הגלג
Goat's Rue/Pestilenzkraut:תינמרג
(Galega officinalis/Tephrosia virginiana
Galega virginiana וא)
 
יבחרב תחמוצ איה .תוינטקה תחפשממ ,יתנש בר חמצ איה הגלגה
.םיחלו םיכומנ םירוזיאב ,הקירמא ןופצו הפוריא תשבי ,היסא
.(מ"ס 60 :יאקירמאה ןזה) םירטמ 1.5 הבוגל תאשנתמ איה
 
.םיילילג םילימרתה .םיצונמ םילעה .ריעש לועבגה
ןמגרא םעבצ .םיינימ-וד (חמצל 200 דע) םיחרפה
.ןבל וא
ץיפמ אוה ,וב העיגפ םע ךא ,חיר לכ ןיא חמצל
.םיענ אל חירתבונת תא ןהב ריבגת ,הגלגב תורפ תסבאה
.בלחה    
.םישבכל הליער הגלגה :הרהזא    
לטוק שמשמה ,(Rotenone) ןונטור ליכמ השקהו ךוראה שרושה
.הלערהב םיגד גידל וב ושמתשה םינאידניאה .יעבט םיקרח    
,(Rennet) ןינרל ףילחת ,ןופצה תוצראב ,חמצה שמיש רבעב
.הניבג תנכהב שמשמה   
 


 לודיג יאנת
.החלו הקומע ,בטיה תזקונמ ,תינוניב דע הלק עקרק
.האלמ שמש
.ןקנח םיעבקמ הגלגה ישרוש
םיערזה תא לובטל ץלמומ .ביבאב םיערזמ יובירה
.העירזה ינפל תועש 12 ךשמ םימח םימב     תויאופר תונוכת
,Galega officinalis ןזה שרושב םישמתשמ הקירמא ןופצב
.Galega virginiana םג יורקה
,Tephrosia virginiana ןזה חרפבו םילעב םישמתשמ הפוריאב
.החירפה תעב םתוא םיפסוא .םישבוימ םהינש

,םינינופאס ,(Galegine) ןיגלג םהב ,םידיאולקלא הליכמ הגלגה
.םינינאטו םירמ םירמוח ,םידיאונובלפ

...הגלגה
.(שרושה) םייעמ יעלות הדימשמ
.ןילוסניא רוציי תדדועמ
.העזה תדדועמ
.םא בלח רוציי הריבגמ
.תררועמ/הצירממ
.השלח תנתשמ
 
...ב לופיטל תשמשמ איה

 
.םא בלח תשרפה טועימ
.םירוענ תרכוס
.(Edema) תקצב
.(Fluid retention) םילזונ תריצא
.(לוכיע ימיזנאב רוסחממ) תינורכ תוריצע
תוכזב ,הפוריאב ,תובר הגלגה השמיש רבעב
...ב לופיטל ,העזה םורגל התנוכת
.ריאממ םוחב תוולמ תולחמ
.תופגמ

םישמתשמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
לפטלו ינימ קשח ררועל םג הגלגב
םתוא תשמשמ איה ןכ .תונוא ןיאב
.םישנל תואירבו ןח תבשהל

תורהזא
.רוע תקלד םורגל לולע רועב חמצה עגמ
.םיליער םיערזה