1 תושדח - םוכרוכ
Turmeric - News 1

(1) היוס + ןימוכרוכ
(1) סיטירתראואטסואל ןימוכרוכ
םייניעב לופיטל ןימוכרוכ
C. diff קדייחה דגנ ןימוכרוכ
(2) סיטירתראואטסואל ןימוכרוכ
(2) היוס + ןימוכרוכ
םידיגה תקלד לע לקמ ןימוכרוכ
C. diff סיטילוק דגנ םוכרוכ ןקוח
תינומרעה ןטרס דגנ ןימוכרוכ
ןוסניקרפב לופיטל ןימוכרוכ
תינורגיש םיקרפמ תקלדל ןימוכרוכ
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ ןימוכרוכ
םדב רכוסה תוסיוול ןימוכרוכ
םידירצילגירט דירומ ןימוכרוכ
...ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
תינומרעה ןטרס דגנ...
תירלוקסו-וידרקה תכרעמהו םוכרוכ
(3) חומה תואירבל םוכרוכ
םיגפ תואיר לע ןגמ ןימוכרוכ
.נ המולאימ דגנ םוכרוכו דימודילת
הצופנ תשרט םלוב יראק ןילבת
(1) רמייהצלא תלחמ דגנ םוכרוכ
(1) דשה ןטרס דגנ םוכרוכ
המונלמ יאת לודיג טאמ םוכרוכ
םוכרוכה לש תינטרס-יטנא תוליעפ
(1) סגה יעמה ןטרס דגנ ןימוכרוכ
(2) סגה יעמה ןטרס דגנ ןימוכרוכ
(1) חומה תואירבל ןימוכרוכ
םיקרפמה תקלד דגנ יראק
בל תקיפס-יאל ןוכיסו ןימוכרוכ
תרכוס ילוחל ליעומ ןימוכרוכ
בלבלה ןטרסו ןימוכרוכ
(2) רמייהצלא תלחמ דגנ םוכרוכ
ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ןימוכרוכ
ףוג ןמוש תיחפמ ןימוכרוכ
(2) חומה תואירבל ןימוכרוכ
טשווה ןטרס יאת סרוה ןימוכרוכ
העפשה תא רפשמ וננ ןימוכרוכ
(2) דשה ןטרס דגנ םוכרוכ
דימלירקא יקזנ ההקמ יראק
הנקיז ימתכ דגנ םוכרוכ םרק


...םוכרוכ ואר
 
2002 לירפא
הצופנ תשרט םלוב יראק ןילבת
...םאתהב


2005 ראוני
(1) רמייהצלא תלחמ דגנ םוכרוכ
תקידבב ולחה ב"הרא University of California LA ירקוח
תונויסנ רחאל ,רמייהצלא תלחמ תעינמ לע םוכרוכה תעפשה
.םירבכעב םיחלצומ
,םלועב תוכומנהמ איה וז הלחמב האולחתה תמר הב ,ודוהב
תא קרפמו ענומ אוהש ררבתמ .תובר םוכרוכה שמשמ
.הלחמה ימרוג םידברה
תלחמ ימגפ תא םירבכעב תנקתמ םוכרוכ תכירצ יכ הלגתה
תלחמ םהב תענומ ,(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס
איהש הארנו (Alcoholic Liver Disease) ילוהוכלא דבכ
.הצופנ תשרטו הצופנ המולאימ לש םתוצרפתה םג תענומ
חילצמ םוכרוכה ,דחוימה והנבמל תודוה יכ וליג םירקוחה
דיאולימע-אטב רושקלו חומ-םדה םוסחמ תא רודחל
.תולחמה ימרוג םידברה תא רצוי רשא ,(Beta Amyloid)

NI


2005 ינוי
(1) דשה ןטרס דגנ םוכרוכ
תא םלוב םוכרוכה יכ וליג ב"הרא Uni. of Texas ירקוח
קיספמ אוהש ררבתמ .םירבכעב דשה ןטרס לש ותוטשפתה
(Transcription Factors) קותעיש ירוטקפ לש םתלועפ תא
.ןטרסה יאת תוטשפתה םשל םישורדו םינגב םיטלושה

US Defense Department's 'Era of Hope' Breast
Cancer Research Program in Philadelphia


