...םיבנע ואר
...תושדח - םיבנע ץימ ואר
...תושדח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר

 
2006 טסוגוא
םיבנע לש ילנויצקנופ דוקפית רפשמ סיסרת
םסוסיר University of Milan-ב םיקלטיא םירקוח לש םהירבדל
לוזאידאיתוזנב חוטבה ילאירטקב-יטנאה רישכתב םיבנע לש
/תיתואירבה םתלוכת תא לידגהל יושע (Benzothiadiazole/BTH)
םיסחיימ םה התוא ,(Nutraceutical Content) תילויצקנופה
.3 יפ ,םהב םינינאיצותנאה תלוכתל
,ןייל תרבוע הניא וז תרפושמ הנוכת יכ םירקוחה םירמוא תאז םע
רתיה ןיב ,ןייב םינינאיצותנאה תלוכתב רצונש יונישה ללגב תאז
.ותונשייתה ךילהת תעב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא / (1) ןורכיזה רופיש
...תבוכרת


2007 רבמבונ
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ םיבנע תקבא
...תקבא


2008 לירפא
םימודא םיבנעב תיטנדיסקוא-יטנאה תלעותה
דירדמ Ramon y Cajal, to Universidad de Alcala-ב רקחמ
יכ אצמ (Hemodialysis) הזילאידומהב םילפוטמב ךרענש ,דרפס
םצמצל יושע ,יתנוזת ףסותכ שמשמה ,םימודא םיבנעמ ץימ
/םינבל םד-יאתב NADPH Oxidase םיזנאה לש ותוליעפ תא
ירקיעה רוצייה םרוג ,תירלוקסו-וידרק הלחמל םירושקה םיליפורטיונ
לידגהל לולע רשא (Superoxide Anion) דיסקוארפוסה ןוינא לש
.יתועמשמ ןפואב תינוצמיח הקע

לורטסלוכה תמר תא דירוה םימודאה םיבנעה ץימ יכ ררבתה
יארחא רשא (Apolipoprotein B) ןיאטורפופילופאהו יללכה
םרוג אוה םילודג םיזוכירבו תומקרל LDL לורטסלוכה תרבעהל
.HDL לורטסלוכה תמר תלדגהלו םדב םידבר תריציל

American Journal of Clinical Nutrition


2008 יאמ
יטנדיסקוא-יטנא חוכ םיריבגמ תוריפ יצימ
...הכירצ


2008 יאמ
(1) בלל םיבנע
דרפס דירדמ Universidad Complutense de Madrid-ב רקחמ
םייטנדיסקוא-יטנא םייתנוזת םיביס ףסות ולביקש שיא 34 ופתתשה וב
םייושע ולא םיביס יכ ררבתה ,תועובש 16 ךשמב םימודא םיבנעמ
םיביס רשאמ רתוי תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ימרוג םצמצל
.םירחא הנוזת תורוקממ
ודרי ךכל ףסונב .9%-כב ונטק LDL-הו יללכה לורטסלוכה תומר
.5%-כב ונטק םדה-ץחל תומרו םדב םינמושה יליפורפ

Nutrition


2008 רבוטקוא
חלמ ידי-לע םרגנה םד-ץחל רתי דגנ םיבנע
...טירפת


2009 סרמ
רתי-תנמשה ינפמ םיניגמ םיבנעמ םילונפילופ
...ירקוח


2011 לירפא
םייתרכוס-יטנא םיבנע
תפרצ ריילפנומ University of Montpellier ירקוח לש םהירבדל
תויושע םימודא םיבנעב תויטנדיסקוא-יטנא םילונפילופ תובוכרת
ןפואב עיפשהלו רירשה תמקרב ןמוש לש ותורבטצה תא עונמל
.ןילוסניאל ףוגה תבוגת לע יבויח
תריתע הנוזת ולביקש תודלוחב םהיתונויסנ תא וכרע םירקוחה
תא ולביקש ולא .םיבנעמ םילונפילופ ףוריצב םירכוסו םינמוש
ימורקב םידירצילגירט לש רתוי תוכומנ תומר ורבצ לונפילופה ףסות
.םהירירשב םיאתה

British Journal of Nutrition


2012 ראוני
תירלוקאמ תונוונתה ינפמ םיניגמ םיבנע
...ירבדל


2012 לירפא
(2) ןורכיזה רופיש
רפשל היושע (Concord) דרוקנוק ןזמ םיבנע ץימ לש םויב תחא סוכ
הדירימ םילבוסה םישישק לש ילטנמה םדוקפית תאו םנורכיז תא
.םנורכיזב הנותמ
סוכ ולביק ,ב"הרא University of Cincinnati-ב ,רקחמה יפתתשמ
תוקידבו תועובש 16 ךשמב םוי ידמ Welch’s Concord םיבנע ץימ
.ךכל תודוה הרפתשה םחומל םדה תמירז יכ םג וארה MRI

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2013 סרמ
תינמוש הנוזת יקזנ דגנ םיבנע תיצמת
,היסינוט Center of Biotechnology of Borj-Cedria-ב םירקוח
לע םתפילקמ תיצמתו םיבנע יערז לש םתעפשה תא וקדב רשא
םיבנע יערז תכירצ יכ וליג ,תודלוח לש םהיתוילכל ומרגנש םיקזנ
רחאל) ןוקית וא העינמ יעצמא שמשל םייושע םתפילקמ תיצמתו
.םינמוש לש הלודג הכירצב הרוקמש תוילכ תלחמל (השעמ

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism


2013 לירפא
תילובטמ תנומסתב םירביאל קזנ ינפמ םיניגמ םיבנע
תבורעת תילובטמ תנומסתל הייטנ תולעב תודלוח ולביק וב רקחמ
תרוקיבה תצובקו ,םוי 90 ךשמב ,םירוחשו םימודא ,םיקורי םיבנע
ומיגדה םיבנעה תבורעת ולביקש ולא יכ הארה ,הנוש הנוזת הלביק
דחוימב ,םפוגב םיתחפומ (Inflammatory Markers) תקלד ינמס
.(Liver) דבכבו (Abdominal Fat Tissue) ינטבה ןמושה תמקרב

תונטק ןמוש תומר וחתיפ םיבנעה תבורעת תא ולביקש תודלוח
םינמסהו םיבנע ולביק אלש ולא תמועל ןטבבו דבכב ,תוילכב רתוי
.רתוי םיהובג ויה ,תוילכבו דבכב דחוימב ,םהלש םייטנדיסקוא-יטנאה

Experimental Biology conference in Boston, US


2013 יאמ
בלב תיטנדיסקוא-יטנא הנגהל םינג םיליעפמ םיבנע
Uni. of Michigan Health System-ב ךרענ רשא תודלוחב רקחמ
(Heart Failure) בל תקיפס-יא םצמצל םייושע םיבנע יכ הליג ב"הרא
רפסמ לש םתוליעפ תרבגה ידי לע ינורכ םד-ץחל רתיל הרושק רשא
.בלה תמקרב תיטנדיסקוא-יטנאה הנגהל םיארחא רשא (Genes) םינג

םיבנעה תפסוה תעפשה תא ,תועובש 18 ךשמב ,וקדב םירקוחה
בל תקיפס-יאל הייטנ תולעבו םד-ץחל רתי םע תודלוח תנוזתל
.(Fibrosis) סיזורביפו בלה-רירש תלדגה תובקעב

Journal of Nutritional Biochemistry