...םידקש ואר
 
2005 ינוי
לורטסלוכ םידירומ םידקש
וקדב רשא ב"הרא Antioxidants Research Laboratory ירקוח
עיגה םירגוא לע םידקשב םיטנדיסקוא-יטנאה לש םתעפשה תא
העפשהל םיארחאה םה דקשה תפילקב םידיאונובלפהש הנקסמל
.לורטסלוכה תמר לע םידקש תכירצל שיש תיבויחה

תלוחת תא ונחבו הפילקהמ םידיאונובלפה תא וצימ םירקוחה
םרשוכ תאו (Flavonols) םילונובלפהו (Catechins) םיני'צטאקה
הז בוליש יכ ררבתמ .LDL-ה לרורטסלוכ לש ונוצמיח תא עונמל
.תאז הרטמל ליעומ (C ןימטיו וא) E ןימטיוו םידיאונובלפ לש

Journal of Nutrition


2006 ינוי
תוקריו תוריפל םיוותשמ םידקשב םיטנדיסקוא-יטנאה
ההובגה םתמר יכ וליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
.תוקריבו תוריפבש וזל המוד םידקשב םיטנדיסקוא-יטנאה לש

םרשבו םידקשה תפילק לש םתלוכת תא ונחבש ,םירקוחה ירבדל
,(Catechins) םיני'צטאקה תלוכת ,םיצופנ םידקש ינז 8 לש
המוד (Kaempferol) לורפמקהו (Epicatechins) םיני'צטאקיפאה
.ילוקורבבש וזל המוד םהב ןיטצרווקה תמרו םודא לצבבש וזל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 רבוטקוא
ןובאיתה יוכידל םידקש
...רקחמ


2006 רבמצד
םדב רכוסב טולשל םירזוע םידקש
...םירקוח


2007 רבמבונ
םינשעמב תיטנדיסקוא-יטנא הנגה םיקזחמ םידקש
...תכירצ


2008 ילוי
(1) םידקשב יטויבורפה לאיצנטופה
םידקש יכ ואצמ ב"הרא Institute of Food Research ירקוח
העפשהה יכ וליג םה .םייעמב תמיוסמ םיקדייח תייסולכוא םילידגמ
.הקחרוה םידקשב ןמושה תלוכת רשאכ השחרתה אל תיטויבורפה

(Bifidobacteria) ודיפיב יקדייח יבגל הלעפ םידקשה תעפשה
,יטויברפה סקדניאהש התייה האצותהו Eubacterium Rectale-ו
תרזעב 4.08 תמועל 4.43 יפ לדג ,תועש 24 תב הריגד רחאל
.תירחסמ הקיטויבורפ

Applied and Environmental Microbiology


2009 יאמ
עבוש תרפשמ םידקש לש הבורמ הסיעל
יתלבה ןמושה תגיפס תא לידגהל הייושע םידקש לש תידוסי הסיעל
Purdue University ירקוח וליג תאז ,ךורא ןמזל בער אכדלו יוור
.24 עצוממ ליג ינב שיא 13 ופתתשה וב רקחמב ב"הרא הנאידניא

ןמוש רתויל המרג םתעילב ינפל םעפ 40 דע 25 םידקש תסיעל
םיאצממ .םתעילב ינפל דבלב םימעפ 10 םתסיעל תמועל יוור יתלב
םישיגדמ ולא םיאצממ ,םירקוחה ירבדל ,ולא םיאצממ .םתעילב
.לקשמב הטילש םשל הסיעלה לש התובישח תא

רתוי תכשוממ הסיעל רחאל עבוש רתי לע וחוויד רקחמה יפתתשמ
.רתי תנמשה דגנ המחולב בושח ביכרמ ,םידקשה לש

American Journal of Clinical Nutrition


2010 לירפא
(2) םידקשב יטויבורפה לאיצנטופה
,דקשה תפילקל יכ ואצמ הינטירב University of Reading ירקוח
העפשה תויהל היושע ,םייתנוזת םיביס לש הלודג תומכ הליכמה
.םייעמב םיליעומה םיקדייחה תלוכת תא הלידגמה תיטויברפ

ןזמ םיקדייחה לש םתייסולכוא תלדגה לע םיחוודמ םירקוחה
.Eubacterium Rectale-ו Clostridium Coccoides
4.2 סקדניא תמועל 3.2 ךרע לעבכ עבקנ יטויברפה סקדניאה
.םיירחסמ םירצומב דדמנש

FEMS - Microbiology Letters