םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש
Grapeseed Oil/Extract
(Vitis vinifera)
םינצרחמ םיקיפמ םיבנע ינצרח (תיצמת) ןמש תא
תיישעתב ללכ-ךרדב םישמשמה םיבנע לש (םיערז)
.יאוול רצומ הב םיווהמ םהו ןייה
תונוכת
ןתינ רמולכ ,ההובג ןשע תדוקנו ברע יזוגא םעט םיבנע ינצרח ןמשל
.('צ תולעמ 210-כ דע) תיסחי ההובג הרוטרפמטב וב לשבלו וממחל 
תא גיפסהלו ןמש לש תיסחי הנטק תומכב שמתשהל ןתינ ךכל תודוה 
ןתינ .םירחא םינמשל תיסחי תוירולק לש רתוי הנטק תומכב ןוזמה 
.ןירמזור וא םוש ומכ ,לובית יבשע תפסוה ידי-לע ןמשה םעט ןווגל 

םיירמוגילוא םידינאיצותנפ :םיקזח םיטנדיסקוא-יטנאב רישע ןמשה
(OPCs) םייסיפוא םינוכמה ,(Oligomeric Proanthocyanidins
.C ןימטיומו E ןימטיומ רתוי הברה םיקזח ולאו 

תא הלעמו (LDL) םדב ערה לורטסלוכה תמר תא הניטקמ ותכירצ
.(HDL) בוטה לורטסלוכב תמר 

וב שי ןכ .D ןימטיוו ןיטורק הטב ,C ןימטיו ,E ןימטיו םנשי ןמשב
הצמוח ,(9-הגמוא) תיאלוא הצמוח ,(6-הגמוא) תיאלוניל הצמוח 
(Stearic Acid) תיראטס הצמוח ,(Palmitic Acid) תיטימלפ 
תיאלוטימלפ הצמוחו (3-הגמוא) תיאלוניל הצמוח לש הריעז תומכו 
.(Palmitoleic Acid

.םיינגרלא םירמוח לש הריעז תומכ וב שי רמולכ ,ינגרלאופיה ןמשה

ןוזמ ישומיש
.קומע ןוגיט
.םינמש םעט ןוויג
.הייפא
.זנוימ תנכה
.טלסל ןמש
.תודנירמ

הקיטמסוקב םישומיש
.רעישל םירישכת
.ףוגל םימרק
.םייתפשל םירישכת
.םיידיל םימרק
.יוסיע
.שמש תויווכ
.תוחל םרק
.רועה תעגרה

הבכש ריתומ (Carrier Oil) סיסב ןמשכ םיבנע ינצרח ןמשב לופיט
.רועה ינפ לע ונממ הקיקד

...תושדח - םיבנע ינצרח תיצמת/ןמש ואר