2005 ילוי
המונלמ יאת לודיג טאמ םוכרוכ
תא טאמ םוכרוכה יכ וליג ב"הרא Uni. of Texas ירקוח
(Melanoma) המונלמ/רועה ןטרס יאת לש םתוחתפתה
.הדבעמ יאנתב תאז ,םימייק לודיג יאת לטוקו
םימרוג רצק ןמז ךשמב םיהובג םיזוכיר ,ןכ לע רתי
.תנכותמ םיאת תומל
ינש לש םתוליעפ תא אכדמ םוכרוכה יכ וליג םירקוחה
.ליגר בצמב תאז םיענומה םינובלח

Cancer


2006 ראוני
םוכרוכה לש תינטרס-יטנאה ותוליעפ
העפשהה קדב תינומרעה ןטרסב םע םירבכעב רקחמ
PEITC לשו םוכרוכ לש תבלושמה תינטרס-יטנאה
תוקריב יוצמה רמוח ,(Phenethyl Isothiocyanate)
.םיבילצמה תחפשממ

תא וקדב הינטירב University of Swansea ירקוח
בולישו דרפנב ולא םירמוחמ דחא לכ לש ותעפשה
םימעפ 4-ו 3 ,םירבכעל הקרזהב דחי םהינש לש
.תועובש 4 ךשמב ,עובשב
תא גיסה דרפנב םירמוחהמ דחא לכ יכ וליג םה
דחי םהינשל יכו יתועמשמ ןפואב ינטרסה לודיגה
.רתוי הלודג העפשה התייה
המישי םוכרוכה תעפשה יכ הארנ םירקוחה ירבדל
.ןטרס תולחמ לש בחר ןווגמ יבגל

Cancer Research


2006 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תיליצילס הצמוח
(1) סגה יעמה ןטרס דגנ ןימוכרוכ
...תכירצ


2006 רבמטפס
(2) סגה יעמה ןטרס 'נ ןימוכרוכ / סגה יעמה ןטרס םלוב ןימוכרוכ
...ןימוכרוכ


2006 רבוטקוא
(1) חומה תואירבל ןימוכרוכ
םישישקב תילטנמה תורדרדיהה תא טאהל יושע ןימוכרוכ
National Uni. of Singapore-ב םירקוחה ירבדל .49%-ב
תרפשמ (Curry) יראק ןילבתה לש הפוכת הכירצ רופגניס
ולאל האוושהב ,םייביטנגוקה םהיעוציב תא תיתועמשמ
.הז ןילבת םיכרוצ םניאש
האוושהב יביטנגוקה יוקילה תדימ הקדבנ וב ,רקחמב
.68.9 עצוממ ליג ינב םישישק 1,010 ופתתשה ,יראק תכירצל
יוקילל ןוכיסה תנטקהל האיבה דבלב םעפ ידמ יראק תכירצ
.38%-ב יביטנגוק יוקילל ןוכיסה תנטקהל האיבה דבלב

American Journal of Epidemiology


2006 רבוטקוא
םיקרפמה-תקלד דגנ לעופ יראק
,הנוזירא University of Arizona-ב ךרענש ,תודלוחב רקחמ
סרה תעינמל תלעופ הקירזב תנתינה םוכרוכ תיצמת יכ הליג
תופורתל המודב ,םיקרפמה תקלדל רושקה ךילהת ,םיקרפמה
הקושה םצעב סוחסה סרה םירקוחה ירבדל .ךכל ודעונש
66%-ב (יראקה תקרזה בקע) ןטק היה תודלוחב (Tibia)
שומישל האוושהב ,57%-ב אוה םג ןטק םצעה תופיפצ סרהו
.תרוקיב תסימתב

Rheumatism & Arthritis


2008 ראורבפ
בל תקיפס-יאל ןוכיס םצמצמ ןימוכרוכ
Institute of Circulatory and Respiratory Health ירקוח
ןגהל יושע ןימוכרוכ יכ וליג ,םירבכעב ךרענש רקחמב ,הדנק
םירבכעה לש םביל .(Heart Failure) בל תקיפס-יא ינפמ
ןתינ םהל ,(Hypertrophy) היפורטפיה/לדגומה בלה ילעב
.הנטק תיתקלצה תורצוויההו ליגרכ לועפל בש ,רמוחה

