4 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ
Probiotics & Prebiotics - News 4

לקשמב הדיריל הקיטויבורפ
הקיטויברפל ףילחת היוס רצות
'קסו-וידרק 'עמו 'בורפ תבורעת
רועה תונקדזה דגנ 'בורפ תולולג
הצופנ תשרט לע הליקמ 'יבורפ
הרדשה דומעב העיגפו 'בורפ
ןומיאמ תקלד תיחפמ 'בורפ
רמייהצלאב ןורכיזו הדימלל 'בורפ
(2) םיינישב םירוח דגנ 'בורפ
קוניתב ןטב יבאכו ןויריהב 'בורפ
םיאטרופסב ןוסיחה 'עמו 'בורפ
יעמה תואירבל תינז-בר 'בורפ
תורודמ סרטס יקזנ הגיסמ 'בורפ
(2) רועה לש המתסאל 'ברפו 'בורפ
תוננטצהל ןוכיס הניטקמ 'בורפ
תויגרלא לע הליקמ 'בורפ
הנישב סרטס דגנ 'ברפ
תחשה תחדק לע הליקמ 'בורפ
ןואכידב לופיטל טרוגוי
הנקיז דע הדילמ יעמה יקדייח
תנזואמ הנוזתו הקיטויבורפ
(2) םישישקב ןוסיחה 'עמל 'בורפ
ןויריהב תרכוס דגנ הקיטויבורפ
ןטולגב תומהוזמ תוקיטויבורפ
םידירצילגירט הדירומ הקיטיבורפ
תילובטמ תואירבל יעמ קדייח
המישנה 'דב תויגרלאל 'בורפ בלח
הקיטויבורפ םירפשמ בלח ירצומ
(1) םישישקב ןוסיחה 'עמל 'ברפ
הפה תרטפ דגנ הקיטויבורפ
יעמב לע-יקדייח דגנ 'בורפו םילוח
ןקולג-אטבב תרשעומ הטספ
םייטויברפ םידקש
תואיר תקלדו יטויבורפ ןוזמ
חומה תואירבל םדקומ הקיטויברפ
(1) רועה לש המתסאל ה'ברפו 'בורפ
ןוזמל היגרלאמ םיניגמ 'בורפז
(1) םיינישב םירוח דגנ 'בורפ
םייכינח תקלדל הקיטויבורפ
היגרנאו רירש תסמ הלידגמ 'בורפ
הניחבב סרטס לע הליקמ ה'יבורפ
םוימדק דגנ םייטויבורפ םיקדייח
'ביטנאב C difficile דגנ 'בורפ
הקיטויברפל רוקמ םא בלח
רתי תנמשה ענומ יטויבורפ
תוקוניתל םייטויברפ םיביס


...הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...1 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...2 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...3 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר

 
2015 יאמ
ןטולגב תומהוזמ תובר תוקיטויבורפ
ב"הרא Columbia University Medical Center-ב רקחמ
םינותנה ידירש תוליכמ תוצופנה תוקיטויבורפהמ 55% יכ אצמ
.(Gluten) ןטולג לש יוליגל

in Washington DC (DDW) Digestive and Disease Week


2015 יאמ
םידירצילגירט תומר הדירומ הקיטיבורפ
ופתתשה וב ,האירוק לואיס Yonsei University-ב רקחמ
םידירצילגירט לש תונותמ תומר דע תוילובג תומר םע שיא 92
סוליצבוטקל קדייחה לש ימוי ףסות יכ אצמ ,(Triglycerides)
סוליצבוטקל קדייחהו (Lactobacillus curvatus)
תא תיתועמשמ ןיטקהל יושע (Lactobacillus plantarum)
רקחמה .(Hypertriglyceridemia) םידירצילגירטה תומר
.תועובש 12 ךשמנ

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2015 ינוי
ףוגב ןמושה תקולחו תילובטמ תואירב רפשמ יעמ קדייח
יעמ קדייח וליג תפרצ סירפ INSERM/University ירקוח
תילובטמה תואירבה תא רפשלו תוזרהל ליעוהל יושעש
ףדוע לקשמ םע םישנאב (Metabolic Health)
.(Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסה הלאכו (Overweight)
(Akkermansia muciniphila) היסנמרקא קדייחב רבודמ
(Gut Microbiome) יעמה יקדייחמ םיזוחא 5 דע 3 הווהמה
לש תוכומנ תומרל םג רושק הז קדייח .אירב םדאב
םדב (Lipids) םינמוש לש ,(Blood Glucose) םדב רכוס
.(Body Fat) ףוגב ןמושה לש רתוי האירב הקולחו

