תושדח - זרוא
Rice - News

תולוחכ תוינמכוא תמועל זרוא
בלה לע הניגמ םוח זרוא תיצמת
תרכוס דגנ םוח זרואו תוינטק
ךינרז/ןסרא תומר הלעמ זרוא
תרכוסל ןוכיס לידגמ ןבל זרוא
...םיניטקמ זרוא ןיבוסו םושמוש
לורטסלוכו םד-ץחל...
םודא זרוא ירמש תחיטבל קפס
םד-ץחל דירומ זרוא ןיבוס
ןובלח רתוי םע זרוא ןז
םודא זרוא ירמשו םיגד 'ש
םוח זרואב תיגולויבה תוליעפה
תוטועפב הייגרלא ררועמ זרוא
לורטסלוכ דגנ םודא זרוא ירמש
םיניטאטס לומ םודא זרוא ירמש
בלה תואירב לע ןגמ םוח זרוא
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ םוח זרוא


...זרוא ואר
 
2006 סרמ
םד-ץחל דירומ זרוא ןיבוס ףסות
...תפסוה


2008 ראוני
רתוי ההובג ןובלח תלוכת לעב זרוא
,היבמולוק Agricultural Research Service-מ םיאקירמא םירקוח
תלוכתש זרוא ןז ,האלכה תועצמאב ,וחתיפ ,םידוה םירקוח םע דחי
.םויכ לבוקמה ןזל סחיב ,18%-ב ההובג וב ןובלחה
זרואה ןזבש הזמ רתוי 18% םהש ,ןובלח 12.4% ליכמ שדחה ןזה
.יארפה ןזב רשאמ רתוי 28%-ו (IR64) םויכ ץופנה

NNO


2008 ילוי
ןיטאטס ומכ םילעופ םודא זרוא ירמשו םיגד ןמש
ףסונבו (Red Yeast Rice) םודא זרוא ירמש םע םיגד ןמש בוליש
םדב לורטסלוכה תמר תא םידירומ םייחה ןונגסב םייוניש המכ
.ןיטאטס תפורת לש תימוי הליטנל המודב
 
(Yeast) םירמש ירצומ םה (Red Yeast Rice) םודא זרוא ירמש
לע (Monascus) סוקסנומ גוסמ שבוע תרזעב םיחתפתמ רשא
.םתומדאה דע ,זרוא
.םינוש םייתאיסא םיחבטמב לבוקמ לכאמ םישמשמ םה
עבצו ןוזמ ביכרמכ הקבאכ וא םימלש םישמשמ םודא זרוא ירמש
.לכאמ

University of Pennsylvania Health System-מ םירקוח ירבדל
,42.4%-ב יוסינה תצובקב הדרי LDL גוסמ לורטסלוכה תמר ב"הרא
.ןיטאטס תופורתב השמתשהש הצובקב 39.6% תמועל
רתימ םילבוסה שיא 74 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.םדב לורטסלוכ
םג וניגפה םה םיגדה ןמש םע ובלוש םודאה זרואה ירמש רשאכ
תב הדירי תמועל ,םדב םידירצילגירטה תומרב 29% תב הדירי
.(Simvastatin) ןיטטסבמיס גוסמ םיניטאטס וכרצש ולאב 9%

Mayo Clinic Proceeding


2008 רבמטפס
הטיבנ ינפל םוח זרוא לש תיגולויבה ותוליעפ
םיארחא רשא םיביכרמה תא ההיז ינפי-יאקירמא ףתושמ רקחמ
הטיבנ ינפלש בלשב אלמ/םוח זרוא לש יתואירבה לאיצנטופל
.(Pre-Germinated Brown Rice)
ASGs תויורק רשא םילורטס תויומד תובוכרתב רבודמ
םילבוט רשאכ תורצונה (Acylated Steryl-Beta-Glucosides)
ךילהת ,םירגרגה תטיבנ תא ררועל ידכ ,םימח םימב זרואה תא
הנוזת ירמוח רוצייל םיאיבמ רשא םימיזנא תריצי ודיצמ ררועמה
.םיפסונ
שארב ודמע רשא ,ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח
םלוכ םיזכורמ ולא םיליעומ הנוזתה ירמוח יכ םיפיסומ ,רקחמה
םייוצמ םניא םהש ךכ ,ןיבוסב - זרואה לש תינוציחה הבכשב
.ליגרה זרואה - ןבל זרואב