Journal of Clinical Investigation


2008 לירפא
תרכוס ילוחל ןימוכרוכב תלעותה
ןימוכרוכ יכ הליג םירבכעב יאקירמא-ינאירוק ףתושמ רקחמ
זוקולגל תוליבסה תאו ןילוסניאל תדוגנתה תא רפשמ
.תרכוס ילוחב
,תרכוסה ילוח םירבכעה וטעלוה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
תצובקל המודב ,(המד) ובצלפב םקלחו םוכרוכב םקלח
.םיאירב םירבכע לש הרקב
תובקעב ,דבכב (Glucokinase) זניקוקולג םיזנאה לש ותוליעפ
.תיטבאידה הצובקב רתוי ההובג התייה ,ןימוכרוכה תכירצ
,(Glycogen) ןגוקילגל זוקולג תרמהב חתפמ דיקפת הז םיזנאל
.ףוגה לש ירקיעה תומימחפה רגאמ אוה
םימיזנא לש םתוליעפ תא םג תיחפה ןימוכרוכב שומישה
,תירלוקסו-וידרק תואירב ינמס רוצייל םירושק רשא םירחא
.םידירצילגירטו לורטסלוכ ,תוישפוח ןמוש תוצמוח םהב
ןילוסניאה תמר ,םדב רכוסה תמר לע העפשה לכ האצמנ אל
.םוכרוכ ולבקש הרקבה תצובק ינבב זוקולגה תסוומ םיזנאהו

Food Research & Molecular Nutrition


2008 טסוגוא
בלבלה ןטרס ילפוטמ לע ןימוכרוכה תעפשה
8 ךשמנש ,ב"הרא University of Texas-ב ךרענש רקחמ
םילבוסל ליעוהל היושע ןימוכרוכ תכירצש הליג ,תועובש
.(Advanced Pancreatic Cancer) םדקתמ בלבל ןטרסמ
שי ןימוכרוכל יכ אצמנ ,םילפוטמ 25 ופתתשה וב ,רקחמב
וב יפיצפסה רצומלש ףא לע תאז ,ינטרס-יטנא לאיצנטופ
התיה (Curcumin C3 Complex) םירקוחה ושמתשה
גיפס ונייהד ,הדורי (Bioavailability) תיגולויב תונימז
האצמנ הביטימה העפשהה יכ םינייצמ םירקוחה .תלבגומ
הטעומ תומכ האצמנ רקחמה יפתתשמ לש םמדבש ףא לע
.ןימוכרוכ לש

Clinical Cancer Research


2008 רבמצד
2 רמייהצלא תלחמ דגנ םוכרוכ
םוכרוכב םייוצמה (Curcuminoids) םידיאונימוכרוכה 3-מ דחא
.רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגהל יושע
ברקבש םינייצמ הינטירב University of Southampton ירקוח
.תרכומ הניאו טעמכ הלחמה ,תועיבקב םוכרוכ םיכרוצה ,םידוהה

ANI


2009 לירפא
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ ןימוכרוכ
ןחבש ב"הרא University of Michigan-ב ךרענש רקחמ
(םוכרוכה ןילבתב םיירקיעה םיביכרמה דחא) ןימוכרוכ דציכ
תודוה גשומ הז רבד יכ הליג ,אתה תמרב תואירבל רזוע
.םימוהיז ינפב םתדימע תרבגהו םיאתה ימורק לש םבוצייל
לש תילילש תוימומקעל םרוג ןימוכרוכה םירקוחה ירבדל
ינטרס-יטנאה לאיצנטופה תא ריבסמה רבד ,אתה ימורק
םייוניש יכ וארה םירחא םירקחמו רחאמ ,תבוכרתה לש
,tBid ומכ ,םינובלח לש םתוליעפ תא םיריבגמ הז גוסמ
.תנכותמ םיאת תומב בושח דיקפת שי םהל

Journal of the American Chemical Society


2009 לירפא
ףוג ןמוש תיחפמ ןימוכרוכ
...רקחמ


2009 ילוי
חומה תואירבל םוכרוכו D3 ןימטיו לש בוליש
(2) חומה תואירבל ןימוכרוכ
...בוליש


2009 רבוטקוא
טשוה ןטרס יאת סרוה ןימוכרוכ
היושע םוכרוכ ידוהה ןילבתב היוצמה ןימוכרוכ תבוכרתה
רקחמש רחאל תאז .,ןטרסב השדח לופיט ךרד שמשל
יאת תלטוק איה יכ הליג דנלריא Uni. College Cork-ב
.הדבעמ יאנתב ,(Esophageal Cancer) טשווה ןטרס
ןמז ךשמבו תועש 24 ךותב התפצנ םוכרוכה תעפשה
יכ ררבתמ .םמצע תא לכעל ןטרסה יאת ולחה הז
תומ תותוא תלעפה ידי-לע ןטרס יאת לטוק םוכרוכה
םירכומה ולאמ םינושה (Cell Death Dignals) םיאת
.(תנכותמ םיאת תומ) םויה דע

