ןוירהו ןוירפ
  תוירופ תויעב
םילולע ,השאה לש ןהו רבגה לש ןה ,תוירופ יאל
יהשלכ הלועפ תטיקנ ינפל .םיבר םימרוג תויהל
.םימרוגה רותיאל ,תוקידב עצבל שי


...םה השאב םיירקיעה םימרוגה

.הקע/סרטס
.(ידמ רגובמ) ליג
.םחר ינרירש
.(Endometriosis) םחרה תיריר תקלד
.(Ovarian Cysts) הלחשב תוטסיצ
תוירופה דודיעל םשרמ
ןונימו שומיש
.םויב תיפכ 3/4 :הסימת
.םויב םיימעפ3 :תוסומכ
- וא -
.םויב 'עפ 3 ,לפס 1 :הת

.םישדוח 3 ךשמב ולט

.(Ho Shou Wu) וו-וש-וה 'לח 2
.סולגרטסא שרוש 'לח 1
.(גנסני'ג רבגל) ייווק גנוד שרוש 'לח 1
.(False Unicorn) סאינולה שרוש 'לח 2
.תיארפ הטטב שרוש 'לח 3
.סקטיו ירגרג 'לח 1
.(Squaw Vine) הלצימ 'לח 1
.ןומניק 'לח 1
םייח חרוא
.אירב טירפת לע לכל לעמו החונמ ,עובק ינפוג לוגרית לע ידיפקה
תוכלמ ןוזמוסילופורפ םג ומכ ,ימוי סיסב לע ןימטיו-יטלומ ילט

.(Royal Jelly)  
ןוירהה תעב אפרמ-יחמצ
.הלפה תעינמל ןוירהב םדקומ .(Black Haw) רוחש דרזוע
.הבוט םד תמירזלו דבכה קוזיחל ,ןוירהב רחואמ .ךרובמ ףצרק
.דבכה תא ץירממו םילרנימו םינימטיוב רישע .הפל/תירוקד שרוש
.ןוירהב לוכיע תויעבל .עיגרמו חור בצמ רפשמ .לימומק
.רקובה תוליחב ןמזב עייסמ ליבגנז בולישב  
.(Cramp Bark) םילע עוסש ןרומ
םימדקומ ןוירה יבלשב (Spot Bleeding) םייתדוקנ םימומידב לופיטל  
.הקוצמו תודרח בקע (Miscarriage) הלפה תעינמב עייסמו  
.דבכלו תושישתב עייסמ ,ןתשמ ,ןנערמ ,ןיזמ ,לוכיעל עייסמ .ירא ןש
דגנ שומישל חוטב .לוכיע תויעבו רקוב תוליחב דגנ .ליבגנז שרוש
.ןורג יבאכו תוננטצה  
.ןגמה תטולבל תעייסמ .פלק תצא
תושישתו תינורכ תופייעל דחוימב םיבוט .לזרבב םירישע .דפרס ילע
בלחה תבונת תא םידדועמו הכומנ לזרב תמר בקע (Exhaustion)  
תבונת תא םיריבגמו םחרה ירירש תא םיקזחמו םיניזמ .םודא לטפ ילע
.הדילה רחאל םוקישל םיעייסמ .בלחה  
.הנוזת ירמוחבו םינימטיוב הרישע .הנילוריפס תצא
.םיבר הנוזת ירמוח םיליכמ .םירובד ירצות
ןוירהה ךלהמב ענמיהל שי םהמ אפרמ-יחמצ
תוחתפתהב עוגפל םילולע רשא םידיאורטס םיליכמ םיבר אפרמ-יחמצ
.הקנההו ןוירהה ןמזב קוניתה

