תושדח - םינומיר
Pomegranates - News


(2) ינטרס-יטנא ןומירה ןמש
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו םינומיר ץימ
םוח ילגו םינומיר יערז ןמש
תיטויברפ ןומירה תפילק תיצמת
(1) םד ץחל דירומ םינומיר ץימ
...ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
(6) תינומרעה ןטרס דגנ...
םיקרועל קזנ לטבמ ןומיר
(3) תרכוס ילוחל םינומיר ץימ
(2) רמייהצלא תלחממ ןגמ ןומירה
(3) בל תלחמל ןוכיס ןיטקמ ןומיר
ןומירב גני'גייא יטנא חוכ
(2) ךרבה קרפמל םינומיר ץימ
(2) םד ץחל דירומ םינומיר ץימ
(4) תישיא ,ןומירב בלל תואירבה
םינומירה תויצמתו יעמה יקדייח
םיטלתאל ןומיר-חיטבא ץימ
תולוקשמ ימירמל םינומיר ץימ
שומישל חוטב A ןיתילורוא
לורטסלוכ תדרוהל ןילוניא+ןומיר
תינפוג תוליעפמ ששואמ ןומיר
תיתקלד יעמ תלחמל םינומיר
ןורכיזב הדירי טיאמ םינומיר ץימ
(2) קוניתה חומל םינומיר ץימ
תוקינימ םישבכל םינומיר תופילק
(1) תוקוניתב יחומ קזנ דגנ םינומיר
סוחס ןדבוא הטיאמ תיצמת
(1) תינומרעה ןטרס דגנ ןומירה
(1) בלל ליעומ םינומיר ץימ
תיטנדיסקוא-יטנא הפילקה
(2) תינומרעה ןטרס טאמ ןומיר ץימ
(1) תרכוס ילוחל בוט ץימה
(1) רמייהצלאל ןוכיס ןיטקמ ץימה
ןובאית תאכדמ ןומיר ילע תיצמת
הפקיז תויעבל בוט םינומיר ץימ
(3) תינומרעה ןטרס תענומ תיצמתה
םדא-ינבל החוטב םינומיר תיצמת
(2) בלל הליעומ םיחרפה תיצמת
תודלוחב ערז תוכיא רפשמ ץימה
ץע-חופת לע ףידע ןומירה
(1) םינומירב םיקרפמל תואירב
(1) יתקלד-יטנא ןומירה
(1) ינטרס-יטנא ןומירה
(2) יתקלד-יטנא ןומירה
(4) תינומרעה ןטרס םיענומ םינומיר
(2) תרכוס ענומ ןומיר יערז ןמש
(5) תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןומיר
דשה ןטרס דגנ ןומירה תיצמת
דבכה תואירבל תוצא+ןומיר ןמש
רועה תואירבל ןומירב תובוכרת
הזילאיד ילפוטמל םינומיר ץימ


...םינומיר ואר

2005 ינוי
(1) תוקוניתב יחומ קזנ דגנ םינומיר
Washington University School of Medicine-ב רקחמ
ןויריהה תעב םינומיר ץימ תייתשש הליג םירבכעב ב"הרא
הרושקה הימכסיא גוסמ תויחומ תועיגפ תיחפהל יושע
(Hypoxia ischemia-related brain injuries) היסקופיהב
.תוקוניתב

תקפסאבו םדה תמירזב הדירי בקע םרגיהל לולע הז בצמ
תמדקומ הדיל בקע תמרגנ העפותה .קוניתה חומל ןצמחה
הב םחליהל דאמ השקו ןוירהה ןמזב םירחא םיכוביס וא
.דלונה ךרב הלגתמ איה רשאכ

היתפולפצנא ,(Seizures) ןויפיכ ןה ךוראה חווטב היתועפשה
קותישו (Hypoxic ischemic encephalopathy) תימכסיא
.(Cerebral palsy) ןיחומ

Pediatric Research


2005 רבמטפס
םיקרפ תקלדב סוחס ןדבוא הטיאמ םינומיר תיצמת
םימרותש םימיזנא לש םתלועפ תא תמלוב םינומיר תיצמת
.תינווינ םיקרפ תקלדב (Cartilage) סוחס ןדבואל

דנלבילק ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
םימיזנא ייוריג תאכדמ תימימ םינומיר תיצמתש ואצמ ב"הרא
.םתתקיחש ךילהת לע םיעיפשמה ,םדא-ינב סוחסב םימיוסמ
.ףוגב תוריהמב תגפסנ איהש אוה םינומירה תיצמת ןורתי

Journal of Nutrition


2005 רבמטפס
(1) תינומרעה ןטרסב תמחלנ םינומיר תיצמת
Uni. of Wisconsin-ב רקחממ םיינושאר םיאצממ יפל
עונמל םינומיר תיצמת היושע ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא
.תינומרעה ןטרס

ץימ תויומכל ךרע תווש םירקוחה ושמתשה םהב תויומכה
.ימוי סיסב לע תותשל םדא-ינב םייושע םתוא םינומיר

הטאה וארה תיצמתהמ םילודג םיזוכיר ולבקש םירבכע
,PSA-ה תומרב התחפהו תינומרע ןטרס תוחתפתהב
.םדא-ינבב הלחמה תוחכונ תעיבקל שמשמה ןמס

