עקרקה חוחית
ןשדב שומישו
עקרקה חוחית
שורד רבדה .עקרקה תא חחתל שי ויתס ידמ
םישוגב וא הקודה עקרקב רבודמשכ דחוימב
.ןמזה ךשמב ורצונש םילודג
עקרקב םייוצמה םיקרח םג ףושחי חוחיתה
.הב םיינגרוא םירמוח לש ןובקיר יכילהת זרזיו
 
םייוצמה םיינגרוא םירמוח עקרקל רידחהל ץלמומ חוחיתה ןמזב
,תופוע לבז ,םיביקרמ םילע ,םיצע תופילק יבבש ומכ ,הביבסב
,לובכ ,םישבכ לבז ,(!ךשמהב הרעה ואר) םיסוס לבז ,תורפ לבז
.שקו םיצע רפא ,םי-תוצא

,(הדבכ עקרק אל דחוימבו) הבוטר עקרק חחתל ןיא  :בל ומיש
םישק םישוג תורצוויה םורגלו עקרקה הנבמב עוגפל לולע רבדה
.שמשה תנירק תעפשהב

ןשד והמ
רשא ,(םהלש תבורעת וא) יטטניס וא יעבט ,ימיכ רמוח אוה ןשד
.הב החימצה דודיע םשל עקרקה תרשעהלו בויטל שמשמ
.בחר חמצל הנוזתה ירמוח תא קפסל ןתינ םהב םינפואה רחבמ
תוקנח ,(Urea) הארוא תרוצב ןקנח ול קפסל ןתינ ,המגודל
(Ammonium compounds) םוינומא תובוכרת ,(Nitrates)
.(Pure ammonia) הרוהט הינומאכו
אלל םינימז ,חמצה קוקז םהל ,ןמחפו ןמימ ,ןמחפה תצומחת-וד
.תוירטקב תרזעב ,םימהמו ריואהמ םתוא טלוק חמצה .הלבגה

םייח-ילעב לבזב ןושיד
קר אל םימיוסמ םייח-ילעב לש (םיללג וא) לבז
ךכב ,עקרקה תא בייטמ אלא ,בוט ןשד הווהמ
(ילילשה ילמשחה ונעטמל תודוה) םרות אוהש
 
,יבויח ילמשח ןעטמ הל ,(סומוה) תיבובקרה לש רתוי הבוט הזיחאל
.הב
םייוצמה םימזינגרואב ץוענ םייח-ילעב לבזב ןושיד לש ףסונ ןורתי
םהיניב היקיקלחה רוביחל הב םישמשמו עקרקל םירבועה ,לבזב
.הנש ידמ (ןשדל) לבזלו רוזחל שי .ףחס תעינמל ךכבו

.ףרוחב ורוזיפ ידי-לע ,לבזה חיר תייעב תא דאמ ןיטקהל ןתינ
 

בל ומיש
תובורק םיתיעל םיאשונ ולא .לותח וא בלכ יללגב שמתשהל ןיא
.םידליב עוגפל םילולעש ,הלחמ ימרוג   
הינומאו תוסיסמ ןקנח תובוכרת ליכמה ,ירט לבזב שמתשהל ןיא
.םיערז תטיבנב עוגפלו םיחמצ בורצל םילולעש ,(Ammonia)   

רחאל שומיש וב השענש וא בטיה ביקרהש לבז אוה רתויב בוטה 
.וב קוריפה ךילהת תא זרזת טסופמוקל לבז תפסוה .הנש יצח 

רב-יחמצ יערז לש הלודג תומכ םיסוס לבזב
טסופמוק תמירעב הליחת וריבעהל ןכל שיו
.ןשדכ וב שומישה ינפל ,המח
 
ילזונ תולוגנרת ןשד
,(הטוי) סג דב קשל תופועה לבז תא וריבעה
.הלודג ןבא ותיתחתבש    
.קשה תא וב ועיקשהו םימב תיבח ואלמ
 
םיפסותב וא םינומרוהב ומטופש תופוע לבזב שמתשהל ןיא
!םידחוימ    
,םימב  לבקתהש ילזונה ןשדה תא וללד ,הבירצ תעינמל
.וב שומישל םדוק   
,םימ רטיל 150-ל תופוע לבז ג"ק 10 אוה יוצרה סחיה
.תועובש 3 ךשמל   

םיביכרמה לכ תא הליכמ הניא תלבקתמה ןשדה תבורעת  
,ןקנח לש תושורדה תויומכה תא הליכמ איה .חמצל םישורדה  
םויזנגמו ןדיס ,תירפוג םירסח ןיידע .ץבאו ,ןגלשא ,ןחרז  
.תשוחנו ןורוב ,לזרב לש טרוק תויומכו  
(Phosphate) החרזב ןושיד ידי-לע השעת רסחה תמלשה  
.(Potash) גלשאבו  

קורי ןשד
ולדוגש םיחמצ תועצמאב איה ,עקרקה תא בייטל תפסונ ךרד
ירקיעה שומישה .םיקורי םדועב עקרקב ונמטוהו וז הרטמל
,ריואהמ ןקנח םירשוקה ,תוינטקה תחפשממ םיחמצב השענ
.תוירטקב תועצמאב
 
ירמוח רתויב עקרקה תא ורישעי ולא םיחמצ
יריהמ םיחמצב ושמתשה .וכרצ םה רשאמ הנוזת
.תספסאו ןתלת ומכ ,החימצ
 
.ילגנא חלמב שומיש :ואר
 
םיחמצב הנוזת ירמוחב רוסחמ ינמיס
 
םרוגה העפותה
.ןקנחב רוסחמ .םיביהצמ םילעה
.ןקנח רתי םיכרו םיהכ םיקורי םילעה
.שלח חמצהו
.ןחרזב רוסחמ הקורי תכפוה םילעה תיתחת
.םירצונ םיהכ םימתכו ההכ
.תרצענ חמצה תוחתפתה
וא לזרב ,ןגלשאב רוסחמ
.עקרקה תויצמוחב הייעב
.םיביהצמ םילעה תוצק
.ץבאב רוסחמ .םירמונמו םינטק םילע
.ןורובב רוסחמ לע תישאר םיעיפומ םינמיסה
םיתוועמ םילע :השדח החימצ
.הטמ םילסלוסמו
.תרבגומ החירפ תרישנ
.ןגנמב רוסחמ יגירש ןיב ריהב בוהצ עבצ
וא םימוח םימתכ .םילעה
.םילעה לע םירופא
.םירשונ םילעה
.תשוחנב רוסחמ .ץומח ירפה .םיריווחמ םילעה