תושדח - ואקקו דלוקוש
Chocolate and Cocoa - News
ואקק תקבאב םיטנדיסקוא-יטנא
םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
הקיטמתמו םינלונובלפ ואקק הקשמ
םד-ץחל הדירומ ואקק תקבא
בלל ואקקב תלעותה
םד-ילכו בל-תולחמ ענומ ואקק
תינפוג תוליעפ רחאל בלה דוקפית
ינפוג ץמאמ רחאל בלחב ואקק
םד-ילכ ןקתמ םילונובלפב רישע ואקק
ואקקב בלל ליעומה ןונגנמה
לע-ןוזמ אוה דלוקוש
תינוצמיח הקע ןיטקמ ואקק
ואקקב יתואירבה רשועה
םייניעו חומ דוקפית תא רפשמ ואקק
לורטסלוכה תומרו ואקק תויצמת
יתקלד-יטנא רמוחכ ואקקה
בלה רובע חווט תורצק תונוכת
םייעמ תלחמ ענומ ואקק
םיקרוע תוישקל ליעומ וניא ואקק
םד-ץחל תודירומ ואקקב תובוכרת
יביטנגוק דוקפית רפשמ ואקק
חורה-בצמ לע ואקקה תעפשה
רתי-תנמשהמ תקלד דגנ ואקק
הרכה רפשמ םידיאונובלפ לד ואקק
ואקקל רתוי בוט םיביגמ םיריעצ
ןימשמ וניאש דלוקוש
םד-ישירק דגנ דלוקוש
לועישל הפורתכ דלוקוש
בלל בוט דלוקוש
בלל ליעומ ואקק
1 / םד-ץחל דירומ ואקק
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ואקק
םישישקב םד-ץחל דגנ ואקק
רועה תא רפשמ דלוקוש
ןיריפסא ומכ לעופ דלוקוש
תושישת דגנ דלוקוש
חומה תואירבל ואקק
םיקרועה לע לקמ דלוקוש
תרכוס דגנ ואקק
2 / םד-ץחל דירומ ואקק
ואקקב םידיאונובלפ קוזיח
דירואולפמ הליעי ואקק תיצמת
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
בלל ליעומ ואקק
3 / םד-ץחל דירומ דלוקוש םוסרכ
לורטסלוכ דירומ לורטס דלוקוש
ואקקהמ םיאצומ םילונובלפ
בלה-תומיעפ תא ץיאמ דלוקוש
םייתרכוסל ואקקב םילונובלפ
םינמשב םד-ץחל דגנ ואקקו דלוקוש
חומב םד-תמירז רפשמ ואקק


...ואקק ואר
...דלוקוש ואר
 
2001 ינוי
ןימשמ וניאש דלוקוש
תפסוה יכ וליג הירציוש Nestle Research Centre, Lausanne ינעדמ
ואקקה תאמחמ קלח לש ותגיפס תא תענומ ,רירמ/ההכ דלוקושל ןדיס
תורישי תרבוע איה ,ןמושל ףוסבל ךופהלו םדל עיגהל םוקמב .ףוגב
.ףוגהמ הצוחהו םייעמה ךרד
התיה הז דלוקוש וכרצש ולא םדב לורטסלוכה תמר יכ אצמנ יוסינב
םג וז הצובק .ליגר דלוקוש וכרצש ולא תמועל 15%-ב הכומנ התיה
.םפוגמ ןמוש לש הלופכ תומכ השירפה


2001 רבמטפס
םד-ישירק תיחפמ דלוקוש
דלוקוש תכירצ יכ ואצמ ב"הרא University of California-ב םירקוח

לש םתורצוויה תא עונמל היושע םילודג םיקחרמל הסיט תעב ההכ
.DVT/םיימינפ םד-ישירק
,ןזואמ טירפתמ קלחכ ,העובק דלוקוש תכירצל םירקוחה לש םתעדל
.םדה-ילכו בלה תכרעמ לע תיבויח העפשה תויהל היושע


