הרדגה
(תינטרס הניאש) הריפש תלדגומ הטטסורפ/תינומרע תטולב
.םירגבתמב הצופנ (Benigh Prostate Hypertrophy - BPH)
ןיב בורל ,רבגה ייחל ישימחה רושעב ,ללכ-ךרדב ,הרוק רבדה
.75 דע 55 םיליגה

תינומרעה תטולב
התאיצי םוקמב ,(Urethra) הכפושה תא תפטוע תינומרעה תטולב
,יבלח עבצב לזונ שירפהל הדיקפת .(Bladder) ןתשה תיחופלשמ
.ותעונת לע לקמו טלפנה ערזב להמנש
,(Hyperplasia) היזלפרפיהמ האצותכ תשחרתמ הטולבה תלדגה
.הכפושל ךומסב ,תימוקמ איה הלדגהה .םיאת לש רתי תוברתה

בקע .ךלמ זוגא לדוגכ תינומרעה תטולב לש הלדוג ילמרונ בצמב
!זופת לדוגל עיגהל הלדוג לולע ,רתיה תלדגה

הדבוע ,תינומרעה תטולב לש יהשלכ הלדגה םיווח םירבגה תיברמ
ןוויכ ,עירפהל הטולבה הלולע ,המוקימ ללגב .םהל העירפמ הניאש
הערפהלו ותמיסחל תמרוגו ןתשה רבעמ רוניצ לע תצחול איהש
.ןתשה תמירזב
ןמס תווהל תינומרעה תטולב לש הלדגה הלולע םימיוסמ םירקמב
.תינומרע ןטרסל


םימרוג
-ורדיהיד ןומרוהה אוה תינומרעה תטולב תלדגהל ירקיעה םרוגה
.DHT רוציקב הנוכמה ,(Dihydrotestosterone) ןורטסוטסט
ןורטסוטסט ירבגה ןומרוההמ רתוי רמומ ,רבגה תורגבתה םע
.רבגה תוחרקתהל םימרוגה ןיב םה ,הז ןומרוה יפדוע .DHT
 
ןילמוגה תוליעפל שי תינומרעה תטולב תלדגהב בושח דיקפת
(Dihydrotestosterone) ןורטסוטסטורדיהיד םינומרוהה ןיב
ןיבל (Stroma) רוביחה תמקר ןיבו (Estradiol) לוידרטסאו
.תינומרעה תטולבב ,(Epithelial Tissue) לתיפאה תמקר

ןוכיס ימרוג
תטולבל ןהו תינומרע ןטרסל ןה ,םרוג הווהמ ןמוש ריתע ןוזמ
םינמושהש וארה ,תוומה רחאל םיחותינ .תלדגומ תינומרע   
.תינומרעה תטולב תומקרב לורטסלוכה תומכ תא דאמ ולידגה   
.ןוכיס הלידגמ תיתחפשמ הירוטסיה .השרות
.הקירמאו הפוריא יאצוי ברקב דחוימב הצופנ הייעבה .אצומ
.הייעבהמ לובסל רתוי םיטונ םיאושנ םירבג .יתחפשמ בצמ

םימוטפמיס
.ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ    .השלח ןתש תמירז
.תולילב דחוימב ,ןתש ןתמל ףוחד ימואתפ ךרוצ
.ןתש ןתמ תעב (ץמאמו) םיישק
.תונקורתה רחאל רקיעב ,(םייסנכמה תבטרהו) ןתש ףוטפט
.ןתשה תיחופלש תא ןקורל תלוכי יא
 
תטולב תלדגה רחאל עיפוהל ולא םינימסת םילולע םיתיעל  
!התוחתפתהל ליבקמב וא ןכל םדוק אלו תינומרעה  
 
...ןכתית ןכ
תיחופלש ידירוב םיערק תורצוויהמ האצותכ ,ןתשב םד תעפוה
.ןתש ןתמב עקשומה ץמאמה בקע ,ןתשה    
 
...םיינוציק םיבצמבו
הרומח השוחת רצווית ,ןתשה רוניצב תטלחומ המיסח תורק םע
.Acute Urinary Retention הנוכמה בצמ ,תוחונ רסוח לש    
.תולקב םהדזהל לולע ןתשה תיחופלשב בר ןמז רתונש ןתש
  
...ויהי ךכל םיזמר
.םוח תוחתפתה .2  .ןתש ןתמ ןמזב הבירצ .1

 הלולע ,בר ןמז תכשמתנ העפותה רשאכ ,םיפירח םירקמב
!ךיפה יתלב קזנ ןהל םורגלו תוילכה לע ץוחלל ןתשה תיחופלש    

ןוחביא
הכרעה עצבל בושח ,תינומרעה תטולב לש הלדגהב רבודמ רשאכ
.םינימסתה ויהי ןוחביאה סיסב .הנקסמל עיגהל רהמל אלו הנוכנ

