...יוצמ ןלידג ואר

2006 ינוי
תואירה ןטרס ינפמ ןגמ יוצמ ןלידג
ב"הרא University of Colorado-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(Flavanone) ןונבאלפ תבוכרת - (Silibinin) ןיניביליסש אצמ
(Lung Cancer) תואיר ןטרס לודיג תמלוב - יוצמה ןלידגב
,חמצהמ ףסותב ושמתשה אל םירקוחה .ותוטשפתה תאו
.רוהט ןיניביליסב אלא

םירבכעב םיינטרסה םילודיגה ומצמטצה לופיט תועובש 18 םותב
םה תועובש 29 רחאלו םיזוחא 38 דע 32-ב ןיניביליסב ולפוטש
41 םמצמטצה ןטרסה גושגיש .םיזוחא 70 דע 64-ב ומצמטצה
(Angiogenesis) םדה-ילכ לש םתורצוויה בצקו םיזוחא 74 דע
תואירה ןטרס לדומש םיריהזמ םירקוחה .89%-ב םמצמטצה
.םדא-ינבב תואיר ןטרס ףקשמ וניא םייח-ילעבב

Journal of the National Cancer Institute

2006 רבוטקוא
תרכוסב הטילשל רזוע יוצמ ןלידג
וליג ןאריא ןרהט Institute of Medicinal Plants-ב םירקוח
תא תמצמצמ יוצמה ןלידגהמ תיצמת לש ימוי ףסות תליטנש
.רכוס תסמעה תקידב ואר .15%-ב םוצב רכוסה תומר

ןיבולגומהה תומר לע תויבויח תועפשה ויה ףסותה תליטנל
,לורטסלוכה ךס לע ,(Glycosylated Hemoglobin) ררכוסמה
ברקב םידירצילגירטה תומר לעו LDL גוסמ לורטסלוכה תמר
.רקחמב ופתתשהש 2-גוס תרכוס ילוח 51

Phytotherapy Research on-line


2007 רבמבונ
דבכה ןטרס ינפמ ןגמ יוצמ ןלידג
תבוכרתש הליג ב"הרא University of California-ב רקחמ
ותוחתפתה עונמל היושע יוצמה ןלידגב (Silibinin) ןיניביליס
.(Liver Cancer) דבכה ןטרס לש ותוטשפתהו

,ןיניביליס לש םינוש םינונימל דבכ ןטרס יאת ופשחש ,םירקוחה
תוטשפתה עונמל היושע ,הרוהטה התרוצב תבוכרתה יכ וליג
התייה ןיניביליסה תעפשה .תנכותמ םיאת תומ דדועלו םיאת
.ןונימה לדוגל תיסחי

World Journal of Gastroenterology


2008 ינוי
בלה תואירבל ליעומ יוצמ ןלידג
תימלוג תיצמת יכ ואצמ ב"הרא Uni. of Arkansas ירקוח
LDL לורטסלוכה ןוצמיח תא התיחפמ יוצמה ןלידגהמ
םיקרועה תשרט תורצוויהל ןוכיס ןיטקמה םרוג ,86% דע-ב
היה הבטהה רועישש אצמנ .בלה תואירב תא ךכב רפשמו
.ןונימל יסחי

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 רבמצד
היפרתומיכ תובקעב דבכה תוליער דגנ יוצמ ןלידג
קרוי-וינ Columbia University Medical Center-ב רקחמ
לופיטל יוצמה ןלידגב שומיש םא אוצמל הרטמל ול םש ,ב"הרא
הצופנ יאוול תעפות = (Liver Inflammation) דבכה תקלדב
וניה = ותייעשהל וא ןטרסב לופיטה םוצמצל םורגל הלולעש
.חוטבו ליעי

הפירח תיטסלבופמיל הימקול ילוח םידלי 50 ופתתשה רקחמב
ןלידגה יכ אצמנ .(Acute Lymphoblastic Leukemia/ALL)
(Hepatoxicity) דבכה תוליערב החלצהב לפטמ יוצמה
.ודוקפית תא רמשמו יפרתומיכ לופיט תובקעב הרצונש

רצונש קזנ םצמצמ יוצמה ןלידגה יכ ואצמ םימדוק םירקחמ
.םינלער תעילב תובקעב וא (Cirrhosis) תמחש ללגב דבכב

Cancer


2011 רבמבונ
דבכ תלחמב לופיטל ליעומ וניא יוצמ ןלידג
(Hepatitis C virus/HCV) יס סיטיטפה םוהיז םע םילפוטמ
לשכנ (Interferon) ןורפרטניא תועצמאב םהב לופיט רשא
לכ וארה אל יוצמה ןלידגהמ תיצמת תרזעב ךשמהב ולפוטו
.ובצלפל האוושהב ,םתלחמב הטאה וא רופיש