British Journal of Cancer


2009 רבמבונ
ןימוכרוכה תעפשה תא רפשמ וננ ןימוכרוכ
ןפי University of the Ryukyus ירקוח לש םהירבדל
רפשל תויושע ןימוכרוכ לש וננ יקיקלח תוליכמה תוסומכ
רמייהצלא ומכ ,תולחמ תעינמב עייסלו ףוגב ותגיפס תא
.סגה יעמה ןטרסו
רהמ סרהנ ךרצנה ןימוכרוכה תיברמש םיריבסמ םירקוחה
.םדל עיגמ ונממ טעמ קרו םייעמהו הביקה תכרעמב
הלדג תוסומכב ןימוכרוכ לש וננ יקיקלחב שומישל תודוה
רטילל ג"קמ 65-ל האוושהב רטילל ג"קמ 320-ל םדב ותמר
.הליגר הכירצב

Journal of Agricultural and Food Chemistry

2009 רבמצד
(2) דשה ןטרס דגנ םוכרוכ
םתוחתפתה תוענומ רוחש לפלפבו םוכרוכב תויוצמה תובוכרת
.דשה ןטרס יאתל םיחתפתמה עזג יאת לש
Uni. of Michigan Comprehensive Cancer Center ירקוח
היוצמה (Piperine) ןירפיפ תבוכרתה תא ומשיי ב"הרא
שמשמה םוכרוכב ירקיעה ביכרמה ,ןימוכרוכבו רוחש לפלפב
בוליש .הדבעמב דשה ןטרס יאת לע ,(Curry) יראק ןילבתב
קיזה אל ךא עזגה יאת רפסמ תא םצמיצ םיביכרמה ינש
.םילמרונה דשה יאתל
םהינשו ןימוכרוכה תלועפ תא םיצעה ןירפיפהש וליג םירקוחה
יאתל ךופהל םילולע ויהש עזגה יאת תלעפה תא וענמ דחי
,םירקוחה ושמתשה םהב ,םינילבתה 2 תוסימת .דשה ןטרס
.ןוזמכ םישמשמה םינילבתה רשאמ 20 יפ תוקזח ויה

University of Michigan press release


2008 רבמבונ
דימלירקא יקזנ תוהקהל יושע יראק
ןיסירפק Dalian Medical University-ב רקחמ יאצממ
היושע ןימוכרוכה לש תיטנדיסקוא-יטנאה ותעפשה יכ םיארמ
תא עונמלו דימלירקא ידי-לע םרגנ רשא קזנה תא םצמצל
תאו - םיאתל תוליער - (Cytotoxic) תיסקוטוטיצה העפשהה
- DNA יקזנ תמירג - (Genotoxic) תיסקוטונגה העפשהה
.דימלירקאה ידי-לע תומרגנה תועפשה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2010 סרמ
הנקיז ינמיס םצמצמ םוכרוכ םרק
תיתועמשמ רפשמ םוכרוכ תיצמת ליכמה שידח תוחל םרק
םיטמקו םינידע םיווק ,(Age Spots) םינפה ימתכ תא
.םירקחמ ינשמ םילוע ולא םיאצממ .(Wrinkles)
םישנ 89 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,ןושארה רקחמב
יכ ןייוצי .ב"הרא וגקישב םיזכרמב ,60 דע 40 תונב תונבל
ןמומ רקחמה יכ ןייוצי .ב"הרא וגקישב םיזכרמב ,60 דע 40
ויהוא Proctor and Gamble Company תרבח ידי-לע
.ב"הרא
תועובש 8 ךשמנו ןיס גנ'גייבב ךרענ רשא ,ינשה רקחמב
רפישה .55 דע 25 תונב תויתאיסא םישנ 105 ופתתשה
.14.16% רועישב היה םינפה ימתכב הפצנש

