תושדח - ךלמ יזוגא
Walnuts - News
...ךלמ יזוגא ואר
 
2004 רבמצד
תרכוס ילוחל ךלמ יזוגא
הילרטסוא Uni. of Wollongong in New South Wales ירקוח
ןמוש תלד הנוזתב ךלמ יזוגא םיבלשמה 2-גוס תרכוס ילוח יכ וליג
.םהלש (Lipid Profile) ינמושה ליפורפה תא ךכב םירפשמ
םיזוגאה לש ההובגה םתלוכת איה ךכל הביסה םירקוחה ירבדל
תבלושמה תיאלוניל הצמוחב דחוימב ,םייוור-יתלב-בר םינמושב
.E ןימטיוב

Diabetes Care


2005 רבמטפס
ןינוטלמל רוקמ ךלמ יזוגא
אצמ University of Texas Health Science Center-ב רקחמ
יכ וליג תודלוחב תונויסנ .ןינוטלמל בוט רוקמ םניה ךלמ יזוגא יכ
.םמדב הז ןומרוה תמר תא דאמ הלעמ ךלמ יזוגא תכירצ
.םיזוגא םרג 1 לכב ןינוטלמ םרגוננ 4.5 דע 2.5 שי ךלמ יזוגאב

Nutrition


2006 רבוטקוא
ןמוש יקזנ םיתיחפמ ךלמ יזוגא
ואצמ דרפס University of Barcelona's Hospital Clinico ירקוח
היושע ,תיז ןמש וא ךלמ יזוגא םיבלשמ הב ,ןמוש תריתע החורא יכ
.ןמושה ידי-לע םרגנה םד-ילכל קזנ תיחפהל רוזעל

.תיז ןמש ל"מ 25 וא ךלמ יזוגא םרג 40 ולביק יוסינה יפתתשמ
םישימג ויה ךלמ יזוגא ולביקש ולא לש םדה-ילכ יכ אצמנ ,תאז םע
.םהלש לורטסלוכה תמרל רשק אלל ,החוראה רחאל רתוי הברה
.ךלמה יזוגאב 3-הגמואל תלוכתל םיסחיימ םדה-ילכ תבחרה תא

American College of Cardiology


2007 ראוני
םצעה תואירב תא םירפשמ ךלמ יזוגא
,התשפ יערז ןמשו ךלמ יזוגא ומכ ,3-הגמואב רישע ןוזמ תכירצ
,סיזורופואטסואה תלחמ תעינמב תעייסמו םצעה תואירב תא תרפשמ
.ב"הרא Penn State Univerisityירקוח וליג תאז

דע .חמוצהמ 3-הגמוא תכירצ תעפשה קדובה ןושארה רקחמה והז
ירוחאמ דמועה ןונגנמה .םיגדמ ותכירצב םירקחמה לכ וזכרתה הכ
.םיזוגאב 6-הגמואו 3-הגמוא ןיב בוטה סחיה אוה ,םירקוחה ירבדל ,ךכ

Nutrition Journal


2007 ינוי
ינפמ הניגמ ךלמ יזוגאו תיז ןמש תריתע תינוכית-םי הנוזת
ןוצמיח יקזנ
הנולצרב Parc de Recerca Biomedica de Barcelona-ב רקחמ
-םי הנוזת ידי-לע םילעפומה הנגהה ינונגנממ דחא יכ חוודמ דרפס
םיקרועה תשרט לש םתוחתפתה תא תענומ רשא תינוכית
.LDL לורטסלוכל ינוצמיח קזנ תנטקה תילילכ בל-תלחמו

Heart Wire


2009 לירפא
דשה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ ךלמ יזוגא
Marshall University School of Medicine-ב םירבכעב רקחמ
היושע ךלמ יזוגא לש העובק הכירצ יכ אצמ ב"הרא היני'גריו ברעמ
םירקוחה ירבדל .50%-ב דשה ןטרס חתפל ןוכיסה תנטקהב רוזעל
.םדאה יבגל םג ךלמה יזוגא תעפשה תא ךילשהל ןתינ
.הלחמב םחליהל ךלמ יזוגא תכירצ רוזעת דשה ןטרסב םילוחה יבגל

American Association for Cancer Research annual meeting


2009 ילוי
לורטסלוכ םידירומ ךלמ יזוגא
הנוזת יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
לורטסלוכה תמר תא תיתועמשמ דירוהל היושע ךלמ יזוגאב הרישע
הפוקת ךות הנטק LDL לורטסלוכה תמר יכ וארה םירקוחה .םדב
.הרצק