...עצבל ךרוצ היהי ךכ םשל
רידחי אפורה .(Rectal Digital Examination) תינדי הקידב
תא שוחל ידכ ,תעבטה יפל (תנמושמ היסכב היוטע) עבצא     
.הטולבה לדוג     
הלולע ,הגירח המר .(PSA) יפיצפסה ןומרוהה תמר תקידב
.תינומרע ןטרסל תורשפא ללוכ ,הייעב לע עיבצהל     
השעמל) הלדגהה תירשפא תוטשפתה רותיאל ,דנואסרטלוא
,ןקוח ךירצת הקידבה .תינומרעה תטולבל רבעמ (לודיגה     
.ןכל םדוק ,תועש עברא דע םייתעש     
רוסאו האלמ ןתשה תיחופלש תא קיזחהל היהי הלוחה לע     
.הקידבל םדוק העש ןקורתהל ול היהי     
תרדחה .(Cystoscopic Examination) היפוקסוטסיצ
.הכפושה ךרד ,ןתשה תיחופלשב הייפצל תיטפוא תירוניצ     


 
 
 
 
 

 

...ומכ תופורתמ ,ןתש תריצע םרגיהל הלולע םיתיעל
.העגרה תופורת
.(Ganglionic Blocking Agents) םיקינוילגנג המיסח ימרוג
.(Parasympatholytic Drugs) תויתילותפמיס-הרפ תופורת
 
היספויב תליטנ ךירצהל יושע ,תלדגומ הטולב לש ינדי יוליג  
.הדבעמב הקידבל ,הטולבהמ (המיגד)  

לופיט
.ילנומרוה לופיט אוה תלדגומ תינומרע תטולבב לבוקמה לופיטה

...יאוול תועפות רפסמ ךכל תוולתהל תולולע
.(Decreased Libido) ינימה קשחב הדירי  .תונוא ןיא
.(Decreased volume of ejaculatate) דורי הטילפ חפנ
 
םירקמ .םינימסת תינומרעה תטולב תלדגהל ןיא תובורק םיתיעל
.לופיט לכ םיכירצמ םניא הלאכ
אוה ,ןתשה תמירז תמיסח לע הלקהל רתויב ליעיה לופיטה
.הטולבה תאפקה ךות ,חותינב

...םיללוכ ,חותינב אלש ,םיינשדח םילופיט
...תואבה תוטישהמ תחאב (Heat therapy) םוחב לופיט
.(Microwave therapy) לגורקמ תייפרת
.(Radiofrequency therapy) וידר ילג תייפרת
.(Laser therapy) רזייל תייפרת
.(Electrovaporization) תרתוימ המקר יודיא

הנוזת ירמוח
תיברמב םינימסת רפשמו תינומרעה תטולב תא ןיטקמ ץבא
זאטקודר םיזניאה תא ץבאה אכדמ ןכ ומכ .היעבהמ םילבוסה   
רשא ,ןיטקלורפ ןומרוהה תאו (Alpha-5-reductase) אפלא 5   
.תינומרעה תטולבב ןורטסוטסטה תגיפס תא לידגמ   
 
ונימא תצמוחו םיישפנ םיצחל ,םיילוהוכלא תואקשמ ,הריב
!היעבה תא םירימחמ (Tryptophan) ןפוטפירט

.בצמה תא הביטימ תוינויח ןמוש תוצמוח תכירצ
,(Glycine) ןיצילג ונימאה תוצמוח בוליש אוה דחוימב חלצומ   
.(Alanine) ןינלאו (Glutamic acid) תימטולג הצמוח   

תינומרע תקלד
,E coli קדייח םוהיז בקע תמרגנ (Prostatitis) תינומרע תקלד
,תוריהמב חתפתהל הלולע תקלדה .ףוגב רחא רוזיאמ טשפתהש
חתפתהל וא (Acute prostatitis) הפירח תינומרע תקלדב ומכ
.(Chronic prostatitis) תינורכ תינומרע תקלדב ומכ ,הגרדהב
.ינימ עגממ םרגיהל םג הלולע תקלדה

םימוטפמיס
 

.ערזב וא/ו ןתשב םד .תורומרמצ
.םיכשא יבאכ .ןתש תריצע
.הנותחתה ןטבב תוחונ יאב הוולמה םוח
.תונקורתה ןמזב הבירצ תושוחת וא םיבאכ
.ןתש ןתמב ףוכת ךרוצ

אפרמ-יחמצ
,תלדגומ תינומרעב לופיטל םימיאתמש אפרמה-יחמצ תשולש
...תויצמת םה תינומרע תקלדב םג ומכ

,ולא אפרמ-יחמצ תשולשב החלצהב םישמתשמ הפוריאב  
.היעבב תולפטמה תועודי תופורת םע תחא הרושב םידמועה  
.יאוול תועפות רדעה אוה ולא םיחמצב שומישה ןורתי  

.ליעוהל איה םג היושע היוס תיצמת