תיאופר הסילמ
Lemon Melissa/Lemon balm
(Melissa officinalis)

יתנש-בר חמצ איה תיאופר הסילמ
הבוגל אשנתמה ,ינומיל חוחינ לעב
םילועבגה לש םעבצ .מ"ס 80 דע
םיריעש םה ,ריהב קורי םילעהו
.ןבל םעבצו םיריעז םיחרפה .טעמ

התוא םילדגמ םויכו הפוריא םורדו הקירפא ןופצב הסילמה רוקמ
.םלועה יבחרב

.תוקרי יטלסבו תוכר תוניבגב םתוא םיבלשמ .םיליכא םילעה
תוניי לש םמעט ןוויגלו התב ןומילל ףילחת םישמשמ םילעה
.םיילוהוכלא תואקשמו 
.םיטלסל םהמ ץצקלו םימח םימב םילעה תא טולחל ןתינ
יוקינל םישמשמ ,םימח םימ ידא םע בולישב ,הסילמה ילע
.םינפה רוע 
תושעל יוצר ךא ,הנשה לכ ךשמב םילעה תא ףוסאל ןתינ
.החירפה ןמזב תאז 
םיימוי ךות תאז תושעלו םחו לצומ םוקמב שביל שי םילע תא
.ףיטקה עגרמ 
.םילעב םפושפיש ךות (שילופ) םיטיהר קירבהל ןתינ
.שבד ירובד תכשומ הסילמה תחירפ


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל ,היירופ עקרק הפידע .עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.(Drought) תרוצבב הדימע הסילמה
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד 
.םיענ חוחינ הפידמו לודיגל הלק תיאופרה הסילמה
התוברהל רתוי טושפ .בר ןמז ךירציש רבד ,םיערזמ יובירה
.(Shoots) םירוחיי תועצמאב וא םישרושה תקולח ידי-לע 
חמצה תא םוזגל שי םילע לש הבר תחתפתה דדועל ידכ
.החירפה רחאל 
חמצהש ןוויכ ,םינש שולש ידמ םיחמצה תא ףילחהל גוהנ
.ןנערה והארממ דבאמו הצעתמ 
.ויגוסל בורכה תחפשמל בוט יפותיש חמצ הניה הסילמה
.םיבובזו םילמנ הקיחרמ הסילמה


תיאופר תוליעפ
התמצוע רקיע .היחרפבו תיאופרה הסילמה ילעב םישמתשמ
.םיירטה םילעב הנומט

ליכמה ףידנ ןמש םניה הסילמב םיליעפה םירמוחה רקיע
(Eugenol) ןרופיצ תצמוח ,(Citronella) הלנורטיצ ,לארטיצ
,(Triterpenoids) םידיאונפרטירט םג הב שי ןכ .םידיאונובלפו
.םינינאטו (Rosmarinic acid) תינירמזור הצמוח


תיאופרה הסילמה תונוכת
לוכיעה תא תרפשמ
םוח הדירומ
רוזחמה תא תדדועמ
םד-ץחל הדירומ
תררועמ
תקזחמ
ןגמה תטולב תוליעפ תאכדמ
תילאירטקב-יטנא
תילאריו-יטנא
הנותמ העיגרמ
חור בצמ תרפשמ
תותיווע תדגונ
ןורכיז תרפשמ
םיזג תככשמ
העזה תדדועמ


שומישב ,ןייב הלובט ,תיאופרה הסילמה השמיש רבעב
תושכהב לופיטלו םיעצפ תשיבחל ,ימוקמ ינוציחו ימינפ
.תוציקעבו תוליער
םוקמ לע תורישי םילעה ץימ תא חורמל ןתינ
.(Wounds) םיעצפ יבג לעו קרח ידי-לע ץקענש

ןונימו הת תטילח
.םיחתור םימ ל"מ 150-ב ,תשבוימ הסילמ תיפכה אולמ
.םויב םילפס 3 דע ותש

.לימומקו דפרס ,ענענ ילע הסילמה התל ופיסוה :הרעה

...ב לופיטל שמשמ הסילמ ילע הת
ןואכיד
חתמ
לוכיע תויעב
ןגמה תטולב תוליעפ רתי
טיכנורב
םוח / תוננטצה
תולק הניש תוערפה
שאר יבאכ


...ב לופיטל הטילח/התה שמשמ תינוציח
םיקרח תייחד
(Cold sores) רוק םיעצפ
םיעצפ
םיקרח תוציקע


הנישה תשחהל תבורעת
...לוכיעה תכרעמו םיבצעה ,בלה תעגרהל
הלונק ןמש לפס 1/4-ו תיאופר הסילמ ןמש תופיט 6 ובברע
םיינזואהו םיידיה תא ,הנישה ינפל ,תבורעתב וסע

תורהזא
...לע רוסא תיאופרה הסילמב שומישה
ןויריהב םישנ
ןגמה תטולב תוליעפ תתמ םילבוסה ולא
,םייח-ילעבב תונויסנ יאצממ יפל .המוקואלג ילוח
יניע ךותה ץחלה תא ריבגמ הסילמב שומישה 


תושדח

2003 סרמ
חור בצמו ןורכיז תרפשמ הסילמה
וארה הינטירב Northumbria Uni.-ב הדבעמ תונויסנ
תוליעפ תא ריבגמ תיאופרה הסילמב שומישה יכ
.רמייהצלא ילוחב רסחה (Acetylcholine) ןילוכליטצאה

תעייסמ הסילמהש וארה תונויסנה םירקוחה ירבדל
.עדימ ףולשלו רוגאל ,דומלל םישנאל

םתוא םישבוימ הסילמ ילע תוסומכב ושמתשה םירקוחה
רחאל קדבנ םנורכזש םיבדנתמ 20 תצובקל ונתנ םה
.תועש 6 רחאלו 3

חווטל ןורכיזה לע העפשה התייה אל הסילמב שומישל
תמועל .ףלחש םויה תוערואמל רושקה ןורכיז :רצקה
,דומלל תלוכיה ונייהד ,ינשמה ןורכיזב רופיש היה ,תאז
.עדימ ףולשלו רוגאל

היושע הסילמה םא עובקל ידמ םדקומ םירקוחה ירבדל
עייסל היושע איה יכו רמייהצלא תלחממ םילבוסל רוזעל
.יוקל ןורכיזה םהב םירקמב

.