2002 רבמצד
לועישל הפורתכ דלוקוש
יכ םינעוט הינטירבב National Heart and Lung Institute ירקוח
.לועישל הפורתכ הבוט דלוקוש תכירצ
תוליעי רתיב לעופ דלוקושב (Theobromine) ןימורבואתה םתעדל
.ילופיט ףילחתכ םויה אובב שמשיו (Codeine) ןיאדוק רשאמ2005 רבמצד
בלל בוט דלוקוש
לש יללכה ובצמ תא רפשל היושע רירמ/ההכ דלוקוש לש תימוי הנמ
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהלו בלה
הנטק הנמב יד ץיווש ךיריצ University Hospital-ב םירקוח ירבדל
לש תימויה הכירצה תומכ תא תיתועמשמ לידגהל ידכ דלוקוש לש
רשאמ םילונפילופ רתוי שי דלוקוש םרגב םהירבדל .םיטנדיסקוא-יטנא
.ןיי וא הת םרגב
םדה-תמירז לע (ןבלו ההכ) דלוקוש לש םתעפשה תא וקדב םירקוחה
ךורעל וטילחה םה .םיאירב םינשעמ 20-ב הקידבה םדה תויסט לעו
דחוימב הובג ןוכיסב םייוצמ ולאש ןוויכ םינשעמב אקווד הקידבה תא
.םד-ילכו בל תולחמל
ליכהש ההכ דלוקוש וכרצש ולא ברקב קר אצמנ םדה-תמירזב רופיש
.ואקק יקצומ 75%

Heart


2006 ראוני
בלל ליעומ ואקק
לונבלפ יכ וליג ב"הרא University of California, Davis-מ םירקוח
.בלה תואירבל ךכב ליעומו םד-ילכ לש םתייפרה תא רפשמ ואקקב
תתואמ רשא ןקנחה תצומחת לע העפשה ידכ ךות שחרתמ ךילהתה
לש םתובחרתהל םורגל ,תופרתהל םדה-ילכ תא םיפטועה םירירשל
.בלה לא םדה-תמירז תרבגהלו םדה-ילכ

Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America


2006 ראורבפ
1 / םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
...רקחמ


2006 ראורבפ
תוירלוקסו-וידרק תולחמו ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ואקק
יתש ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
יתלב ואקק יכ אצמ ,המנפ (Kuna) הנוק רוזיאמ םינאידניא תוצובק
.תוירלוקסו-וידרק תולחמבו ןטרסב תולחל ןוכיסה תא ןיטקמ דבועמ
תוקלל ןוכיס הניטקה דבועמ יתלבה ואקקה תכירצ יכ וליג םירקוחה
ןכמ רחאל וכרצו המנפל ורגיהש הנוק ינב םינאדניא .הובג םד-ץחלב
.630%-ב ןטרסלו 1,280%-ב בל-תלחמל ןוכיס ולידגה דבועמ ואקק

Cocoa Symposium in Washington DC


2006 ראורבפ
םישישקב םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
ופתתשה ובו הנש 15 ךשמנש ,דנלוה Wageningen Uni.-ב רקחמ
תועיבקב םיכרוצה םישישק יכ הליג ,72 עצוממ ליג ינב םירבג 470
םד-ץחל ןיטקהל םייושע (רירמ דלוקוש) םילונובלפב רישע דלוקוש
ואקק לש ההובג הכירצ .תיצחמב תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתו
(תיאופר) הביס לכמ התומתל ןוכיס םג הניטקה םינושה וירצומ לע
.40%-ב תרחא

Archive of Internal Medicine


2006 יאמ
רועה תא רפשמ םילונובלפב רשיע דלוקוש
24 ופתתשה וב ,הינמרג ףרודלסיד Heinrich-Heine Uni.-ב רקחמ
םילכאמו ואקק תואקשמ תכירצ יכ אצמ ,ילמרונ רוע תולעב תובדנתמ
תוימומדאה תא םצמצלו רועה תא תובעל היושע םילנובלפב םירישע
.25%-ב וב
השרדנ םילונובלפ לש תולודג תויומכ וכרצש ולאל יכ וליג םירקוחה
ןרוע תומדאהל םורגל ידכ רתוי הלודג UV/לוגס-הרטלוא תנירק
ואקק ירצומ לש תרבגומ הכירצ לש תועובש 12 רחאל .(Erythema)
.25%-ב הנירקל רועה תודימע הרפתשה

SienceNews


2006 רבמבונ
ןיריפסא ומכ לעופ רירמ/ההכ דלוקוש
ב"הרא John Hopkins University School of Medicine-ב רקחמ
יושע ואקקש אצמ םדה-תויסט לע דלוקושה תכירצ תעפשה תא קדבש
.בל-יפקתה עונמלו ןיריפסאל המודב לועפל
הז ןוכיס םצמצלל ידכ הנטק תימוי דלוקוש תומכב יד םירקוחה ירבדל
שרקנ דלוקוש ולכאש ולא לש םמד יכ וליג םירקוחה .50%-ל בורקב
.ונממ ולכא אלש ולאב תוינש 123 תמועל תוינש 130 :תויטיא רתיב
אל דחוימבו (ואקק תייתש וא) דלוקוש תכירצב םיזגהל ןיא םהירבדל
.רכוס וא האמח לש הלודג תומכ תפסותב

