...םיבנע ואר
...'דח - םיבנע ץימ ואר
...'דח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר

2006 טסוגוא
םיבנע לש ילנויצקנופ דוקפית רפשמ סיסרת
םסוסיר הילטיא University of Milan-ב םירקוח לש םהירבדל
לוזאידאיתוזנב חוטבה ילאירטקב-יטנאה רישכתב םיבנע לש
תיתואירבה םתלוכת תא לידגהל יושע (Benzothiadiazole/BTH)
םיסחיימ םה התוא ,(Nutraceutical content) תילויצקנופהו
.3 יפ ,םהב םינינאיצותנאה תלוכתל

,ןייל תרבוע הניא וז תרפושמ הנוכתש םירמוא םירקוחה תאז םע
תעב רתיה ןיב ,ןייב םינינאיצותנאה תלוכתב רצונש יונישה ללגב
.ותונשייתה ךילהת

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא / (1) ןורכיזה רופיש
...תבוכרת


2007 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ םיבנע תקבא
...תקבא


2008 לירפא
םימודא םיבנעב תיטנדיסקוא-יטנאה תלעותה
דירדמ Ramon y Cajal, to Universidad de Alcala-ב רקחמ
אצמ (Hemodialysis) הזילאידומהב םילפוטמב ךרענש ,דרפס
םצמצל יושע ,יתנוזת ףסותכ שמשמה ,םימודא םיבנעמ ץימ יכ
/ םינבל םד-יאתב NADPH Oxidase םיזנאה לש ותוליעפ תא
רוצייה םרוג ,תירלוקסו-וידרק הלחמל םירושקה םיליפורטיונ
לולעש (Superoxide Anion) דיסקוארפוסה ןוינא לש ירקיעה
.תינוצמיח הקעה תא תיתועמשמ לידגהל

לורטסלוכה תמר תא דירוה םימודאה םיבנעה ץימ יכ ררבתה
יארחא רשא (Apolipoprotein B) ןיאטורפופילופאהו יללכה
אוה םילודג םיזוכירבו תומקרל LDL לורטסלוכה תרבעהל
.HDL לורטסלוכה תמר תלדגהלו םדב םידבר תריציל םרוג

American Journal of Clinical Nutrition


2008 יאמ
יטנדיסקוא-יטנא חוכ םיריבגמ תוריפ יצימ
...הכירצ


2008 יאמ
(1) בלל םיבנע
דירדמ Universidad Complutense de Madrid-ב רקחמ
םייתנוזת םיביס ףסות ולביק רשא שיא 34 ופתתשה וב דרפס
ררבתה ,תועובש 16 ךשמב םימודא םיבנעמ םייטנדיסקוא-יטנא
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ימרוג םצמצל םייושע ולא םיביסש
.םירחא הנוזת תורוקממ םיביס רשאמ רתוי

ודרי ךכל ףסונב .9%-כב ונטק LDL-הו יללכה לורטסלוכה תומר
.5%-כב ונטק םדה-ץחל תומרו םדב םינמושה יליפורפ

Nutrition


2008 רבוטקוא
חלמ ידי-לע םרגנה םד-ץחל רתי דגנ םיבנע
...טירפת


2009 סרמ
רתי-תנמשה ינפמ םיניגמ םיבנעמ םילונפילופ
...ירקוח


2011 לירפא
םייתרכוס-יטנא םיבנע
תפרצ ריילפנומ Uni. of Montpellier ירקוח לש םהירבדל
םימודא םיבנעב תויטנדיסקוא-יטנא םילונפילופ תובוכרת
עיפשהלו רירשה תמקרב ןמוש לש ותורבטצה עונמל תויושע
.ןילוסניאל ףוגה תבוגת לע יבויח ןפואב

תריתע הנוזת ולביקש תודלוחב םהיתונויסנ תא וכרע םירקוחה
תא ולביקש ולא .םיבנעמ םילונפילופ ףוריצב םירכוסו םינמוש
םידירצילגירט לש רתוי תוכומנ תומר ורבצ לונפילופה ףסות
.םירירשב םיאתה ימורקב

British Journal of Nutrition


2012 ראוני
תירלוקאמ תונוונתה ינפמ םיניגמ םיבנע
...ירבדל


2012 לירפא
(2) ןורכיזה רופיש
היושע םויב (Concord) דרוקנוק ןזמ םיבנע ץימ לש תחא סוכ
םילבוסה םישישק לש ילטנמה םדוקפית תאו םנורכיז תא רפשל
.םנורכיזב הנותמ הדירימ

,ב"הרא Uni. of Cincinnati-ב ךרענ רשא ,רקחמה יפתתשמ
16 ךשמב םוי ידמ Welch’s Concord םיבנע ץימ סוכ ולביק
הרפתשה םחומל םדה תמירזש םג וארה MRI תוקידבו תועובש
.ךכל תודוה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2013 סרמ
תינמוש הנוזת יקזנ דגנ םיבנע תיצמת
,היסינוט Center of Biotechnology of Borj-Cedria ירקוח
תיצמתו (Grape seeds) םיבנע יערז לש םתעפשה תא וקדבש
יכ וליג ,תודלוח לש םהיתוילכל ומרגנש םיקזנ לע םתפילקמ
(השעמ רחאל) ןוקית וא העינמ יעצמא שמשל םייושע ולא
.םינמוש לש הלודג הכירצב הרוקמש תוילכ תלחמל

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism


2013 לירפא
תילובטמ תנומסתב םירביאל קזנ ינפמ םיניגמ םיבנע
תילובטמ תנומסתל הייטנ תולעב תודלוח ולביק וב רקחמ
,םוי 90 ךשמב ,םירוחשו םימודא ,םיקורי םיבנע תבורעת
רשא ולא יכ הארה ,הנוש הנוזת הלביק תרוקיבה תצובקו
תקלד ינמס ומיגדה םיבנעה תבורעת תא ולביק
דחוימב ,םפוגב םיתחפומ (Inflammatory Markers)
(Abdominal Fat Tissue) ינטבה ןמושה תמקרב
.(Liver) דבכבו

ןמוש תומר וחתיפ םיבנעה תבורעת תא ולביקש תודלוחה
ולביק אלש ולא תמועל ןטבבו דבכב ,תוילכב רתוי תונטק
דבכב דחוימב ,םהלש םייטנדיסקוא-יטנאה םינמסהו םיבנע
.רתוי םיהובג ויה ,(Kidneys) תוילכבו (Liver)

Experimental Biology conference in Boston, US


2013 יאמ
בלב תיטנדיסקוא-יטנא הנגהל םינג םיליעפמ םיבנע
Uni. of Michigan Health System-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
בל תקיפס-יא םצמצל םייושע םיבנע יכ אצמ ב"הרא
תרבגה ידי לע ינורכ םד-ץחל רתיל הרושקה (Heart Failure)
הנגהל םיארחא רשא (Genes) םינג רפסמ לש םתוליעפ
.בלה תמקרב תיטנדיסקוא-יטנאה

םיבנעה תפסוה תעפשה תא ,תועובש 18 ךשמב ,ונחב םירקוחה
בל תקיפס-יאל הייטנ תולעבו םד-ץחל רתי םע תודלוח תנוזתל
.(Fibrosis) סיזורביפו בלה רירש תלדגה תובקעב

Journal of Nutritional Biochemistry

.