Gut


2015 ילוי
המישנה יכרדב תויגרלא רפשמ יטויבורפ ססתומ בלח
...ירקוח


2015 ילוי
הקיטויבורפה תוליעי תא םירפשמ בלח ירצומ
...םהירבדל


2015 ילוי
שישקה לש ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ הקיטויברפ
...ירקוח


2015 ילוי
הפה תרטפ דגנ הקיטויבורפ
/הדידנק םע דדומתהל רגובמל רוזעל היושע הקיטויבורפ
תליטנ בקע המרגנ רשא (Oral Thrush) הפה תרטפ
.(Antibiotics) הקיטויביטנא
,תועובש 12 ךשמנש ,הידבש Halland Hospital-ב רקחמב
ולפוטש ,102 דע 60 ינב ,םישישקל ןועמ ירייד 215 ופתתשה
אצמנ .Lactobacillus reuteri קדייחה תועצמאב םוי ידמ
רקחמה .50%-מ הלעמלב ודרי קורב הדידנקה תומר יכ
.BioGaia תידבשה הקיטויבורפה תרבח ידי-לע ךמתנ

Journal of Dental Research


2012 טסוגוא
יעמב לע-יקדייח סולכיא תענומ הניא הקיטויבורפ דאמ םילוחב
Washington Uni School of Medicine. St. Louis ירקוח
הדיחיב ולפוט רשא יטירק בצמב םילוחש םיחוודמ ב"הרא
תלעות וארה אל (Intensive Care Unit/ICU) ץרמנ לופיטל
,(Superbugs) לע-יקדייחב יעמה סולכיא תעינמל הקיטויבורפב
.(Drug-Resistant Microbes) תופורתב םידימע םיקדייח
הקיטויבורפה הנתינ םהל םילפוטמ 70 ופתתשה רקחמב
.םייעובש ךשמב ,םויב םיימעפ Lactobacillus rhamnosus

Hospital Epidemiology & Infection Control


2015 רבמטפס
תומכ תא הלידגמ ןקולג-אטבב תרשעומה הטספ
ערה לורטסלוכה תא התיחפמו םיבוטה םיקדייחה
תידוקפית הטספ יכ אצמ הילטיא Uni. of Bari-ב רקחמ
לידגהל היושע (Beta Glucan) ןקולג-אטבב תרשעומה
תמר תא ןיטקהלו יעמב םיבוטה םיקדייחה תומר תא
ךשמב וז הטספ ולכאש םישנא .LDL/ערה לורטסלוכה
םיקדייחה רפסמ תא ולידגה (םויב םרג 100) םיישדוח
םניאש םיקדייחה תמר תא ותיחפהו יעמב םיבוטה
.LDL/ערה לורטסלוכה תמר התחפ ןכ ומכ .םיליעומ

Applied and Environmental Microbiology


2015 רבמצד
םייטויברפ םידקש
אירב בכרה לע הרימשל הליעומ (Almonds) םידקש תכירצ
.הנוזתה תוכיא רופישו (Gut Microbiota) יעמה יקדייח לש
ינב לש תוגוז 29 ופתתשה ,תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב
(םינש 8 דע 4 ןב םדליו 50 דע 31 ינב םירוה) תוחפשמ
םידקש תאמחו םידקש ,םתנוזתמ קלחכ ,םוי לכב וכרצש
.הכירצה לע ורזח םה תועובש 6 תב הקספה רחאלו
הינרופילקב םידקשה תצעומ ידי-לע ןמומ רקחמה
.(Almond Board of California)

Nutrition Research


2016 ראוני
תיקדייח תואיר תקלד בכעמ יטויבורפ ןוזמ
(Yogurt) טרוגוי ומכ ,ןוזמב תוקיטויבורפ יכ ואצמ םירקוח
םיססובמה תואקשמ ,(Kefir) ריפק ,(Miso Soup) וסימ קרמ
,(Kombucha) ה'צובמוקו (Fermenting Milk) ססתומ בלח לע
(הלחמ ימרוג םימזינגרוא) םינגותפ לש םתוחתפתה תא תוענומ
(Middle Ear Infection) הנוכיתה ןזואה תקלדל םימרוגה
.םידליב (Pneumonia) תואיר תקלדלו
יוצמ (Corynebacterium accolens) םוירטקבנירוק קדייחה
יושע אוהש הלוע םירקחממ .םדאה רוע ינפ לעו ףאב ,יעמב
סוקוקוטפרטס קדייחה לש ותוחתפתה תא בכעל
(Streptococcus pneumoniae/S. pneumoniae)
םורק תקלדלו הנוכיתה ןזואב םימוהיזל םורגל לולע רשא
.(Meningitis) חומה
ןייצמ American Society for Microbiology לש םוסריפ
אלל םידליב עפשב םייוצמ Corynebacterium יקדייח יכ
.S. pneumoniae קדיחחה