American Heart Association's annual Scientific Sessions


2006 רבמצד
תושישת לע רבגתהל עייסמ ההכ דלוקוש
תועפשה לע רבגתהל רוזעל היושע םוי ידמ הנטק ההכ דלוקוש תומכ
.CSF/תינורכה תופייעה תנומסת
הינטירב Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust ירקוח
ידמ םירבג לע (ואקק 85%) דלוקוש םרג 45 לש םתעפשה תא וקדב
ולקשמל ףיסוה אל רקחמב םיפתתשמהמ שיא .תועובש 8 ךשמב םוי
.ךכ בקע
םירטימסרטוריונה תלועפ תא םיצעמ דלוקוש יכ םינימאמ םירקוחה
בצמ לע יארחאה ,(Serotonin) ןינוטורס ומכ (Neurotransmitters)
.הנישה לעו חורה


2007 ראורבפ
חומה תואירבל םילונובלפב רישע ואקק
דלוקוש יכ הליג הינטירב Nottingham Medical School-ב רקחמ
םדה-תמירז תא רפשל יושע (רירמ /ההכ דלוקוש) םילונובלפב רישע
דומילה רשוכ תא דחוימבו םייביטנגוק םידוקפית רפשל ,חומה לא
.היצנמידל ןוכיס ןיטקהלו ןורכיזהו

International Journal of Medical Sciences


2007 סרמ
םיקרועה לע לקמ רירמ/ההכ דלוקוש
קדב ב"הרא טקיטנוק Yale Prevention Research Center-ב רקחמ
.תועובש 6 ךשמב ,ואקק םרג 227 תעפשה תא םיאירב םישנא 45-ב
הינשה ,רכוס אלל ואקק הלבק תחאה .תוצובק 3-ל וקלחנ םיקדבנה
.(ואקק יומד) ובצלפ הלבק תישילשהו רכוס םע ואקק הלבק הינשה

ימינפה יופיצה תבכש :לטודנאה דוקפית םלוכב קדבנ רקחמה ךשמב
הקידבב ,עורזה קרועב ,דנואסרטלוא רישכמ תועצמאב ,םדה-ילכב
.Flow Mediated Dilation/FMD היורקה
הצובקב ,2.4%-ב FMD-ה רפתשה רכוס אלל ואקק התתשש הצובקב
.FMD-ב 0.8% תב הערה הלח תישילשבו 1.5% ןב רופיש לח הינשה


2007 סרמ
תרכוס דגנ ואקקב םילונפילופ
Tokyo Medical and Dental University-ב ךרענש םירבכעב יוסינ
םידינאיצותנאורפ ףסות ןתמ יכ הארה תועובש 3 ךשמנו ןפי ויקוט
תא דירוה (Cacao Liquor Proanthocyanidins/CLPr) ואקק רקילב
ןונימל תיסחי ,םינמש םייטבאיד םירבכעב םדב זוקולגה רכוס תומר
.2-גוס תרכוס תלחמ תעינמל ליעוהל יושעש רבד ,ןתינש
-ינבל םרג 5 ןתמל ךרע תווש התייה םירקוחה ושמתשה הב תומכה
.םדא

Nutrition


2007 לירפא
2 / םד-ץחל דירומ ההכ דלוקוש
תדרוהב רוזעל םייושע ,רירמ דלוקוש ומכ ,ואקק יריתע ןוזמ ירצומ
וזכיר הינמרג University Hospital of Cologne ירקוח .םד-ץחל רתי
.דחא-לכ םייעובש עצוממב וכראש ואקק לע םירקחמ 10-מ םינותנ
ןמזו לבוקמה לעמ ויה וכרצנש תויומכהש ןוויכ יכ םישיגדמ םירקוחה
תכורא הכירצ יבגל תואצותהמ ךילשהל ןיא תיסחי רצק היה יוסינה
.חווט
(הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחלב הדירי התייה תוקידבהמ 80%-ב
ילוטסאידה םדה ץחלבו (mm/Hg) תיפסכ מ"מ 5 דע עצוממ רועישב
20%-ב ץבשל ןוכיס ןיטקהל ידכ ולא תודיריב יד .תיפסכ מ"מ 3 דע
.םדה-ץחלב הדירי האצמנ אל התה יתוש ברקב .10%-ב בל-תלחמלו
,םדה-ץחל תדיריל יארחאה לונפילופה לע עיבצהל ולכי אל םירקוחה
.םילונפילופ תואמ שי ואקקבש ןוויכ