University of Wisconsin


2005 רבמטפס
(1) בלל ליעומ םינומיר ץימ
םילבוסה לש םבצמ תא רפשל היושע םויב םינומיר ץימ סוכ
יבר םיטנדיסקוא-יטנאב רישע ןומירה .תילילכ בל תלחממ
.תושק תולחמ םורגל םילולעש ,DNA יקזנ םיענומה המצוע
םינומיר ץימ סוכ ולבק םתיצחמ .םילוח 45 ופתתשה רקחמב
ובצלפ הקשמ הלביק םתיצחמו םישדוח 3 ךשמב םוי ידמ
ותלוכתו ומעט ,ועבצש (תואירבל ליעומה רבד וב ןיאש)
.םינומירה הקשמ לש הזל םיהז תירולקה

םינומיר ץימ ולבקש ולאב םדה תמירזש וארה תוקידבה
.18%-ב התחפ איה ובצלפה תצובקבו 17%-ב הרפתשה
Preventive Medicine Research Insti.-ב ךרענ רקחמה
.ב"הרא הינרופילק וטילסוס

Journal of Cardiology


2006 סרמ
םיטנדיסקוא-יטנא ףסותכ ןומירה תפילק תיצמת
Inst. of Hygiene and Environmental Medicine ירקוח
לש הלופכ תומכ שי ןומירה ירפ תפילקבש וליג ןיס ןי'גנאיט
,(Phenols) םילונפ הב שי .ירפה רשבבמ םיטנדיסקוא-יטנא
(Proanythocyanidins) םינידינאיצותינאורפו םידיאונובלפ
.ירפה רשבבש וז לע הלועה תומכב
םה םתוא ,םיסיממ םירמוח תבורעתב ושמתשה םירקוחה
.םיביכרמה םתוא לכ תא תוצמל ידכ ,וחתיפ

שי הפילקבו ירפ םרג 1 לכל םילונפ ג"מ 24 שי ירפה רשבב
ירפה רשבבב שי םידיאונובלפ ,הפילק םרג 1 לכל ג"מ 250
םינינאיצותנאו ירפ רשב םרג 1 לכל ג"מ 59 הפילקבו ג"מ 17
.המוד C ןימטיו תלוכת םהינשב תאז םע .5 תמועל 11

LDL לורטסלוכ ןוצמיח ינפמ הנגהה תלועפ יכ םג אצמנ
םג ךכיפלו ירפה רשב תמועל הברהב הפילקב הקזח
.הברהב הקזח םיקרועה תשרט ינפמ הנגהה

Food Chemistry


2006 ילוי
(2) תינומרעה ןטרס תוחתפתה טאמ םינומיר ץימ
לודיג תוחתפתה טיאהל היושע םוי ידמ םינומיר ץימ סוכ תמיגל
University of California ירקוח ירבדל .תינומרעה ןטרס
תינומרעה ןטרסמ םילבוסכ ונחבואש םירבג ב"הרא הינרופילק
,םינומירה ץימב רזעהל םייושע ,לופיט תלבקב ולחה רבכ
.םיפסונ םילופיטב ךרוצ תיחפיו לודיגה תא אכדי רשא

רקיע ב"הרא Jonsson Cancer Center, UCLA ירקוח ירבדל
תיטנדיסקוא-יטנאה תבוכרתהמ אב םינומירה ץימ לש וחוכ
.(Punicalagin) ןיגלקינופ

ןטרסב םילוח הנש 70 דע 65 ינב םירבג 46 ופתתשה יוסינב
חותינ רחאל ,PSA-ה ךרעב היילעמ ןכו רזוח תינומרעה
.םוי ידמ םינומיר ץימ םרג 227 ולבקש ,היפרתוידרו

בצקב אטבתה םינומיר ץימ ותשש םירבגה ברקבב רופישה
.שדוח 54-ל שדוח 15 לש עצוממ הנתשה רשא לודיגה תלפכה
.40%-ב התחפ ,איה ףא הדדמנש ,תינוצמיחה הקעה

,םיאת גושגישב 12% רועישב הדירי וארה הדבעמ תוקידב
.תנכותמ םיאת תומב 17% ןב לודיגו ,ןטרסה תוטשפתה ונייהד

University of California


2006 טסוגוא
(1) תרכוס ילוחל בוט םינומיר ץימ
הליג הפיח םבמר םילוח תיבו טרופפר ןוכמב ילארשי רקחמ
.תרכוס ילוח לש םתואירב תא רפשל יושע םינומיר ץימ יכ
,םילוחל קיזמ וניא אוהש קר אל ,בר רכוס הז ץימבש ףא לע
.םיקרועה תשרטל ןוכיס םהב ןיטקמ ףא אוה

,תוריפה יצימ ראשב ומכ ,ישפוח וניא םינומירה ץימב רכוסה
ךכ ןגמו וב טנדיסקוא-יטנאל תדחוימ הרוצב רושק אלא
רטסופ ,ןנוס ,ירט טחסנ הז יוסינב ץימה .םיקרועה תשרט ינפמ
.זיכרת ונממ ןכוהו

תגיפס םיתיחפמ םינומירה ץימב םיביכרמ םירקוחה ירבדל
.הלחמל םרוגה ,ןצמוחמ LDL לורטסלוכ
10-ו 2 גוס תרכוס ילוח 10 ופתתשה ,םישדוח 3 ךראש ,יוסינב
תמר לע עיפשה אל ץימהש אצמנ .תרוקיבכ ,םיאירב םישנא
תיחפה ךא ,םדב םידירצילגירטהו לורטסלוכה ,(זוקולג) רכוסה
תאו 56%-ב Serum lipid peroxides-ה תומר תא תיתועמשמ
(Thiobarbituric Acid Reactive Substance) TBARS-ה תומר
.28%-ב