American Society for Microbiology


2016 ראוני
תורגבה תעב חומה תואירבל הליעומ םייחב םדקומ הקיטויברפ
םיגדה ,הינטירב University of Oxford-ב תודלוחב רקחמ
העיפשמ ,הדילה רחאל רצק ןמז תנתינה ,הקיטויברפ דציכ
(Cognition) היצינגוקב תוערפהב ףתתשמה חומה קלח לע
,(Neuropsychiatric Disorders) תוירטאיכיספוריונ תוערפהבו
.תמדקומה תורגבל דע וכשמנש תועפשה

Synapse


2016 ראוני
(1) רועה לש המתסא דגנ הקיטויברפו הקיטויבורפ
תובקעב ,ןאווייט National Yan-Ming University ירקוח
הקיטויבניסש םיחוודמ ,םירקחמ 257 וללכנ הב הזילנא-אטמ
ליעי לופיט תווהל היושע (הקיטויברפו הקיטויבורפ בוליש)
ינב םידליב (Atopic Dermatitis) רועה לש המתסא דגנ
.הלעמו הנש
םהב ,םיילופיט םירקחמ 6 הריקסב וללכנ יפוסה בלשב
.םידלי 1,320 וללכנ םהב ,העינמ ירקחמ 2-ו םידלי 369

JAMA Pediatrics


2016 ראורבפ
ןוזמל היגרלא ינפמ םיניגמ םייטויבורפ םינז
...ירקוח


2016 סרמ
םיינישב םירוח דגנ הקיטויבורפ
University of Florida College of Dentistry-ב רקחמ
ףסות לוטיל היהי ןתינ בורקה דיתעב יכ אצמ ב"הרא
עונמלו םייוצר םניאש םיקדייח ינפמ רמשיהל ידכ
,(Dental Cavities) םיינישב םירוחו (Caries) תששע ךכ
תואקשמו רכוס ריתע ןוזמ תכירצ בקע תרמחומה הייעב
(Oral Hygiene) הפה תנייגיה לע הרימש-יא ,םיקתוממ
.(Dentist) םיינישה אפור לצא םירוקיבמ תוענמיהו

קדייחה ןז יכ אצמנ םיקדייח ינז 2,000-מ רתוי ךותמ
לעופ ,A12 יורקה ,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס
תוחתפתה ענמיש רבד ,הפב (pH) תויצמוחה תנטקהל
.םיינישב םירוח

Applied and Environmental Microbiology


2016 סרמ
םייכינח תקלדב לופיטל הקיטויבורפ
University of Strasbourg ירקוח ידי-לע הזילנא-אטמ
לופיטב ליעוהל היושע ,הקיטויבורפש האצמ תפרצ
,(Gum Inflammation/Periodontitis) םייכינח תקלדב
.(Antibiotics) הקיטויביטנאב ללכ-ךרדב םילפטמ הב
(Lactobacillus reuteri) סוליצבוטקל יטויבורפה קדייחה
.ךכל הבוט הפולח הווהמ
,74 דע 60 ליגמ דחוימב הצופנ םייכינחה תקלד תייעב
.90% דע עיגמ הב םילוחה רועישו

Journal of Clinical Periodontology


2016 לירפא
םיעוציבו היגרנא ,רירש תסמ הלידגמ הקיטויבורפ
National Taiwan Sport University-ב ,םירבכעב רקחמ
ןזמ קדייחה תא םיליכמה םיפסות תליטנ יכ חוודמ ןאווייט
,תועובש 6 ךשמב (Lactobacillus plantarum) סוליצבוטקל
ריבגהל ,(Muscle Mass) רירש תסמ לידגהל הייושע
רפשלו (Fatigue) תושישת דגנ לועפל ,(Energy) היגרנא
.(Physical Performance) םיינפוג םיעוציב
ףוגה לקשמב תיתועמשמ הדיריל האיבה הז קדייח תליטנ
.(Muscle Weight) רירשה לקשמב הילעלו (Body Weight)