American College of Cardiology


2007 יאמ
דלוקושבו ואקקב םידיאונובלפ קוזיח
...םינעדמ


2007 יאמ
דירואולפמ רתוי הליעי ואקק תיצמת
לש םתורצוויה) תששע עונמל היושע םויב תחא דלוקוש תסיפח תליכא
.םיינישב לופיטב ךרוצה תאו (םיינישב םירוח
ואקק תקבא יכ וליג ב"הרא הנאיזיאול Tulane University-ב םירקוח
דגנ המחלמב (Fluoride) דירואולפמ רתוי הליעי רשא תיצמת הליכמ
ןשה תיגוגז תא התחשקהל תודוה םיינישה תואירב לע הנגהבו תששע
.וז ואקק תיצמת הליכמה םייניש תחשמ וחתיפ םירקוחה .(ליימא)

Tulane University


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא


2007 ינוי
בלל ליעומ ואקק
...רקחמ


2007 ילוי
3 / םד-ץחל דירומ דלוקוש םוסרכ
םצמצלו םדה-ץחל תא דירוהל יושע םוי ידמ דלוקוש תסיפ לש םוסרכ
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ
םירגובמ 44 ופתתשה וב ,הינמרג ןלק University Hospital-ב רקחמב
וא) ההכ דלוקוש תומכ תכירצ יכ אצמנ ,םד-ץחל רתימ םילבוסה
תא הדירומ ,םוי ידמ ,תוירולק 30 הליכמה (ואקק םיליכמה םיקתממ
18 ךרא רשא רקחמב .םייתואירב םינוכיס ןיטקמה רועישב םדה-ץחל
.דלוקוש ג"מ 30 םוי ידמ םינייסנה ולבק תועובש
ילוטסאידהו תיפסכ מ"מ 2.9-ב דרי םיקדבנב ילוטסיסה םדה ץחל
,םינייסנה לש םלקשמ לע העפשה אלל תאז ,תיפסכ מ"מ 1.9-ב דרי
העמשמ הז רועישב הדירי .םמדב רכוסה תמר לעו םינמושה תומר לע
.5%-ב תילילכ םיקרוע תלחמלו 8%-ב ץבשל ןוכיס תנטקה

Archives of Internal Medicine


2008 סרמ
לורטסלוכ תיחפמ לורטס דלוקוש
ופיסוה םה ול ההכ דלוקושש וליג ב"הרא Uni. of Illinois-ב םירקוח
.םדה-ץחל תאו לורטסלוכה תמר תא תיחפהל יושע םייחמצ םילורטס
יללכה לורטסלוכב הדירי התייה ,70 דע 24 ינב ופתתשה ,וב רקחמב
.יתיישעת ןומימב ךרענ רקחמה .5.3%-ב LDL-בו 2% רועישב

Journal of Nutrition


2008 לירפא
ורוציי ןמזב ואקקהמ םיאצומ םילונובלפ
תססבה יכ וליג דרפס הנולצרב Universitat de Barcelona-ב םירקוח
תקבאב םידיאונובלפה תלוכת תא תמצמצמ ואקקה ילופ (Alkalising)
יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה תא ןיטקמה רבד ,םישילש ינשב ואקקה
,(Epicatechin) ןי'צטקיפאה לש םתלוכת תא ונחב םירקוחה .הלש
.םהיגוסל םיניטצרווקהו (Catechin) ןי'צטקה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 לירפא
בלה-תומיעפ תא ץיאמ דלוקוש
,Virginia Polytechnic Institute & State University ירקוח
תכירצ יכ םינעוט ב"הרא Virginia Neuropsychology Associates
ץיאהל אלא ,בלה תואירב תא רפשל אל םילולע ואקקו ההכ דלוקוש
.בלה-תומיעפ תא
תא ןחב ,הלעמו 60 ינב םיאירב םישישק 101 ופתתשה וב ,רקחמה
םינוש םינתשימ לע ואקקהו דלוקושה לש חווטה תרצק םתעפשהה
תירלוקסו-וידרקה םתואירבלו םייגולוכיספ-וריונ םידוקפיתל םירושקה
.םישישקה לש
,םייגולוכיספ-וריונ םייוניש לכ םהב ונחבוא אל רקחמה םויס דע
ךרעה יכ אצמנ תאז םע .םדה-ץחל ינתשימב םייוניש וא םייגולוטמה
יתועמשמ ןפואב הובג היה יוסינה םויס תעב בלה בצק לש עצוממה
.הרקבה תצובקל סחיב