Atherosclerosis


2006 רבוטקוא
(1) רמייהצלאל ןוכיס תיחפמ םינומיר ץימ
תורבטצה תא תיחפהל היושע םינומיר ץימ לש תימוי הכירצ
ידכל ,רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל רושקה קיזמה קאלפה
Loma Linda University-ב רקחמ יאצממ ולא ,תיצחמ
.הלחמב תוקלל וטוהש םירבכעב השענש ,ב"הרא הינרופילק

םינומירה ץימ תא ולבקש םירבכעה לש ילכשה עוציבה תלוכי
תקידבב .ותוא ותש אלש םירחאל סחיב 35%-ב הבוט התיה
סחיב 50%-ב הנטק וזש אצמנ םחומב קאלפה תורבטצה
.םינומיר ץימ ולביק אלש םירבכעה ראשל

Neurobiology of Disease


2007 סרמ
ןובאית תאכדמ ןומיר ץע ילע תיצמת
...Tsinghua University ירקוח


2007 ילוי
הפקיזב תויעבב ליעומ םינומיר ץימ
הפקיז תויעבמ םילבוסה םירבגל ליעוהל יושע םינומיר ץימ
תועובש 10 ךשמנש רקחמב .(Erectile Dysfunction/ED)
יכ רסמנ ,הפקזב יוקלמ םילבוסה םירבג 61 ופתתשה ובו
ךותמ 32% .הייעבב רופיש לע וחווד םיפתתשמהמ 47%
.רופיש לע םה םג וחוויד ובצלפ ולביקש ולא

ב"הרא University of Southern California ירקוח
ינשלופ וניאש לופיטל יוכיס םיאורו םיאצממהמ םידדועמ
טירפת לע ףסונב אובל הז לופיט לע םהירבדל .הייעבב
.העובק תינפוג תוליעפו אירב

International Journal of Impotence Research


2007 טסוגוא
(3) תינומרעה ןטרס תוחתפתה תענומ םינומיר תיצמת
םירבצנ ,םינומירב םרוקמש (Ellagitannins) םינינטיגלא
תוחתפתה תמילבל םיארחאה םהו תינומרעה תטולבב
.תינומרעה ןטרס

הינרופילק University of California-ב םירבכעב יוסינב
ןיגלקינופ ומכ ,ןומירב םיטנדיסקוא-יטנאש אצמנ ,ב"הרא
וחוכל םיארחא ,םהבש קזחל בשחנה ,(Punicalagin)
.ןומירה לש קזחה ינטרס-יטנאה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמצד
םדא-ינבל החוטב םינומיר תיצמת
-יטנאה ליפורפה רופישב ,ליעיו חוטב םינומיר תיצמתב שומישה
64-ב וכרענש םירקחמ 2-ב חכוה רבדה .םדא-ינבב יטנדיסקוא
University of California-ב ,רתי תנמשהמ םילבוסה םישנא
.םוי 30 וכשמנ רשאו ב"הרא סל'גנא סול

הדבוע ,ןטבב םלצא רבטצה ןמושהש ןוויכ ורחבנ םיפתתשמה
.תינוצמיח הקעו (Inflammations) תוקלדל ןוכיס רתיל הרושקה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראוני
(2) בלל הליעומ ןומירה ץע יחרפ תיצמת
המקר ייוניש 70%-ב םצמצל הייושע ןומירה ץע יחרפ תיצמת
ץימ לש הזמ לודג רשא רופיש ,םד-ילכ תושקתהל םירושקה
.םינומירה

University of Mississippi ףותישב לארשיב ןוינכטה ירקוח
םישיגרל וכפה םה םתוא םירבכעב התשענש הקידבב ,ב"הרא
,הפילק :ירפה יקלח לכ תעפשה תא וושיה ,םיקרועה תשרטל
.םיקרועה תשרט לע ,םינומירה ץימ לומ םיחרפו םיערז ,ךומ

40% תמועל ,70%-ב הלחמה תוחתפתה תתחפה לע חווד
םג המרג םיחרפה תיצמת .םינומיר ץימב שומישב דבלב
.25%-ב רכוסה תמרו 18%-ב םדב םינמושה תמר תתחפהל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ראוני
תודלוחב ערזה תוכיא תא רפשמ םינומיור ץימ
...הכירצ


2008 ראורבפ
םיחופתב רשאמ םיטנדיסקוא יטנא רתוי םינומירב
-יטנא הנגה תקפסאב ץע-יחופת רשאמ רתוי ליעי םינומיר ץימ
לש םמדב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכת .ףוגל תיטנדיסקוא
ותשש רחאל ,10%-ל בורקב התלע (עצוממב 64 ינב) םישישק
היה רכינ אל םיחופת ץימ תייתש רחאלש דועב ,םינומיר ץימ
ירקוח ידי-לע רסמנ תאז ,יוניש לכ טעמכ
Institute of Hygiene and Environmental Medicine
.ןיס ן'גנאיט

םינומירמ םקלח ,ץימ ל"מ 250 םוי ידמ ולבק יוסינה יפתתשמ
.םיחופתמ םקלחו

Nutrition Research


2008 ינוי
(1) םינומיר תיצמתב םיקרפמל יתואירב לאיצנטופ
דנלבילק Case Western Reserve University-ב רקחמ
םינומיר תיצמת יכ הארה םירבכע לדומב ךרענש ב"הרא
םיקרפמב קזנו (Inflammation) תקלד אכדל היושע
.(Arthritis) םיקרפמ תקלדל םירושקה ,(Joint Damage)