...םחרה תלועפ תא םיצירממ וא הנותמ תוליער ילעב םה םירחא םיחמצ
.ישדוחה רוזחמה תא תדדועמ .הקיל'גנא
.(הלעמל ואר) םחרה תלועפ תא ץירממ .רוחש שוהוק
.הדילה (יריצ) ןמזב ץירממכ רקיעב שמשמ  
.(הלעמל ואר) .םחרה לש קזח ץירממ .לוחכ שוהוק
.םינורחאה ןוירהה ימיב קר רתומ .םחרה תלועפ ץירממ ,'גארוב ןמש
.רבועלו םאל ,דבכ תויעב םורגל לולע .ירפמוק
.רתויב רצק ןמזלו דבלב ינוציח שומישל רתומ  
.םימומיד םורגל לולע .ייווק גנוד
.הקנהו ןוירה תעב רוסא .קובמס
.םחרה תא הפרמ .הבליח
.חתפתמה רבועל ידימ הקזח הקיטויביטנא הווהמ .בהז םתוח
.הקנהה תפוקתב םג שומישל רוסא  
.רתויב ליער .ןורכיש
רובע ידמ ההובג (Silica) תצומחת-וד תלוכת תלעב .תבטבש
.רבועה תוחתפתה  
.םד-ץחל רתילו םילזונ תריצאל םורגל לולע .שוש שרוש
.ישדוחה רוזחמה תא זרזמ .(Motherwort) יראה בנז
.םחרה תלועפ תא הצירממ .היסימיטרא
.הלפהל םורגל לולע תרבגומ הכירצב .טקסומ זוגא
.הקנהו ןוירהב שומישל םירוסא .םחר תויוצווכתה םידדועמ .ענענ ילע
.ןוירהה תפוקת לכ ךשמב רוסא התנמ ןמשב שומישה  
.תואיציל הקזח תדדועמ .הדור
.תורחא תויעבלו הלפהל םורגל לולע .ןרפעז
.הירחאו הדילב םימומידל קרו ךא שמשמ .םיעורה טוקלי
ןכל םירוסא .רכוסה תמר תא ידמ םידירומ .(Uva Ursi) בודה יבנע
.הקנההו ןוירהה ןמזב  
.םחרה תא הצירממ .האליכא
.תיאופר הוורמ
רקוב תוליחב
תופקות רשא תואקהו תוליחב ןה (Morning Sickness) רקוב תוליחב
.םירקבב דחוימב ,םינושארה ןוירהה ישדוחב םישנ

םימוטפמיס
...ןוירהה תעב תווח םישנהמ תיצחמכ

.תושישת.שאר-יבאכ
.תורוחרחס
.תוליחב
.תואקה
.ןוירהל ישילשה שדוחה םות דע בורל תופלוח ולא תועפות

לופיט
...וליעוי ולא תיברמב
,םירקרק ומכ ,םילק םילכאמ לש הפוכת הליכא :םיאתמ יתנוזת לופיט
.םיחצ םיקרמו רשב קרמ  
.תוליחב דגנ תופורת

.אפורב וצעוויה תופלוח ןניא ולא תועפות םא
אפרמ-יחמצ

תוצלמה
.תוליחב בקע ,הייתשו לכואמ וענמת לא
לש תונטק תונמ ,תובורק םיתיעל ולכא  
םיזוגא תאמח םע םיאלמ םינגדמ םירקרק  
.הניבג וא  
.תועש 4 לכ ,ג"מ 50 .B6 ןימטיו
ךשמ תא וליבגה .רקובב ג"מ 400.םויזנגמ
.אפור וא יאנוזתב תוצעייתה ךות ותכירצ  
.ג"מ 25 :C ןימטיוו ג"מ 5 :K ןימטיו בוליש רוזעי תורחאל

.ןוירהה ןמזב תופורתב שומיש ינפל אפורב וצעוויה .הרהזא

תושדח
...1 תושדח - ןוירה ואר
...2 תושדח - ןוירה ואר
...3 תושדח - ןוירה ואר
...4 תושדח - ןוירה ואר
...5 תושדח - ןוירה ואר
...6 תושדח - ןוירה ואר