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבמבונ
םייתרכוסב בלה תואירב תא םירפשמ ךלמ יזוגא
,ב"הרא טוקיטנוק Yale University School of Medicine-ב רקחמ
הכירצ יכ אצמ ,תועובש 8 ךשמנ רשאו 2-גוס תרכוס ילוח ופתתשה וב
םדה-ילכ תואירב תא רפשל היושע (םרג 65) ךלמ יזוגא לש תימוי
.תרכוס ילוח ברקב בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהלו
ךלמ יזוגא וכרצש ולא ברקב םדה תמירז יכ אצמנ רקחמה םותב
האוושהב םדב לורטסלוכהו רכוסה תומר ודרי ןכ .2.2%-ב הרפתשה
.ןהלש סיסבה תומרל

Diabetes Care


2010 ראורבפ
תרכוס ילוחב ילטודנא דוקפית םירפשמ ךלמ יזוגא
שיא 24 ופתתשה וב ,ב"הרא טוקיטנוק Yale University-ב רקחמ
(םרג 56) תימוי הכירצ יכ אצמ ,תועובש 8 ךשמנו 58 עצוממ ליג ינב
םדה-ילכ לש/ילטודנאה דוקפיתה תא רפשל היושע ךלמ יזוגא לש
םילפוטמ לש םמדב ינמושה ליפורפה תאו (Endothelial Function)
.2-גוס תרכוס ילוח

Preventive Medicine 2010: the Annual Meeting of the
American College of Preventive Medicine


2011 סרמ
(1) בלל םיליעומ ךלמ יזוגא
הנקסמל ועיגה ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Scranton-ב םירקוח
םיזוגאה ללכ ךותמ בלל רתויב םיבוטה םיזוגאה םה ךלמ יזוגא יכ
םיגוס 9-ב םיטנדיסקוא-יטנאה תומר תא וושיה םירקוחה .םימייקה
,זול יזוגא ,םיקוטסיפ ,םינטוב ,םידקש ,ךלמ יזוגא :םיזוגא לש םינוש
.ןאקפו הימדקמ ,וישאק ,ליזרב יזוגא
,ןובלח ,םייתנוזת םיביסב םג םירישע ךלמ יזוגאש םיריבסמ םירקוחה
.םילרנימו םינימטיו

Meeting of the American Chemical Society


2012 ראוני
(2) בלל םיליעומ ךלמ יזוגא
תואירב תא רפשת טלסל םייולק וא םייח ךלמ יזוגא רפסמ תפסוה
ואצי ב"הרא הינבליסנפ University of Scranton ירקוח .בלה
לש יטנדיסקוא-יטנאה םחוכ ןיב וושיה םהש רחאל וז הזרכהב
לש םיגוס 2-ו םייולקו םייח םיזוגא לש םיגוס 9-ב םילונפילופ
.(Peanut Butter) םינטוב תאמח

בל-תלחמל ןוכיס םיניטקמה םילונפילופב רתויב םירישע ךלמ יזוגא
תא םירפשמ ,םדב לורטסלוכה תומר תא םיניטקמ םהש ךכל תודוה
.בל-תלחמל הרושקה תקלד דגנ םילעופו םדה תמירז

Function & Food


2012 טסוגוא
רבגה תוירופ תא םירפשמ ךלמ יזוגא
...םירבג


2013 לירפא
תרכוסב תוקלל ןוכיס םיניטקמ ךלמ יזוגא
2-גוס תרכוסל ןוכיס םצמצל היושע ךלמ יזוגא לש הפוכת הכירצ
137,893 לש הליכאה ילגרה חותינמ הלוע הז אצממ .25%-ל בורקב
10-כ ךשמב ,םילוח-יתבב תויחאכ תודבועה ,77 דע 35 תונב ,םישנ
Harvard School of Public Health ירקוח וכרע ותוא ,םינש
:םדוק לודג רקחמ ךותמ םינותנב ושמתשה רשא ב"הרא ןוטסוב
.Nurses’ Health Study (NHS) and NHS II

Journal of Nutrition


2013 יאמ
ךלמ יזוגא ןמשבו ךלמ יזוגאב תלעותה
וב ,ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח וכרע רשא רקחמ
,לורטסלוכה תמר תדרוהל ףסונב יכ אצמ ,םיבדנתמ 15 ופתתשה
םתכירצ ,ךלמ יזוגא ןמש וא םייח ךלמ יזוגא תכירצ ידי-לע
.תורחא םיכרדב תאז ,תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס הניטקמ

ןכו רתי תנמשהמ ולבסש וא םינמש םלוכ ויה רקחמה יפתתשמ
תימעפ-דח הכירצש אצמנ .תוהובג לורטסלוכ תומר ילעב ויה םה
.םדה-ילכ דוקפית תא רפשל ידכ הב היה יד םיינשהמ דחא לש

Journal of Nutrition