רמייהצלאו היצנמיד
8 תושדח

תילטנמ תואירבל י'צ יאט
היצנמיד דגנ ןטרסל הפורת
םיהובג דיאולימע-אטב ידבור
רמייהצלאל ןוכיסו הנוזת
רמייהצלא תלחמ הזוח ןובלח
היצינגוק רפשמ יתנוזת ףסות
רבעמה ליגב יביטנגוק דוקפית
תרזוע הבוט תיללכ תואירב
דיאולימע תיימדהב םישודיח
םיבאכ יככשמב שומיש
העינמל תנתינ רמייהצלא
היצנמידו שארב העיגפ
תויביטנגוקו תופש יוביר
ןגמ וניא תופש יוביר
רמייהצלאv תומדקתה יוזיח
םייביטנגוק םייוקילו לוהוכלא
רמייהצלא תלחמ ענומ ןילוסניא
רמייהצלאו חומה תוצווכתה
בל-תלחמל ןוכיס ימרוגב לופיט
ןוכיס הניטקמ תיתרבח תוליעפ
תיביטנגוק הדירי טיאמ םויתיל
חומהו הנוכנ אל הניש תומכ
היצנמידו הדימעה ליגב לקשמ
רחואמ ליגב דומלל השק עודמ


...רמייהצלאו היצנמיד ואר

2011 סרמ
תויביטנגוקב הדירי ינפמ ןגמ תופש יוביר
ופתתשה וב ,גרובנסקול Public Research Center for Health-ב רקחמ
הניגמ תופש יתשמ רתויב הטילש יכ הליג ,73 עצוממ ליג ינב שיא 230
תופשה םא רשק אלל תמייק ןורכיזה לע וז הנגהה .יביטנגוק יוקיל ינפמ
ליג ינב שיא 230 ופתתשה רקחמב .רבעב ןהב ורבידש וא עגרכ תורבודמ
.תופש 7 דע 2-ב וטלש רשא 73 עצוממ

ואצמנ תופש 3-ב וטלשש ולא ,תופש יתשב םיטלושל האוושהב יכ ררבתה
וא תופש 4-ב םיטלושהו 4 יפ רועישב תויביטנגוק תויעבל תחפומ ןוכיסב
הנקמ תפסונ תחא הפשב הטילשה םצע םירקוחה ירבדל .רתויו 5 יפ ,רתוי
.חומה ןווינ לע הצפמה תיביטנגוק הברזר

American Academy of Neurology 63rd Annual Meeting
in Honolulu, Hawaii


2011 סרמ
רמייהצלא תלחמ ינפמ ןגמ וניא תופש יוביר
תופש יוביר הדנק וירטנוא University of Waterloo ירקוח לש םהירבדל
678 ופתתשה רקחמב .רמייהצלא תלחמ לש התוצרפתה ינפמ ןגמ וניא
75 תונב ,ןתומ רחאל עדמל ןחומ תא ומרת רשא ב"הראב רזנמב תויחא
.הלעמו

Alzheimer's Disease International (ADI)
26th International Conference


2011 סרמ
רמייהצלא תלחמ תומדקתה יוזיח
(Temporal Horn Volume Expansion) תיעדצה ןרקה חפנ תוטשפתה
םע רמייהצלא תלחמ לש התומדקתהל (Biomarker) יגולויב ןמס הניה
.הדנק University of Western Ontario-ב םירקוח ירבדל תאז ,ןמזה
םימיגדמ ,רמייהצלא ילוח ןהו ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה ןה םהירבדל
הפוקת ךשמב תילרופמט/תיעדצה ןרקה רוזיאב תיתועמשמ הלדגה םיארמ
לכ אצמנ אל ,תרוקיבה תצובק ינב ,םיאירב םישנאבש דועב ,םייתנש תב
.הז רוזיאב יוניש

Alzheimer's Disease International 26th Int. Conference


2011 לירפא
םייביטנגוק םייוקיל ןיטקמ ןכא לוהוכלא
לוהוכלאה תכירצ עצוממ יכ וליג ןיס University of Hong Kong ירקוח
.תילמרונ תויביטנגוק ילעב לש וזמ (4 יפ) הובג יביטנגוק יוקיל ילעבב