The American Journal of Clinical Nutrition


2008 יאמ
םייתרכוסב םדה-ילכו בלה תואירבל ואקקב םילונובלפ
םילונובלפה יכ וליג הינמרג University Hospital Aachen-ב רקחמ
.תרכוסב םילוחה םילפוטמב םדה-ילכ תואירב תא רפשל םייושע ואקקב
רתיב םינותנ םה ןכלו יוקל 2-גוס תרכוס ילוחב םדה-ילכ לש םדוקפית
.התומתלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס

Journal of the American College of Cardiology


2008 ילוי
םינמש םירגובמב םד-ץחל םידירומ ואקקו ההכ דלוקוש
וב ,ב"הרא Yale Prevention Research Center-ב ךרענש רקחמב
תרדגה לובג לע רתי לקשמ ילעב םיאירב םירגובמ 45 ,ופתתשה
רירמ/ההכ דלוקוש םרג 22 םיפתתשמהמ קלח ולביק ,רתי תנמשה
.ואקק הליכה אלש הסיפח ולביק ראשהו
דלוקוש ולביק רשא םיפתתשמה ברקב םדה-ילכ דוקפיתו םדה-ץחל
ברקב םג רפתשה םדה-ץחל .םירחאה תמועל רפתשה ואקק ליכהש
העיפשה הקשמה תקתמה ךרד יכ ררבתה .ואקק ילפס 2 ותשש ולא
אלש ולאב רתוי םיבוט ויה רשא םדה-ילכ דוקפית לעו םדה-ץחל לע
.רכוס הקשמל ופיסוה

The American Journal of Clinical Nutrition


2008 טסוגוא
חומב םדה-תמירז תא םירפשמ ואקקב םילונובלפ
וב ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women’s Hospital-ב רקחמ
םייעובש ךשמנ רשא 71 עצוממ ליג ינב םיאירב םישישק 34 ופתתשה
חומב םדה-תמירז תא רפשל יושע םילונובלפב רישע דלוקוש יכ אצמ
.ץבשלו היצנמידל ןוכיס ךכב ןיטקהלו

Neuropsychiatric Disease and Treatment


2008 רבמטפס
ואקק תקבאב םיטנדיסקוא-יטנא
אשונב תוליבומה תורבחה 19 לש ןוזמה ירצומ תא וקדב רשא םירקוח
דלוקושו (Cocoa Powder) ואקק תקבא יכ תעדל וחכונ ,ב"הראב הז
רתויב תוהובגה תומרה תא םיקפסמ (Baking Chocolate) היפאל
,םיבנעב עודיכ יוצמה (Resveratrol) לורטרבזר טנדיסקוא-יטנאה לש
...ןיי ואר .הלופכ תומכב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמבונ
םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
ךשמנש הינטירב גרובנידא Queen Margaret University-ב רקחמ
ההכ דלוקוש םרג 17 תכירצ יכ אצמ שיא 34 וב ופתתשהו םייעובש
.אירב םד-ץחל לע הרימשב תעייסמ םייעובש ךשמב ימוי סיסב לע
.תיפסכ מ"מ 7/5-ל ךרע הוושב האטבתה םדה-ץחל תדירי

2008 Show in Paris (HIE) Health Ingredients Europe


2009 לירפא
הקיטמתמו םילונובלפב רישע ואקק הקשמ
הליג ,םירגובמ 30 ופתתשה וב ,הינטירב Northumbria Uni.-ב רקחמ
ינחבמב םייביטנגוק םיעוציב רפשמ םילונובלפב רישע ואקק הקשמ יכ
.הקיטמתירא
,תוצמאמ תוילטנמ תומישמ רפסמ םילשהל ולביק רקחמב םיפתתשמה
יכ םג ררבתה .םירפסמ 3-ב הציפק בגא 999-מ רוחאל הריפס ומכ
.תולועפה עוציב ןמזב תילטנמ םיפייע תוחפ ויה םיפתתשמה

British Psychological Society annual conference in Brighton


2009 ילוי
םד-ץחל הדירומ ואקק תקבא
רשא ,דרפס דירדמ Universidad Complutense-ב ,תודלוחב רקחמ
לקשמ ג"ק 1 לכל ,םידיאונובלפב תרשעומ ואקק תקבא ג"מ 300 ולביק
הפורתה תעפשהל המודב ,םדה-ץחלב הדירי התייה יכ אצמ ,ףוג
.ףוג לקשמ ג"קל ג"מ 50 סחיב הלטינש Captopril

