...יוצמ ןלידג ואר
 
2006 ינוי
תואירה ןטרס ינפמ ןגמ יוצמ ןלידג
אצמ ב"הרא University of Colorado-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
ןלידגב (Flavanone) ןונבאלפ תבוכרת - (Silibinin) ןיניביליס יכ
.ותוטשפתה תאו (Lung Cancer) תואיר ןטרס לודיג תמלוב - יוצמה
.רוהט ןיניביליסב אלא ,חמצהמ ףסותב ושמתשה אל םירקוחה

םירבכעב םיינטרסה םילודיגה ומצמטצה לופיט תועובש 18 רחאל
םה תועובש 29 רחאלו םיזוחא 38 דע 32-ב ןיניביליסב ולפוטש
םמצמטצה ןטרסה גושגיש .םיזוחא 70 דע 64 ןב רועישב ומצמטצה
(Angiogenesis) םדה-ילכ לש םתורצוויה בצקו םיזוחא 74 דע 41
תואירה ןטרס לדומש םיריהזמ םירקוחה .89% רועישב םמצמטצה
.םדא-ינבב תואיר ןטרס ףקשמ וניא םייח-ילעבב

Journal of the National Cancer Institute

2006 רבוטקוא
תרכוסב הטילשל רזוע יוצמ ןלידג
יכ וליג ןאריא ןרהט Institute of Medicinal Plants-ב םירקוח
תומר תא תמצמצמ יוצמה ןלידגהמ תיצמת לש ימוי ףסות תליטנ
.רכוס תסמעה תקידב ואר .15%-ב םוצב רכוסה
ןיבולגומהה לש ויתומר לע םג תויבויח תועפשה ויה ףסותה תליטנל
לע ,לורטסלוכה ךס לע ,(Glycosylated Hemoglobin) ררכוסמה
51 ברקב םידירצילגירטה תומר לעו LDL גוסמ לורטסלוכה תמר
.רקחמב ופתתשהש 2-גוס תרכוס ילוח

Phytotherapy Research on-line


2007 רבמבונ
דבכה ןטרס ינפמ ןגמ יוצמ ןלידג
תבוכרת לש יכ הליג ב"הרא University of California-ב רקחמ
ותוחתפתה תא עונמל היושע יוצמה ןלידגב (Silibinin) ןיניביליס
.(Liver Cancer) דבכה ןטרס לש ותוטשפתהו
,ןיניביליס לש םינוש םינונימל דבכ ןטרס יאת ופשחש ,םירקוחה
םיאת תוטשפתה עונמל היושע ,הרוהטה התרוצב תבוכרתה יכ וליג
לדוגל תיסחי התייה ןיניביליסה תעפשה .תנכותמ םיאת תומ דדועלו
.ןונימה

World Journal of Gastroenterology


2008 ינוי
בלה תואירבל ליעומ יוצמ ןלידג
תימלוג תיצמת יכ ואצמ ב"הרא University of Arkansas ירקוח
רועישב LDL לורטסלוכה ןוצמיח תא התיחפמ יוצמה ןלידגהמ
רפשמו םיקרועה תשרט תורצוויהל ןוכיס ןיטקמה םרוג ,86% דע
.ןונימל יסחי היה הבטהה רועיש יכ אצמנ .בלה תואירב תא ךכב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 רבמצד
היפרתומיכ תובקעב דבכה תוליער דגנ יוצמ ןלידג
,ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Medical Center-ב רקחמ
תקלדב לופיטל יוצמה ןלידגב שומיש םא אוצמל הרטמל ול םש
םורגל הלולעש הצופנ יאוול תעפות = (Liver Inflammation) דבכה
.חוטבו ליעי וניה = ותייעשהל וא ןטרסב לופיטה םוצמצל
הפירח תיטסלבופמיל הימקול ילוח םידלי 50 ופתתשה וב ,רקחמב
יוצמה ןלידגה יכ אצמנ ,(Acute Lymphoblastic Leukemia/ALL)
תובקעב הרצונש (Hepatoxicity) דבכה תוליערב החלצהב לפטמ
.ודוקפית תא רמשמו יפרתומיכ לופיט
דבכב רצונש קזנ םצמצמ יוצמה ןלידגה יכ ואצמ םימדוק םירקחמ
.םינלער לש םתעילב תובקעב וא (Cirrhosis) תמחש ללגב