וכרצ רשא םירבכעב םיקרפמה תקלד לש התרמוח
רועישב הדירי ךות תיתועמשמ הנטק POMx רצומהמ
ג"קל ג"מ 34-ו 13.6 וכרצש םירבכעב םיזוחא 76-ו 69.2
.המאתהב

Nutrition


2008 ינוי
(1) ןומירה לש תיתקלד-יטנאה ותעפשה
(Pomegranate) םינומיר תיצמתש אצמ תובנראב רקחמ
ןפואב עיפשהלו (Inflammation) תקלד עונמל היושע
.(Chronic Disease) תינורכ הלחמל ןוכיס לע יבויח

,(Cyclooxygenase) זאנגיסקואולקיצ ימיזנא תוליעפ
תובנראב הבכוע , COX-2-ו COX-1 תוקלדל םיושקה
.םינומירה תיצמתב וטעלוהש

היהי ןתינ םדא ינבב הז יוסינ לע רוזחל היהי ןתינ םא
רשא (Chronic Inflammation) תינורכ תקלד עונמל
,(Heart Disease) בל תלחמ ןהב ,תולחמ ןווגמל הרושק
תיביטנגוק הדירי ,(Osteoporosis) סיזורופואטסוא
,(Alzheimer's) רמייהצלא תלחמו (Cognitive Decline)
.(Arthritis) םיקרפמ תקלדו (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס

Journal of Inflammation


2009 ראוני
(1) ינטרס-יטנא לאיצנטופ לעב ןומירה
...ירקוח


2009 לירפא
(2) ןומירה לש תיתקלד-יטנאה ותעפשה
הארמ ב"הרא University of South Carolina-ב רקחמ
םילונפילופב הרישעה (Pomegranate) םינומיר תיצמת יכ
(Inflammation) תוקלד ןיטקהל היושע (Polyphenols)
תינורכ הלחמל ןוכיס לע יבויח ןפואב עיפשהלו
.(Chronic Disease)

תענומ ,POMx רוציקב ,ןומירה ירפ תיצמת םירקוחה ירבדל
(Pro-Inflammatory Cytokines) םייתקלד-ורפ םיניקוטיצ רוצי
.(Gene Expression Level) תינגה תואטבתהה תמרב

Journal of Inflammation


2009 לירפא
(4) תינומרעה ןטרס םיענומ םינומיר
...תייתש


2009 טסוגוא
(2) תרכוס ענומ ןומיר יערז ןמש
University of Houston-ב ךרענש םירבכעב רקחמ יאצממ
(High-Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזתב וטעלוה רשא ,ב"הרא
(Pomegranate Seed Oil) ןומיר יערז ןמש תכירצ יכ םיארמ
.(Diabetes) תרכוס תלחמ לש התוחתפתה תא עונמל היושע

תדמוצמ תינלוניל הצמוחב רישעה ,ןומירה יערז ןמש
לקשמב היילע םהב ענמ (Conjugate Linolenic Acid)
םירבכעב רפישו םפוג לקשמ תא תיחפה ,(Weight Gain)
הארמש רבד ,(Insulin Sensitivity) ןילוסניאל תושיגר
.תחפ (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס חתפל ןוכיסה יכ

British Journal of Nutrition


2009 רבוטקוא
(5) תינומרעה ןטרס ינפמ ןגמ ןומיר
...םהירבדל


2010 ראוני
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ ןומירה תיצמת
ב"הרא University of California, Los Angeles-ב רקחמ
תויושע (Pomegranate) ןומירב תויוצמה תובוכרת יכ אצמ
ןומרוהב יולתה דשה ןטרס לש ותוחיכש תא ןיטקהל
.(Hormone-Dependent Breast Cancer)

(Ellagic Acid) תיגלא הצמוח לש (Metabolite) טילובטמ
םיזנא לש ותוליעפ תא בכעל יושע ןומירב יוצמ רשא
(Androgen) ןגורדנא ריממה (Aromatase) זאטמורא ארקנה
תוחתפתהב יזכרמ דיקפת םג שי ול ,(Estrogen) ןגורטסאל
.דשה ןטרס

Cancer Prevention Research


2010 ראוני
דבכה תואירב תא תרפשמ תוצאו ןומיר ןמש תבורעת
םיינתומה ףקיהו
המוח הצא תיצמתו (Pomegranate Oil) ןומיר ןמש תבורעת
Xanthigen םשב תרכמנה ,(Brown Seaweed Extract)
ג"ק 5 רועישב (Weight Loss) לקשמב הדיריל םורגל היושע
.(Liver Health) דבכה תואירבב רופישלו

םע ,רבעמה ליג ינפל תונמש םישנ 151 ופתתשה רקחמב
תילוהוכלא-אל תינמוש דבכ תלחממ ולבסש ולאכו אירב דבכ
השולש .(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)
.NAFLD-מ ולבס םישנהמ םיעבר

Diabetes, Obesity and Metabolism


2010 טסוגוא
רועה תואירבל תוליעומ ןומירב תובוכרת
(Pomegranate) ןומירו (Berries) רעי תוריפמ תויצמת
תוקיזמ תועפשה ינפמ (Skin) רועה לע ןגהל תויושע
.(UV Exposure) הלוגס הרטלוא הנירקל הפישח לש

ךכב וליג האירוק University in Korea ירקוח
.(Skin Wrinkle) רוע יטמק תעינמל תויתנוזת תושיג
היושע (Ellagic Acid) תיגלא הצמוח יכ םיחוודמ םה
,םיישונא רוע יאתב (Collagen) ןגלוקה קוריפ תא עונמל
.םיטמק תורצוויה טאיו רועה הנבמ לע רומשיש רבד