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2010 סרמ
בלל ואקקב תלעותה
םירבג 32 ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Adelaide-ב רקחמ
םילונובלפ לש העובק הכירצ יכ חוודמ ,רבעמה ליג רחאל םישנ 20-ו
םדה-ץחל תא הדירומ ,(םויב ג"מ 1052 לעמ) תולודג תויומכב ,ואקקמ
דע ויה ופצנש םדה-ץחלב תודיריה .ןותמ םד-ץחל רתי םע םישנאב
.המאתהב ילוטסאידו ילוטסיס םד-ץחל ילוטסיס םד-ץחל מ"מ 5.3/3

Journal of Hypertension


2010 סרמ
םד-ילכו בל תולחמ םיענומ ואקקב םילונובלפ
הינמרג לטרתונ German Institute of Human Nutrition-ב רקחמב
תכירצ תא םירקוחה ורטינ םהב 65 דע 35 ינב שיא 19,357 ופתתשה
תולודגה תויומכה תא וכרצש ולא יכ אצמנ .םינש 10 ךשמב דלוקושה
ךומנה םדה-ץחל ילעב ויה ,עצוממב םויב םרג 7.5 :דלוקוש לש רתויב
ולאל האוושהב 39% ןב ץבשלובל-ףקתהל תוחפומ ןוכיסבו רתויב
.םויב םרג 1.7:רתויב תונטקה תויומכה תא וכרצש

תיגולויבה התונימז תא םירפשמ ואקקב םילונובלפה םירקוחה ירבדל
רפשמה רבד ,םיימינפה םדה-ילכ תונפד יאתב ןקנחה תצומחת לש
ךכב םדה-תויסט לע העיפשמ איה ןכ ומכ .םתובחרתהו םתושימג תא
.תוקיבד תוחפל םתוא תכפוה איהש

European Heart Journal


2010 סרמ
תינפוג תוליעפ רחאל בלה דוקפית לע םיליקמ ואקקב םילונובלפ
הקשמש םיחוודמ הילרטסוא University of South Australia ירקוח
לקהלו םירירשל םדה-תמירז תא רפשל היושע ואקק ילונובלפב רישע
.תינפוג תוליעפ עוציב תעב בלה תלועפ לע
ומיגדה ואקק ינובלפב רישע הקשמ ותש רשא תינלוח םינמש םיקדבנ
רקחמב .הז הקשממ ותש אלש ולאל סחיב םדה-ץחלב 14% תב הדירי
.31.6 ןב עצוממ BMI ילעב 54.9 עצוממ ליג ינב שיא 21 קלח ולטנ

British Journal of Nutrition


2010 ינוי
ץמאמ רחאל םירירשה תרזעל בלחב ואקק
ואקק ב"הרא University of Connecticut-ב םירקוח לש םהירבדל
תומימחפ םיליכמה טרופס תואקשמ לע וביטב הלוע ןמוש-לד בלחב
בוליש יכ הארנ .ינפוג ץמאמ רחאל םירירשה םוקישב רבודמ רשאכ
.םיבאוד םירירשל םיאתמ ןמוש-לד בלחב ואקק םע ןובלחו תומימחפ
הנוזת ולביק רשא בוט ינפוג רשוכ ילעב םיצר 8 ופתתשה רקחמב
.תוקד 45 ךשמב וצר םה עובש לכ םותבו םייעובש ךשמב תנזואמ

Am. College of Sports Medicine conference in Baltimore


2010 ילוי
בל-ילוחב םד-ילכ ןקתמ םילונובלפב רישע ואקק
םילפוטמב םייוקל םד-ילכ לש םדוקפת תא רפשל םייושע ואקק ינובלפ
םדקומ בלש םיווהמ ולא םד-ילכ .תילילכ םיקרוע תלחממ םילבוסה
הז ללכב ,םד-ילכו בל תלחמ/תירלוקסו-וידרק הלחמ לש התוחתפתהב
.תילילכ םיקרוע תלחמ

Journal of the American College of Cardiology/JACC


2011 ראוני
ואקקב בלל ליעומה ןונגנמה
ןפי Food and Health R&D Laboratories-ב םירקוח לש םהירבדל
A1 ןובלחה תומכ םתלדגהב הצוענ בלל ואקקב םילונפילופב תלעותה
.ערה לש ותנטקהלו HDL/בוטה לורטסלוכה תלדגהל ודיצמ םרוגה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2011 ראורבפ
לע-ןוזמ אוה דלוקוש
Hershey Center for Health and Nutrition ירקוח לש םהירבדל
םילונפילופ םיליכמ רירמ/ההכ דלוקושו ואקק תקבא ב"הרא
ךכיפלו םינוש לע-תוריפב וז לע הלועה תומכב םייטנדיסקוא-יטנא
.(Super Fruit) לע-ירפ ואקקל אורקל שי

