תושדח - הדש תות
Strawberry - News

בלה תואירב תא רפשמ הדש תות
םד ץחל םידירומ רעי תוריפ
טשווה ןטרס םיענומ הדש יתות
תקלד תענומ הדש תות תיצמת
תרכוס יכוביס תיחפמ הדשה תות
םינייתש תביק לע ןגמ הדש תות
ןורכיזב הדירי םימלוב רעי תוריפ
בל ףקתהל ןוכיסו רעי תוריפ
םדב םינמוש דירומ הדש תות
חומה תנגהל םיירגרג תויצמת
ןטרס תומלוב םיירגרג תויצמת
הדש תות לייטקוק לש וחוכ
הדש תות תיצמת עבצ רומיש
רתי תנמשהו הדש-תותו תוינמכוא
הנמשה דגנ רעי תוריפ תיצמת
םיתות עבצ תרמשמ םידרו תצמת
'סקוא-יטנא - תולוחכ תוינמכוא
לורטסלוכו םישבוימ םיתות


...הדש תות ואר

2006 ילוי
חומה תנגהל רעי תוריפ לש תויצמת
...תונויסנ


2006 רבמבונ
םיינטרס םילודיג םימלוב רעי תוריפ
...תויצמת


2007 לירפא
הדש תות לייטקוק לש וחוכ
(Blackberry) רוחש לטפ וא (Strawberry) הדש תות בוליש
יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ תא םיצעמ (Alcohol) לוהוכלא םע
.םהמ דחא לכ לש
םיאקירמאו Kasetsart Uni-ב םידנליאת םירקוח ירבדל
ילוהוכלאה הקשמה תא ןכל תונכל ןתינ USDA-ARS-ב
.(Healthy Drink) אירב הקשמ (Daiquiri) יריקאד

Journal of the Science of Food and Agriculture


2007 לירפא
הדש תות תיצמת עבצ רומישל דרווה תרתוכ ילע תיצמת
הירגלוב University of Food Technologies-ב רקחמ
דרווה לש תרתוכה ילעמ תקקוזמ תיצמת יכ אצמ
תיצמת לש העבצ תא רמשל תרשפאמ (Rose Petal)
עגפנ הב (Anthocyanin) ןינאיצותנאה רשא ,הדש תות
ףילחת שמשי רבדה .המומיח בקע ,תיצמתה תנכה תעב
.םויה דע ושמתשה וב יטטניס ףסותל

Innovative Food Sci. and Emerging Technologies


2008 ראוני
רתי תנמשה דגנ הדש-תותו תוינמכוא
...תויצמת


2008 ראוני
הנמשה דגנ םלשה ירפה לע הפידע רעי תוריפ תיצמת
אצמ ב"הרא Uni.0 of Arkansas-ב םירבכעב רקחמ
וקפוהש (Anthocyanins) םינינאיצותנא לש תויצמתש
הדש יתותמו (Blueberries) תולוחכ תוינמכואמ
,(Obesity) רתי תנמשה תיחפהל תויושע (Strawberries)
.וזכ העפשה ןיא םימלשה תוריפל םלוא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 טסוגוא
רתוי ךורא ןמז םימודא םיתותל םידרו תצמת
הינמרג טרגטוטש Hohenheim University-ב רקחמ
(Rose Petals) דרווה לש תרתוכה ילעמ תיצמתש אצמ
הדש יתותב (Pigments) םינעבצה תא רמשל היושע
,םדוביע רחאל םג (Canned Strawberries) םירמושמ
(Anthocyanin) םינינאיצותנאה ייח תכראה ידי-לע תאז
.םעבצ תא םהל םינקמ רשא ,הדשה יתותב םייוצמה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבוטקוא
םיטנדיסקוא-יטנאה שארב תודמוע תולוחכ תוינמכוא
...תוינמכואב


