2 תושדח - תונקדזה
Aging - News 2

ןואכיד דגנ הייאר ןוקית
ץבשו HDL-ב רוסחמ
ילטנמ דוקפיתו ןיטינרק
אמצ םיתיחפמ םינוריונ
ןורכיזב םגופ ןורטסוטסט
הנש 14 תפסוהל םידעצ 4
תוליפנ תיחפמ D2 ןימטיו
תינפוג תורדרדיהו E ןימטיו
םירבשל ןוכיסו ןורטסוטסט
תונקדזהו תינפוג תוליעפ
היצנמידל ןוכיסו תילופ .וח
ץבשל ןוכיסו םויב תומונת
חומה תוליעפ תא רפשמ םורכ
ןורכיז רפשמ לונגונקיפ
תושישק ירירש רמשמ ןובלח
הנקיז תבכעמ רשוכ תרימש
חור בצמ רפשמ D ןימטיו
תונקדזה טיאמ לורטרבזר
תוומו תוליפנ בקע תועיצפ
תיביטנגוק תורדרדיהו 2-גוס תרכוס
תוומו תוכנ הזוח הפישנ
D ןימטיוב רבגותמ םחל
ןוסיחה תכרעמו תילופ הצמוח
םד-ץחלו ואקקב םילונובלפ
תילטנמ תורדרדיה ענומ הפק
העימש ןדבואו תילופ הצמוח
ץמאמ ירבשל ןדיסו D ןימטיו
תיביטינגוק תורדרדיה טיאמ םוינלס
חומל ליעומ וניא ןיריפסא
דורי ינפוג רשוכו D ןימטיו
תודירש ןיטקמ ךומנ םד-ץחל
תמלתשמ לקשמ תרימש
ליג יטמק םילעמ A ןימטיו
םצע הנבמ תרפשמ היוס
םילושליש דגנ הקיטויבורפ
ןפוקילו ןיתנסקאז
חור-בצמל םילרנימו םינימטיו
תילטנמ תורדרדיה ענומ הפק
םירירש שילחמ םוינלס טועימ
תינפוג תוליעפו ןיטארק
הנקיז יטמק דגנ K ןימטיו
תונקדזה טיאמ D ןימטיו
רועל ליעומ טירפת יוניש


...תונקדזה ואר

2005 לירפא
םישישקל D ןימטיוב רבגותמ םחל
...םישישק


2005 רבמצד
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ תילופ הצמוח
...טירפת


2006 ראורבפ
םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
...רקחמ


2006 טסוגוא
םישישקב תילטנמ תורדרדיה ענומ הפק
...רקחמ


2007 ראוני
העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
.םישישקב ליגה ללגב העימש ןדבוא ענומ תילופ הצמוח ףסות
וב רקחמב תאז וליג דנלוה Wageningen University ירקוח
ףסות לביק םקלח .70 דע 50 ינב םישנו םירבג 728 ופתתשה
ךשמב ,(המד) ובצלפ ולביק םירחאו םויב ג"קמ 800 ןונימב
.םיכומנה םירדתב אטבתה העימשה ןדבוא-יא .םינש 3

תא םג רפשת הז ףסות תליטנ םא ןיידע רורב אל םירקוחל
,םחלה ומכ ,םינוש תונוזמ םהב תונידמב םישישק לש םבצמ
אצמ יוסינה םותב התשענש האוושהב .הז ןימטיוב םירבגותמ
לוקה תמצוע תרבגהל וקקזנ תילופ הצמוח ולטנש ולא יכ
.תרוקיבה תצובקב לביצד 1.7 תמועל ,לביצד 1-ב םיכומנ םירדתב
ןיאטסיצומוהה תומרל םיסחיימ םה העימשה ןדבוא תעינמ תא

