םרוגו הרדגה
םוחב הוולמה הפירח תימוהיז תילאריו הלחמ איה הקישנה תלחמ
.ףרועב דחוימב ,הפמילה תוטולב תוחפנתהו ןורג יבאכ ,הובג
.(Epstein-Barr/EB) רב ןייטשפא סוריו
אוה הלחמה םרוג

 סוריוה ידי-לע תמרגנ הקישנה תלחמל הינימסתב המוד הלחמ
םיכייש םיסוריוה ינש .(Cytomegalo/CMV) ולגמוטיצ
.(Herpes) ספרהה יסוריו תחפשמל
םימוטפמיסו םינמיס
םינמיס

.הלוחה םע ימיטניא וא בורק עגמב תקבדימ הקישנה תלחמ
םע קשנתהלמ ענמיהל שי ןכלו קורה תועצמאב תרבעומ איה   
.הלוחה   
םהב לכוא-ילכב שומיש בקעו שוטיעב רובעל םג הלולע איה
.הלוחה שמתשה   
10 ינב דחוימבו םיליגה לכ ינב תא ףוקתל הלולע הלחמה
.17 דע 15 יאליגב רבודמ םירקמה תיברמב ךא ,35 דע   
,הלחמ לש תיללכ השוחת יווילב ,הטיאל חתפתהל הלולע איה
,הגרדהב םיפירחמ ןורגה יבאכ .ןורג יבאכו שאר יבאכ ,תופייע   
תוסוכמו תולדגומ (Tonsils) םידקש תוטולבב םיתיעל םיוולמ   
.הבוהצ-הנבל השרפהב   
הוולמה ,ףרועב הפמילה ירשקב תוחיפנ תחתפתמ תופוכת
.םיבאכב   
הלחמה הוולמ םירקמהמ 20%-ב
תא הריכזמה,הדורו החירפב   
.(Measles) תבצחה תלחמ   
םימוטפמס
.ןובאית רדעה
.םירירש יבאכ/תוחישק
.החירפ
.לדגומ (Spleen) לוחט
.הובג םוח
.יחשה-תיבב תוחיפנ
.םינפב תוחיפנ
.תוינונשי

...םה רתוי םירידנ םימוטפמס
.הזחב םיבאכ
.ץאומ בל קפוד
.רידס יתלב בל קפוד
.ףאהמ םומיד
.רוע תלחמ :(Hives) תלרח
.תושישת
.הימנא
.(Jaundice) תבהצ
.שאר-יבאכ
.ףרועב תוחישק
.רואל תושיגר
.לועיש
.המישנ רצוק
תוקידב
םילולע םהינש .לדגומ לוחט וא/ו לדגומ דבכ הלגת תינפוג הקידב
.עגמל תושיגר תולגל

...תוללוכ הלחמה םויקל דשח לש הרקמב תולבוקמה תוקידבה
.רב-ןייטשפא סוריו ןגיטנא תואצמה
...םד-תריפס
.םד-תויסט לש תחפומ רפסמ יוליג
.םיגירח םיטיצופמיל רותיא
לופיט
.יפיצפס לופיט ןיא הקישנה תלחמל
.הז הרקמב וליעוי אל תוילאריו-יטנא תופורת
.תופורת אלל ,תועובש 6 דע 4 ךות ומילחי םילוחה תיברמ
.רתויו שדוח םיתיעל ,תכשוממ החונמ השורד הלוחל
.םיבאכ יככשמ תועצמאב השעת םיבאכהו םוחה תלקה

ימצע לופיט
.תושבייתה תעינמל תוריפ יצימו םימ הברה ותש
.םימימח חלמ-ימב תופוכת ורגרג ןורג באכ לש הרקמב
םייושע םינימטיו יפסות םינמוש לדו.םינובלחב רישע.טירפת

.ליעוהל     
תורהזא
,דבכב העיגפה תא רימחהל הלולע וז .לוהוכלא תכירצמ וענמיה
.ךיפה וניאש בצמ דע   
.(Spleen) לוחטה תעירקל םורגל לולעש ינפוג ץמאממ וענמיה

םישדוח קורב ראשיהל לולע (הלחמה םרוג) רב ןייטשפא סוריו
םורתל (רבעשל) הלוחל רשפאל ןיא ךכיפל .הלחמה ךוש רחאל
.הלחמה תליחת ןמזמ םישדוח 6 ךשמב תוחפל םד
תיזחת
...םימי שדוח דע בורל םיכרוא םינימסתה
.םימי 10 ךות ,ללכ-ךרדב ,ךכוש םוחה
.תועובש 4 ךות תודרוי לוחטהו הפמילה תוטולב תויוחיפנ
.םישדוח 3 דע ךשמהל הלולע תושישתה
םיכוביס
.תינשמ ןורג תקלד
.(רידנ) לוחטב ערק
.(רידנ) םייגולוריונ םיכוביס
.תותיווע
.םירירשב הטילש יא :(Ataxia) היסקטא
.(Guillain-Barre Syndrome) רב ןייליג תנומסת
.(Bell's palsy) םינפה בצע קותיש
.(Jaundice) תבהצב הוולמ (Hepatitis) דבכ תקלד
.(Hemolytic Anemia) תיטילומה הימנא
.ןוסיחה תכרעמב יוקיל לש םירקמב ,תוומ
םיטיצופמיל ומכ ,םיאצממ תולגל תויושע םד-תוקידב
.םיגירח (םינבל םד-יאת לש גוס)   
.דבכה תלועפב תוניקת-יא ןכתית
אפרמ-יחמצ
.םודא לפלפ
.ליבגנז
.םיבנע יערז תיצמת
.שוש

.םוש
.(Reishi) ישייר תיירטפ תיצמת
.(Karawatake) הקטוורק
.בהז םתוח
.האצניכא