Nutrients


2016 יאמ
הניחב ןמזב סרטס לע הליקמ הקיטויבורפ
Food Research Dep. of Yakult Cent. Inst. תרבח
סוליצבוטקל קדייחה םע הקיטויבורפ יכ תרסומ ןפי ויקוט
האופרל םיטנדוטס ולביקש (Lactobacillus casei/L. casei)
.(Stress) הקע/סרטס םהב תיחפה יתנש ןחבמ ךלהמב
תועובש 8 ךשמב םוי ידמ ,ולביק האופרל םיטנדוטס 23
L. casei קדייחה תרזעב ססתוהש בלח ,ןחבמה ינפל
הארמב ההז ,בלח הקשמ ולביק םירחא םיטנדוטס 24-ו
.(ובצלפ) ססתוה אלש ,םעטבו
דוקפית-יאו םיבאכ םצמיצ יטויבורפה הקשמה יכ ררבתה
,(Gastrointestinal Pain & Dysfunction) לוכיעה תכרעמב
תתחפהו (Being Stressed Out) ישפנ ץחל לש השוחת
.(Salivary Cortisol) קורב לוזיטרוקה תמר
סרטסל םירושקה םינג לש םייוטיב תא הניש הז קדייח
.(Expression of Stress-Related Fenes)

Applied and Environmental Microbiology


2016 יאמ
םוימדק תלערה ינפמ תמיוסמ הנגה קפסמ םייטויבורפ םיקדייח
תכירצש הארה ןיס Jiangnan University-ב םירבכעב רקחמ
(Lactobacillus Plantarum) סוליצבוטקל קדייחה תקיטויבורפ
(Cadmium) םוימדק הדבכה תכתמה לש הגיפס ןיטקהל היושע
.יעמב

Applied and Environmental Microbiology


2016 יאמ
הקיטויביטנא םילטונב C difficile תנסרמ הקיטויבורפ
New York-Presbyterian Weill Cornell Med. Cent. ירקוח
,םירקחמ 19 וללכנ הב הזילנא-אטמ תובקעב ,ב"הרא קרוי-וינ
םילוח-יתבב םילפוטמ לע ןגהל היושע הקיטויבורפ יכ םירסומ
םוידירטסולק קדייחב םוהיז ינפמ ,הקיטויביטנא םילטונה
ןוכיסה תא ןיטקהלו (Clostridium difficile/C difficile)
.50%-מ רתויב ךכל

Digestive Disease Week 2016


2016 ינוי
הקיטויברפ יביכרמל רוקמ הווהמ םא בלח
יכ םירסומ ב"הרא ויהוא Abbott Nutrition תרבח ירקוח
.תוקיטויברפל שידח רוקמ הווהמ (Breast Milk) םא בלח
(Oligosaccharides/HMOs) םידירכסוגילוא 150-מ רתויב רבודמ
.תולקב םילכעתמ ןניאש ,םאה בלחמ 12%-כ םיווהמה
היילעה לע עיפשמ םהמ דחא יכ אצמ םירבכעב רקחמ
ןוזמל תויגרלא תיחפמ רחאו (Weight Gain) לקשמב
הדימלה תולוכי לע העפשה םהל שי ןכ .(Food Allergies)
.(Learning Capabilities)

Probiota Americas + IPA World Congress


2016 ינוי
רתי תנמשה ענומ יטויבורפ ןז
יטויבורפה קדייחה ןז יכ אצמ ןפי .Kyushu Uni-ב רקחמ
ליעפמ (Lactobacillus gasseri/LG2055) סוליצבוטקל
ךסמ הלודגה האצותה) יטגרניס ןפואב תולועפ רפסמ
.(Obesity) רתי תנמשה תעינמ םשל (םיביכרמה

םידירצילגירט לש םתגיפס תא ןסרמ הז ןז יכ חווד רבעב
םיקרוע תשרטל םימרוגה (Dietary Triglyceride) םייתנוזת
תאצוה ריבגהל יושע אוהש אצמנ תעכ .(Atherosclerosis)
לש ןנוצמיח דודיע ידי-לע (Energy Expenditure) היגרנא
תוליבסה רופיש ,(Carbohydrate Oxidation) תומימחפ
דיאולימעה תומר תדרוהו (Glucose Tolerance) זוקולגל
.תודלוחב (Serum Amyloid P/SAP) יתקלד-ורפה

