בהז
Gold

םינוש םיגוסב לופיטל אפרמ יעצמא שמשמ ,חלמ תבוכרתכ ,בהז
.הילא תורושקה תורחא תולחמו סיטירתרא/םיקרפ תקלד לש
.הינימסת לע לקמ אלא ,הלחמה תא אפרמ וניא בהזב שומישה
םימדקומה היבלשב השעי אוהש לככ לדגי לופיטה תחלצהל יוכיסה
.הלקהל יוכיס ונשי רתוי םימדקתמ םיבלשב םג ךא ,הלחמה לש

...ב םילוחל ןתינ לופיטה
.תינורגיש םיקרפ תקלד
.סגה יעמה תקלד וא ןורק תלחמ :תיתקלד יעמ תלחמ
.(Psoriatic arthritis) תיטאירוספ םיקרפמ תקלד
.(Membranous nephritis) הילכה םורק תקלד
.(Lupus erythematosus) תיתנמדא תבאז
תודליה ליג לש םיקרפמ תקלד
.(Juvenile Rheumatoid Arthritis)   

...תלקהל וכזי בהז יחלמ תועצמאב םילפוטמהמ קלח

.תוחיפנ תתחפה
.םצע יקזנ

.םיקרפמ יבאכ
.םיקרפמ תוחישק

...ל ןוכיס תנטקהל רבדה איבי ןכו
.תוכנ.םיקרפמה תוויע

.רורב וניא בהז יחלמ לש םתלועפ ןפוא
.הנש יצחל םיישדוח ןיב ךוראל יושעו ךשוממ לופיטה
.שלחהל ותעפשה הליחתמ םינש המכ ןב לופיט רחאל
.םדאל םדאמ הנוש העפשהה ךרוא   
תועפות ול ןיאוביטימ אוה דוע לכ לופיטב דימתהל גוהנ
.תורומח יאוול   
בושל םורגת ביטימ ןיידע אוה הב הפוקתב לופיטה תקספה
.םישדוח רפסמ ךות ,היתועפות לע ,הלחמה   

לופיטה ןפוא
תועצמאב וא עורזב וא ןבשיב רירשל הקירז ןתמב השענ לופיטה
ןה ךא ,תיסחי תונטק יאוול תועפשה תוסומכל .העילבל תוסומכ
.תוקירזה ומכ תוליעי ןניא
ידכ ,תתחפומ הנמ הליחתב ןתנית ,תוקירזב םושייה רשאכ
.הגרדהב לדגוי ןונימהו תורומח תובוגת ןיא לופיטלש חיטבהל
.לופיטל תישיאה הבוגתל םאתהב ןונימהו בצקה עבקי ךשמהב

יאוול תועפות
טקני אוה ןכלו יאוול תועפות רפסמב ךורכ בהז יחלמב לופיט
ומכ ,םילבוקמ םייתפורת םילופיט ולשכנ םהב םירקמב קר
תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs - NSAIDs)
,(Prednisone) ןוזינדרפ ומכ ,ןוזיטרוק תויומד תופורת וא
.החונמו תינפוג הייפרת ,תינפוג תוליעפ בולישב

...ןה ונכתיש יאוולה תועפות
.רוע תחירפ
.הפב יתכתמ םעט
.תולק תואיצי וא לושליש
.הליחב ,תרוחרחס ,השלוח :תויגרלא ןיעמ תובוגת

...ונכתיש תורידנ תועפות
.םצעה חומב העיגפ
.יתיילכ קזנ
.תואירו םייעמ ,דבכ יקזנ
,(תוקידב ךמס-לע) ולא תועפותמ תחאל ששח לש הרקמב 
.לופיטה קספוי 

תורהזא
רדעה בקע ,תוקינימלו תורה םישנל ןתני אל בהזב לופיט
.הז לופיטב םינוכיסל עגונה עדימ   
.ותחגשהבו דבלב אפור תארוהב ןתני לופיטה

תושדח
2008 רבמבונ
תינורגיש םיקרפ תקלד דגנ בהז יחלמ
תינורגיש םיקרפ תקלד ינימסת לע לקהל תויושע בהז תובוכרת
םרוג הווהמה ,HMGB1 ןובלחה לש ותלועפ תעינמ ידי-לע
.יתקלד ךווית
Children's Hospital-ב ידבש ףתושמ רקחממ הלוע וז הנקסמ
Duke University Medical Center-ו הידבש םלוהקוטש
.ב"הרא הניילורק םורד
.םדא-ינב לשו םירבכע לש םיגאפורקמב ךרענ רקחמה
תוינומיאוטוא תולחמב דיקפת HMGB1 ןובלחל םירקוחה ירבדל
ןווגמב לופיטב לאיצנטופ שי םהיאצממלו תובר תויתקלד תולחמבו
.תולחמ לש לודג

Journal of Leukocyte Biology