.ףסותה תליטנ תובקעב ונטקש םדב

Annals of Internal Medicine


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
...םיפסות


2007 ראורבפ
םישישקב תיביטינגוק תורדרדיה תטאהל םוינלס ףסות
...הדירי


2007 לירפא
חומל ליעומ וניא ךומנ ןונימב ןיריפסא
םישנ לש ןחומ לע ןגמ וניא (ג"מ 100) ךומנ ןונימב ןיריפסא
.תיביטנגוק תורדרדיה ינפמ תואירבו תושישק
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח לש םירבדל
תואירב לע תופורת לש ןתעפשהב תניחבב וזכרתהש ב"הרא
.הלעמו 65 תונב םישנ 64,000 קלח ולטנ רקחמב יכ רורב ,חומה
יבגל ,םייתנשב םעפ ,םינש 10 ךשמב ונחבנ תופתתשמה
םאתהב םיחנומ רודיסו ילולימ ןורכיז :תויביטנגוקה ןהיתולוכי
תופורת לש ןחוכב יד יכ הרבס התיה הז רקחמל דע .םהיגוסל
.תיביטנגוק תורדרדיה עונמל ןיריפסא ומכ ,תויתקלד-יטנא

Brigham and Women's Hospital, Boston


2007 לירפא
דורי ינפוג רשוכל םרוג D ןימטיו טועימ
רתיב אצמיהל םילולע םמדב הכומנ D ןימטיו תמר ילעב םישישק
Wake Forest Uni. ירקוח לש םהירבדל .דורי ינפוג רשוכל ןוכיס
רוסחמ ןיב בושח רשק לע עיבצמ םרקחמ ב"הרא הניילורק ןופצ
.דורי ינפוג רשוכו D ןימטיוב
976 ופתתשה וב רקחמב לבקתה רשא םינותנ וחתינ םירקוחה
.םינש 74.8 עצוממ ליג ינב ,הילטיאב יטנאיק זוחמ יבשות
הדימע ,הריהמ הכילה עצבל םתלוכי יבגל ונחבינ םיפתתשמה
.הקזוחב םירבד זוחאל תלוכיו םינוש םיבצמב ימצע ןוזיא ,אסכ לע

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2007 לירפא
תודירש ןיטקמ םיגלפומ םישישקב ךומנ םד-ץחל
םילבוס רשא םילפוטמב םדה-ץחלב תיביסרגא הטילש
תאז ,םינש 5-ב םהייח תא רצקל הלולע םד-ץחל רתימ
לובגהמ הובג םמד ץחלש םירחא םילפוטמל האוושהב
.ץלמומה ןוילעה
יביטקפסורטר רקחמב ,(ב"הרא ןוטסובמ) םירקוחה
ףסאנש עדימ יבגל (ושחרתהש םיעוריא לע ססבתמה)
יבגל ,יאקירמאה ימואלה חוטיבה יקיתב םינש 5 ךשמב
רתי דגנ םילפוטמה ,הלעמו 80 ינב ,אבצ יאצוי 4,071
.םילוח-יתבב ץוח-תואפרמב םד-ץחל
(139/89 דע) הובג םד-ץחל ילעב םילפוטמ יכ ררבתה
ילעב םילפוטמ רשאמ תוומל רתוי ןטק ןוכיסב םייוצמ
.ךומנ םד-ץחל

Journal of the American Geriatric Society


2007 יאמ
הנקזב תמלתשמ ריעצ ליגב לקשמ תרימש
...םירקוח


2007 יאמ
ליג יטמק םילעמ A ןימטיו
רשא םינידע םיטמק םילעמ רועה לע A ןימטיו לש ימוקמ םושיי
תיעבט תונקדזהב םרוקמ
ב"הרא Uni. of Michigan Med. School ירקוח לש םהירבדל
התביסו שמשל תמזגומ הפישח בקע תצאומ רועה תונקדזה
.ןקתל לוכי A ןימטיו ותוא בצמ ןגלוקב רוסחמ איה
תיאוניטר הצמוחב שומישה לע ףידע (A ןימטיו) לוניטרב שומישה
תועצמאב קדבינ רבדה .רועה יוריגל תמרוגה (Retinoic Acid)
יוסינה .87 ינב םישישק 36 לש םהיתועורז לע רוע תוקבדימ םושיי
.תועובש 24 ךשמנ