2009 רבוטקוא
לורטסלוכ םידירומ האפקהב ושבויש הדש יתות
ופתתשה וב ,ב"הרא Oklahoma State University-ב רקחמ
ףסות יכ אצמ (Overweight) רתי לקשמ תולעב םישנ 16
האפקהב ושבוי רשא הדש יתות תקבא לש יתנוזת
רוקמ הווהמה ,(Freeze-Dried Strawberry Powder)
,(
Flavonoids םידיאונובלפו (Polyphenols) םילונפילופל
,(
Phytosterols םילורטסוטיפו (Dietary Fiber) םייתנוזת םיביס
לורטסלוכה תאו 5%-ב ללוכה לורטסלוכה תמר תא דירומ
דיהדלאידנולמה תומר תאו המאתהב 6%-בו 5%-ב LDL/ערה
תינוצמיח הקעה תדימל ןמס הווהמה ,(Malondialdehyde)
.14%-כב ,(Oxidative Stress)

Nutrition Journal


2010 טסוגוא
תילובטמ תנומסתב בלה תואירב םירפשמ הדש יתות
ךשמנ רשא ,ב"הרא Oklahoma State Uni.-ב רקחמ
47 עצוממ ליג ינב םישנא 27 וב ופתתשהו תועובש 8
תילובטמ תנומסתו (Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסה
תקבא לש ימוי ףסות יכ חוודמ ,(Metabolic Syndrome)
תואירב לש םינמס רפשמ ,האפקהב ושבויש ,הדש יתות
.11%-ב ודרי LDL/ערה לורטסלוכה תומר .בלה

Nutrition Research


2011 ראוני
םד ץחל םידירומ רעי תוריפ
יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב .Harvard Med. School ירקוח
הדש תותבו (Blueberries) תולוחכ תוינמכואב םידיאונובלפ
.(Hypertension) םד ץחל רתי עונמלו םד ץחל דירוהל םייושע
תוינמכואב דחוימב ,(Anthocyanins) םינינאיצותנאב רבודמ
םד ץחל רתיל ןוכיסה תא םיניטקמה ,הדש תותבו תולוחכ
םישנ 133,914 ופתתשה ,הנש 14 ךשמנש ,רקחמב .12%-ב
.םירקוחה ורטינ םתוא ,םירבג 23,043-ו

American Journal of Clinical Nutrition


2011 לירפא
טשווה ןטרס תוחתפתה תא םיענומ הדש יתות
יכ אצמ ב"הרא סובמולוק Ohio State Uni.-ב רקחמ
םייושע (Freeze-Dried) האפקהב ושבויש הדש יתות
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרס תעינמב רוזעל
ךשמב הדשה תות תכירצ יכ םיארמ םיינושאר םינותנ
םייטסלפסידה םיעגנה רפסמ תדיריל האיבה םישדוח 6
ךותמ 29-ב (Esophageal Dysplastic Lesions) טשווב
.שיא 39

American Ass. for Cancer Research (AACR)
102nd Annual Meeting


2011 יאמ
תקלד תענומ הדש תות תיצמת
תקלדל םינמס תומר ןיטקהל תויושע הדש תותב תובוכרת
,תולחמ תרושל ןוכיס ןיטקהלו (Inflammatory Markers)
.(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסת הז ללכב
ופתתשה ב"הרא Uni. of California-Davis-ב רקחמב
הקשמ ולביק רשא (Obesity) רתי תנמשה םע םילפוטמ
תומימחפ תלוכת םע תוחוראו הדש יתות לע ססובמה
(Fat) ןמוש לש הנותמ תומכו ההובג (Carbohydrate)
הדירי המשרנ הז הקשמ תייתש רחאל תועש 6
ולביקש ולאל האוושהב ,Interleukin 6 (IL-6) תמרב
רקחמה תא .13%-ב CRP ןמסה תומר ודרי ןכו ובצלפ
.California Strawberry Commission תרבח הנממ