Am. Academy of Dermatology 68th Ann. Meeting


2010 יאמ
ןימוכרוכ לש תיגולויב תונימז תרפשמ היוס / (1) היוס +ןימוכרוכ
...תיקפס


2010 ילוי
סיטירתראואטסוא ילוחל ןימוכרוכ
יכ הארה הילטיא Indena תרבח ירקוח וכרע ותוא רקחמ
היוס ןילוכלידיטפסופ םע בולישב ןימוכרוכ
םיבאכה לע לקמ ךומנ ןונימב (Soy Phosphatidylcholine)
/תינווינ םיקרפמ תקלדמ םילבוסה לש םתויתעונת תא רפשמו
50 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב .סיטירתראואטסוא
.ךרבב סיטירתראואטסואמ םילבוסה שיא

Panminerva Medica


2010 רבוטקוא
םייניעב לופיטל ןימוכרוכ
Meriva רצומב שומיש בגא ,הילטיא Indena תרבחב רקחמ
(Soy Phosphatidylcholine) היוס ןילוכלידיטפסופ בלשמה
סיטיאבוא/הייבנעה תקלדב הז לופיט יכ הארה ,ןימוכרוכ םע
תא םצמצמ (Recurrent Anterior Uveitis) תרזוח תימדק
םילפוטמה ןיבמ דבלב 80% .18%-מ רתויב הלחמה תונשיה
.הלחמה תונשיהמ

Clinical Ophthalmology


2010 רבטקוא
C. diff קדייחה תא לטוק ןימוכרוכ
שומיש יכ וליג ב"הרא סל'גנא סול VA Med. Center ירקוח
ליסיפיד יס קדייחה לש ותוליעפ תא םלוב ,טושפ םוכרוכב
םוהיז םרוג הווהמה ,דימעה Clostridium difficile/C. diff
.וב םיקולה םילוח ייח לע םייאמ רשא
תונוש ןימוכרוכ/םוכרוכ תויומכ לש ןתעפשה תא וקדב םירקוחה
ןימוכרוכ םרג 4 תכירצ םהירבדל .הז קדייח לש םינז 21 לע
.קדייחה לש ותלועפ תא עונמל ידכ הב יד ,םויב

American College of Gastroenterology's Annual Meeting
in San Antonio


2011 ראוני
סיטירתראואטסוא יבאכ לע לקמ ןימוכרוכ
ופתתשה וב ,הדנק Uni. of Western Ontario-ב רקחמ
םישדוח 8 ךשמנ רשאו סיטירתראואטסוא ילוח שיא האמ
(Indena תרבח תרצות Meriva) ןוזמ ףסות יכ חוודמ
היוסמ םידיפילופסופ 40% ,(20%) ןימוכרוכ 20% ליכמה
זולולצ ןילטסירקורקימ 40%-ו (Soy Phospholipids)
םהיבאכ לע לקהל יושע (Microcrystalline Cellulose)
.סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלדב םילוחה לש

Alternative Medicine Review


2011 לירפא
(2) היוס + ןימוכרוכ
ןמומש הילטיא University of Eastern Piedmont-ב רקחמ
בכרומ רשא Meriva רצומה יכ הלעה Indena תרבח ידי-לע
דיאונימוכרוכה תגיפס תא לידגמ היוסו ןימוכרוכ לש תבורעתמ
יכ אצמנ ןכ .דבלב ןימוכרוכב שומישל האוושהב 29 יפ ףוגב
Bisdemethoxycurcumin-ו Demethoxycurcumin לש םתגיפס
רועישב הלדג (עבטה ךרדמ ןימוכרוכב תויוצמ רשא תובוכרת)
.60 יפ דע

Journal of Natural Products


2011 טסוגוא
םידיגה תקלד לע הליקמ ןימוכרוכ תיצמת
.םידיגב םייתקלד םיכילהת ץורפ אכדל היושע ןימוכרוכ תיצמת
יכ םיחוודמ הינטירב University of Nottingham-ב םירקוח
אכדלו םייתקלד םיכילהת יוכידב עייסל היושע ןימוכרוכ תיצמת
.(Tendinitis) תועוצרהו םידיגה תקלד/סיטינידנט
תוולתמה תויוצר יתלב יאוול תועפות לש ןתעינמב עייסי רבדה
.(NSAIDs) תוילאידורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורתב שומישל