British Journal of Nutrition


2016 ינוי
תוקוניתב ינוסיח דוקפיתו תוחתפתה םירפשמ םייטויברפ םיביס
יכ אצמ תפרצ INRA Saint Gilles-ב ,םינוריזחב רקחמ
תשרש ירצק םידירכסוגילואוטקורפ לש תמדקומ הכירצ
(Prebiotic Short-Chain Fructooligosaccharides/scFOS)
הקנההו (Pregnancy) ןויריהה תפוקתב ,דיתעל םאה ידי-לע
רפשל היושע ,אצאצה ידי-לע הלימגה רחאלו (Lactation)
.החימצ דדועלו (Infkuenza) תעפש דגנ ןוסיחל הבוגתה תא

Journal of Functional Foods


2016 ילוי
ףוגה תסמ סקדניא תדרוהו לקשמב הדיריל הקיטויבורפ
Taizhou People's Hospital ירקוח ועציבש הזילנא-אטמ
1,931 ופתתשה םהב ,םייארקא םירקחמ 25 הללכש ,ןיס
איבהל היושע הקיטויבורפ יכ האצמ ,הלעמו 18 ינב שיא
.(BMI) ףוגה תסמ סקדניאבו (Body Weight) לקשמב הדיריל

International Journal of Food Sciences and Nutrition


2016 טסוגוא
הקיטויברפל ףילחת שמשמ היוסה לש יאוול רצות
University of Reading-ב ,םדאה יעמ לש לדומב רקחמ
היוסה תסיע איה ,היוסה לש יאוולה רצות יכ הליג ,הינטירב
(Tofu Dreg) גרד ופוט/(Okara) הרקוא היורקה ,(Soy Pulp)
רשאמ החלצה רתיב ףא תאז ,הקיטויברפכ שמשל היושע
.(Fructooligosaccharides/FOS) םידירכסוגילואוטקורפ

British Journal of Nutrition


2016 רבמטפס
תירלוקסו-וידרק הניחבמ הליעומ תיטויבורפ תבורעת
,(Fat) ןמוש תריתע הנוזתב וטעלוהש ,םירבכעב רקחמ
תבורעת יכ אצמ ,גנוק גנוה University of Hong Kong-ב
התיחפה ,תועובש 12 ךשמב הקפוסש ,םיקדייח ינז 8 לש
הניטקהו (Vascular System) םדה-ילכ תכרעמב תקלד
.(Atherosclerosis) םיקרועה תשרטל ןוכיס
-לע קוושמה VSL#3 ירחסמה רצומב ושמתשה םירקוחה
.VSL Pharmaceuticals תרבח ידי

AMB Express


2016 רבמטפס
רועה תונקדזה דגנ תויטויבורפ תולולג
םיחוודמ האירוק Korea Yakult Co., Ltd תרבח ירקוח
(Lactobacillus plantarum) סוליצבוטקל קדייחה ףסות יכ
תיחפהלו (Skin Elasticity) רועה תויטסלא תא רפשל יושע
שבי רוע תולעב םישנב (Skin Wrinkles) רוע יטמק
תומר תא תועובש 12 ךשמב הז ףסותב לופיט .(Dry Skin)
.רועה (Hydration) תוחל
תואירבה תא תפקשמ רועה תוחל יכ םיריבסמ םירקוחה
תופורתהו הנוזתה ידי-לע עפשומ רועה בצמו תיללכה
,59 דע 41 תונב םישנ 110 ופתתשה רקחמב .תולטינה
.םיטמקו שבי רוע תולעב

Journal of Microbiology and Biotechnology


2016 רבמטפס
הצופנ תשרט תרמוח לע הליקמ הקיטויבורפ
רשא (Multiple Sclerosis) הצופנ תשרט ילוח םילפוטמ
תרמוחב הדירי וארה הקיטויבורפ הפסוה םתנוזתל
.(Mental Health) תישפנה םתואירבב רופישו םתלחמ
םינמס ,תקלד ימרוגב הדירי לע םירקוחה םיחוודמ ןכ
תומרו (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנתל
.(Oxidation) ןוצמיח תומרו (Cholesterol) לורטסלוכ
.םילפוטמ 60 ופתתשה רקחמב

