תושדח - םיציב
Eggs - News


...םיציב ואר

2003 סרמ
דשה ןטרסו םיציב תכירצ
...ירקוח


2005 רבמבונ
םיציב תפיטש
תוחיטב תושר - European Food Safety Authority - EFSA-ה
ףתושמה יפוריאה קושב ןוזמה לע חקפמהו תיאפוריאה ןוזמה
.הלנומלסה קדייח םוהיזל ןוכיס ללגב ,םיציב תפיטש לע םיצילממ
דויצ לש שובייהו יוקינה ,הפיטשה ןפוא יבגל תוארוה ומסריפ םה
.ךכל דעונש

ןתנקסמו תונוש תונידממ תויודע ףוסיא רחאל המסרופ הצלמהה
.םדא-ינבב תולחמו םיציבה םוהיז תא ענומ הז ךילהתש איה
ינפל םיציבה תא ףוטשל השירדה תמייק רבכ הידבשבו ב"הראב
.ןתריכמ

...םיבלש 3 ללוכ הז ךילהת
.םימח םימב ןידע סוסיר :המידקמ הפיטש .1
םימימח םימ ןוליס תזתה וא םיציבה תשרבה ךות הפיטש .2
.םילקימיכ םהב ,הייתש תוכיאב ,םייקנ    
.ורתונש םירייש תרסהל ,תיפוס הפיטש .3


2006 ראוני
רקוב תחוראל הציב
...רקוב תחורא


2006 רבמטפס
תירלוקאמ תונוונתה תעינמל םיציב
...יפל


2008 ראורבפ
לקשמב הדרוהל תורזוע םיציב
םיצור רשא ,הטאידב םישנאל רוזעל היושע רקובה תחוראב הציב
.לקשמב דירוהל


וסייג ב"הרא Saint Louis University ירקוח
םילבוס רשא ,60 דע 25 ינב ,םישנו םירבג 152
תחאה .תוצובק 4-ל םתוא וקליחו לקשמ ףדועמ
תרגסמב םיציב 2 הלבק הינשה ,רקובה תחוראל םיציב 2 הלבק
תומכ תלבגה לש הטאיד ,ןמושמ תוירולקה תומכ תלבגה לש הטאיד
הלבק תיעיברהו (הלגייב) םיכעכ הלבק תישילשה ,ןמושמ תוירולקה
.ןמושמ תוירולקה תומכ תלבגה לש הטאיד תרגסמב םיכעכ

םיציב 2 ולכאש ,היינשה הצובקה ישנא יכ אצמנ תועובש 8 רחאל
הדירי וניגפה ןמושמ תוירולקה תומכ תלבגה לש תיטטאיד תרגסמב
.תוצובקה ראש תמועל ,(BMI) ףוגה תסמ סקדניאב רתוי הלודג

םיציב תטאיד ושעש ולא ןיב ,לקשמב הדיריב לדבההש ןייצל שי
דבלב םיציב תכירצש הארמה רבד ,ןטק היה ,םיכעכ ולבקש ולאו
.הטאידב םיאצמנ רשאכ ,לקשמב הדיריה תא הלידגמ

International Journal of Obesity


2009 ראורבפ
לורטסלוכ תולעמ ןניא םיציב
,םיציב תליכא יכ וליג הינטירב University of Surrey-מ םירקוח
.םדב לורטסלוכה תמר תא הלעמ הניא ,ןזואמ טירפתמ קלחכ
.תינכדע הניא עובשב םיציב 3-מ רתוי ךורצל אל הצלמהה םהירבדל

British Nutrition