יאמצע םרוג הווהמ םויב תינפוג תוליעפ תוקד 30 יכ םג אצמנ רקחמב
םישישק 314 ופתתשה רקחמב .60%-ב יביטנגוק יוקילל ןוכיסה תנטקהל
.םינש 79.9 עצוממ ליג ינב

Alzheimer's Disease International (ADI) 26th Int. Conference


2011 לירפא
רמייהצלא תלחמ ענומ ןילוסניא
םייניערג-דח םד יאת יכ וליג ב"הרא ולפאב Uni. of New York ירקוח
אצומ ןובלח אטבל םייושע ירפירפ (Blood Mononuclear Cells)
םיפסונ םינובלח 3-ו (Amyloid Precursor Protein/APP) דיאולימעל
וז תואטבתה יכו רמייהצלא תלחמ לש התורצוויה ךילהתב םיברועמה
רקחמב .תידירו -ךות היזופניאב ןילוסניא לש ךומנ ןונימ ידי-לע תאכודמ
.2-גוס תרכוסו רתי תנמשה םע םישנא 10 ופתתשה

Clinical Endocrinology and Metabolism


2011 לירפא
םימוטפמיסה ינפל רושע רמייהצלא הלגמ חומה תוצווכתה
ךשמב שיא 65 ורטינ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
תועצמאב ,וב םינוש םירוזיא תדידמל חומ תוקירס םהל וכרעו הנש 11
.MRI רישכמ
רמייהצלא תלחמל םירושקה חומה ירוזיא וארנ םהב םישנאה יכ ררבתה
תועמשמו רמייהצלא תלחמ וכשמהב וחתיפ ,רקחמה תליחתב םינטק
המכ דועב ךירעהל םגו שארמ םינש הלחמה תא תוזחל ןתינש איה רבדה
.הרקי רבדה םינש

Neurology


2011 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס םצמצמ בל-תלחמל ןוכיס ימרוגב לופיט
לופיטמ תלעות קיפהל םייושע ןורכיז תויעבל םינמיס םיארמ רשא םישנא
לורטסלוכ ,םד-ץחל רתי ךכב םילולכ ,םד-ילכב םירושקה ןוכיס ימרוגב
.ןיס גניגקנו'צ Military Medical University ירקוח ירבדל ,תרכוסו
,ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסכ ונחבואש םישנא 837 ופתתשה רקחמב
.רמייהצלא תלחמל םידקמ םרוג תווהל לולע רשא

ררבתהו רמייהצלא תלחמ םהמ 298 וחתיפ תואבה םינשה 5 ךשמב
תמועל ,היצנמידל ןוכיס לפכב ויה םיירלוקסאוה ןוכיסה ימרוג ילעב יכ
םינוכיס םתוא ןיגב לופיט ולביק רשא ולא יכ וארה םיאצממה .םירחאה
.39%-ב רמייהצלא תלחמל ןוכיסה תא וניטקה

Neurology


2011 לירפא
תויביטנגוקב הדיריל ןוכיס הניטקמ תיתרבח תוליעפ
וגקיש Rush University Medical Centre-ב רקחמ יאצממל םאתהב
תועצמאב תיביטנגוק תורדרדיהל ןוכיס ןיטקהל םייושע םישישק ב"הרא
. ההובג תיביטנגוק תוליעפ תמר לע הרימש
ורבעש 80 ליג תוביבסב םישישק לש םירקמ 1,138 וחתינש ,םירקוחה
תב הפוקתב יכ וליג ,םייגולוכיספ-וריונ םינחבמ הללכש תיתנש הכרעה
תיביטנגוק הכיעד ירועיש וארה תיתרבח הניחבמ רתויב םיליעפה םינש 5
.רתויב םיכומנ
יעוריאב הייפצ ,תודעסמל האיצי ומכ ,תויוליעפ יכ םיריבסמ םירקוחה
.חומל ליעוהל םייושע ,וגניב קחשמב תופתתשה וא טרופס

