הרדגה
.(Small intestine) קדה יעמה לש תיביכ תקלד איה ןורק תלחמ
,(Ileum) םוקעה יעמב ,ןותחתה קלחב הליחתמ הלחמה בורל
,(Large intestine) סגה יעמב :םוקמ לכב חתפתהל הלולע איה ךא (Esophagus) טשווב וא (Stomach) הביקב


...םיאבה םייונישה םייעמב לוחל םילולע ,תקלדה בקע
המקיר תורצוויהמ האצותכ) תויורציה ,תויובעתה ,תויוחפנתה
.םייעמה ירבעמ תומיסחו (תיתקלצ  
רתויב תוקומעה תובכשל עיגהל םילולעש םיביכ תוחתפתה
.םייעמה ןפוד לש  
.לכועמה ןוזמהמ הנוזת ירמוח תגיפס רשוכב הדירי
םינושה ויקלח ןיב תוקלדומ תולעת :תולוטסיפ תוחתפתה
.םירחא םירביאל יעמה ןיב וא יעמה לש  
,תוגופהו הלחמ יפקתה לש םירוזחמב תנייפאתמ הלחמה
.םינש רפסמ דע ףאו תוכשוממ תופוקתל עיגהל תויושעש  

  םהמו םירחא םואל ינב רשאמ םידוהי רתוי תפקות הלחמה
.זנכשא תוצרא יאצוי תא דחוימב

הלחמ ארקנ סגה יעמה לש תיביכ תקלדו ןורק תלחמ בוליש
.(Inflammatory bowel disease/IBD) םייעמה לש תיתקלד

םימרוג
תילמרונ יתלב הבוגת וזש הרעשה הנשי .הרורב הניא הלחמה תביס
םיקדייח וא םיוסמ ןוזמ ומכ ,םייעמב םרוגל ןוסיחה תכרעמ לש
.יעמב תקלדב תאטבתמ וזו

ןטק זוחאבו החפשמב םימדוק םירקמ ויה םילוחהמ 15%-ל

.סגה יעמה לש תיביכ תקלד לש םירקמ ויה רתוי  
.40 ליג ינפל הרוק רבדה םירקמהמ 90%-ב
ןוכיס בקע .חותינ רחאל תחתפתמ הלחמה םהב םירקמ םנשי
.חותינב תונורסחהו תונורתיה תא בטיה לוקשל שי הז  
םימוטפמיס
.לקשמב הדירי
.(םידליב) הלידגה תריצע
.תעבטה יפב תורוסיפ/םיעיקב
.םיינורכ םילושליש
.רבסומ יתלב םוח
.תולוטסיפ
.הנותחתה תינמיה ןטבה רוזיאב תושיגרו ןטב יבאכ
.הנותחתה תינמיה ןטבה רוזיאב תואלמ וא שוג לש השוחת
.(םייעמב םומידל ףסונ ןמיס) הרוחש האוצ וא האוצב םד

םיפסונ םינימסת

.קזח רוא תמחמ םייניע יבאכ
.םיכשמתמ הפ-יביכ
תעבטה-יפב םיבאכ
.תושרפהב םיוולמה  
.םיקרפמ יבאכ
ןוחביא
רותיאל תוקידב ושעי סגה יעמה תקלדל דשח לש הרקמל המודב
...(Endoscopy) היפוקסודנא תועצמאב הגירח המקר  
היפוקסודיומגיס היפוקסונולוק  
יעמה ךותל הייפצ :(Sigmoidoscopy)  
קדו שימג יטפוא ביס תועצמאבה קדה  
.תעבטה יפ ךרד  

...רתאל הסנת הקידבה
 .הלוטסיפ וא (Stricture) תיתקלצ המקר ,תקצב
(Ulcers) םיביכ ,יעמה ינפ לע תוטילבב תאטבתמ רשא תקלד
תגיפסב הדירי תובקעב) הימנא ,(Erosions) םיפיחסת וא  
.(םד ןדבוא בקע וא B12 ןימטיו  

 .םיטילורטקלא לש תוניקת יתלב תומר רותיאל םד-תקידב
םא עובקל ידכ המקירהמ המיגד תלחטנ .(Biopsy) היספויב
.ןורק תלחמל תמאות תקלדה 
.(Barium enema) םויראב ןקוח תלבק רחאל .ןגטנר םוליצ
העינמ
הנוזתה ירמוח רגאמ תא ףוגהמ תולכל לולע ינורכ לושלישש ןוויכ
.תושבייתה עונמל ידכ הייתשב תוברהל שי ,םיינויחה
.םיאתמ טירפת תרזעב הנוזת ירמוחב רוסחמ םילשהל שי