Chemistry Central Journal


2011 ראורבפ
תינוצמיח הקע ןיטקמ ואקק
תקבא יכ אצמ דרפס היסנלו Universitat de Valencia-ב רקחמ
תינוצמיחה הקעה תנטקהל שמשל היושע םילונפילופב תרשעומ ואקק
תלעב הניה וז ואקק תקבא .םהייח תוכיא תא ךכב רפשלו םישישקב
.הליגר ואקק תקבאב 4%-ל האוושהב 12% תב םילונפילופ תלוכת

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2011 סרמ
ואקקב יתואירבה רשועה
רשא ,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
תכירצ יכ וליג ,שיא 2,575 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 21 ורקס
,םדה-ילכב םדה-תמירז תא רפשל ,םדה-ץחל תא ןיטקהל היושע ואקק
.ןילוסניאל תדוגנת ןיטקהלו לורטסלוכה תומר תא ןזאל
תא הלידגמ ,LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא הניטקמ ואקקה תכירצ
.תרכוסל ןוכיס הניטקמו HDL/בוטה לורטסלוכה תמר
לש םהיתומר לע העיפשמ הניא ואקקה תכירצ יכ םיחוודמ םירקוחה
.םדב םידירצילגירטה

American Heart Association’s Nutrition, Physical Activity
and Metabolism/Cardiovascular Disease Epidemiology
and Prevention 2011


2011 יאמ
םייניעהו חומה דוקפית תא םירפשמ ואקקב םילונובלפ
םתכירצ הינטירב University of Reading-ב םירקוח לש םהירבדל
.חומו םיניע ידוקפית רפסמ תרפשמ ואקקב םייוצמה םילונובלפ לש
לביק םקלח רשא 25 דע 18 ינב םיאירב םיריעצ 30 ןפתתשה רקחמב
םרג 35 ולביק תרוקיבה תצובק ינבו (רירמ) ההכ דלוקוש םרג 35
.ןבל דלוקוש
,ואקקב ץוענ ורוקמ םירקוחה ירבדל רשא ,םייניעה דוקפיתב רופישה
םדה-תמירז רופישל איבהו ואקקה תכירצ רחאל יצחו םייתעשכ הפצנ
.םייניעה תויתשרלו חומל

Behavior & Physiology


2011 יאמ
לורטסלוכה תומרו ואקק תויצמת
42 ופתתשה וב ,דרפס הנולצרב University of Barcelona-ב רקחמ
תקבא םרג 40 תב תימוי הכירצ יכ אצמ 70 עצוממ ליג ינב םיבדנתמ
תא הניטקמ תועובש 4 ךשמב ןמוש-לד בלחרטיל-ילימ 500-ו ואקק
לורטסלוכה תמר תא הלידגמו 14%-ב LDL/ערה לורטסלוכה תמר
.5%-ב HDL/בוטה

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 טסוגוא
יתקלד-יטנא רמוחכ ואקקה
עיגה דרפס הנולצרב University of Barcelona-ב םדא-ינבב רקחמ
יכ ררבתה .יתקלד-יטנא לאיצנטופ שי ואקקב םילונפילופל יכ הנקסמל
ןובלח לש ותלועפב יתועמשמ םוצמצל הרושק ואקק ג"מ 40 תכירצ
,םייתקלד םיכילהתב חתפמ דיקפת לעבכ עודיה NF-kappaB יורקה
.49 דע 19 ינב םיבדנתנ 18 ופתתשה רקחמב .םיקרוע תשרט םהב

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

2011 רבמטפס
בלל תוליעומה חווט תורצק תונוכת לעב ואקקה
רשא ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
םהב םירקובמ םייארקא םירקחמ 24 לש םהיתואצות תא חתינ
היושע ואקקב םירישע םירצומ תליכא יכ חוודמ שיא 1,106 ופתתשה
בוטה לורטסלוכה תמר תא תיתועמשמ לידגהל ,םדה-ץחל תא רפשל
.ןילוסניאל תדוגנת ןיטקהלו

Journal of Nutrition


2012 ראוני
םייעמ תלחמ ענומ ואקק
Spanish Institute of Food Science and Technology-ב רקחמ
הליג תועובש 8 ךשמנו תודלוחב ךרענ רשא דרפס and Nutrition
םייעמ-תלחמ עונמל היושע ואקק םיליכמה םירצומ לש םתליכא יכ
הז ללכב תינוצמיח הקעל םירושקה םינימסתו (Intestinal Disease)
.םיימיכ םירמוח ללגב םרגנש סגה יעמה ןטרס