םיטיצוניטרק - םיישונא רוע יאתב ושמתשה םירקוחה
םיישונא (Fibroblasts) םיטסלבורביפבו (Keratinocytes)
(Extracellular Matrix) תיאת ץוח הצירטמ םירציימה
.תיגלא הצמוחלו UV-B תנירקל ופשחנ םיאתה .רועב ןגלוקו

Experimental Dermatology


2010 רבמבונ
תוילכב הזילאיד יכוביס תיחפמ םינומיר ץימ
אצמ לארשי הירהנ ,לילגל יאופרה זכרמה-ב םידקמ רקחמ
ךשמב (Pomegranate Juice) םינומיר ץימ תכירצלש
ילפוטמל הליעומו תרבטצמ ,הפיצר העפשה שי םישדוח 12
םיכוביס תיחפהל יושע םינומירה ץימ .(Dialysis) הזילאיד
םילפוטמ רשא (Kidney Disease) תוילכ תלחממ םילבוסב
םימוהיז בקע הובגה האולחתה רועיש הז ללכב ,הזילאידב
.(CV Events) םיירלוקסו-וידרק םיעוריאו (Infections)

תינוצמיח הקע תמר תרצוי םינומיר ץימ תכירצ יכ אצמנ
(Inflammation) תקלד ,רתוי הכומנ (Oxidative Stress)
(Lipid Profile) םינמושה ליפורפב רופיש ,תתחפומ
.(Blood Pressure) םדה ץחל תדרוהו

הליעומ העפשה התייה םינומירה ץימ תכירצל יכ רסמנ
רקחמב .רקחמה ישדוח 12 ךרואל תרבטצמו הפיצר
.הזילאיד ילפוטמ 101 ופתתשה

American Society of Nephrology's meeting
in Denver


2011 לירפא
(2) ינטרס-יטנא לאיצנטופ הארמ םינומיר ןמש
תובוכרת ב"הרא University of Florida ירקוח לש םהירבדל
תויוצמה - (Punicalagins) םיניגלקינופ - תויביטקא-ויב
וננ יקיקלחל ןמצע ביכרהל תויושע ,(Pomegranate) ןומירב
תריצעב רוזעלו ,(Gelatin) ןיטל'ג םע ,(Nanoparticles)
.(Cancer Cells) םיינטרס םיאת לש םתוטשפתההו םתלידג

Food Research & Molecular Nutrition


2011 רבמבונ
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג ןיטקמ םינומיר ץימ
ילפוטמש םיחוודמ לארשי הירהנ ,לילגל יאופרה זכרמה ירקוח
ץימ לש הנותמ תומכ וכרצש (Hemodialysis) הזילאידומה
העפשה ווח ,הנש ךשמב (Pomegranate Juice) םינומיר
ץחל ,ינמושה ליפורפל רשאב הביטימו תרבצנ ,תכשמתמ
.םהל תושורד ויהש םדה ץחל תודגונ תופורתה רפסמו םדה
.ירחסמ ןומימ הוולינ אל רקחמל

American Society of Nephrology 44th Ann. Meeting


2012 ראוני
םוח ילג לע לקמ וניא םינומיר יערז ןמש
הירטסוא Medical Uni. of Vienna-ב ינילק רקחמ
רבעמה ליג לש םוח ילגב לפטל תורשפאה תא קדב
יערז ןמש תרזעב םישנב (Menopausal Hot Flashes)
ןומירה יערז ןמש .(Pomegranate Seed Oil) םינומיר
ורשוע ללגב רבעמה ליג ינימסתל הפורתכ קוושמ
.(Phytoestrogens) םינגורטסאוטיפב

ףסותה תא ולטנש ,הנש 60 דע 45 תונב ,תוינייסנה 81
הלודג הלקה ווח אל תועובש 12 ךשמב ,םויב םיימעפ
.תוינמח ןמש הליכמהש ובצלפ תלולג ולטנש ולאמ רתוי

Menopause

2012 ינוי
יטויברפ לאיצנטופ הארמ ןומירה תפילק תיצמת
...רקחמ


2012 ינוי
(1) םד ץחל דירומ םינומיר ץימ
רוזעל היושע (Pomegranate Juice) םינומיר ץימ תייתש
ןמזה חווטב (Blood Pressure) םדה ץחל תא דירוהל
.רצקה

םירגובמ 51 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
ל"מ 330 םוי ידמ ומגלש ,הנש 50 דע 30 ינב םיאירב
.תיתועמשמ םמד ץחל תא דירוהש רבד ,םינומיר ץימ

-יטנאל רישע רוקמ אוה םינומיר ץימ םירקוחה ירבדל
(Polyphenolic Antioxidants) םיילונפילופ םיטנדיסקוא
םייושע םיטנדיסקוא-יטנא יכ ואצמ םימדוק םירקחמו
.(Arterial Stiffness) םיקרועה תושקונ תא םצמצל

Plant Foods for Human Nutrition


2013 ינוי
(6) תינומרעה ןטרס דגנ ילוקורבו םוכרוכ ,קורי הת ,ןומיר
...םירקוח


2013 רבוטקוא
םיקרועל קזנ לטבמ ןומיר
Catalan Institute for Cardiovascular Sciences ירקוח
םילקימיכ יכ םירסומ ,ריזח לש לדומ לע ודבע רשא ,דרפס
םייושע (Pomegranates) םינומירב עבטה ךרדמ םייוצמה
(Blood Vessels) םדה ילכל םרגנש קזנ לוטיבב עייסל
.(Unhealthy Diet) האירב אל הנוזתמ האצותכ

