ו'צאפל/וקרא'ד ופ
Pau D'arco/Lapacho
(Tabebuia impestiginosa)

החירפ לעבו דע קורי אוה וקרא'ד ופה ץע
תימורדה הקירמאב םשגה תורעיב חמוצ אוה .היפהפי תינמגרא
6 דע עיגמ וסיסב רטוק .רטמ 30 דע הבוגל אשנתמו תיזכרמהו.
.םירטמ

תויומכב ץעה תא םיתרוכ הצעה לש הלועמה הביט בקע
.םיתב דעו תוריס :םיבר םימוחתב היינבל שמשמ אוה .תולודג   
.םינוש םיקיזמ תרבדהל תשמשמ הפילקה


תיאופר תוליעפ
.ץעה תפילק לש ימינפה הקלחב םישמתשמ
,(Quinones) ןוניווק תובוכרת םה ץעה תפילק יביכרמ רקיע
,(Beta-lapachone) ןו'צאפל התבו (Lapachol) לו'צאפל םהב
.רתויב םיליער םירמוח םיווהמה

,C ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו םג שי הפילקב
,ןגלשא ,ןגנמ ,םויזנגמ ,לזרב ,ןדיס ,םוינימולא ,ןיטורק הטב
טלבוק ,ץבא ,םורכ ,לידב ,ןוקיליס, ןרתנ ,םוינלס ,ןחרז
הצמוח ,םיביס ,ןובלח ,ןמוש ,תומימחפ ,רפא ,(Cobalt)
Naphthoquinones ,(Chrysophanic-acid) תינפוזירק
,Dehydrotectol ,Dehydro-alpha-apachone

.(Beta-sitosterol) לורטסוטיס הטבו Dehydroisolapachone

תונוכת
קוזיח אוה ןתמ ץעה תפילקב ירקיעה שומישה
תאכדמ איה תולודג תויומכב .ןוסיחה תכרעמ    
!ןוסיחה תכרעמ תא    
.יתקלד יטנא
.ילודיג יטנא
.יטמואיר יטנא
.לשלשמ

.םיבאכ ךכשמ
.ילאירטקב יטנא
.יתיירטפ יטנא
.טנדיסקוא יטנא
.יטיזרפ יטנא

 
ץעה תפילקב םישמתשמ םיימוקמה םינאידניאה
תקלד ,הימנא ,הירלמ :תובר תולחמב לופיטל
,םיקרפ תקלד ,לועיש ,תוננטצה ,סגה יעמה

החלצהב וסונש תונוכת
לשלשמ
.תוולינ תועפות אלל ,הרידס םייעמ תעונת םרוג עובק שומיש
ינטרס יטנא
ובולישו םילודיג תורצוויה תואכדמה תונוכת וקרא'ד ופל
:ליעוהל יושע םילבוקמה םילופיטב
,(Bone marrow) םצעה חומב םימודא םד יאת רוציי דודיע 
לכל םדב ןצמחה תרבעה תייצקנופ תא תרפשמה הלועפ   
,(Yerbamate) טיימברייה םע בוליש לבוקמ .ףוגה יאת   
.לבוקמ ימוקמ גהונ אוה ,לזרבב רישע ,ינקירמא םורד חמצ   
יטנדיסקוא-יטנא
םינירטוקיולו םיישפוח םילקידאר תמילב וארה הדבעמ ייוסינ
.(Inflammatory leukotrienes) םייתקלד
ןטרסב לופיטל וקרא'ד ופב שומיש תורשפא לע עיבצמ רבדה
.תונקדזה תועפות תגסהבו רוע
םיבאכ ךכשמ
ןטרס תולחמל םיוולנה םיבאכ תיתועמשמ ןיטקמ וקרא'ד ופ
םג ומכ ,דש ןטרסו דבכ ןטרס ,תינומרע ןטרס דחוימב ,תונוש
.םיקרפ-יבאכ
םיטיזרפו םיקדייח לטוק
אוה .םיטיזרפ יגוס רפסמו םיסוריו ,םיקדייח לטוק וקרא'ד ופ
.הירלמב לופיטב דחוימב ליעי
יתיירטפ יטנא
תאצות ,הדידנק תרטפב ליעי לפטמכ תופוכת גצומ וקרא'ד ופ
.םירמש םוהיז
יתקלד יטנא
(Cervicitis) םחרה ראווצ תקלדב לופיטב םגדוה הז וחוכ
.(Vaginitis) קיתרנה תקלדו
םימוטפמיסו םיבאכ ךוכישב.,וחוכ תא םג הריבסמ וז ותנוכת
.הצופנ תשרטו םיקרפ תקלד לש םירחא
תורחא תונוכת

תיממע הפורת
,וקרא'ד ופ תפילק לפס דע 1/2.-מ תלבקתמה המח תיצמת ותש
.םויב םימעפ 3

תעפשב לופיטל ,תעל תעמ וקרא'ד ופב שמתשהל ןתינ
.םוהיז תנכס תמייק רשאכ וא תויוררקתהבו
.ברעו רקוב ,םויב הת ילפס 2 ומגל

.םויב םילפס רפסמל תומכה תא לידגהל ןתינ תקלד לש הרקמב

תורהזא
תויהל תולולע הב שומישלו הליער וקרא'ד ופה תפילק
םילושליש ,םימומיד ,תואקה ,הליחב ומכ יאוול תועפות   
.םומידה תנכס תא תיחפי K ןימטיו בוליש .תרוחרחסו   
םישנ לע רוסא וקרא'ד ופב שומישה
םישמתשמה לעו תוקינימ ,תורה   
.םד-יללדמב   
ששחמ ,וב שומיש קיספהל חותינ ינפב םידמועה לע
.םימומידל   

תושדח
2007 סרמ
המוטסלבוניטר דגנ וקרא'ד עזג תיצמת
םיזוכיר יכ וליג ב"הרא University of California ירקוח
םייוצמ רשא ,(Beta-lapachone) ןו'צאפל-הטב לש םיכומנ
יאת לש גושגשו תוחתפתה םיענומ וקרא'ד ופה תפילקב
.םדאב (Retinoblastoma) המוטסלבוניטר
לפוט רשא ,םידליב רקיעב ץופנה ,ריאממ יניע לודיגב רבודמ
.הנרקה וא/ו היפרתומיכ תועצמאב קר הכ דע

.Eye