Dermatology


2007 ינוי
תושישקב םצע הנבמ תרפשמ היוס
הלידגמ ,היוסב יוצמה ןובלפוזיא ,(Genistein) ןיטסינג ףסות תליטנ
.רבעמה ליג רחאל םישנב (Bone Density) םצעה תופיפצ תא
.םייתנש אוה לופיטה ךשמ
הניסמ Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ירקוח
שדחמ הגיפס לש םינמסה תמר תא ןיטקמ ןיטסינגהש וליג הילטיא
ןתשב םידדמנ רשא (Bone Resorption Markers) םצעה לש
לידגמ לכה-ךסבו השדח םצע תריצי לש םינמסה תמר תא לידגמו
ופתתשה רקחמב .סיזורופואטסוא לע ךכב לקמו םצעה תסמ תא
.54 עצוממ ליג תונב ,םישנ 389

Annals of Internal Medicine


2007 ינוי
םישישקב םילושליש תמצמצמ הקיטויבורפ
...תואקשמ


2007 ילוי
םישישקב םיילטנמ םיעוציב םירפשמ ןפוקילו ןיתנסקאז
רפשל היושע ןפוקילו ןיתנסקאיז םידיאונטורקה לש םתכירצ תרבגה
.םישישקב םיילטנמ םיעוציב
וז הנקסמל ועיגה תפרצ University of Montpellier-מ םירקוח
עצוממ ליג תונב תואירב תושישק 589 ופתתשה וב רקחמ תובקעב
ןהיתואצותש תונוש תוילכש תולועפ עצבל ושקבתהש ,םינש 73.5
.םייגולוכיספ-וריונ םידדמ יפל ודדמנ

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2007 טסוגוא
חור-בצמ םירפשמ םילרנימו םינימטיו-יטלומ
םינימטיו-יטלומ תליטנ יכ וליג הינטירב Uni. of Sheffield ירקוח
לש תילטנמה םתואירב תא רפשל היושע ימוי סיסב לע םילרנימו
.םילוח-יתבב םיזפשואמה םישישק
ליג ינב ,םישישק 225 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנ רשא ,רקחמב
.םילוח-יתבב וזפשואו תע התואב םילוח ויהש ,םינש 75.6 עצוממ
תוהובג B12 ןימטיוו תילופ הצמוח תומר ואצמנ יוסינה םותב
םיבושח ולא םינימטיו ינש יכ םיריבסמ םירקוחה .תיתועמשמ
עיפשמ רגובמ ליגב םהב רוסחמו ליג לכב םיבצעה תכרעמל
.םייתרבחהו םיילטנמה םידוקפיתה לעו חורה בצמ לע

Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
םישנב תיביטינגוק תורדרדיה טאמ הפק
...תייתש


2007 טסוגוא
םירירש שילחמ םוינלס טועימ
...ירבדל


2007 רבוטקוא
שישקל םירזוע תינפוג תוליעפו ןיטאירק
םע (Creatine Monohydrate/CrM) ןיטאירק ונימאה תצמוח
(Conjugated Linoleic Acid/CLA) תדמוצמ תיאוניל הצמוח
קלחל רוזעל תויושע תינפוג תוליעפ עוציב ןמזב תולטינ רשא
.ינפוג רשוכב ראשיהל םישישקהמ
ךשמנ רשא הדנק Buck Inst. of Age Research-ב רקחמ
לע הרימשב עייסל ולא םיפסות תלוכי תא קדב םישדוח 6
םישישקה .65-ה ליג תא ורבע רשא ולא ברקב םירירש תסמ
ולא רשאמ רתוי ךשוממ לבס חוכ וניגפה ולא םיפסות ולטנש
.םתוא ולטנ אלש