Journal of Lipid Research


2008 רבוטקוא
תוטועפב הרומח תיגרלא הבוגת ררועל לולע זרוא
,ינדיס Children's Hospital at Westmead-מ םיילרטסוא םירקוח
םייעמ תקלד ררועל לולע זרוא יכ וליג ,שדוח 12 ךשמנש רקחמב
.הנשמ תוחפ ינב םידליב הרומח
,היוס ןובלח ,הרפ בלח ידי-לע םג תמרגנה ,וז הבוגתש ררבתמ
EPIES םשה תחת תרכומ רשאו םינגדו רשב ,תוקרי רפסמ
םרוגה ,(Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome)
.זרוא אוה הל ירקיעה
ולאמ רתוי םירומח זרוא ידי-לע םימרגנה םימוטפמיסה יכ ררבתמ
.היוס ןובלח וא הרפ בלח ידי-לע םימרגנה
האייחהל וקקזנ 40% ,וז תיגרלא הבוגתמ ולבסש םידליה ןיבמ
.םיידירו-ךות םילזונ תועצמאב

Archives of Disease in Childhood


2009 ינוי
לורטסלוכ םידירומ םודא זרוא ירמש
יכ אצמ ,הובג LDL לורטסלוכ םע םישנא ופתתשה וב ,רקחמ
12 ךשמב (ג"מ 600 תוסומכב) םודא זרוא ירמש ףסות תליטנ
לורטסלוכב הדירי ווח (תינכות יפל) םייחה חרוא יונישו תועובש
התנישש תרוקיב תצובקל האוושהב LDL "ערה" לורטסלוכב
שי .(המד) ובצלפ ירודכ הלביק ךא ,םייחה חרוא תא איה ףא
ולבקתהש ולאל וותשיה אל לורטסלוכה תומר תדירי יכ ןייצל
.ןיטאטס תופורת תליטנמ האצותכ

Annals of Internal Medicine


2010 לירפא
ולשכנ םיניטאטס רשאכ םודא זרוא ירמש
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Connecticut-ב רקחמ
תומר תא ןיטקהל יושע םודא זרוא ירמש ףסותש אצמ ,שיא 25
21%-ב LDL לורטסלוכה תומר תאו 15%-ב ללוכה לורטסלוכה
ןיטאטס תופורת םילבוס םניאש ולאל הביטנרטלא ךכב שמשלו
תליטנב רבודמ .םייעמו הביק תויעב וא/ו םירירש יבאכ ללגב
.תוחפל תועובש 4 ךשמב ףסותה

American Journal of Cardiology


2010 לירפא
בלה תואירב לע ןגמ םוח זרוא
היפלדליפ Temple University School of Medicine-ב רקחמ
לע הנגהב רוזעל יושע םוחה זרואב םיביכרמ יכ אצמ ב"הרא
.םדה-ילכו בלה
,םוחה זרואה ירגרג לש תינוציחה הבכשב םייוצמה ,ולא םיביכרמ
.םיקרועה תשרטו הובג םד-ץחלל ןוכיסה תדרוהב רוזעל םייושע
ןיסנט ויגנא יורקה ןובלח לש ותוליעפ תא םלוב הז ביכרש אצמנ
םדה-ץחל חותיפב ברועמ אוה יכ עודי וילע ,(Angiotensin II)
.םיקרועה תשרטו
ךילהתב ריגרגה לש תינוציחה הבכשה תרסומ ונממ ,ןבל זרוא
.וז תיתואירב תלעות קפסי אל ,ודוביע

2010
Experimental Biology conference in California


2010 ינוי
2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ םוח זרוא
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
הניטקמ ליגרה ןבלה זרואה םוקמב םוח זרוא תכירצ יכ אצמ
לש רתוי וא תונמ 5 תכירצ יכ ררבתה .תרכוסב תוקללל ןוכיס
תאז תמועלו 2-גוס תרכוסל ןוכיס הלידגמ עובשב ןבל זרוא
תא הניטקמ רתוי וא עובשב םיימעפ םוח זרוא תכירצ יכ אצמנ
.הלחמל ןוכיסה
זרוא לש תומכ התואב זרוא םרג 50 תפלחה םירקוחה ירבדל
המוד ןפואבו 16%-ב 2-גוס תרכוסל ןוכיסה תא הניטקמ םוח
הרועשו (Whole Wheat) האלמ הטיח ,םיאלמ םינגד יבגל
.36%-ב הז ןוכיס ותיחפי (Whole Barley) האלמ

Archives of Internal Medicine


2010 טסוגוא
תולוחכ תוינמכוא תמועל זרואב םיטנדיסקוא-יטנא
Louisiana State University Agricultural Center-ב רקחמ
רוחש זרואב םינינאיצותנאה תלוכת יכ הליג ב"הרא 'גור ןוטב
תולוחכ תוינמכואבש וזב תורחתהל היושע (Black Rice)
.דבלב םתולעמ קלחל הרומתב םינימז םהו רוחש לטפבו
תואירב רתוי שי רוחש זרוא ןיבוס לש תחא האלמ תיפכב
רשאמ םינינאיצותנא םייורק רשא םיטנדיסקוא-יטנא תרוצב
רכוס תוחפ םע תאזו תולוחכ תוינמכוא לש האלמ תיפכב
.E ןימטיו טנדיסקוא-יטנאה תפסותבו םייתנוזת םיביס רתויו

