

American Journal of Hypertension


2017 סרמ
חומה תורדרדיה תריצעב בושח דיקפת ילעב םינימטיו
הינטירב Ulster University ירקוח ידי-לע םירקחמ תריקס
(Vitamin B12) B12 ןימטיוו (Folate) תילופ הצמוח יכ הלעמ
,(Brain Decline) חומה לש ודוקפית תורדרדיה תא םיטיאמ
יתלב בר ןמוש תוצמוח םהב ,םירחא הנוזת ירמוח לע ףסונב
(Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids) 3-הגמוא תויוור
.(Polyphenols) םילונפילופו

Nutrition Bulletin


2017 ינוי
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע םישישקל תילופ הצמוח ףסות
...ירקוח


2017 ינוי
םידליב הימקולל ןוכיס תענומ תילופ הצמוח
University of Palermo ירקוח וכרעש הריקס יאצממל םאתהב
ךלהמבו ינפל (Folic Acid) תילופ הצמוח תכרוצה השיא הילטיא
תוקלל היאצאצב ןוכיס ךכב ןיטקהל היושע (Pregnancy) ןויריהה
.(Childhood Leukaemia) תודלי לש הימקולב

Nutrition & Genes


2017 ינוי
הנותמ תיביטנגוק הדירי םע םישישקל תילופ הצמוח
לטינש (Folic Acid) תילופ הצמוח ג"מ 400 ןב ימוי ףסות
םייביטנגוק םיעוציב תיתועמשמ רפיש שדוח 12 ךשמב
ןורכיז תומישמב דחוימב ,(Cognitive Performance)
ברקב (Inflammations) תוקלד ןיטקהו (Memory)
.ןותמ יביטנגוק יוקיל םע (Elderly People) םישישק

168 ופתתשה ןיס Tianjin Medical School-ב רקחמב
הצמוחה ףסות תא ולביקש ,ןותמ יביטנגוק יוקיל םע שיא
.ילאנויצנבנוק לופיט וא תילופה

Scientific Reports


2017 רבמטפס
ןוכיס התיחפמ תורבעתהה ביבס תילופ הצמוח תליטנ
(4) הרבדה ירמוחמ םזיטואל

ןונימ ולטנש ,(Pesticides) הרבדה ירמוחל ופשחנש תוהמיא
תורבעתהה תביבסב (Folic Acid) תילופ הצמוח לש הובג
לע הערפה םע דלי תדילל ןוכיס ותיחפה (Conception)
.(Autistic Spectrum Disorder/ASD) יטסיטואה םורטפסה

םירסומ ב"הרא University of California, Davis ירקוח
םייאלקח הרבדה ירמוחל ופשחנ רשא תוהמיא יכ
ינפל םישדוח 3 ןיבש םוחתב ,(Agricultural Pesticides)
תילופ הצמוח ולטנש ,(Pregnancy) ןויריהל הסינכה ירחאו
ותיחפה ןויריהל ןושארה שדוחב םויל ג"קמ 800 ןונימב
.ASD חתפי םדליש ןוכיסה תא תיצחמב

Environmental Health Perspectives


2017 רבמבונ
לש התגיפסל העירפמ תיטתניס תילופ הצמוח ידמ רתוי
(2) תיגולויב תילופ הצמוח
דנלוה VU University Medical Center Amsterdam ירקוח
תיטתניס תילופ הצמוח לש חווט תכורא הפישחש ואצמ
תילופ הצמוח לש התגיפס תא שבשל הלולע (Folic Acid)
.(Folate) טאלופ לש ונייהד ,תיעבט

תיעבטה תילופה הצמוחה תמר תדרוהב יוטיב ידיל אב הז רבד
לעמ ןונימ םירקוחה ירבדל .19%-ב (Breastmilk) םא בלחב
רובגית השענ ןהב תונידמה דחוימב ,יוצר וניא םויב ג"קמ 400
.תילופ הצמוחב (Food Fortification) ןוזמ לש

Journal of Cardiovascular Pharmacology


2017 רבמצד
ןוכיס ןיטקמ הדילה ינפל תילופ הצמוח ףסות
הדילה רחאל ןואכידל
ףסות תליטנ יכ וליג ןיס Tianjin Medical School ירקוח
הדילה ינפל תילופ הצמוח
תוחפל ךשמב ,(Prenatal Folic Acid Supplementation)
הדילה רחאלש ןואכידל ןוכיס ןיטקהל היושע ,םישדוח 6
.םישנ 1,592 ופתתשה רקחמב .(Postpartum Depression)

Nutrients


2017 רבמצד
ןוכיס הריבגמ ןויריהב רחואמ תילופ הצמוח תליטנ
תודליה ןמזב היגרלאל
Uni. of Adelaide's Robinson Research Inst.-ב רקחמ
תילופ הצמוח תליטנ יכ נליג ,םישבכב ךרענש ,הילרטסוא
הלולע (Pregnancy) ןויריהה לש רחואמ בלשב (Folic Acid)
החימצ תעפשהב תודלי תויגרלאל אצאצב ןוכיס לידגהל
.(Intrauterine Growth Restriction/IUGR) תימחר-ךות

American Journal of Physiology-Regulatory,
Integrative and Comparative Physiology


2018 ראוני
תיעבט תילופ הצמוח תכירצל ןוילע לובג ןיא
םירסומ הינטירב Queen Mary University of London ירקוח
.(Folate Intake) תיעבט תילופ הצמוח תכירצל ןוילע לובג ןיא יכ
לע ססובמ (םויב ג"מ 1) ונמזב עבקנש ןוילעה לובגה םהירבדל
.יוקל חותינ
ורובגית רשאל הנורחאל האציש האירקב םיכמות ולא םיאצממ
תוקונית לע ךכב ןגהל ידכ תילופ הצמוחב (Flour) חמקה לש
.(Neural Tube Defects) תיבצעה הלעתב םידלומ םימומ ינפמ

Materials


2018 לירפא
B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש תוכומנ תומר
ינמושה דבכה תלחמ תרמוחל תורושק
...תומר


2018 יאמ
(5) 70%-ב םזיטואל ןוכיס הניטקמ ןויריהב תילופ הצמוח
תילופ הצמוח תולטונה םישנש אצמ הפיח תטיסרינואב רקחמ
וכלהמבו (Pregnancy) ןויריהה ינפל (B ןימטיו סקלפוקב)
.(Autism) םזיטואב תוקלל אצאצה ןוכיס תא ךכב תוניטקמ

2003 םינשה ןיב ונדלונ רשא םידלי 45,300 וללכנ רקחמב
ןויריהה ינפל תילופ הצמוח ףסות ולטנש םישנה .2007-ו
ףסותה תא ולטנש ולאו 61%-ב םזיטואל ןוכיס וניטקה
73%-ב ותוא וניטקה ןויריהה ךלהמב

JAMA

.