הפמילה תכרעמ
Lymphatic system


הנגהה ךרעממ קלח איה (Lymphatic system) הפמילה תכרעמ
םירשק לש הבחר תשרמ תבכרומ איה .םימוהיז ינפמ ףוגה לש
םהיניב םירושקו ףוגב םירזופמה (Glands) תוטולבו (Nodes)
.(Lymph ducts) הכלוה תורוניצב
םיריבעמ ,םדה-ילכ תכרעמל ליבקמב ףוגב םיסורפה ,ולא תורוניצ
.ףוקש זוקינ לזונ
יביספ אוה הפמילה לזונ ,בלה תבאשמ ידי-לע ענומה םדל דוגינב
,הז לזונ ןוניס תכרעמ םיווהמה ,הפמילה ירשק לא ,המידק ףחדנו
.דבלב ףוגה (ירירש) תועונתל תודוה

...םהב שוחל ןתינ םש ,םיאבה תומוקמב םיאצמנ הפמיל ירשק
.(Armpits) יחשה יתב
.לגרה הלעמב :(Groin) העשפמ
.(Neck) ראווצ

...םתוא שוחל ןתינ אל םהב תומוקמב םג םייוצמ םירשק
.(Abdomen) ןטב
.(Pelvis) םייכריה ןגא


וב שי .םימודא םד יאת וב ןיא ךא ,םדה לזונל המוד הפמילה לזונ
םיגאפורקמ ומכ ,םיפסונ םיאתו (Lymphocytes) םיטיצופמיל
.ןוסיחה תכרעמ :ואר .(Macrophages)

,םדה-רוזחמל ליבקמב ,תומקרל עיגמ (Lymph) הפמילה בויסנ/לזונ
םיימינה םדה-ילכמ ריבעמ אוה ותוא ,ןוזמ םיאתל קפסמ אוה םש
.תלוספ ירמוח םיאתהמ ריזחמו
הזחה רוניצ :ישארה הפמילה רוניצ לא הפמילה לזונ עיגמ ףוסבל
.םדל הרזח (יקנ אוהשכ) זקנתמ אוה םשמו (Thoracic duct)

...מ תבכרומ הפמילה תכרעמ
.םצע חומ תלתשה :ואר .(Bone marrow) םצע חומ
.םינבל םד יאת רוצייב תעייסמה .(Thymus) סומית תטולב
.(Lymphatic vessels) םייתפמיל הלבוה תורוניצ
.(Lymph nodes) הפמיל ירשק
.הפמילה לזונל תננסמ שמשמ .(Spleen) לוחט
.ףאה ירוחאה וקלחב .(Adenoids) םיפילופ תוטולב
.ןורגה לש ירוחאה וקלחב .(Tonsils) םידקש תוטולב

לוכיעה תכרעמל הסינכה לע הנגהב םעייסמ םידקשהו םיפילופה
.םיילאריוו םיילאירטקב םימוהיז ינפמ תואירל הסינכהו

...ב אטבתמ םוהיז ימרוגב המחלמב הפמילה תכרעמ דיקפת
.םינדגונ םירציימה םיטיצופמיל :םיפסונ םינבל םד יאת רוציי
םיקיקלח םיעלובה םיאת .הפמילה ירשקב םיגאפורקמ רוציי
.םיקדייח ומכ ,םירז    

הפמילה תכרעמב תוערפה
.המיסח אוה הפמילה תכרעמב הלחמל רתויב ץופנה םרוגה

הלחמה תצפה
,הפמילה תורוניצ תועצמאב ללכ-ךרדב םיצפומ רשא םירמוחה
ירמוחו םילודיג יסיסר םה ,םדה רוזחמ לא ירוקמה םמוקממ
.םוהיז

םילודיג יסיסר
םירצענ םה וב ןושארה הפמילה רשקב םיברתמ םילודיג יסיסר
.םירחא םירביאל ותועצמאבו םדה לא עיגהל םילולע םה םשמו
השדח (Metastatic tumor) לודיג תרורג לכש איה האצותה
םילולע רשא ,(Malignant cells) םיריאממ םיאתל רוקמ תכפוה
.טשפתהלו ךישמהל

םוהיז ירמוח
-ןיבה םיללחהמ הפמילה תורוניצל רודחל םילולע םוהיז ירמוח
םילודג תורוניצ לש תונפד ךרדו (Interstitial spaces) םייתמקר
.ימוקמה םוהיזה תוטשפתה תעב םיקדייח ושלפ םהילא ,רתוי
,ליעי וניא (Phagocites) םיטיצוגפ ידי-לע העילבה ךילהת רשאכ
ףוסבל עיגהלו ינשל דחא הפמיל רשקמ טשפתהל םוהיזה לולע
.םדה-רוזחמ לא

הפמילה ילכ תקלד
םהיתונפד לש תקלד הניה (Lymphangitis) הפמילה ילכ תקלד
םירצויה ,םישק םימוהיז רשאכ תשחרתמה ,הפמילה תורוניצ לש
,זוקינה לזונב םיקדייח םנשי םהב ,(Pyogenic infections) הלגומ
.הפמילה תורוניצ תונפד ךרואל םיטשפתמ

לש ותואצמה ללגב ,דיב (הלגומ רצוי) השק םוהיז ןמזב :המגוד
וקב ןיחבהל היהי ןתינ ,(Streptococcus) סוקוקוטפרטס קדייחה
.(Axilla) יחשה תיב לא דע דיהמ ךשמנה םודא