PLoS One - Public Library of Science


2007 רבוטקוא
הנקיז יטמק דגנ K ןימטיו
ןגהל יושע אוהו רועה תושימג לע הרימשב דיקפת שי K ןימטיול
אוה ולא םיטמקל םרוגה .םיטמק תוחתפתהו ותונקדזה ינפמ
םרוגה רבד ,םייאת-ןיבה םיחוורמב טפסופו ןדיס לש תורבטצה
.הרקי אל הז רבדש ךכל יארחא ןיטסלא ןובלחהו תודייתסהל
תלעפהל יארחאה דנלוה Uni. of Maastricht-ב םירקוח ירבדל
יכ אצמ םדוק רקחמ .K ןימטיוב יולתה םיזנא אוה הז ןובלח
היורקה הלחממ םילבוס K ןימטיו תגיפסב הייעב םע םישנא
.םיטמק תורצוויה םה הינימסתמ דחא רשא ,PXE

Laboratory Investigation


2007 רבמבונ
תונקדזה טיאמ D ןימטיו
...D ןימטיו


2007 רבמבונ
םישישק לש םרועל ליעומ טירפתב יוניש
רתוי םיאירב םייח תויחל םישישק רוזעל יושע טירפתב יוניש
םרוע .קודס וא שבי רוע ומכ ,הנקיזה ינמיסמ קלח עונמלו
םהמ 70%-ו ףרוחב דחוימב שבייתהל הטונ םישישק לש
.רוע תולחממ םילבוס
ןתינ הינטירב ןודנול Cranley Clinic-ב רוע אפור ירבדל
.םישישקב רוע תויעב תעינמל םימידקמ םידעצ טוקנל
תוינויחה ןמושה תוצמוחמ קלחל רישע רוקמ אוה ודקובא
םיירט תוקריו תוריפ .רועה תושבייתה תעינמב עייסל תויושעש
.רועל םיעייסמה םיטנדיסקוא-יטנאל בוט רוקמ םה טירפתב


2007 רבמבונ
ןואכיד לע לקמ הייאר ןוקית
...ירקוח


2007 רבמבונ
ץבש תעפשה לידגמ HDL לורטסלוכב רוסחמ
,תוכנו ןורכיז תויעבל ןוכיס רתיב םייוצמ ץבשמ ועגפנש םישנא
םהירבדל .הכומנ םמדב (HDL) בוטה לורטסלוכה תמר םא
Albert Einstein Healthcare Network-מ ,םירקוח לש
תילובטמ הקוצמלש םיארמ ולא םיאצממ ,ב"הרא היפלדליפ
תוששואתהה ךילהתב בושח דיקפת שי (Metabolic Stress)
.ץבשמ
,דנלטוקס ,ב"הראמ 35-מ רתוי ינב שיא 3,680 ופתתשה רקחמב
.םינורחאה םישדוחה תשולשב ינוניב דע לק ץבשמ ולבסש ,הדנקו
.םייתנש ךשמב תוכנו תויביטנגוק תוקידב ורבע םיפתתשמה
,ץבש רחאל תוכנו ןורכיז תויעב םיזוחה םימרוג רפסמ ואצמנ
תילאמשה הנואב ץבש ,תרכוס ,רזוח ץבש ,רגובמ ליג םהב
הכומנ המרו םדב ןיאטסיצומוה לש ההובג המר ,חומה לש
.HDL לורטסלוכ לש
תרכוסו ההובג ןיאטסיצומוה תמר ,הכומנ HDL תמר םע םישנא
רחאל ,תוכנ רתיו ךומנ יביטנגוק דוקפיתל לופכ ןוכיסב םייוצמ
ןיאטסיצומוה תמר םהל ,57 ליג לעמ ולאש םג אצמנ .ץבש
.בל תויעבל ןוכיס רתי םג םיווהמ ולא לכ .ןוכיסב םייוצמ ההובג