העיגפ לש םינימסת וארה דופ קנא'גב וטעלוהש םיריזח
םיקרועה תושקתה היה ךכל ןושארה ןמיסהשכ ,םדה ילכב
(Heart Attack) בל ףקתהל הליבומה (Arterial Hardening)
ליכהש ףסות לש תימוי הנמש ררבתה .(Stroke) ץבשלו
רשא םילונפילופ ,(Punicalagins) םיניגלקינופ ג"מ 200
.ולא תוילילש תועפשהמ םיבר תלטבמ ,ןומירב םייוצמ

Congress of the European Society of Cardiology


2014 טסוגוא
(3) תרכוס ילוח לש םמדב רכוסה תא תסוומ םינומיר ץימ
היושע (Pomegranate Juice) םינומיר ץימ לש תימוי הכירצ
(Blood Sugar) םדב רכוסה תומרב טולשל עייסלו רוזעל
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ילוחב

םוצב זוקולג תומרל רושק םינומיר ץימש םיארמ םיאצממה
האוושהב תיתועמשמ תוכומנ (Fasting Glucose Levels)
לכל עצומב איה וז האצות יכ ןייצל שי .תרוקיבה תצובקל
.וז הבטה ווח אל םיפתתשמהמ 20% יכו םיפתתשמה

Nutrition Research


2015 רבמצד
םיניגמש םיטילובטמ ןומירהמ םירציימ םייעמה יקדייח
(2) רמייהצלא תלחמ ינפמ
ןומירה תיצמתב תולוקלומה ןהמ וקדב רשא םירקוח
רמייהצלא תלחממ הנגהל תויארחאה (Pomegranate)
.םיניתילורוא םה ולא יכ וליג (Alzheimer's Disease)

-יטנא תובוכרת ןה (Urolithins) םיניתילורוא
םיבצעה לע תוניגמה תונוכת שי ןהל ,תויתקלד
הלוקלומ רשאכ תורצונה ,(Neuroprotective)
םייעמה יקדייח ידי לע תלכענ םינומירב
.(Intestinal Bacteria)

ןה תולגוסמ רשא תולוקלומה ןהמ וקדב םירקוחה
(Blood-Brain Barrier) חומ-םדה םוסחמ תא רובעל
אטב דיאולימע יביס לש םתורצוויה תא עונמל םגו
,(Brain) חומב ,(Fibrillation (Ab) Beta-Amyloid)
.םישוג םירצוי חומב דיאולימע ינובלח וב ךילהת

ACS Chemical Neuroscience


2015 רבמצד
(3) בל תלחמל ןוכיס ןיטקמ ןומיר
ב"הרא University of Illinois at Chicago תושרב רקחמ
(Antioxidant) תויטנדיסקוא-יטנאה תועפשהה תא קדבש
ימרוג לע (Pomegranate Extract) ןומירה תיצמתל שיש
(Cardiovascular Risk Factors) םיירלוקסו-וידרק ןוכיס
(Blood Pressure) םדה ץחלב הדירי הליג םירירשה דוקפיתו
םיקרועה תשרט תעינמב תלעותו (Blood Pressure)
לע תועפשה הליג אל ךא ,(Atheroprotective Benefits)
(Oxidative Strength) ינוצמיח קזוח ,(Inflammation) תקלד
.ירירש חוכ וא

Journal of Medicinal Food


2016 ילוי
ןומירהמ גני'גייא יטנא חוכ םיררחשמ םייעמ יקדייח
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne ירקוח
תונוכת (Pomegranate) ןומירב תבוכרתב ופשח ץייווש
תופתושמה ,תוילאיצנטופ (Anti-Aging) גני'גייא-יטנא
רירש יאתל תורשפאמה ,םייח ילעבו םיקדייח ,םיחמצל
םימרוגה דחא ינפמ םמצע לע ןגהל םייח ילעבב
ןיתילורוא היורק תבוכרתה .(Aging) תונקדזהל םיירקיעה
.(Urolithin A)

.םימסרכמו תודוטמנ םע תוקידבה תא ועציב םירקוחה
תיתועמשמ הדיריל איבה A ןיתילורואש ואצמ םה
םירבכעו (Faulty Mitochondria) המוגפ הירדנוכוטימב
42%- ב תרפושמ תלוביס וארה (םייתנשכ ינב) םירגובמ
ופשחנ אלש ליג ותוא ינב םירחא םירבכע תמועל הצירב
.תבוכרתל

Nature Medicine


2016 ילוי
(2) ךרבה קרפמ תואירב תא רפשמ םינומיר ץימ
םינומירה ץימ לש ותעפשה תא ונחב רשא םירקוח
לע (Pomegranate Juice)
(Osteoarthritis) סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד
(Physical Function) ינפוגה דוקפיתב רופיש לע םיחוודמ
לש תועובש 6 רחאל (Joint Stiffness) קרפמה תושקונבו
.םינומירה ץימ תייתש

ולבסש שיא 38 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
(Knee Osteoarthritis) ךרבה לש תינווינ םיקרפמ תקלדמ
םינומיר ץימ ל"מ 200 הלביק תחאה :תוצובק 2-ל וקלחנש
.רבד הלביק אל תרחאהו םויב

Journal of the Science of Food and Agriculture


2017 ראוני
(2) םדה ץחל תא דירומ םינומיר ץימ
תרכינ העפשה שי (Fruit Polyphenols) תוריפמ םילונפילופל
(Cardiovascular Mortality) תירלוקסו-וידרקה התומתה לע
.רבודמ תוריפ ולאב ןייצל בושחו