Cancer


2011 רבמבונ
דבכ תלחמב לופיטל ליעומ וניא יוצמ ןלידג
רשא (Hepatitis C virus/HCV) יס סיטיטפה םוהיז םע םילפוטמ
ךשמהב ולפוטו לשכנ (Interferon) ןורפרטניא תועצמאב םהב לופיט
הטאה וא רופיש לכ וארה אל יוצמה ןלידגהמ תיצמת תרזעב
.ובצלפל האוושהב ,םתלחמב
University of North Carolina-ב ךרענ רשא (SYNCH) רקחמב
לופיטש םילפוטמ 154 ופתתשה תועובש 12 ךשמנו ב"הרא ליה לפ'אצ
םתוא םיינויפה םינונימה .ליעוה אל ןורפרטניא תועצמאב םהב םדוק
שולש ג"מ 700 דע םויב םימעפ 3 ג"מ 140-מ ויה םירקוחה ונחב
.(Silymarin) ןירמיליס תוסומכב שומיש ךות ,םויב םימעפ

The Liver Meeting 2011: American Association for the
Study of Liver Diseases 62nd Annual Meeting


2013 ראורבפ
הלוגס הרטלוא הנירק ינפמ רועה לע ןגמ ןיניביליס
ואצמ ב"הרא University of Colorado-ב ועצובש םירקחמ ינש
ןטרס ינפמ רועה לע ןגהל תרזוע (Silibinin) ןיניביליס תבוכרת יכ
הלוגס הרטלוא הנירק ידי-לע םרגנ רשא (Skin Cancer) רועה
לעופ ןיניביליסה םירקוחה ירבדל .(Ultraviolet Radiation/UV)
םיאת ןקתלו רועה ןטרס תא לוטקל עייסמ אוהש ךכב ,הלופכ ךרדב
.ונממ ועגפנ רבכש

,UVA-ב ונרקוה רשא םיישונא רוע יאת לע השענ ןושארה רקחמה
ןיניביליסה םושייש ררבתה .שמשה תנירקמ 95%-כ הווהמה הנירק
וליאוו םיעוגפ םיאת לש םתומ תא דאמ הציאה עוגנה רועה לע
.לופיטהמ ללכ ועפשוה אל םיאירב םיאת

.UVB תנירקב ושמתשה םה ,םירקוח םתוא וכרעש ,ינשה רקחמב
קזנ םהמ ענומו םיאירב רוע יאת לע ןגמ ןיניביליסה יכ אצמנ
לש םירתונה 5% תא הווהמה ,וז הלוגס הרטלוא הנירקמ האצותכ
תודוה רועה יאת תנגהל לעופ ןיניביליסה יכ ררבתה .שמשה תנירק
(Interleukin/IL-12) ןיקולרטניאה תלועפ תא קזחמ אוהש ךכל
.םימוגפ םיאת לש ריהמ ןוקיתל לעופה

Photochemistry and Photobiology


2013 ראורבפ
חומב לודיג דגנ יוצמ ןלידג
שמשל יושע יוצמה ןלידגה יערזמ קפומה (Silibinin) ןיניביליס
.גנישוק תלחמב לופיטל

הפילחהלו לבלבתהל ןיאש ,(Cushing Disease) גנישוק תלחמ
ידי-לע תמרגנ ,(Cushing's Syndrome) גנישוק תנומסתב
.חומב היוצמה (Pituitary Gland) חומה תרתוי תטולבב לודיג
ישפנה חתמה ןומרוה לש תולודג תויומכ שירפמ לודיגה
ןיפורטוקיטרוקונרדאה אוה (Stress Hormone)
לוזיטרוק שרפומ ויתובקעבו (Adrenocorticotropin/ACTH)
םרוגה רבד ,(Adrenal Glands) הילכה תרתוי תוטולבמ
.םירירש תשלוחלו םדה-ץחלב היילעל ,לקשמב הריהמ היילעל
דוקפיתב תויעבו םימוהיז ,סיזורופוטסואב תוקלל הטונ הלוחה
הייעבה לפוטתת םירקמה תיברמב .ןואכיד ףאו יביטנגוקה
.חותינב חומה תרתוי תטולב תרסה ידי-לע

,ואצמ הינמרג ןכנימ Max Planck Institute of Psychiatry ירקוח
ליעפה רמוחה תועצמאב הייעבב לפטל ןתינ יכ ,םירבכעב רקחמב
רחאל .(Silibinin) ןיניביליסה ונייהד ,יוצמה ןלידגה יערזב ירקיעה
תלחמ ינימסתו ילמרונ ןפואב דקפתל לודיגה יאת ורזח לופיטה
.ומלענ גנישוק

Nature Medicine