Neurology


2007 רבמצד
םישישקב ילטנמ דוקפית רפשמ ןיטינרק ףסות
...רקחמ


2007 רבמצד
םישישקב אמצ םיתיחפמ םינקדזמ םינוריונ
ןרובלמ Howard Florey Institute-מ םיילרטסוא םירקוח ירבדל
םעולב םג םייוצמה ,םינקדזמ רשא ,הפב (בצע יאת) םינוריונ
תוחפ םישח םישישקש ךכל םיארחאה םה םישישק לש םתביקבו
םניא םהש רהמ םישח םהש ןוויכ ,טעמ םיתוש םה ןכלו אמצב
.רתוי םיאמצ
בלבלל ,הרמל ,קורל הקיפסמ הניא תטלקנש םימה תומכ ךכ
םייעמו הביק תויעב םרגיהל תולולע ךכ בקע .םייעמה ילזונלו
תויעב ,תרוחרחסל םורגל לולע רבדה .תוילכה תלועפב שובישו
תויעב לכל .תוריצע ףוסבלו לוכיע תוערפה ,חומב םדה-רוזחמב
.תקפסמ הייתש ידי-לע רוזמ אצמי ולא
,Mid Cingulate Cortex יורקה חומה רוזיא םירקוחה ירבדל
לעופ וניא ,תותשל שיש םימה תומכ תא ךירעהל ודיקפתש
.יוארכ םישישקב

Howard Florey Institute


2007 רבמצד
םישישק לש םנורכיזב םגופ הובג ןונימב ןורטסוטסט
וב ,ב"הרא וגקיש University of Illinois-ב רקחמ יאצממ יפל
ףסות תליטנ ,םלכשב םיאירב ,86 דע 66 ינב ,שיא 15 ופתתשה
םחומ דוקפיתלו םנורכיזל קיזהל הלולע הובג ןונימב ןורטסוטסט
חיכומה בר עדימ םג רבטצה םירקוחה ירבדל .םישישק לש
.תיביטנגוק תורדרדיהל תמרוג ךומנ ןונימב ןורטסוטסט תליטנש

רירשה ךות לא קרזוהש ג"מ 200 ןונימב ןורטסוטסטב רבודמ
םיפתתשמה ורבע הפוקתה םותב .םוי 90 ךשמב ,םייעובשב םעפ
םהל הכרענ יוסינה םות רחאל עובשו םייגולוכיספ-וריונ םינחבמ
.(Positron Emission Tomography) PET קרוסב הקידב

רצקה חווטב ילולימה ןורכיזב הדיריב האטבתה תוקירזה תעפשה
ילולימה ןורכיזב הריעז הדיריו (Short-term Verbal Memory)
.(Composite Verbal Memory) בלושמה

הנוכיתה תילרופמטה הנואב (Relative Activity) תיסחיה תוליעפה
תוארל ןתינ התוא תינבת ,המצמטצה (Medial Temporal Lobe)
יערא ןורכיזל יארחאה רוזיאב ,םיינילק-םדק רמייהצלא ילוחב
.(Episodic Memory)

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2008 ראוני
םייחל הנש 14 תפסוהל םידעצ 4
םידעצ 4 הינטירב Cambridge University ירקוח לש םהירבדל
,הרידס תינפוג תוליעפ :םייחל הנש 14-כ ףיסוהל םייושע םיטושפ
5 תכירצו לוהוכלא לש הנותמ הייתש ,ןושיעמ תוענמיה ,הרידס
םייחה תא ךיראהל םייושע ולא לכ .םויב תוקריו תוריפ לש תונמ
.םינש 10-מ רתויב
הבוטל עיפשמ ולא םידעצמ דחא לכ דציכ וארה םימדוק םירקחמ
לבקתהש עדימב ךכ םשל ושמתשה םירקוחה .תיאופר הניחבמ
.םתנוזתו םהייח חרוא יבגל 79 דע 45 ינב םישנו םירבג 20,000-מ
םיפתתשמהמ שיא לבס אל וינפלו 1997 דע 1993-מ ךשמנ רקחמה
ירקמ תא םושרל וכישמה םירקוחה .ןטרס וא םד-ילכו בל תויעבמ
.2006 תנש דע םיפתתשמה ברקב תוומה