240th National Meeting of the Am. Chemical Soc. (ACS)


2011 ראורבפ
בלה לע הניגמ םוח זרוא תיצמת
.בלה לע הניגמ העפשה שי םוח זרואב אצמנה ביכרמלש הארנ
תויצמת וקדב ב"הרא היפלדליפ Temple University ירקוח
היוצמה הבכש - (Aleurone Layer) ןורולאה תבכשמ וקפוהש
,תינוציחה המוחה הבכשהו ןבלה זכרמה ןיב ,םיחמצ יערז ןיערגב
תירבוע החימצ תוחתפתה דדועל ודעונש םימיזנא םישירפמה
.זרואה לש - (Rmbryonic Growth)
םירקוחהו ןבלה זרואה לש ודוביע ךילהתב תדבוא וז הבכש
תוקידבב .בלה לע םיניגמה םירמוח הב שיש רבכמ הז ודשח
ותעפשה תא תמסוח טטצא ליתא תיצמת יכ ררבתה הדבעמ
.םד-ילכ לע (Angiotensin II) II ןיסנטויגנא ןומרוהה לש הקיזמה
בל-תולחמ תעינמב םירזוע םיאלמ םינגדש איה םירקוחה תנקסמ
.םד-ילכו

American Journal of Hypertension


2011 רבמטפס
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םוח זרואו תוינטק
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
יכ הלעה הקיר הטסוק ינב שיא 1,900-ל בורק ופתתשה וב
ןוכיסה תא 35%-ב םיניטקמ םוח זרואו תוינטק לש םתכירצ
.2-גוס תרכוסב תוקלל

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבמצד
ךינרז/ןסרא תומר הלעמ זרוא תכירצ
רוקמ אוה זרואש אצמ ב"הרא Dartmouth College-ב רקחמ
,ךכב ןוכיסה .תורה םישנ לש ןתנוזתב ךינרז/ןסראל יתועמשמ
הילשה תא רובעל לגוסמ ןסראהש ךכב אוה ,םירקוחה ירבדל
.חתפתמה קוניתל קיזהל לולעו (Placenta)
-וינ תנידמב תורה םישנ 229 לש ןתשב ותמר תא וקדב םה
.תוראבמ םימה תקפסאמ 40% תעצובמ םש ,ריישפמה
יכ םירקוחה ואצמ ולא םישנ לש ןנוזמ בכרה תקידב ךותמ
.ליער ינגרוא ןסרא אצמנ וב זרואה תכירצב הצוענ המשאה
תומרב 1% רועישב הילעל םרג זרוא םרג לכ יכ ררבתה
.םדב ןסראה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2012 סרמ
תרכוסל ןוכיס הלידגמ ןבל זרוא תכירצ
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
םיכרוצה םישנא יכ םירסומ ,םימדוק םירקחמ וקרס רשא
.תרכוסב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ תועיבקב ןבל זרוא
זרוא תנמ לכ דגנכ 10%-ב לדג הלחמל ןוכיסה םהירבדל
.תכרצנה תיעובש ןבל
הטעומה הלוכתה ךכל םימרוגש איה םירקוחה תרעשה
םיביכרמ ,ןבל זרואב םינימטיוו םויזנגמ ,םייתנוזת םיביס לש
.2-גוס תרכוסל ןוכיסה תנטקהב םירושקה

British Medical Journal


2012 רבמטפס
לורטסלוכו םד-ץחל םיניטקמ זרוא ןיבוסו םושמוש
םישנו םירבג 300 ופתתשה וב ,ודוה יהלד-ינב ךרענש רקחמ
יכ אצמ ,ןותמ דע לק םד-ץחל רתי םע 57 עצוממ ליג ינב
זרוא ןיבוס ןמשו םושמוש הליכהש תבורעת תכירצ רחאל
11-ו 14 רועישב םדה ץחלב הדירי הלח (Rice Bran Oil)
הדיריהו המאתהב ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה-ץחלב תודוקנ
.26% תב התייה LDL לורטסלוכה תמרב

Am. Heart Association’s High Blood Pressure Research
2012 Scientific Sessions


2013 רבוטקוא
םודא זרוא ירמשב שומישה תחיטבל עגונב קפס
ינפמ הריהזמ (ANSES) ןוזמה תוחיטבל תיתפרצה תונכוסה
זרוא ירמשב שומישה לש תויוצר יתלב תועפשהל תורשפא
.תוילילש יאוול תועפות לע םיחוויד 25 תלבק רחאל ,םודא
.דבכלו םירירשל םיסחייתמ םירקמה תיברמ

The French food safety agency (ANSES)