תושדח - תומימחפ
Carbohydrates - News


...תומימחפ ואר

1999 סרמ
בלה תואירבו תונוש תומימחפ
תואירב ןעמל םיצילממ וילע ,ןמוש לדו תומימחפב רישע טירפת
ןוכיס תנטקהל רושקש ,HDL לורטסלוכה תמר תא ןיטקמ ,הבוט
.בל תלחמל

לכ אלש וליג הינטירב ןודנול Hammersmith Hospital ירקוח
ךכל חתפמהש הארנו HDL-ה תמר תא תוניטקמ תומימחפה
.(Glycemic Index) ימקילגה סקדניאה אוה
 
הארמה דדמ אוה (Glycemic Index - GI) ימקילג סקדניא
רכוסה תמר לע תומימחפ ליכמה ןוזמ תכירצ תעפשה תדימ תא
.םייתעש םותב ,םדב (זוקולג)

.םדב (Insulin) ןילוסניאה תמרב היילעה תאז תפקשמ
.100 וניה רוהט רכוס לש ימקילגה סקדניאה

ךומנ ימקילג סקדניא לעב ןוזמ םיכרוצה םישנאל יכ וליג םירקוחה
לעב ןוזמ םיכרוצה ולאל רשאמ הברהב תוהובג HDL תומר שי
יונישה ,הובג ימקילגה סקדניאה ךרעש לככ .הובג ימקילג סקדניא
.רתוי ריהמ םדב ןילוסניאה תמרב
ומכ ,תודבועמ תומימחפ םיללוכה ןוזמ ירצומל ,תופצל ןתינש יפכ
םינגדלו םיהובג םיימקילג םיסקדניא שי ,ןבל זרוא וא ןבל חמק
.(55-כ) םיכומנ םידדמ לעוש תלובישו םוח זרוא ומכ ,םיאלמ

לעב טירפת יכ וליג ,םירבג 699-ו םישנ 721 ורטינ רשא ,םירקוחה
.םירבגל רשאמ םישנל רתוי ליעומ ךומנ ימקילג סקדניא
,29%-ב בל תלחמל ןוכיסה תא ןהב הדירוה םישנב HDL-ה תיילע
.דבלב 7%-ב הז ןוכיס הדירוה איה םירבגבש דועב

רתי תנמשהב לופיטל םג ליעומ ךומנ ימקילג סקדניא לעב טירפת
.2-גוס תרכוסבו

The Lancet


2005 ינוי
ףוגב תומימחפ תגיפס ריבגמ ןיאפק
...רקחמ


2007 ינוי
םייעמל תנכוסמ תומימחפ תלד הטאיד
,ךוראה חווטב ,תנכוסמ תויהל הלולע תומימחפ תלד הטאיד
.םייעמה תואירבל

Aberdeen's Rowett Research Institute-ב םירקוח ירבדל

תטקננה ,הז גוסמ תוטאיד הינטירב ןידרבא
תמרוג ,לקשמ תיחפהל םיצורה ולא ידי-לע
םיקדייח תייסולכוא תדיריל םינמש םירבגב
.הטאידה ינפל םתומכמ 1/4-ל ,םייעמה לע םיניגמה

עייסמה רמוח ,(Butyrate) טאריטוב םירציימ ולא םיקדייח
.סגה יעמה ןטרס ינפמ הנגהב

,תוטאיד לש םינוש םיגוס 3 םירבג 19 ולבק רקחמה ךלהמב
תומכה תא ולכאש ולאב .תומימחפ לש תונוש תומר ןהב
,400%-ב טאריטובה תומכ התחפ (םרג 24) רתויב הטעומה
.(םרג 400) רתויב הלודגה תומכה תא וכרצש ולאל האוושהב


2008 רבמצד
ןורכיז תורפשמ טירפתב תומימחפ
...תאצוה