2008 ראוני
םישישק תליפנל ןוכיס ןיטקמ D2 ןימטיו
...רקחמ


2008 ראוני
תינפוג תורדרדיה לידגמ E ןימטיו טועימ
אצמ ב"הרא Yale University School of Medicine-ב רקחמ
הרושקה ,תינפוג תורדרדיהל הרושק E ןימטיו לש הכומנ המר יכ
.םישישקב רתוי הלודג ,ליגל
ויח רשא םינש 73.7 עצוממ ליג ינב םישישק 698 וסייג םירקוחה
םבצמ תא וקדב םה .הילטיא הנקסוט רוזיאב םישישק תליהקב
לש ינפוגה םדוקפית תאו םינש 3 ךשמב 1998-מ לחה ינפוגה

Journal of the American Medical Association


2008 ראוני
םישישקב םירבשל ןוכיסו םדב ןורטסוטסט
הלעמל ינב םישישק לש םמדב ןורטסוטסטה תמר ןיב רשק אצמנ
םירבשל ןוכיסל ,הרוגס םישישק תליהקב םיררוגתמ רשא ,60-מ
.(תומצעב ןדיסה תולדלדיה בקע) םייטורופואטסוא
תמרב תדירי ץייווש University Hospital Basel-ב םירקוח ירבדל
יעוריא תא ורטינ םירקוחה .תומצעל הקיזמ ליגה םע ןורטסוטסטה
עצוממב ךשמנ דחא-לכ ,2005-ו 1989 ןיב םישישקה ברקב רבשה
.םינש 5.8
,לקשמ ,ליג ויה ולא םירבשל םיירקיעה ןוכיסה ימרוג יכ אצמנ
רצונה SHBG ןובלחו ןדיס תכירצ ,ןושיע ,םירבש לש הירוטסיה
.ףוגל ןימז ותושעל ידכ ןורטסוטסטל רבחתמו דבכב

Archives of Internal Medicine


2008 ראוני
תונקדזה הניטקמ תינפוג תוליעפ
רתוי םיריעצ תויהל םייושע ישפוחה םנמזב םיליעפ רשא םישנא
.תאז םישוע םניאש ולא תמועל תיגולויב הניחבמ
תוליעפ רסוח הינטירב King's College London ירקוח ירבדל
ולא םישנאש ןוויכ (Life Expectancy) םייחה תלחות תא תיחפמ
.ליגב תויולתה תולחמב רתוי תולחל םיטונ

ורתונש םישנאב תוחפ וטלב תונקדזהה ינמס םירקוחה ירבדל
הניחבמ םיליעפה ולא .םינש 10 ןב עצוממב תאז ,תינפוג םיליעפ
,2 גוס תרכוס ,תוירלוקסו-וידרק תולחממ תוחפ םילבוס תינפוג
רקחמב .סיזורופואטסואו רתי תנמשה ,םד-ץחל רתי ,ןטרס
.םימואת תוגוז 2,401 ופתתשה
(Telomeres) םירמולטה ךרוא תא םהב וקדב םירקוחה
ברקב םכרוא .יגולויבה ליגל דדמ םיווהמה ,םינבלה םדה יאתב
םיליעפ םניאש הלא לש הזל ההז אצמנ תינפוג םיליעפה ולא
.עצוממב םינש 10-ב םהמ םיריעצ רשא

