לראפ'צ
Chaparral/Creosote bush
(Larrea divaricata Cav. Larrea tridentata
and L. glutinosa Engelm)
'טוסוארקה חיש' םג הנוכמו יתנש-בר ,דע קורי חיש לארפ'צה
הקירמא לש תומחה תוירבדמל ינייפוא חישה .(Creosote Bush)
םג ,תולקב חמוצ אוה .םיינוציק שבוי יאנתב דימעו תינופצה
.תודבכ תוכתמב תומהוזמה תומדאב

,םימ עפש לבקי םאו רטמ 1 הבוגל לראפ'צה אשנתמ רבדמב
םיחרופ םיבוהצה םיחרפה!רטמ 4 הבוגל עיגהל יושע אוה
.הלוכ הנשה ךשמ חרופ םקלח .טסוגוא דע ראורבפמ
.ןבל-םדמדא עבצב ,ריעש ,ירודכ לארפ'צה ירפ
 תיאופר תוליעפ
,םיפנעבו םיערז ,םיחרפ ,םילעב :חישה יקלח לכב םישמתשמ
.ינוציח ילאיבורקימ-יטנא אוה שומישה .הצועמה לועבגל טרפ
.ימינפ שומישה םירגובה םיחישב

-תיטראיוגורדיהידרונ הצמוח אוה ,לראפ'צב בושחה ביכרמה
תלועפ ענומה ,(Nordihydroguaiaretic acid - N.D.G.A)
יארחאה ,Lipo oxyginase-ה םיזניא ללוכ ,םינוש םימיזניא
.ןוסיחה תכרעמ לש תואירב יתלב תובוגתלו תוקלד יכילהתל
.םיבר םירקחמ אשונ שמשמו ןטרס ילוחל ליעומ אצמנ חמצה

 םינפרט ,םיפידנ םינמש ,תויתמורא תובוכרת םג לראפ'צב
,ימוג ףרש ,םיצווכמ םירמוחו (Camphor) רופמקה םהבו
.תויריר תובוכרתו םידיאונובאלפ

.םייתנש דע םישבי םילע רמשל ןתינ
  

תיצמתב םישמתשמ ב"הראב םינאידיאה
םיריעצ םיפנעבו לושלשב לופיטל לארפ'צ
.םייניש יבאכ לע הלקהל

...ב לופיטל תושמשמ ,לארפ'צ ילע תויטר
.תונופמיס תקלד ומכ ,המישנ תויעב
.חור תועובעבאו החירפ :רוע תויעב
.םייטמואר םיבאכ
.הביק ישוחמ
.שחנ תשכה תאצות םיבאכ
 
ןוויכ ,אפורל ונפ ,תונופמיס תקלדב הלוח דלישכ
!תואיר תקלדל חתפתהל הלולע הלחמהש

...ב לופיטל שמשמ לראפ'צה
.(Parasites) םיטיזרפ .(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
.רוזחמ יבאכ .(Indigestion) לוכיע יישק
.תברצ םייעמ תויוצווכתה
.םיעצפ .(Intestinal cramps)
.תינורגש םיקרפ תקלד

.ףוגה לכב םדה ימינ תונפד תא קזחמ לראפ'צה
.רעישה קוזיחל שמשמ אוה
.חריק שאר לע רעיש חימצהל רומאו
...ל תופורת תנכהל שמשמ לראפ'צה
.ןטרס תולחמ .תפחש
.תוננטצה .הביק יביכ
.תעפש .םייעמ תויעב
.יד.סא.לא-ב שומיש בקע תויזה ךוכיש

ךכ עייסמו תואירה לש תינימטסיה הבוגת ןיטקמ לראפ'צה
.המתסאמ םילבוסל    
שמשמ אוה ,ךכל תודוה .קזח טנדיסקוא-יטנא הווהמ אוה
...ומכ ,םישק םימסב שומיש לש תושק יאוול תועפותב לופיטל    
.(Amphetamines) םינימטפמא .(Cocaine) ןיאקוק