Uni. of North Carolina-ב ךרענ רשא (SYNCH) רקחמב
םילפוטמ 154 ופתתשה תועובש 12 ךשמנו ב"הרא ליה לפ'אצ
םינונימה .ליעוה אל ןורפרטניא תועצמאב םהב םדוק לופיטש
םויב םימעפ 3 ג"מ 140-מ ויה םירקוחה ונחב םתוא םיינויפה
תוסומכב שומיש ךות ,םויב םימעפ שולש ג"מ 700 דע
.(Silymarin) ןירמיליס

The Liver Meeting 2011: American Association for the
Study of Liver Diseases 62nd Annual Meeting


2013 ראורבפ
הלוגס הרטלוא הנירק ינפמ רועה לע ןגמ ןיניביליס
ב"הרא University of Colorado-ב ועצובש םירקחמ ינש
לע ןגהל תרזוע (Silibinin) ןיניביליס תבוכרת יכ ואצמ
ידי-לע םרגנ רשא (Skin Cancer) רועה ןטרס ינפמ רועה
.(Ultraviolet Radiation/UV) הלוגס הרטלוא הנירק

אוהש ךכב ,הלופכ ךרדב לעופ ןיניביליסה םירקוחה ירבדל
.ונממ ועגפנ רבכש םיאת ןקתלו רועה ןטרס תא לוטקל עייסמ

ונרקוה רשא םיישונא רוע יאת לע השענ ןושארה רקחמה
ררבתה .שמשה תנירקמ 95%-כ הווהמה הנירק ,UVA-ב
םתומ תא דאמ הציאה עוגנה רועה לע ןיניביליסה םושייש
.ללכ ועפשוה אל םיאירב םיאת וליאו םיעוגפ םיאת לש

תנירקב ושמתשה םה ,םירקוח םתוא וכרעש ,ינשה רקחמב
ענומו םיאירב רוע יאת לע ןגמ ןיניביליסה יכ אצמנ .UVB
הווהמה ,וז הלוגס הרטלוא הנירקמ האצותכ קזנ םהמ
ןיניביליסה יכ ררבתה .שמשה תנירק לש םירתונה 5% תא
תלועפ תא קזחמ אוהש ךכל תודוה רועה יאת תנגהל לעופ
ריהמ ןוקיתל לעופה (Interleukin/IL-12) ןיקולרטניאה
.םימוגפ םיאת לש

Photochemistry and Photobiology


2013 ראורבפ
חומב לודיג דגנ יוצמ ןלידג
שמשל יושע יוצמה ןלידגה יערזמ קפומה (Silibinin) ןיניביליס
.גנישוק תלחמב לופיטל

לבלבתהל ןיאש ,(Cushing Disease) גנישוק תלחמ
,(Cushing's Syndrome) גנישוק תנומסתב הפילחהלו
חומה תרתוי תטולבב לודיג ידי-לע תמרגנ
.חומב היוצמה (Pituitary Gland)

ישפנה חתמה ןומרוה לש תולודג תויומכ שירפמ לודיגה
ןיפורטוקיטרוקונרדאה אוה (Stress Hormone)
שרפומ ויתובקעבו (Adrenocorticotropin/ACTH)
,(Adrenal Glands) הילכה תרתוי תוטולבמ לוזיטרוק
םדה-ץחלב היילעל ,לקשמב הריהמ היילעל םרוגה רבד
.םירירש תשלוחו

תויעבו םימוהיז ,סיזורופוטסואב תוקלל הטונ הלוחה
םירקמה תיברמב .ןואכיד ףאו יביטנגוקה דוקפיתב
חומה תרתוי תטולב תרסה ידי-לע הייעבה לפוטתת
.חותינב


הינמרג ןכנימ Max Planck Institute of Psychiatry ירקוח
תועצמאב הייעבב לפטל ןתינ יכ ,םירבכעב רקחמב ,ואצמ
ןיניביליסה ונייהד ,יוצמה ןלידגה יערזב ירקיעה ליעפה רמוחה
ןפואב דקפתל לודיגה יאת ורזח לופיטה רחאל .(Silibinin)
.ומלענ גנישוק תלחמ ינימסתו ילמרונ

Nature Medicine


2015 לירפא
לש עזג יאתמ הלידג תענומ יוצמ ןלידג לש תינויפ תיצמת
סגה יעמה ןטרס
ב"הרא Uni. of Colorado Cancer Center-ב םירקוח
תיצמתב ליעפה קלחה - (Silibinin) ןיניביליס יכ םיחוודמ
תא טיאמ - יוצמ ןלידג לש (Seeds) םיערזהמ תיטרדנטס
סגה יעמה ןטרס לש (Stem Cells) עזגה יאת תלוכי
.הלחמה תא חתפלו ךישמהל

וחתפתה רשא םירבכעב םילודיגמ עזג יאת וקרזוה רשאכ
חתפל ולא וחילצה אל ,םישדח םילדומל ןיניביליסב
.ןיניביליס רדעיהב םג הדימ התואב םייביסרגא םילודיג

American Association for Cancer Research (AACR)
Annual Meeting 2015

.