Clinical Nutrition


2016 רבוטקוא
הרדשה דומעב העיגפמ ששואתהל תעייסמ הקיטויבורפ
הליג ב"הרא Ohio State University-ב םירבכעב רקחמ
ידכ ,(Antibiotics) הקיטויביטנא תועצמאב ולפוטש ולא יכ
םהלש םייעמב םיקדייחה תייסולכוא בכרה תא תונשל
הרדישה דומעב העיגפ ינפל ,(Gut Microbiome)
לש רתוי תוהובג תומר וארה ,םהלש (Spinal Cord)
םירבכע .(Spinal Inflammation) הרדישה דומעב תקלד
.םתעיצפמ עורג ןפואב ומילחה םג ולא
לש תוימוי תונמ ולביקו ועצפנ רשא םירבכע ,תאז תמועל
םילגוסמ ויהו הרדישה דומעב קזנ תוחפ ומיגדה הקיטויבורפ
.תוירוחאה םייפגב העונתה רשוכ תא םמצעל ריזחהל

Experimental Medicine


2016 רבוטקוא
ןומיא רחאל תקלד תיחפמ הקיטויבורפ
(Streptococcus thermophilus) סוקוקוטפרטס קדייחה תכירצ
(Bifidobacterium breve) םויקטקבודיפיב קדייחה םע דבב דב
עוציב רחאלש םויב םיעוציבב הדיריה תא תיחפהל היושע
.(Muscle-Damaging Exercise) םירירשל קיזמה לוגרית
רתוי הלודג תיוזל האיבה םוי 21 ךשמב הז בוליש תליטנ
.ובצלפל האוושהב (Resting Arm Angle) החונמב עורזה לש
15 ופתתשה ב"הרא Texas Christian University-ב רקחמב
.תודגנתה יליגרתב וקסעש םיאירב םירבג

Nutrients


2016 רבמבונ
רמייהצלא ילוחב ןורכיזו הדימל הריבגמ הקיטויבורפ
הקיטויבורפ יכ ואצמ ןאריא Kashan University-ב םירקוח
תיתועמשמ רפשל היושע ,םישדוח 3 ךשמב ,ימוי סיסב לע
(Thinking Abilities) הבישחה תולוכיו (Memory) ןורכיז
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא ילוח םירגובמב
.רמייהצלא ילוח 60 ופתתשה רקחמב

Frontiers in Aging Neuroscience


2016 רבמבונ
(2) םיינישב םירוח התיחפמ הקיטויבורפ
קדייחה םע ףסותש ואצמ הלי'צ University of Chile ירקוח
רפשל יושע (Lactobacillus rhamnosus) סוליצבוטקל
תתחפהל תודוה (Dental Health) תילטנדה תואירבה תא
(Tooth Decay) תששעה
54.4% תב םינייסנב הייעבה תוחיכש התייה םישדוח 10 רחאל
םירוחה תויוחתפתה רועיש .תרוקיבה תצובקב 65.8% תמועל
תצובקב 9.7% תמועל 24.3% היה תרוקיבה תצובקב םישדחה
.ףסותה

Journal of Dental research


2016 רבמבונ
קוניתב ןטב יבאכ התיחפמ הקנהבו ןויריהב הקיטויבורפ
הובג ןונימב םינז-תבורמ הקיטויבורפ ףסות
רחואמ בלשב השיאל תנתינה (High-Dose Multi-Strain)
יושע (Lactation) הקנההו (Pregnancy) ןויריהה לש
היצטיגרוגרו (Colic) ןטב יבאכ/קילוק תיחפהל
רבודמ .תוקוניתב הביקה ןכות תטילפ :(Regurgitation)
רקחמב .הירחאו הדילה ינפל תועובש 4 לטינה ףסותב
.ןויריהב םישנ 66 ופתתשה הילטיא Uni. of Bari-ב

Nutrients


2016 רבמבונ
םיאטרופסב ןוסיחה תכרעמ תנגה תא הריבגמ הקיטויבורפ
ןוסיחה תכרעמ תנגה תא תרפשמ תינז-בר תימוי הקיטויבורפ
הניטקמו םינמאתמ רשא םיאטרופסב (Immune System)
תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזל ןוכיס םהב
.(Upper Respiratory Tract Infections)
ועציבש םיטלתא 39 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.יביסנטניא לוגרית

Nutrients


2016 רבמצד
יעמה תואירב תא תרפשמ תינז-בר הקיטויבורפ
תימוי (Multi-Strain Probiotic) תינז-בר הקיטויבורפ תנמ
וליפא (Intestinal Health) יעמה תואירב תא רפשל היושע
.םיאירב םישנאב
תא ונחב דנלוה Winclove Probiotics B.V תרבח ירקוח
40-ב יעמה תואירב לע הרבחה לש ינז-בר רצומ תעפשה
הרפיש הקיטויבורפה .תועובש 6 ךשמב ,םיאירב םישנא
תוכיא לשו יעמה תואירב לש (Markers) םינמס רפסמ
תכרעמב םינימסת לע הלקה הז ללכב ,(QoL) םייחה
תואלמ ,(Gastric Pain) הביק יבאכ ומכ ,לוכיעה
(Epigastric Fullness/Bloating) תואלמ/תוירטסגיפא
.(Flatulence) יעמב םיזגו