Archives of Internal Medicine


2008 ראורבפ
םישישקב היצנמידל ןוכיס שלשמ תילופ הצמוחב רוסחמ
Chonnam National Uni. Med. School-ב ךרענש רקחמ
שיא 518 ופתתשה ובו יצחו םייתנש ךשמנש ,האירוק ו'זגנווק
תילופ הצמוח טועיממ םילבוסה םישנא יכ הליג ,הלעמו 65 ינב
.היצנמידב תוקלל 3.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ םמדב
,תילופ הצמוח ןיב רשק הליגש רקחמ תובקעב אב הז רקחמ
.היצנמידל ןיאטסיצומוהו B12 ןימטיו

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry


2008 ראורבפ
םישישקב ץבשל תורושק םויה ךשמב תומונת
ךשמב תועיבקב (הנווכ אלל םימדרנ) םימנמנתמש םישישק
תמועל ץבשל 4.5 דע 2 יפ לודג ןוכיסב אצמיהל םילולע םויה
.תאז םישוע םניא םלועלש ולא
.ונחבנ םהלש הנישה ילגרהש שיא 2,000 ופתתשה רקחמב
ץבש ירקמ 40 וערא ,םינש 2.3 ךשמנ רשא ,רקחמה ךשמב
.םיירלוקסו-וידרק םיעורא 127-ו
אצמנ ירלוקסו-וידרק עוריא בקע תוומ וא בל-ףקתהל ןוכיסה
ךירעהל םירקוחה תנווכב .2.6% דע :רתוי הובג טעמ אוה םג
םא ררבלו הניש תוערפהמ םילבוסה ולאב םימוד םינוכיס
.ץבשל ןוכיס םרוג הווהמ הנישב רוסחמ

Am. Stroke Association's international stroke conf.


2008 סרמ
תיחומ תוליעפ רפשמ םורכ
רשא ,ב"הרא University of Cincinnati-ב ךרענש רקחמ
םורכ ףסות לש תימוי הליטנש אצמ שיא 30 ופתתשה וב
םחומ תוליעפ תא ריבגהל היושע (Chromium Picolinate)
.ןורכיזב תמדקומ תורדרדיה םיווחה םישישק לש
(fMRI) ידוקפית MRI רישכמב הקידב יאצממל םאתהב
םירוזיא לש תרבגומ תוליעפל המרג ג"קמ 1,000 ףסות תליטנ
.תויביטנגוק/תויתרכה תומישמ עוציב תובקעב ,חומב םינוש

Nutrition 21


2008 סרמ
םישישקב ןורכיז רפשמ לונגונקיפ
ופתתשה וב ,הילרטסוא ןרובלמ Swinburne Uni.-ב רקחמ
לונובלפה תעפשה תא ןחבש ,80 דע 60 ינב םישישק 101
הליג ,יביטנגוקה דוקפיתה לע (Pycnogenol) לונגונקיפ
.ןורכיזה תא רפשל יושע אוהש
לונגונקיפ ג"מ 150 ,םישדוח 3 ךשמב ,םוי ידמ ולביק םינייסנה
.תויביטנגוק תומישמ עוציבב םישדוח השולש םותב ונחבנו
,(Working Memory) הדובע ןורכיז ,בל תמושת וללכ תוקידבה
ירוטומ-וכיספ עוציבו (Episodic Memory) ידוסיפא ןורכיז
.(Psychomotor Perf.)

Journal of Psychopharmacology


2008 סרמ
תושישק לש ןהירירש רומישל ןובלח
ןהירירש תא רמשל ידכ ןובלח עפש ךורצל תושישק םישנ לע
Washington Uni. School of Medicine ירקוח .הנקיזב
השק 65 ליג לעמ םישנלש יוליגה תובקעב תאז םיעיצמ ב"הרא
.םתונקדזיה בקע ,עבטה ךרדב (ולדלדיה) ודבאש םירירש םקשל
ןה ךכמ האצותכו רשוכבו תוקזח ראשיהל ןהילע השקמ רבדה
.(Falls) תוליפנל רתוי תודעומ
,םירירשב ןובלח רמשל םילגוסמ םישישק םירבג םירקוחה ירבדל
>םיילנומרוה םייוניש בקע ךכל תולגוסמ ןניא תושישק םישנ ךא
.ןפוגב