ןתוא וקלח םויב תולודג תוחורא 3 םוקמב לוכיעה לע הלקהל

.תונטק תוחורא לש לודג רפסמל
.ףוגה דביא ותוא ןגלשאל ןיוצמ רוקמ איה הננב
,ןרוקפופ ומכ ,םייעמה תא הרגמה לוכיע השק ןוזממ וענמיה
זוטקלו לוהוכלא ,ןיאפק םיליכמה תואקשמ ,לבותמ ןוזמ
,םיזוגא
לופיט
תקלדה תא ןסרל ,םייתנוזת םיוקילב לפטל איה לופיטה תרטמ
רשא ,תויתקלד-יטנא תופורתב ןתינ לופיטה .םיבאכה לע לקהלו
םרוגה ,יוריגה תא ךכב תוניטקמו) ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמ
םיקדייח לש תולודגה תויורבטצהב לופיטל) הקיטויביטנא ,(תקלדל
.לושליש דגנ תופורתו םידיאורטסוקיטוק ,(םייעמב

תונוש הרמוח תוגרדב ,םינוש םישנאב ,תאטבתמ ןורק תלחמ
.םהל תונתינה תונושה תופורתל םינוש םילוח וביגי ךכל םאתהבו

חונל םייעמל רשפאיש יתנוזת לופיט ןתני הפירח תקלד לש הרקמב
.ילזונ ןוזמ/טירפת תרזעב םתלועפמ

,חותינב ךרוצ ררועתהל לולע ,םירומח םירקמב
,הלוטסיפ ,םייעמ תמיסח לש הרקמב דחוימב
תופורת םהב םירקמב וא תקלצ המקר ,הסרומ
.עגפנש יעמה קלח רסוי חותינב .תוליעומ ןניא
םייתנוזת םיפסות
היהי ותוא ץבאב רוסחממ םיתיעל םילבוס ןורק תלחמ ילוח
תפסותב ,םויב ג"מ 25 דע 20 אוה ץלמומה ןונימה .םילשהל  
תשוחנ ג"מ 4 דע 2  
תמלשהב םיסרוג תיתנוזתה המלשהה תטישב םיטקונה ולא
.ךמסומ יאנוזת ידי-לע עבקי ןונימה לזרב ומכ ,םירוסחמ  
.קדה יעמהו סגה יעמה יאת ןוקיתלו החימצל שורד A ןימטיו
.םויב 'חי 50,000 איה רגובמל תצלמומה תומכה  
.ןוירהל סנכיהל תודתעתמה לעו ןוירהב םישנ לע רוסא הז ףסות  
.תומקר ןוקיתלו תיזיפ הקוצמב רוזעל יושע B2 ןימטיו
סגה יעמה תקלד תעב ומכ ,ןוזמ תגיפס תויעבל B5 ןימטיו
.(םויב ג"קמ 800) B12 ןימטיוו (ג"קמ 800) תילופ הצמוח
.תועוגפ תומקר לש שדחמ היינבב םיעייסמ םהינש  
עבקי ןונימה .(Osteomalacia) תומצע תככר תעינמל D ןימטיו
.ךמסומ יאנוזת ידי-לע  
תויוצמה DHA-ו EPA גוסמ ,3 הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח
.םויב ג"מ 2,700 .תיתקלד-יטנא תוליעפ תולעב .םיגד ןמשב  
.Lipase םהב ,הלוחה רסח םתוא בלבל ימיזנא
אפרמ-יחמצ
...םניה תקלדה ךוכישל וליעויש םיחמצ
.תוקלד ךוכישל רזועה יחמצ ריר הליכמ .תימטוח
.תוקלד ךכשמ הב יחמצה רירה .(Slippery elm) הציקוב
םייעמ יקדייח תוחתפתה ענומ .(Wild indigo) יארפ וגידניא
.םייוצר יתלב  
.םייוצר יתלב םייעמ יקדייח תוחתפתה ענומ .בהז םתוח
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל .האצניכא
.תוצווכמ תונוכת לעב .(Cranesbill) רוזג םוינרג
חמצה ץימו םייעמבו הביקב לופיטל םישמשמ .ךחל יערז
.תוקלדב המחלמב עייסמ  
,(Dioscorea villosa) תיארפ תינקיסקמ הטטב בולישב .לימומק
.סגה יעמה תקלד ילוח לע לקמו עיגרמ ,תוקלד אפרמ  
.תוקלד יוכידל .לותח ינרופיצ
.םייעמהו הביקה לש הקוצמ יבצמל .ליבגנז
הב שי קאילצ תלחמב םילוחל םג דאמ הבוט הננבה .הננב
איה היתונוכתל תודוה .םיילאירטקב-יטנאו תוירטפ-ידגונ םירמוח  
.םייעמ תוקלד ילוחל טירפתהמ קלחכ תצלמומ  
תורחא לופיט תוטיש
...ןה תולחמה יתשב לופיטל תופסונ תוליעי תוטיש
.הקעומה םרוגמ תעדה תחסהב עייסמ .הזונפיהב לופיט
.(Relaxation) תיגולוכיספ העגרה
ןוזמ ירבד תכירצמ תוענמה וז הטישל םאתהב .יתנוזת יופיר
,רדה ירפ ,סרית ,וירצומו בלח ומכ ,הלחמה תא םידדועמה  
.עייסל הייושע ,הטיחו םיבילצמה תחפשממ תוקרי  

...תושדח - ןורק תלחמ ואר