תושדח - ןיטצרווק
Quercetin - News


...ןיטצרווק ואר

1993 סרמ
הביקה לע ןגמו םיביכ דגונ ןיטצרווק
ותעפשה תא וקדב דרפס Universidad de Sevilla-ב םירקוח
םינידנלגטסורפ לש םתוברועמו םיאת לע ןיטצרווקה לש הניגמה
.(להוכ) רוהט לונתא תועצמאב ,תיריר יקזנב םיינגודנא

ןיטצרווק תועצמאב ילארוא לופיט יכ וליג םה
םייתעש ,(ג"קל ג"מ 200) דאמ הובג ןונימב
תעינמ םשל רתויב ליעי וניה ,עוריאה ינפל
.הביקה תירירב (Necrosis) קמנ

הליבקמ התחפה בגא ,ריר לש רבגומ רוציי התליג הביקה תקידב
.הביקל קזנב

Pharmacology

1998 ראורבפ
םומיד תריצע לע ןינגיפאו ןיטצרווק תעפשה
דנלוה ןגנינגוו Agricultural University-מ םירקוח לש םתעדל
תודוה תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס הניטקמ ןיטצרווק תכירצ
רבעב חוודש יפכ ,(Hemostasis) םומיד תריצע לע ותעפשהל
.םד-תויסט לש תוצבקתה םיענומ םידיאונובלפ יכ

ןובלפה םע ןיטצרווק רטיל/לומורקימ 2,500 לש בוליש יכ וליג םה
דע 80-ב ,םד-תויסט תוצבקתה ענומ ןכא (Apigenin) ןינגיפא
הרוקש יפכ ,רתוי םינטק םיזוכירל תאז םע .םירקמהמ םיזוחא 97
.העפשה התייה אל ,יחה ףוגב

וקפיסש ,לצב םרג 220-ב םיאירב םיבדנתמ 18 וליכאה םירקוחה
הקפיסש תשבוימ היליזורטפ םרג 5 ,ןיטצרווק ג"מ 114 םהל
.םייעובש ךשמב םלוכ ,ובצלפ תצובק דגנכ ,ןינגיפא ג"מ 84
.םדה-תויסט תוצבקתה לע העפשה התייה אל הז ןונימל

American Journal of Clinical Nutrition

1999 רבמצד
תינורכ תינומרעה תקלד ילוחו ןיטצרווק
ושקיב ב"הרא הינרופילק Institute for Male Urology ירקוח
2 לש םהינימסת לע םידיאונובלפ-ויב לש םתעפשה תא ןוחבל
,תינורכ תינומרע תקלד :(Prostatitis) תינומרע תקלד יגוס
(Nonbacterial Chronic Prostatitis) ילאירטקב וניא הרוקמש
.(Prostatodynia) הינידוטטסורפו

ג"מ 500 ולבקש ,םירבג 30 קלח ולטנ תוימסה לופכ רקחמב
תרוקיבה תצובקל האוושהב ,שדוח ךשמב ,םויב םיימעפ ןיטצרווק
.(המד) ובצלפ הלבקש

,שדוח ךשמנש חותפ רקחמב ,םיפסונ םיפתתשמ 17 ולביק ךשמהב
תא םיריבגמה ,ןיאפאפו ןילמורב ףסונבו ןיטצרווק ליכהש ףסות
.םידיאונובלפה לש םתגיפס

וליג ןיטצרווק תועצמאב הלפוטש הצובקב םיפתתשמה תיברמ
.םינימסתב רתויב יתועמשמ רופיש

British Jounal of Nutrition

2007 ראורבפ
עייסמו תוילאריו תולחמל תושיגר תיחפמ ןיטצרווק
ץחל יאנתב חומה דוקפיתל
הינרופילק Appalachian State University-ב ינילק רקחמ
לע הרימשב עייסמו האולחת תיחפמ ןיטצרווק יכ אצמ ב"הרא
.ינפוג ץחל יאנתב םינותנה םישנאב ילטנמה דוקפיתה

םינותנ ויהש שיא 40 ופתתשה רקובמהו תוימסה לופכ רקחמב
1,000 םוי ידמ ולבק םה .תועובש 5 ךשמב ינוציק ינפוג ץחלב
,C ןימטיוו B3 ןימטיו םע בולישב ,(QU995) רוהט ןיטצרווק ג"מ
.ותגיפסב עייסל ידכ

תוריפ ליכמה אירב טירפתב ,ךרוצה עצוממ םדא םירקוחה ירבדל
.םויב ןיטצרווק ג"מ 50 דע 25 ,תוקריו

New Sun Nutrition

2007 לירפא
בלבל ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םילונובלפ ריתע טירפת
...םירקוח

2007 רבמטפס
המישנה יכרדב תקלד םיענומ םיחופת
...ירקוח

2007 רבמבונ
בל תלחמ עונמל רזוע לצב
...תכירצ

2008 רבמטפס
תעפשב םחול ןיטצרווק
ןיטצרווק יכ וליג ב"הרא University of South Carolina ירקוח
םג אצמנ .תעפשב תוקלל ןוכיס םהב ןיטקמ םירבכעל ןתינ רשא
ךא ,תעפשל תושיגר םהב לידגמ םירבכעה ידי-לע ינפוג לוגרית יכ
.וז תילילש העפשה לטיב ןיטצרווקה
תונוכנ ןיטצרווקה לש ולא ויתועפשה יכ אצמי םא םירקוחה ירבדל
לבסה חוכ תא ותועצמאב לידגהל היהי ןתינ ,םישנא יבגל םג
,םישק םינומיא םירבועה םירחא םישנאבו םילייח ,םיאטרופסב
.םייגולוכיספ םיצחלב םינותנה םתוא ומכ

The American Physiological Society

2009 לירפא
לורטסלוכו םד-ץחל תיחפמ ןיטצרווק
אצמ הינמרג ליק Christian-Albrechts-University-ב רקחמ
םישנאב LDL לורטסלוכו ילוטסיס םד-ץחל דירומ ןיטצרווק יכ
.תירלוקסו-וידרק הלחמל רתי ןוכיסב םייוצמה ,ףדוע לקשמ ילעב

הלחמל ןוכיס םיניטקמ םידיאונובלפ יכ עודי םירקוחה ירבדל
.רורב וניא ךכב ןיטצרווקה לש ודיקפת ךא ,תירלוקסו-וידרק

ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש תוימסה לופכו רקובמה ,רקחמב
םלוכ ,65 דע 25 ינב ,רתי לקשממ םילבוס רשא םישנא 93
ג"מ 150 לביק םקלחש ,תילובטמ תנומסת לש םינייפאמ ילעב
.ןיטצרווק

מ"מ 2.6-ב דרי ןיטצרווקב ולפוטש ולאב ילוטסיסה םדה-ץחל
םד-ץחל רתימ ולבסש ולאב .הרקבה תצובקל האוושהב ,תיפסכ
25 ינב ,הצובקבש רתוי םיריעצבו תיפסכ מ"מ 2.9-ב דרי אוה
.תיפסכ מ"מ 3.7-ב ןטק אוה ,50 דע

.יתועמשמ ןפואב יוסינה תצובקב ונטק LDL לורטסלוכה תומר

PubMed