...םינוש םילודיגמ םילבוסל ליעות ,תזכורמ לראפ'צ תיצמת
.(Uterine fibroids) ימחר לודיג
.Fibrocystic breast disease
 
ידי-לע ,דבכה דוקפית תא רפשמ ,לראפ'צב שומישה
 ...וב םירמוחה ףוליח ךילהת תרבגה    
.םינלער רוהיט
םכפוהלו ןמוש תוצמוח זטנסל דבכה תלוכי רופיש
.(בוטה לורטסלוכל    
 
,Tribulus terrestris-ו יוצמ ןלדג יערז תיצמתב לראפ'צ בוליש
עגפנ אוה םהב םישנאב ,הניקת הלועפל דבכה רזחהל בוט    
 (Hepatitis) דבכ תקלד המרגש ,םיפירח תואקשמ תכירצ בקע    
םילקימיכל הפישחמ עגפנ םדבכש םישנא וא ךכמ האצותכ    
.הפירח הרוצב דבכה עגפנ ולא םירקמ לכב .םיליער    

םיפסונ םיינוציח םישומיש
...ב לופיטל תובוט (םעפ ידמ ופלחויש) לראפ'צ הת תויטר

...ב לופיטל בוט לראפ'צ הת
.םיעמ יעלות .(Athletes' foot) םיילגר תזזג
.(Skin fungi) רוע תוירטפ

.התה ץע ןמש וא (Thuja) ה'גות ןמשב בוליש ךכל ליעוי

 ...ב לופיטל בוט לראפ'צו הרו-ולא תיצמתמ בילחת
.תרגוח תקבלש

ימוי ןונימ
.םרג 6 דע 3 שבוימה חמצהמ .תויפכ 4 דע 2 ירטה חמצהמ

תיצמת תנכה
.שבוימ לראפ'צ םרג 4.5
.לוהוכלא ל"מ 22
.םימ ל"מ 23
 
.הליחת ואיפקהל שי לראפ'צ ןוחטל ידכ :הרעה

םיפסונ םיצלמומ םיבכרה
הבוהצ העמוחו וקרא'ד ופ םע ,הקויו תספסא םע לראפ'צ
.(Senega) הגנסו ןטיברש םע וא
 
רועב לופיט
,הת םע השענ םיקדייח תליטק םשל ,רועה לע לראפ'צ םשיי
.החשמ וא הסימת
...ב לפטל רזוע לראפ'צה
.שבי רוע .םיילגרהו םיידיה רועב םיקדס
.םיכירפ םיינרופיצו רעיש

ןונימ
.הנישה ינפל ,תוסומכ 2 וא הסימת תופיט 30

היירטפ ימוהיזל החשמ
(םילגר תזזגו תזזג ,המזקא)
.האצניכא קלח 1 .לארפ'צ םיקלח 2
.תיז ןמש .רוחש ,ךלמ זוגא םיקלח 2
.םירובד גנוד (Benzoin) ןיאוזנב תסימת
.רומ קלח 1 .E ןימטיו וא
.תירוקד קלח 1 התה ץע ןמש תופיט 10
.תושר תפסות .(םרג 30 לכל)

(Vaginitis) קיתרנה תקלדל הפיטש ימ
.הקניו םיקלח 4 .לראפ'צ םיקלח 2
.תימטוח שרוש קלח 1 ץע תפילק םיקלח 2
.האליכא קלח 1 .(Oak) ןולא
.םינכומ הפיטשה ימו הנתוכ דב ךרד וננס
הפ תפיטש ימ
םימ רטיל 1 -ב םישבוימ םילע תשודג תיפכ ורשה
.העש 1 ךשמב םיחתור    

תרזעב ורפשלל ןתינ .ער לבקתמה לזונה םעט   
.לזונב ורגרג .ןומילו שבד   
 

רפוס ,ב"הראב ילטנדה רקחמה ןוחריב םוסרפב
ןיטקמ ,הפה תפיטשל לזונכ לראפ'צב שומישהש
.75%-ב םיינישב םירוח

.לראפ'צב שומישל תויתפורת ןיב תובוגת תועודי אל