Advances in Microbiology


2017 ראוני
תורוד הזמ סרטס לש קזנ הגיסמ הקיטויבורפ
תועפשהל ןהב םורגל הלולע ןמיאמ תודלוח לש תודלו תקחרה
,(Mental Illness) שפנ תלחמ הז ללכב ,ןרגבתה םע תוקיזמ
תומרב יוניש איה ךכל המגוד .םיאבה תורודל רובעל הלולעש
.האושה ילוצינ לש םהידלי ברקב (Stress) סרטסה ינומרוה

הקיטויבורפש אצמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia Uni.-ב רקחמ
םירקוחה .הז גוסמ קזנ (Reverse) תגסהב רוזעל היושע
קדייחהמ 95% הליכהש תיטויבורפ תבורעתב ושמתשה
קדייחהמ 5%-ו (Lactobacillus rhamnosus) סוליצבוטקל
השענ יוסינה .(Lactobacillus helveticus) סוליצבוטקל
.תורוד 3 ךשמב םייח-ילעב 400-ל בורקב

Psychological Science


2017 ראורבפ
(2) רועה לש המתסא דגנ הקיטויברפו הקיטויבורפ
תוקיטויבורפל עגונב םיינילק םירקחמ לש הפיקמ הריקס
העינמל ןה ,דרפינב וא בלושמב ונתינש ,תוקיטויברפו
ןפי Chiba University ירקוח ושעש ,לופיטל םשל ןהו
האולחתל תורושק יעמה יקדייח בכרהב תוגירח יכ האצמ
.(Atopic Dermatitis) רועה לש המתסאב

Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology


2017 ראורבפ
תוננטצהל ןוכיס הניטקמ הקיטויבורפ
הכירצ יכ םיחוודמ ןפי Yakult Central Institute ירקוח
,(Fermented Milk) ססתומ בלחמ רצומ לש תימוי
סוליצבוטקל יטויבורפה קדייחה םע ,(Kefir) ריפק ומכ
ןיטקהל היושע (Lactobacillus casei strain Shirota)
הנוילעה המישנה תכרעמב תקלדל ןוכיסה תא
.(Upper Respiratory Tract Infection)
רופישל האיבה הקיטויבורפה תכירצ יכ םינייצמ םירקוחה
רשא ,רקחמב .סרטס ינמסבו םייגולונומיא םירטמרפב ןה
דרשמ ידבוע 96 ופתתשה ,ףרוחב תועובש 12 ךשמנ
.49 דע 30 ינב

European Journal of Nutrition


2017 ראורבפ
תויגרלאמ םילבוסה לע הליקמ הקיטויבורפ
בולישש םיארמ רקובמו תוימס לופכ ,יארקא רקחמ ינותנ
לקהל יושע (תועובש 8 ךשמב) הקיטויבורפ ינז 3 לש
תויתנוע תויגרלאמ םילבוסה םישנא ייח לע תיתועמשמ
.(Seasonal Allergies)
,(Lactobacillus gasseri) סוליצבוטקל םינזב רבודמ
קדייחו (Bifidobacterium bifidum) ודיפיב קדייח
.(Bifidobacterium longum) ודיפיב
.תויתנוע תויגרלא םע שיא 173 ופתתשה רקחמב

American Journal of Clinical Nutrition


2017 ראורבפ
הנישה תוכיאב סרטס תעיגפ תענומ הקיטויברפ
University of Colorado Boulder-ב תודלוחב רקחמ
תוכיאב העיגפ יכ אצמ ,תועובש 4 ךשמנ רשא ,ב"הרא
,(Stressful Times) םיציחלמ םינמזב תמרגנה ,הנישה
.הקיטויברפ תרזעב רופישל תנתינ

Frontiers in Behavioral Neuroscience


2017 סרמ
תחשה תחדק ינימסת לע הליקמ הקיטויבורפ
הקיטויבורפ יכ אצמ ב"הרא University of Florida-ב רקחמ
(Lactobacillus gasseri) סוליצבוטקלה ןז תא הליכמה
ודיפיבה קדייחו (Bifidobacterium bifidum) ודיפיבה קדייחו
תחשה תחדק ינימסת לע הליקמ (Bifidobacterium longum)
ייח תוכיא תא תרפשמו (Hay Fever/Allergic Rhinitis)
.הנממ םילבוסה