Journal of Biological Chemistry


2011 רבמבונ
C. diff סיטילוק דגנ ןיצימוקנאוול הווש םוכרוכ ןקוח
םירסומ ב"הרא North Shore Forest Hills Hospital ירקוח
ןקוחל המודב לבסנו ליעי (Turmeric Enema) םוכרוכ ןקוחש
לופיטב רבודמ .(Vancomycin) ןיצימוקנאו הקיטויביטנא
קדייחה ידי-לע תמרגנ רשא סיטילוקב
.Clostridium Difficile Colitis/C. diff
ולא םינקוח ולביק רשא םילפוטמ 36 ופתתשה רקחמב
.םימי 10 ךשמב םויב םיימעפ

>Am. College of Gastroenterology's Ann. Meeting
in Washington, DC


2012 ראורבפ
תינומרעה ןטרס לודיג תוחתפתה טאמ ןימוכרוכ
יכ ואצמ ב"הרא היפלדליפ Thomas Jefferson Uni. ירקוח
תינומרעה ןטרס תוחתפתה תא טיאהל היושע ןימוכרוכ תכירצ
םירושק רשא (Receptors) םינטלוק לש םתמיסח ידי-לע
.CPB-ו p300 םייטנגה םינטלוקב רבודמ .ןטרסה תוחתפתהל

Cancer Research


2012 סרמ
ןימוכרוכ תרזעב ןוסניקרפ תלחמב לופיט
יושע ןימוכרוכש םירובס ב"הרא Michigan State Uni. ירקוח
ןיאלקוניס-אפלא ינובלח לש םתוצבקתה תעינמב עייסל
םדקומ בלשב םייוצמה םישנא לש חומב (Alpha-synuclein)
.ןוסניקרפ תלחמ לש םדקומ בלשב םייוצמה םישנא לש
רודחל לגוסמ וניא ןימוכרוכה יכ םינייצמ םירקוחה תאז םע
.ומצעב הפורתכ שמשל לוכי וניא ןכלו חומל

Journal of Biological Chemistry


2012 לירפא
םיקרפמה תואירבל םשרמב הפורתל המודב ליעומ ןימוכרוכ
ךשמנש ב"הרא Baylor Uni. Medical Center-ב רקחמ
וניה ,BCM-95 הנוכמה ןימוכרוכה ףסותש אצמ ,תועובש 8
יושעו (High Bioavailability) ההובג תיגולויב תונימז לעב
תנתינ רשא Diclofenac Sodium הפורתב תורחתהל ןכל
.יאוול תועפות תוחפ םע ,תינורגיש םיקרפמ תקלדל םשרמב

Phytotherapy Research


2012 ילוי
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ ןימוכרוכ
240 ופתתשה וב דנליאת Srinakharinwirot Uni.-ב רקחמ
יכ אצמ (Prediabetes) תרכוס-םורט םע םידנליאת םירגובמ
ינוצמיח קזנו תקלד דגנ לועפל יושע ןימוכרוכ
.תרכוס ךכ עונמלו ףוגה יאתל (Oxidative Damage)
תפורת ולביקש ולא 116 ךותמ 19 יכ אצמנ םישדוח 9 רחאל
תא ולביקש ולא ךותמו 2-גוס תרכוסב ולח (ובצלפ) המד
.שיא הלח אל ןימוכרוכה ףסות
ךורעל שיו םיבייחמ םניא ולא םיאצממ יכ םיעירתמ םיחמומ
.תרכוס תעינמ םשל ןימוכרוכ תליטנ ינפל םיפסונ םירקחמ

Diabetes Care


2012 טסוגוא
םדב רכוסה תמר תוסיווב עייסמ ןימוכרוכ
תיצמת יכ אצמ ןיס Harbin Medical University-ב רקחמ
.2-גוס תרכוס ילוח לש םמדב רכוסה תוסיווב הליעומ םוכרוכ
םידיאונימוכרוכ תכירצ יכ אצמנ םישדוח 3 ךשמנש רקחמב
תימקילג הטילש הרפיש ימוי סיסב לע (Curcuminoids)
האוושהב 2-גוס תרכוס ילוח 50 ברקב (Glycemic Control)
.ובצלפה תצובקל

Food Research & Molecular Nutrition


2012 רבוטקוא
םידירצילגירט הדירומ הכומנ ןימוכרוכ תמר
המרל יכ םיחוודמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
םישנא ידי-לע תלטינה ,(Longvida) ןימוכרוכ לש הכומנ
.תואירבה לע תונוש תויבויח תועפשה תויהל תויושע ,םיאירב
דע 40) הדימעה ליגב םיאירב םישנא 19 ופתתשה רקחמב
ג"מ 80 םוי ידמ ,תועובש 4 ךשמב ,ולביקש (הנש 60
תצובקב אלו) ולא םישנאב דירוה ןימוכרוכה ףסות .ןימוכרוכ
יכרע לע עיפשה אל ךא ,םידירצילגירטה תמר תא (תרוקיבה
.םינושה לורטסלוכה