Journal of the International Neuropsychological Society


2011 לירפא
תיביטנגוק הדירי יכילהת טיאמ םויתיל
תיביטנגוק תורדרדיה הטיאמ ךומנ ןונימב םויתיל תליטנ יכ וליג םירקוח
ןותמ יזנמא יביטנגוק יוקילמ םילבוס רשא םישנאב ןורכיז ןדבואו
םרוג הווהמ רשא (amnestic Mild Cognitive Impairment/aMCI)
.רמייהצלא תלחמל ןוכיס
ואט ןובלחה יזוכיר תא תיתועמשמ ןיטקה םויתילב שומישה
תיתועמשמ רפישו יתרדיש-חומה לזונב (Phosphorylated Tau/P-Rau)
.ןותמ יזנמא יביטנגוק יוקילמ םילבוסה ולאב םייביטנגוק םיעוציב
ילעב ,הלעמו 60 ינב ,שיא 41 ופתתשה ,תחא הנש ךשמנ רשא ,רקחמב
.ןותמ יביטנגוק יוקיל

British Journal of Psychiatry


2011 יאמ
חומה תא הניקזמ הנוכנ אל הניש תומכ
Uni. College London Medical School's-ב םירקוח לש םהירבדל
חומה תא דאמ ןיקזהל םילולע הניש ידמ תוחפ וא ידמ רתוי הינטירב
תועש 6-מ תוחפ םינשי רשא םישנ לשו םירבג לש םחומ .הדימעה ליגב
.תיביטנגוק הכיעד לש ץאומ ךילהת רבוע הלילב תועש 8-מ רתוי וא

Sleep


2011 יאמ
היצנמידל רושק הדימעה ליגב רתי לקשמ
םלוהקוטש Aging Research Center, Karolinska Institute-ב םירקוח
םרוג םיווהמ הדימעה ליגב רתי תנמשה וא ףדוע לקשמ יכ ואצמ הידבש
.םד-ילכ תולחמלו תרכוסל רשק אלל ,יאמצע ןוכיס
וב ,2001-ו 1998 ןיב ,םדוק רקחמב ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
יחכונה רקחמב ופתתשה םהמ ,הלעמו 65 ינב םימואת 13,723 ופתתשה
.םימואת 8,534

Neurology


2011 יאמ
רחואמ ליגב דומלל השק עודמ
קרוי-וינ Mount Sinai School of Medicine-ב םירקוח לש םהירבדל
ללגב רבעב היהש יפכ דומלל רשכומ הכ וניא שישקה לש וחומ ב"הרא
.רבעב דדומתה אוה םמיע סרטסה יבצמ לכ
דבאלו ץווכתהל הדימלל יארחאה חומה קלחב בצע יאתל םרוג סרטסה
תוספניס םייורקה םירוביח תוריהמב רוציל תלוכיה תא ונייהד ,תושימג
.(Synapses)
ודמעוהש תושישקו הדימעה ליג תונב ,תוריעצ תודלוחב וכרענ תונויסנה
יאתב םייונישל םימרוגה סרטס ינומרוה שירפהל ןהל ומרג רשא םיבצמב
חומה קלח - (Prefrontal Cortex) תיחצמ-םדקה חומה תפילקב בצעה
םמצע תא םיאתהל תלוכי וארה ,תאז תמועל ,םיריעצה .דומילל שמשמה
.סרטסה תויווחל

Journal of Neuroscience


2011 יאמ
םישישקב תילטנמ תואירב רפשמו תוליפנ ענומ י'צ יאט
הריקסב ,האירוק Korea Institute of Oriental Medicine ירקוח
היסולכואל ליעוהל היושע י'צ יאטש וליג ,םימדוק םירקחמ 35 לש תיתטיש
.תיללכ החוורבו תיגולוכיספ תואירבב ,תוליפנ תעינמב השישקה