British Journal of Nutrition


2011 ילוי
תרכוס יכוביס םיתיחפמ הדשה תותב םידיאונובלפ
,ב"הרא The Salk Inst. for Biological Studies-ב רקחמ
גוס ,(Fisetin) ןיטסיפ יכ אצמ ,1-גוס תרכוס םע םירבכעב
תומכבו הדש יתותב יוצמש (Flavonoid) דיאונובלפ לש
םייגולוריונ םיכוביס תיחפמ ,םירחא םילכאמב התוחפ
.(Kidney Damage) יתיילכ קזנו (Neurologic Complications)

PLoS ONE


2011 רבוטקוא
םינייתש לש םתביק לע ןגמ הדש תות
רשא הילטיא Marche Polytechnic University-ב םירקוח
,(לוהוכלא) לונתא תותשל ולגרוהש ,הדבעמ תודלוח וליכאה
תוחפ וחתיפ ןה יכ וליג ,םימי 10 ךשמב הדש תות תיצמתב
ולביק אלש תודלוח תמועל (Stomach Ulcers) הביק יביכ
.הדש תות
לע לקהל יושע הדש תות יכ הארמ רבדה םירקוחה ירבדל
(Gastritis) סיטירטסג/הביקה תקלדמו הביק ביכמ םילבוסה
הביקה תירירל קזנ תיחפמ הדשה תות תכירצש ךכל תודוה
.(Stomach Mucous Membrane)

PLoS One


2012 לירפא
ןורכיזב הדירי םימלוב רעי תוריפ
םירסומ ב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח
יריתע ,םימיוסמ (Berries) רעי תוריפ לש ההובג הכירצ יכ
ןורכיזב הדירי תוהשהל היושע (Flavonoids) םידיאונובלפ
.יצחו םייתנש דעב תורגובמ םישנב
.הדש תותבו (Blueberries) תולוחכ תוינמכואב רבודמ
:םדוק לודג רקחמ ינותנ ודמע םירקוחה תושרל
120,000-מ רתוי יבגל םינותנ ובו Nurses' Health Study
תונוזמה תכירצ תא ,םינש 4 לכב ,קדב רקחמב .םישנ
70 תונב םישנ 16,010-ב וזכרתה םירקוחה .ולא םישנ לש
םייתנש ידמ וקדבנ יביטנגוקה ןדוקפיתו ןנורכזש ,הלעמו
.2001-ו 1995 ןיב

Annals of Neurology


2013 ראוני
בל ףקתהל ןוכיס םיניטקמ רעי תוריפ
לשו תולוחכ תוינמכוא לש תולודג תויומכ תוכרוצה םישנ
תוקלל ןוכיס ךכב תוניטקמ (Strawberries) הדש תות
.(
Heart Attack) בל ףקתהב
ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמב
ופתתשהש ,42 דע 25 תונב םישנ 93,600 וללכנ ב"הרא
,וקפיס תופתתשמה .הנש 18 ךשמנש יתואירב רקחמב
ולא יכ וליג םירקוחה .ןתנוזת יבגל עדימ ,םינש 4 ידמ
תולוחכ תוינמכוא לש תונמ 3 עובש ידמ וכרצש םישנהמ
.33%-ב בל ףקתהל ןוכיס ךכב וניטקה הדש תות וא
(Flavonoids) םידיאונובלפה תומרל תאז םיסחיימ םירקוחה
.ולא רעי תוריפב תוהובגה

Circulation


2014 ראורבפ
םדב םינמוש דירומ הדש תות
הילטיא הנוקנא Marche Polytechnic University-ב רקחמ
תועיבקב (Strawberries) הדש תות םיכרוצה םישנא יכ הליג
תונורתי תווחלו לורטסלוכה תמר תא ךכב דירוהל םייושע
.םיפסונ םייתואירב
.םוי ידמ הדש תות םרג 500 שדוח ךשמב וכרצ םיבדנתמ 23
,הפוסבו רקחמה תפוקת תליחתב םמד תא ומגדש ,םירקוחה
...יכ וליג
.8%-כב הנטק LDL/ערה לורטסלוכה תמר .1
.20.8%-כב ודרי םיגירצילגירטה תומר .2

Journal of Nutritional Biochemistry