Nutrition Journal


2013 ינוי
תינומרעה ןטרס דגנ ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
קורי הת ,ןומיר יכ וחיכוה Bedford Hos.-ב םיטירב םירקוח
.תינומרעה ןטרסב המחלמב םיעייסמ ילוקורבוםוכרוכ
,םירגובמ םירבג 203 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
ןקלחש תוסומכ םוי ידמ ולבק רשא תינומרעה ןטרס ילוח
תורחאהו ילוקורבו קורי הת ,םוכרוכ ,ןומיר תויצמת וליכה
.(המד תוסומכ) ובצלפ וליכה
תויצמתה ילבקמ ברקב ותמר יכ ררבתה PSA תוקידבב
.ובצלפ תוסומכ ולבקש ולא תמועל 63%-ב הדרי
םחוכ תא םיחיכומ הז רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
,ילוקורב ומכ ,םילונפילופב םירישע תונוזמ לש ינטרס-יטנאה
.ןומירו קורי הת ,םוכרוכ

American Society of Clinical Oncology Conference
in Chicago, Illinois


2013 ינוי
תירלוקסו-וידרקה תכרעמה םע ביטימ םוכרוכ
ולביק ,ב"הרא University of Colorado-ב ךרענש ,רקחמב
םויב םרג 14-ל ךרע הווש) ןימוכרוכ 0.2% םינקדזמ םירבכע
רבד ,הרפתשה תירלוקסווה םתואירב .(ג"ק 60 לקושה םדא
.םהב םדה-ילכ לש םתושימג תלדגהב אטבתהש

Experimental Gerontology


2013 ינוי
(3) חומה תואירבל ןימוכרוכ
,םוי 12 ךשמנ רשא ,היקרוט Selcuk University-ב רקחמב
םייביטנגוקה םידוקפיתה לע ןימוכרוכה לש ותעפשה הנחבנ
סירומ ש"ע םימה ךובמ ןחבמ תועצמאב ,תונקז תודלוחב
.(Morris Water Maze)
שרדנש (קחרמה תאו) ןמזה תא םצמצ ןימוכרוכה יכ אצמנ
וארה תוימיכויב תוקידב .הלצהה יחטשמל עיגהל ידכ תודלוחל
לע תודיעמה ,(Oxygen Analyzer) MDA-ה תומר יכ םג
.ודרי ,חומה תמקרב ,תינוצמיחה הקעה תמר

Biogerontology


2013 ילוי
םיגפ לש םהיתואיר לע ןגמ ןימוכרוכ
םיחוודמ ב"הרא LA BioMed institute at UCLA-ב םירקוח
,תע םרטב ןדלונש תוקונית/םיגפ לע ןגמ ןימוכרוכש ךכ-לע
לופיט בקע (Lethal Lung Damage) ינלטק יתאיר קזנ ינפמ
ללגב ,ץחלב ןצמח תקפסאו המשנה תרזעב םהב השענש
.יוקל יתאיר דוקפית

American Journal of Physiology, Lung Cellular
and Molecular Physiology


2013 טסוגוא
הצופנ המולאימ יאת לטוק םוכרוכ בולישב דימודילת
Virginia Commonwealth Uni.-ב יתדבעמ ינילק-םורט רקחמ
תבלשמה הלוקלומ חותיפל איבה Massey Cancer Center
.הצופנ המולאימ יאת תוליעיב תלטוקו םוכרוכו דימודילת
>תאו ןימוכרוכה לש ותוסיסמ תא תינמז וב רפשמ הז בוליש
.(Cytotoxicity) םיאתל ותוליער
תופורת ןיב השענה בולישל האוושהב ,הז ירלוקלומ בולישל
תנטקה ,העפשהה תמצעה םהב ,תונורתי רפסמ שי ,תונוש
תונוכת רופיש ,הפורתל תודימע תוחתפתהל ןוכיסה
רתיו ריחמה תנטקה ,(Pharmacokinetic P.) תויטניקוקומרפ
.לפוטמה דצמ הלועפ ףותיש

Biomolecular Chemistry & Organic