ליעות (Pomegranate Juice) םינומיר ץימ לש תימוי הכירצ
תולחמו (Hypertension) םד ץחל רתיל הובג ןוכיסב םילוחל
.(Cardiovascular disease) םד ילכו בל/תוירלוקסו-וידרק

הזילנא-הטמ תובקעב וז הנקסמל ועיגה םיינאריא םירקוח
תיתטיש הריקס ךותמ ,םירקחמ 8 וללכנ הב ,ועציב םהש
םירבג 574 וללכנ רקחמב .הז אשונב םירקחמ 986 הללכש
.הנש 40-מ הלעמל ינב רקיעב ,םישנו

Pharmacological Research


2017 ראורבפ
(4) םיישיא ,ןומירב בלל תואירבה תונורתי
(Cardiovascular) םיירלוקסו-וידרקה תונורתיה םירקוח ירבדל
(Pomegranate Extracts) םינומיר תויצמת לש םיילאיצנטופה
ףוליח ךילהתב) לצנל םדאה לש ותלוכיל םירושק תויהל םייושע
,ירפבש (Polyphenols) םילונפילופה תא (םירמוחה

(Urolithin A) ןיתילורוא רצייל םדאה תלוכימ אטבתמ לוצינה
.ירפבש (Ellagitannin) ןינטיגלאהמ

,Ecole Polytechnique Federale de Lausanne-ב ,רקחמה
ןוכיסה תמרש ,םינמש םישנא 49 ופתתשהו תועובש 3 ךשמשנ
.םמדב םינמושה תומרל םאתהב הגווס םהלש ירלוקסו-וידרקה

Molecular Nutrition and Food Research


2017 סרמ
םינומירה תויצמת תוליעי תא םיעבוק יעמה יקדייח
(Cardiovascular Effects) תוירלוקסו-וידרקה תועפשהה
(Pomegranate) ןומירמ (Ellagitannins) םינינטיגלאה לש
תוילילש וא תויבויח תויהלתויושע (Walnuts) ךלמ יזוגאמו
.(Gut Microbs) יעמה יקדייח תייסולכואמ תולתב
יעמה יקדייח םילעופ ןינטיגלא ליכמה ןוזמ תכירצ תעב
םדאה .(Metabolism) םירמוחה ףוליח לע הנוש הרוצב
.אל ללכ וא B ןיתילורוא ,A ןיתילורוא רצייל יושע

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne ירקוח
םישנאש ךכ לע םיעיבצמה םישדח םינותנ ומסרפ ץייווש
רציימ םפוגש (Overweight) ףדוע לקשמ ילעב םיאירב
תוילובטמ-בל תולחמל ןוכיס רתיב םינותנ B ןיטילורוא
רציימ ,םפוגש ולאש דועב (Cardiometabolic Disease)
,(MetS) תילובטמ תנומסתמ םילבוס רשא ,A ןיתילורוא
ליפורפ ילעב השעמל םה (Statins) םיניטטסב םילפוטמה
.ףדוע לקשמ ילעב םניאש םיאירב םישנאב ומכ םינמוש

Clinical Nutrition


2017 ינוי
םייטלתא תונורתי לעב ןומיר-חיטבא ץימ
Institute of Plant Biotechnology ירקוח לש םהירבדל
תצמוחב רשעומ (Watermelon Juice) חיטבא ץימ דרפס
םינומיר תויצמת םע בולישב ,(Citrulline) ןילורטיצ ונימאה
םירירש יבאכ תיחפהל יושע ,(Pomegranate Extracts)
תובקעב (Muscle Damage) םירירשל קזנ ינמסו
תינגורא העפשהב רבודמ רמולכ ,(Exercise) תינפוג תוליעפ
.היגרנאה רופיש העמשמ רשא ,(Ergogenic Effect)

ינפוגה ןורתיה תא ורפיש רשא םיילנויצקנופ םיצימב רבודמ
3%-כב עצוממה אישה חוכ תא ולידגהש ,םיאטרופס לש
ךכל ףסונב .5 יפ-כב אישה טנמומב הדיריה תא ותיחפהו
רשאמ רתוי םיכומנ ויה םייביטקייבוסה םירירשה יבאכ
.ובצלפה ילבקמב
הנש 30 דע 18 ינב םיריעצ םירבג 19 ופתתשה רקחמב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2017 טסוגוא
ששואתהל תולוקשמ ימירמל עייסמ םינומיר ץימ
םינומיר ץימש םירסומ היסינוט University of Sfax ירקוח
תינוצמיח הקע ןיטקהל יושע (Pomegranate Juice)
ינומיא רחאל תוששואתה ןמז רפשלו (Oxidative Stress)
.(Intensive Resistance Training) םייביסנטניא תודגנתה
דעו ןומיאה רחאל דיימ התפצנ תינוצמיחה הקעב הדיריה
תולוקשמ ימירמ 9 ופתתשה רקחמב .ןכמ רחאל תועש 48
.(Weightlifters)

Nutrients


2017 טסוגוא
שומישל חוטב A ןיתילורוא
(Urolithin A) ןיתילורוא יכ הלגמ בחרנ תוליער ינותנ דסמ
ףוגב רצוימה ,(Pomegranate) ןומירה לש רצות טילובטמ -
תונוכת לעב אוה - (Gut Bacteria) יעמה יקדייח ידי-לע
דוקפיתה תא ריבגמ ,(Anti-Inflammatory) תויתקלד-יטנא
םירירשה דוקפיתו (Mitochondrial Function) ירדנוכוטימה
.שומישל חוטבו (Muscles)