תיתפמיל הערפה
תיתפמיל תורבטצה תרצונ הפמיל רוניצב הערפה הנשי רשאכ
המידאופמיל היורק וז הערפה .הערפהה רוקממ תקחורמה
.(Lymphoedema)
רשא הפמילה רוניצ לדוגב הז הרקמב היולת רוזיאה תוחיפנ
השלח תקלד ללכ-ךרדב תררוג המידאופמיל .הייעבב ברועמ
.הפמילה רוניצ לש (Fibrosis) סיזורביפו

לודיג
הפמיל רשק וא הפמיל רוניצ לולכלו ךות לא חומצל לולע לודיג
,הפמילה תכרעמל ץוחמ לודג לודיג .הפמילה לזונ תמירזל עירפהלו
.לילכ הפמילה תמירז תא רוצעיש קיפסמ ץחל םורגל לולע

חותינ
ןוכיסה בקע חותינב הפמילה ירשק תא םיקיחרמ םהב םירקמ םנשי
תוחתפתה עונמל ידכ השענ רבדה .םהב הטשפתה ןטרס תלחמש
,הפמילה תכרעמ תועצמאב תפסונ תוטשפתהו םיינשמ םילודיג
דש תתירכ לש הרקמב יחשה תיבב הפמילה ירשק תקחרה ומכ
.(Mastectomy)

םילדגומ הפמיל ירשק
סמוע רשאכ ,םירצונ (Lymphadenopathy) םילדגומ הפמיל ירשק
םלדוגל ללכ-ךרדב םירזוח םה .םוהיז בקע לדג םהילע הדובעה
םה ,ינורכ אוה םוהיזה רשאכ ךא ,םוהיזה ךוש רחאל ירוקמה
.םילדגומ ראשיהלו (םייביס) םייטורביפ ךופהל םילולע
םיילמרונ אל םירמוחו (תומופמיל) םילודיג םיללוכ םיפסונ םימרוג
םחפ קבא ומכ ,בר ןמז םייק אוה רשאכ דחוימב ,הפמילה לזונב
.לודיגמ רתונש יקמנ רמוח וא תואירב אצמנש

הפמילה תוטולב תקלד
ללכ-ךרדב תמרגנ השק (Lymphadenitis) הפמיל תוטולב תקלד
.םירחא םוהיז ירוזיאמ הפמילה לזונב םיאשינה םיקדייח ידי-לע
םייסקטומיכו םד ישודגו םילדגומ םישענ םימהדזמש הפמיל ירשק
:(Phagocytes) םיטיצוגפ הברה םהילא םיכשומו (Chemotaxis)
.םיפרוט םינבל םד יאת

לולע ,הליעי הניא םינדגונה תוליעפו םיטיצוגפה תוליעפ רשאכ
...םורגל םוהיזה
.הפמילה ירשקב ,םייתלגומ םיעצפ :(Abscess) תוסרומ
.תוכומס תומקרב תוקלד
ךכ-רחאו םירחא הפמיל ירשקל םהזמ רמוח תוטשפתה
.(Bacteremia/Septicaemia)-םד-חלא תמירגו םדה לא   

רפסמל הנשמ תעפות הווהמ ,השק הפמיל תוטולב תקלד
...ומכ ,תורחא תולחמ
.רתויב תקבדימ תילאריו תקלד תלחמ .הקישנה תלחמ

...הפמילה תוטולב תקלדל תורושקה תורחא תולחמ
הוולמ (Minor lymphadenitis) הלק הפמיל תוטולב תקלד
.םיילמרונ הנגה תורוקמ סויג התועמשמו תובר תוקלד   

...םיאבה םירקמב הרוק רתוי רומח םוהיז
.(Measles) תבצח
.(Anthrax) סקרתנא/תלחג
.(Typhoid fever) ןטבה סופיט
.רוע ימוהיזו םיעצפ
.(Cat-scratch fever) לותחה תטירש תחדק
.(Lymphogranuloma venereum) תיתפמיל תמוניערג
.(Bubonic plague) העשפמה תקלד

...תובקעב תשחרתמ השק הפמיל תוטולב תקלד
.ולפוט/ופלח אלש תושק תוקלד
.תפחש
.(Syphilis) סיליפיס/תבגע
.םילק םימוהיז לש םירקמ רפסמ

תומופמיל
םילודיג םירצונ ,תשבתשמ תומקרב םיאתה תקולח תכרעמ רשאכ
הרעשה הנשי .םירורב םניא הייעבל םימרוגה .תומופמיל םינוכמה
.םיסוריוב רבודמ םירקמהמ קלחבש
תומופמילכ םיגווסמה ,הפמילה תומקרב ולא םיריאממ םילודיג
גוסמ ןניאש תומופמיל וא (Hodgkin's lymphomas) סניק'גדוה
.(Non-Hodgkins lymphomas) סניק'גדוה
לש הביאכמ הניאש תיתגרדה הלדגהב תונייפאתמ תומופמיל
הנושארל תובורק םיתיעל תונחבואמו ףוג לכב הפמילה ירשק
.ראווצב
םירביא לע ץחלו יאת ןוסיח רשוכ רדעה םיללוכ הלחמה יכוביס
.הפמילה ירשק תוחיפנ בקע םירחא