םוילירב
Berilium

תינורכ םוילירב תלחמ
םוילירב תכתמל םיפשחנה םישנאהמ םיזוחא השיש דע םיינש
האיר תלחמ חתפל םילולע ,הנושארה םעפב םתדובע םוקמב
(Chronic beryllium disease - CBD) תיתקלצ/תינורכ
םתרתיש דועב ,םישדוח רפסמ ךות ,(Berylliosis) סיזוילירב
.הפישחה םות רחאל םינש הלחמה תא וחתפי

הפישחה .תכתמה קבא וא םוילירב ידא תפיאשמ םרגנ קזנה
ןכו וז היישעת תמקוממ וב רוזיאה ידבוע ללכב עוגפל הלולע
.וידגבל דמצנשש קבאה ללגב ,דבועה לש ותחפשמ ינבב
.וז תכתמ לש תלוספה רתא תויהל לולע םוהיזל ףסונ רוקמ
חתפל םילולע ,דבלב רצק ןמז ךשמל םוילירבל םיפשחנה םג
.תיגרלא הבוגת איה הלחמה תביס .הלחמה תא

,םד תקידב תועצמאב וז תושיגר רתאל ןתינ
.הירחא ןגטנר םוליצו הבוגתה תעפוה םדוק
.ןתש תקידב תועצמאב םג תאז עצבל ןתינ
.הכשמו הפישחה תדימ לע דיעהל תולוכי ןניא הקידבה תואצות

םימודה םינימסת ךות ,הלודג תויטיאב תחתפתמ הלחמה
...תואיר תקלדו טיכנורב לש ולאל
.לקשמב הדיריו ןובאית ןדבוא
.םוח
.הליל תועזה
.לועיש
.המישנ-רצוק
.תושישת
.תוומ םורגל הלחמה הלולע םיינוציק םירקמב

םורגל לולעש ,ןטרסמ םרוג/ןגוניצרק רדגומ םוילירב
.םדא-ינבו םייח-ילעבב ,תואיר ןטרס   
.םיביכו החירפ םורגי ,עוצפ וא ףשפושמ רועב ועגמ

,תיתאיר תקלצ אוה ,תינורכ םוילירב תלחמ ןייפאמה
תחתפתמ רשא ,(Granuloma) תמוריגרג תארקנה
.רועה וא האירה תמקרב
.פוקסורקימ תרזעב היספויב תקידבב תילגנ תקלצה

...תואבה תוישעתב שמשמ םוילירב
.ןוליס יסוטמ ירוצעמ תודיפר ,ללח יביכרתכתמ
,הענתה תודיחי ,הצחמל םיכילומ/םיבבש
.םיליט יטעמו ןוליס עונמ יבהל ,ךותיה ירוכ
הקימרק
.ןגטנר ירישכמו רוריק יפוג ,םירוטסיזנרטהקינורטקלא
.יניערג קשנו םייניערג םירוכ ,םוח יניגמתימוטא היגרנא
.הימיכו היגרולטמ ,חותיפו רקחמתודבעמ
םיבצחמ תקפה
תוארמ תיישעת

.טנסורואולפ תורונ רוצייב םוילירב שמיש 1951 תנש דע

םיפסונ םוהיז תורוקמ
.קלדו םחפ תפירש
תכתמה קבאמ ומהוזש םימו עקרק
.ריואב אשינש   
.תיתיישעת תלוספמו עקרקהמ ומהוזש םימ תורוקמ