Nature Medicine


2018 ראוני
לורטסלוכ תדרוהל ןילוניא+ןומיר תיצמת
ןומיר תיצמת לש התעפשה תא ךירעה רקחמ תווצ
דחא לכ ,(Inulin) ןילוניא לשו (Pomegranate Extract)
לורטסלוכ לש םירמוחה ףוליח לע ,בלושמבו ומצע ינפב
.םירבכעב (Lipids) םינמוש לשו (Cholesterol)

ןומיר תיצמת בלשמ רשא לופיט יכ אצמנ
תלוכי תא םסקממ ןילוניאו (Pomegranate Extract)
ךכבו (Cholesterol-Lowering) לורטסלוכה תדרוה
ידי-לע ומרגנש םיילובטמה םייונישה לע לקהל ןתינ
.(High-Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזת

Journal of Nutritional Biochemistry


2018 ילוי
תוליעפ רחאל ששואתהל םיאטרופסל רזוע ןומיר
תצמואמ תינפוג
םינומיר ץימ וכרצ רשא םירבג-םירתוח יכ וליג ןילופב םירקוח
תיטנדיסקוא-יטנא תלוביק ילעב ויה (Pomegranate Juice)
תיתועמשמ ההובג (Total Antioxidant Capacity) תללוכ
.תאז וכרצ אלש ולאל האוושהב ץמאמ לוגרית רחאל

,םיישדוח ךשמב ,ולביק םהמ 10 .םירתוח 19 ופתתשה רקחמב
םיפתתשמה לע .ובצלפ ולביק 9-ה ראשו םינומיר ץימ ל"מ 50
.םד תומיגד םהמ ולטנ םירקוחהו רטמ 2,000 ךרואל רותחל היה

Journal of the International Society of Sports Nutrition


2019 ראוני
תיתקלד יעמ תלחמב לופיטל םינומיר
Uni. of Louisville-ב ךרענש ,םירבכע לש לדומב ,רקחמ
ורוקמש ,(Urolithin A) ןיתילורוא יכ הליג ב"הרא יקטנק
(Berries) רעי תוריפבו (Pomegranates) םינומירב
תולחמב לפטל עייסל םייושע ,ולש תיטתניסה הליבקמהו
,(Inflammatory Bowel Disease/IBD) תויתקלד יעמ
...תא תוללוכה
(Crohn's Disease) ןהורק תלחמ .1
(Ulcerative Colitis) סגה יעמה לש תיביכ תקלד .2

(UAS03-ו UroA) ןיתילורוא לש םיגוס 2 יכ וליג םירקוחה
םיתמצה לש קודיה תלועפ ךות יעמב תקלדה תא םיתיחפמ
.יעמה יופיצ תמקר תא םיביכרמה םיאתה ןיב םירשגמה

EurekAlert


2019 סרמ
ליגל הרושקה ןורכיזב הדירי טיאמ םינומיר ץימ
םירסומ ב"הרא Uni. of California Los Angeles ירקוח
הניגמ (Pomegranate Juice) םינומיר ץימ לש תימוי הכירצש
םיאירבה (Older) םירגובמ םישנאב (Memory) ןורכיזה לע
.(Physically Healthy People) תינפוג הניחבמ

שיא 200 לעמ ופתתשה ,תחא הנש ךשמנ רשא ,רקחמב
ולביק רשא ,הנש 60 עצוממ ליג ינב ,הנש 75 דע 50 ינב
28-ב .םינומיר ץימ םרג 227 תותשל םוי ידמ תיארקא
.(Visual Memory) יתוזחה ןורכיזה רפתשה םיפתתשהמ

American Association for Geriatric Psychiatry
(AAGP) 2019 Annual Meeting


2019 טסוגוא
(2) קוניתה חומ לע ןגמ םינומיר ץימ
םינומיר ץימ תכירצל םא קדב ,ךשמתמ ינילק רקחמ
(Pregnancy) ןויריהה ךלהמב (Pomegranate Juice)
לע (Protective Effect) הניגמ העפשה תויהל היושע
תטיקנל םאהו דלונ התע הזש קוניתה (Brain) חומ
היושע ,הדילה ינפל דוע ,םינוכיסה תתחפהל םידעצ
.תיטירק העפשה תויהל

ב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח ירבדל
ימחר-ךות הלידג רוגיפ אצמנ ולא םינוכיס תמישר שארב
.(Intrauterine Growth Restriction/IUGR)

תויחומה תוירושיקהו תיחומה תוחתפתההש ררבתה
םוי ידמ םינומיר ץימ וכרצש תוהמיאל ודלונש תוקוניתב
תעכ שחרתמ רתוי לודג ינש ינילק יוסינ רתוי תבוט
,Brigham and Women's Hospital םילוחה תיבב
.ולא םיאצממ תמאל ידכ

Brigham and Women's Hospital


2020 יאמ
תוקינימ םישבכב בלחה תוכיא תורפשמ םינומיר תופילק
םינומיר תופילק תיצמת יכ חוודמ ילארשי םירקוח תווצ
לש ןנוזמל הפסוה רשא תזכורמ (Pomegranate Peel)
,(Milk) בלחה תבונת תא ןהב הלידגה תוקינימ םישבכ
זוטקלה ,(Protein) ןובלחה ,(Fat) ןמושה תלוכת תא
.וב (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאהו (Lactose)

Food Chemistry

.