British Journal of Sports Medicine


2011 ינוי
היצנמידב לופיטל ןטרסל הפורת
םישנאל םג ליעוהל היושע ןטרסב לופיטל םויכ תשמשמ רשא הפורת
FTD היורקה תיתשרות היצנמיד תלחממ םילבוס רשא
תמדקתמ הלחמב רבודמ .(Familial Frontotemporal Dementia)
,טילחהל תלוכיה לש תדמתמ תורדרדיהב תנייפאתמ רשא לופיט אלל
.תופש דומללו תוגהנתהב טולשל
University of Texas Southwestern Medical Center ירקוח
,ןטרסב לופיטל תשמשמה הפורת יכ וליג ,םירבכעב רקחמב ,ב"הרא
היושע ,(Suberoylanilide Hydroxamic Acid) SAHA היורקה
.ולא םילוחל ליעוהל

Journal of Biological Chemistry


2011 ינוי
היצנמיד םיזוח םיהובג דיאולימע-אטב ידבור
יוליגל םימעפל םינתינ חומב (Beta-Amyloid) דיאולימע-אטב יעקשמ
תעפוה ינפל םינש (Molecular Imaging) תירלוקלומ הימדה תועצמאב
.תיביטנגוק הדירי יוזיחל שמשל םייושעו םייביטינגוק םינימסת

הימדה רישכמב ושמתשה הילרטסוא ןרובלמ Austin Hospitalירקוח
תריקסל (11C-PiB Positron Emission Tomography) PET גוסמ
תדוקנב התשענ הריקסה .72 עצוממ ליג ינב ,םישישק 366 לש םחומ
.םישדוח 54 רחאל בושו שדוח 36 רחאל ,שדוח 20 רחאל ,הלחתהה
ולבס םהמ 92 ,תרוקיב תצובקכ ושמישו םיאירב ויה םיקדבנהמ 195
.הנותמ הגרדב רמייהצלא ילוח ויה םהמ 79-ו ןותמ יביטנגוק יוקילמ
,םעפ לכב ,ורבע םהו ידמימ-תלת MRI רישכמב םלוכ וקדבנ ףסונב
.םיפיקמ םייגולוכיספ-וריונ םינחבמ םג

תרוקיבה תצובק ישנאמ םיברב דיאולימע-אטב יעקשמ ואצמנ תוקידבב
חתפל ןוכיס רתיב ויה רתוי הלודגה תומכה ילעבש ררבתהו םיאירבה
יוקילה ילעב ,רתוי הנטקה תומכה ילעבל האוושהב יביטנגוק יוקיל
תליחתב דיאולימע-אטב יעקשמ אלל ואצמנ רשט ןותמה יביטנגוקה
.ןמזה ךשמב יביטנגוק יוקיל חתפל ןטק ןוכיס ילעב ויהשו רקחמה

SNM 2011 Annual Meeting


2011 ינוי
רמייהצלאל ןוכיס לע העיפשמ הנוזת
Veterans Affairs Puget Sound Health Care System-ב רקחמ
םיאירב םישישק וב ופתתשהו ,תועובש 4 ךשמנ רשא ,ב"הרא לטאיס
ימקילג סקדניא לעב ןוזמו יוור ןמוש לד טירפתב וקבד רשא תיביטנגוק
המר ,יתרדיש-חומה לזונב דיאולימע-אטבה תומרב הדירי אצמ ,ךומנ
.רמייהצלא תלחמל ןוכיסל דדמכ תשמשמ רשא
יביטנגוק יוקיל םע םישישק לע הכופה העפשה התיה טירפתל ,תאז םע
התלע םהב ,(Amnestic Mild Cognitive Impairment) ןותמ יזנמא
.יתרדיש-חומה לזונב דיאולימע-אטבה תמר

Archives of Neurology


2011 ינוי
רמייהצלא תלחמל הרהזא ןמסכ שמשמ ןובלח
תליחתב ,ולטנ הינמרג ןכנימ Technical University Munich ירקוח
,ןותמ יביטנגוק יוקיל םע שיא 58-מ יתרדיש-חומה לזונהמ תומיגד ,רקחמה
.וב םינוש םינובלח לש םהיתויומכ תא ודדמו
יכ וליג ,תופסונ םינש 3 ךשמב ולא םישנא רטנל וכישמה רשא ,םירקוחה
יורקה ןובלחה לש תוהובג תומרה ילעב ולא ,רקחמה יפתתשמ ןיבמ
רתיב ויה ,Soluble Amyloid Precursor Protein Beta/sAPP-beta

