לדגל ךיא
המדא-יחופת
Growing Potatoes

...המדא-יחופת ואר
...תושדח - המדא-יחופת ואר

עקרקה תנכה
םירמוחב הרישעו בטיה תזקונמ ,הלק תויהל עקרקה לע
.םיינגרוא

רמוח (העירזה תעב ףידע) ףיסוהל ןתינ ,הדבכ עקרקל
בברעלו דבעל שי ותוא ,לובכ וא ריצח ,םילע ומכ ,ינגרוא 
.עקרקה םע 
ידי-לע תאז ,'קורי לבז'ב שומיש איה ,תפסונ הבוט ךרד
ךכל ודעונ רשא ,החימצ יריהמ םילודיג תפסוהו םתכיפה 
הליחתכלמ 
.עקרקב םתנמטהו םירחא םילודיג לש תויראשו 
.טסופמוקב ושמתשה ,עוציב תונב ןניא ולא םיכרד םא
.לודיגה חטש ינפ לע ותוא ורזפ 

לע הרימשב ועייסיו הלק עקרקל םג וליעוי ולא תופסות 
.הב תוחלה 

.6.5 לע תולעל אל (pH) עקרקה תויצמוח לע 

העירז
.תישמש הביבסב ,לירפא שדוחב תושעהל העירזה לע
המדא-יחופת תעירז ינפ לע םיערזב שמתשהל ףידע
ושמתשה .הלחמ יאשונ תויהל םילולעש דקתשאמ 
םיישפוח םתויה תא חיטבהל ידכ ,ןמיהמ רוקממ םיערזב 
.תולחממ 

לא ןמזה םע תולעל תוטונ המדאה-יחופת תועקפ
.(!םיליערו) םיקוריל םתכיפהלו חטשה ינפ
הלועפ לע ורזח .עקרקב םתוא וסכ ,םתעפוה םע
.ךרוצל םאתהב ,םעפ ידמ וז

.מ"ס 15-כ הבוגל וז תפסות עיגת הנועה ףוס דע
.הרק ינפמ םג םהילע ןגמ הז יוסיכ


וקלחו וכתח םילודגה תא .םינטקה םיערזב ושמתשה
השולש וא םינש לולכל ערז לכ לע .רתוי תונטק תוסיפל 
.(םייניע) םינצינ 
רחאל םיימוי םוי ךות עורזל שי םיכותחה םיערזה תא 
.המימח הביבסב טעמ ושביתהש רחאל ,םכותיח 
דיימ (Sulfur) תירפוגב לובטל שי וכתחנש םיערז
.ןובקיר ענמי הז רבד .םכותיח רחאל 
לעו 'צ תולעמ 6 לעמ תויהל עקרקה תרוטרפמט לע
.מ"ס 15-כ תויהל העירזה קמוע 

םילכימב המדאה-יחופת תא ולדג
בחורו קמוע ודיפקה .תוינדא וא
.זוקינ לעו מ"ס 30 ינב םיילמינימ

הייקשה
בלשהמ דחוימב החל עקרק לע ורמש לודג לובי תלבקל
ןיכהל שי וז הביסמ .תולוג לש לדוגל תועקפה ועיגה וב 
.תוחל תריצאל בוט רשוכ תלעב היהיתש ךכ עקרקה תא 

ןושיד
!ירט לבזב שמתשהל ןיא
.הירופ עקרק התוא ושעו העירזה ינפל עקרקה תא ובייט
םשייל ןתינ .החימצה תפוקתב ןושידב ךרוצ ענמי רבדה 
תמדקתמה החימצה בלשבו העירזה ינפל יללכ ןשד 
.וב חטשה יוסיכ ידי-לע ןקנחב רשעומ ןשדב שמתשהל 

ןוסחיאו ףוסיא
ףוסיאל םינכומ ויהי המדאה-יחופת
יפל ,העירזה רחאל םוי 100 דע 70 
.ןזה 
וחינה רתוי השק הפילק תלבקל
םימי 21 דע 10 המדאה-יחופתל 
לדגת םתודימע .חמצה תומ רחאל 
ויהי םהו ןמזה תעיגפ ינפב ךכ 
.ןוסחיאב רתוי םידימע 
.שבי םויב עצבל שי ףוסיאה תא
.ררוואמו שבי ,רירק םוקמב םנסחאלו םשביל שי
.ראשה םע םילוח וא םיעוגפ המדא-יחופת ןסחאל ןיא

.םירחא תוריפ םע דחי המדא-יחופת קיזחהל ןיא
םורגי תוריפהמ טלפנש (Ethylene) ןליתאה זג
.(
Flowering) הצנהל


תיפותיש הייחמצ
...המדאה-יחופת ןיב ולדג ןסוחלו םינוש םיקיזמ תקחרהל

ליצח
תרזחו ליצח
לותח ינרופיצ
הנופא
תוינטק
בורכה 'פשמ
סרית
ליצח

...םע דחי המדא-יחופת לדגל ןיא
תופתושמ תויעב שי םהינשל .תוינבגע

...תיפותיש הייחמצ ואר

.