American Journal of Clinical Nutrition


2017 סרמ
ןואכידב לופיטל טרוגוי
Uni. of Virginia School of Medicine-ב םירבכעב רקחמ
(Yogurt) טרוגויב םייוצמה םייטויבורפ םיקדייחש הליג ב"הרא
(Gut Microbiome) יעמה יקדייח בכרה תא תונשל םייושע
.(Depression) ןואכידב לפטלו
סוליצבוטקל יקדייחב רוסחמ יכ ררבתמ םירקוחה ירבדל
.ןואכיד לש םימוטפמיסל םרוג (Lactobacillus reuteri)
.תועובש 3 ךשמנ לופיטה

Scientific Reports


2017 סרמ
הנקיזה דע הדילהמ יעמה יקדייח בכרה
בכרהב יונישה תא ופימ ןפי Morinaga Milk Industry ירקוח
םה םיקדייח וליא הארמה ,(Gut Microbiota) יעמה יקדייח
שי ליג לכב םהירבדל .םינושה םייחה יבלשב רתויב םיצופנה
הנתשמ ליג לכבו םיקדייחה בכרהב יונישל בושח דיקפת
לודג לדבה ונשי יכ םינייצמ םירקוחה .םהלש אירבה בכרהה
םישישקהו םירגובמה ,תוקוניתה תצובקב יעמה יקדייח בכרהב

תמועל הנוש םיקדייחה בכרה היה םישישקהמ 16%-בש אצמנ
ליעומה קדייחה תאז תמועלו תאז הצובק ינב תיברמ לש בכרהה
,םיקדבנה תיברמב אצמנ (Bifidobacterium longum) ודיפיב
.האמה ינב םישישקל דעו תוקניה ליגמ

BMC Microbiology


2017 סרמ
תנזואמ הנוזת םע תלטינ איהשכ הטעומ העפשה הקיטויבורפל
םיחוודמ הילרטסוא Uni. of New South Wales ירקוח
(Microbiota) יעמה יקדייח בכרה תא הרפיש הקיטויבורפ יכ
הברה ונייהד ,(Junk Food) דופ קנא'גב וטעלוהש תודלוחב
,(Cognitive F.) יביטנגוק דוקפית םהב הרפישו ,יוור ןמוש
התיה האירב הנוזת ולביקתש תודלוח לע התעפשה ךא
.ןנורכיזב העגפ ףא איהו הטעומ

Molecular Psychiatry


2017 סרמ
(2) םישישקב ןוסיחה תכרעמל הליעומ הקיטויבורפ
,םירקחמ 4 וחתינש ,ב"הרא רוולד DuPont תרבח ירקוח
(Bifidobacterium lactis) ודיפיב קדייחה ןז יכ םיחוודמ
רשעומ בלח םע ,תועובש רפסמ ךשמב ,לטינ רשא
ןוסיחה תכרעמ לע יבויח ןפואב עיפשמ (Fortified Milk)
.(Elderly) םישישקב (Immune System)
תלוכי תא רפיש הז יטויבורפ קדייח םירקוחה ירבדל
םרשוכ :(Phagocytic Capacity) תיטצוגופה תכרעמה
דימשהל (White Blood Cells) םינבלה םדה יאת לש
.(Pathogens) הלחמ ימרוג
בלח וכרצש 70 דע 60 ינב שיא 81 ופתתשה םירקחמב
.(B. lactis) ודיפיב קדייחה ןזב רשעומ ןמוש-לד

Nutrients


2017 לירפא
ןויריהב תרכוס תעינמל הקיטויבורפ
קדייחה ףסות דנליז-וינ Fonterra תרבח ירקוח לש םהירבדל
לטינה ,(Lactobacillus rhamnosus) סוליצבוטקל יטויבורפה
תא 68%-ב דירוהל יושע ,ןויריהל 16-ה דע 14-ה עובשהמ
(Gestational Diabetes) תינוירה תרכוס לש םירקמה תועראיה
ולאבו תורגובמ םישנב דחוימב ,(Pregnancy) ןויריהב םישנב
םישנ 423 ופתתשה רקחמב .תינוירה תרכוס לש הירוטסיה םע
.ןויריהב

British Journal of Nutrition