.רמייהצלא תלחמל ןוכיס
ואט ןובלחה תומר תאו םדאה לש וליג תא םג ןובשחב וחקל םירקוחהשכ
רמייהצלא תלחמ התוחתפתה תא שארמ תוזחל וחילצה םה ,(Tau)
.םירקמהמ 80%-ב

Neurology


2011 ינוי
תואירב םישנב היצינגוק רפשמ יתנוזת ףסות
,ןוזמ ףסותכ קוושמו הביקבו חומב יוצמה רמוח ,(Citicoline) ןילורטיצ
דיקפת ול תויהל יושעו תואירב םישנב היצינגוק לש םינוש םיטביה רפשמ
לש םהירבדל ,הז רמוח .ליגל הרושקה תיביטנגוק תורדרדיה לע הלקהב
,ב"הרא יטיס קייל טלוס University of Utah Brain Institute ירקוח
.(Attention Deficits) בשק תערפה רפשל יושע

תחאה ,תוצובק 3-ל וקלוחש 60 דע 40 תונב םישנ 60 ופתתשה רקחמב
(ג"מ 500) הובג ןונימ הלביק הינשה ,(ג"מ 250) ךומנ ןונימ הלביק
.בשק תוניחב ןהל ושענו םוי 28 ךשמב ,(המד) ובצלפ הלביק תישילשהו
תנטקה ךות תיתועמשמ בשקה תא ורפיש תונושארה תוצובקה יתש
תא ורפיש תופסותמה תוצובקה יתש יכ ןייצל ןיינעמ .תואיגשה רפסמ
.ההז הדימב ןבצמ

51st Annual Meeting New Clinical Drug Evaluation Unit


2011 ינוי
רבעמה ליג תליחתב יביטנגוק דוקפית
היוסמ םינובלפוזיא תוכרוצ רשא ,65-מ תוחפ תונב ,רבעמה ליגב םישנ
ןניאו טעמכ הז ליג לעמ םישנ .יביטנגוקה ןדוקפית תא ךכב תורפשמ
.הז רופישב תוכוז
ולעה ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest School of Medicine ירקוח
תולבוסה םישנל םיצילממ םה .םירקחמ תואמ תריקס תובקעב הז אצממ
תועובש 12 ךשמב ,םויב םינובלפוזיא ג"מ 50 ךורצל רבעמה ליג ינימסתמ
הנהי אל ,םייעמב הנוש הרמה תוליעפ ללגב ,ןהמ קלח תאז םע .תוחפל
.ןבצמב רופישמ

Menopause


2011 ילוי
היצנמיד עונמל תרזוע הבוט תיללכ תואירב
הדנק היטוקס הבונ Dalhousie University-ב םירקוח לש םהירבדל
םניא רשא תואירב ימוחת רופיש ידי-לע היצנמידל ןוכיס ןיטקהל ןתינ
.תיביטנגוק תלוכי ןדבואל ללכ-ךרדב םיכייושמ
םה םהב ,הלעמו 65 ינב ,היצנמיד אלל םישנא 7,239 ורטינ םירקוחה
תויעב יבגל םג ולאשנ םהו תויביטנגוק תויוקלל םינמיס שדחמ וכירעה
,םיקרפמ תקלד ומכ ,היצנמידל תורושקכ תובשחנ ןניאש תורחא תואירב
.םירבשו םיסוניס תויעב ,רוע תויעב ,תובתות םייניש לש ןתמאתה

היצנמידל ןוכיסה תא הלידגה תיתואירב הייעב לכש וליג םירקוחה
ויה ,רקחמה תליחת תעב ,ולא תויעבמ תחא ףא אלל םישישק .3.2%-ב
.40% ןב ןוכיסב תואירב תויעב 12 ילעבו היצנמידל 18% ןב ןוכיסב