Food Research & Molecular Nutrition


2012 לירפא
םיקרוע תוישקל ליעומ וניא ואקק
שיא 351 ופתתשה וב ,דרפס University of Salamanca-ב רקחמ
לש םירקמב לופיטל ליעומ וניא ואקק יכ חוודמ 54.7 עצוממ ליג ינב
ןוכיס ימרוג ילעב םישנאב (Arterial Stiffness) םיקרוע תוישק
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל

Nutrition Journal


2012 טסוגוא
םד-ץחל תודירומ ואקקב תובוכרת
רשא הילרטסוא Institute of Integrative Medicine-ב םירקוח
םישנא יכ ואצמ שיא 856 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 20 וקרס
,ותיחפה תועובש 8 ךשמב םוי ידמ רירמ/ההכ דלוקוש תנמ ולביק רשא
.םמד-ץחל תא טעמ ,ךכל תודוה
לונבלפ תובוכרתל תודוה הגשוה ,םירקוחה ירבדל ,םדה-ץחלב הדיריה
רשא ,םדב ןקנחה תצומחת תומר תא וריבגה רשא תויטנדיסקוא-יטנא
תדרוהו םדה-ילכ לש םתייפרהל ואיבה רשא ,םדב ןקנחה תצומחת
.םהב םדה-ץחל

Cochrane Library


2012 טסוגוא
יביטנגוק דוקפית רפשמ ואקק
םישישק 90 ופתתשה וב ,הילטיא University of L'Aquila-ב רקחמ
הכירצ יכ הליג תועובש 8 ךשמנ רשאו ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה
יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשל היושע ואקק ילונובלפ לש העובק
.ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישישקב (Cognitive Function)

Hypertension


2012 רבוטקוא
חורה-בצמ לע ואקקה תעפשה
םירקחמ לש לודג רפסמ וקרסש קרמנד Aarhus University ירקוח
רבד ךא ,(Mood) חורה-בצמ תא רפשמ ואקקה יכ הנקסמל ועיגה
לפטל היהי ןתינ דיתעב יכ ןכתי םהירבדל .תורישי רקחנ םרט הז
.ואקק תועצמאב (Mood Disorders) חורה-בצמב תוערפהב

Journal of Functional Foods


2013 ינוי
רתי-תנמשהמ תקלד דגנ ואקק תקבא
יושע ואקק הקשמ יכ אצמ 'תועובש 10 ךשמנ רשא 'םירבכעב רקחמ
תוקלדב תורושקה תולחמב רתוי בוט טולשל םינמש םישנאל רוזעל
וטעלוהש םירבכע .תרכוס ומכ ,(Obesity-Related Inflammation)
הרושקה תקלדמ תוחפ ולבס ןמוש-תריתע הנוזת םע דחי ואקקב
.(Fatty Liver Disease) ינמוש-דבכ תלחמו רתי-תנמשהל

European Journal of Nutrition


2013 טסוגוא
הרכה רפשמ םידיאונובלפב לד ואקק
םירסומ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
העיפשמ ,אל וא םידיאונובלפב רישע אוה םא ןיב ,ואקק תייתש יכ
יראלוקסו-וריונ דומיצ-חומב םינוריונה תוליעפ לעו םדה-תמירז לע
ילעב םישישק םילפוטמב תאז ,(Neurovascular Coupling/NVC)
.םיירלוקסו ןוכיס ימרוג
,םינש 72.9 עצוממ ליג ינב םישישקל ןועמ ינכוש 60 ופתתשה רקחמב
ולביק םהש לופיטל תודוה ןזואמ היהש םד-ץחל רתימ ולבס םתיצחמ
.ףדוע לקשמ ילעב ויה םהמ 3/4 .2-גוס תרכוסמ ולבס ראשהו

Neurology


2013 רבמטפס
ואקקה לש תירלוקסו-וידרקה העפשהל רתוי בוט םיביגמ םיריעצ
ורנ'ז הד ויר Federal University of Rio de Janeiro-ב רקחמ
ילעב ,65 דע 40 ינב שיא 21 ופתתשה ובו םימי 7 ךרא רשא ,ליזרב
וקפיסש ,רירמ/ההכ דלוקוש ג"מ 75 םוי ידמ וכרצ רשא ,םד-ץחל רתי
ברקב התייה רתויב הבוטה הבוגתהש הארה ,םילונפילופ ג"מ 3,202
.םיפתתשמה ןיבמ םיריעצה

International Journal of Hypertension