Neurology


2011 ילוי
רמייהצלא ילוחה חומב דיאולימע תיימדהב םישודיח
םיבקועה םירישכמב שומישל רשאב ףסונ עדימ םיקפסמ םירקחמ ינש
(Fluorine-18-Labeled Radiotracers) םייביטקאוידר םינמיס רחא
(Positron Emission Romography/PET) טפ רישכמב םישמתשמה
רשא ,חומב דיאולימע אטבה לש התומכ תכרעהו םדקומ יוליג םשל
.רמייהצלא תלחמל הרושק
,ב"הרא סקינפ Banner Alzheimer's Institute-ב ,ןושארה רקחמב
ןיחבהלו חומב דיאולימע סמוע ןייפאל תעכ ןתינ יכ םירקוחה םיחוודמ
תילמרונ תויביטנגוקו ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסל רמייהצלא ילוח ןיב
.םישישקב
תמיא ,ב"הרא היפלדליפ Penn Memory Center-ב ,ינשה רקחמה
.תויספויב/םייגולוטסיה םינותנל PET-ה רישכממ ולבקתהש םינותנ ןיב

Archives of Neurology


2011 ילוי
היצנמיד ילעב ידי-לע םיבאכ יככשמב שומיש
םיבאכ יככשמב םישמתשמו םיילופיט תונועמב םייחה היצנמיד םע םישנא
.תודרח םתרזעב תיחפהל םייושע םיצופנ
352 ופתתשה ,הינטירב King's College London-ב ךרענש ,רקחמב
תוערפהו הרומח דע הנותמ היצנמיד ילעב םלוכ ,םיילופיט תונועמ ירייד
לומקא/לומטצרפ ומכ ,םיבאכ יככשמ ולביק םישנאה .תויתוגהנתה
.תועובש 8 ךשמב (Morphine) םויפרומו (Paracetamol)
הנומש רחאל ,וניגפה ימוי סיסב לע םיבאכ יככשמ ולביקש ולאש ררבתה
רשא רבד ,(המד) ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב תודרחב הדירי ,תועובש
.ולא תויסולכואל תויפורטוכיספ תופורת ןתמ םצמצל רשפיא

BMJ


2011 ילוי
העינמל םינתינ רמייהצלאה ירקמ תיברמ
םייושע םד-ץחל רתי ומכ ,תוינורכ תולחמב לופיטו םייחה חרואב יוניש
.רמייהצלא תלחמ לש םירקמה תיצחממ רתוי עונמל
ינותנ וחתינ ב"הרא San Francisco VA Medical Centre ירקוח
ךומנ ךוניח יכ ואצמ םה .שיא יפלא תואמל םיעגונה םימדוק םירקחמ
רתויב םייתועמשמה ןוכיסה ימרוג םה ןושיעו (הובג ךוניחל דוגינב)
,תינפוג תוליעפ רסוח םילולכ ןכו תונשל ןתינ םתוא רמייהצלא תלחמל
.הדימעה ליגב רתי תנמשהו תרכוס ,ןואכיד

Lancet Neurology


2011 ילוי
םייחה ךשמהב היצנמידל םורגל הלולע שארב העיגפ
היצנמידל םירושקה חומב םייונישל םורגל הלולע שארב הדיחי העיגפ
הינטירב Southern General Hospital-ב םירקוח .םייחב רתוי רחואמ
םינשה 47-ב םשארב ועגפנ רשא ,ורטפנש םילפוטמ לש תוחומ 39 ונחב
.םשארב ועגפנ אל םלועמש םילפוטמ לש תוחומ ןכו תונורחאה

םייוניש ולח םשארב העיגפ רחאל ודרש רשא ולא לש םחומב יכ ררבתה
םיילאירביפ-וריונ םיכבס רתוי הז ללכב ,רמייהצלא תלחמל םירושקה
לש םיעקשמו (Tau-Positive Neurofibrillary Tangles) יבויח ואט לש
ךותמ דחא לכב טעמכ .(Amyloid-Beta Plaques) אטב-דיאולימע
םיאצומ םתוא ולאל םימודה םינמיס ואצמנ םשארב ועגפנש השולש
.םייביטרנגד-וריונ םילוחב

Brain Pathology