Public Library of Science


2008 לירפא
הנקיז תבכעמ רשוכה לע הרימש
םיראשנש ולא הדנק Uni. of Toronto-מ םירקוח ירבדל
.הנקיזה ךילהת תא ךכב טאהל םייושע םתונקדזהב רשוכב
הכירצמה תוליעפ) יבוריאה לוגריתה תעפשה תא וקדב םה
.ךכל רבעמו רבעמה ליג תפוקת ךשמב (ןצמח
היושע יבוריא לוגרית תינכות לש רידס עוציב יכ וליג םירקוחה
רתוי ףאו םינש 10-ב תיגולויבה תונקדזהה תטאהב רוזעל
.ךכב תישיאה תואמצעה תכראהו
ןצמח תפיאש לע הרימשש ךכל הבוט תודע הנשי םהירבדל
לע ורמשי םיאירב םישישקש ךכל תוריבס הריבגמ תיברימ
.תילנויצקנופ תואמצע

British Journal of Sports Medicine


2008 יאמ
םישישקב חור בצמ רפשמ D ןימטיו
...תלדגה


2008 ינוי
תונקדזה טאמ ךומנ ןונימב לורטרבזר
יושע ,םודא ןייב רקיעב יוצמה לונפילופ ,(Resveratrol) לורטרבזר
תועפות רפסמ עונמלו תוירולקה רפסמב םוצמיצל המודב לועפל
.בלה תונקדזה ןהב ,תונקדזהה תעפשהל תורושקה
םיאצממ ולעה ב"הרא Uni. of Wisconsin-Madison ירקוח
לש םינטק םינונימ םילולכ וב טירפת .םירבכעב יוסינב ולא
ותעפשה תדימ תא קודבל אוה רתונש לכו יופצכ ולעפ לורטרבזר
.םדא-ינב לע

Public Library of Science One


2008 ינוי
םישישקב ירקיעה תוומה םרוג ןה תוליפנ בקע תועיצפ
בקע (Traumatic Brain Injury/TBI) תיטמוארט חומ תעיגפ
םייוקילל חווט-ךורא םרוג םימעפל הווהמ (Fall) הליפנ
.םישישקב םיידוקפיתו םיישגר ,םייביטנגוק
תולחמ תרקבל יאקירמאה זכרמה םעטמ חווידל םאתהב
(Centers for Disease Control & Prevention/CDC) ןתעינמו
םרוג תווהמ ,תוליפנ בקע ,תובר תויטמוארט חומ תועיגפ
.הלעמו 65 ינבב םיזופשיאלו תוומ ירקמל

Journal of Safety Research


2008 ינוי
םישישקב תיביטנגוק תורדרדיהל הרושק 2-גוס תרכוס
םג םילבוס 2-גוס תרכוסמ םילבוסה םיבר תושישקו םישישק
.ןמזה םע תורבוגו תוכלוהה תויביטנגוק תויעבמ
לשו םישישק 5,907 לש יביטנגוקה םרשוכ תא ןחב רקחמה
ולא ךותמ .םדוק רחא רקחמב ופתתשהש תושישק 6,326
.תרכוסמ םישנ 405-ו םירבג 553 ולבס

Journal of the American Geriatric Society


2008 ילוי
םישישקב תוומו תוכנ הזוח הפישנ
םישישק תוליהקב ךרענש ב"הרא Yale University-ב רקחמ
ריוואה תמירז רועיש יכ הליג ב"הרא טקיטנוק תנידמב תורוגס
תוחתפתהל רושק (Peak Expiratory Flow/PEF) הפישנה אישב
הלוז ,הטושפ הקידבב רבודמ .התומתל ןוכיסלו ךשמהב תוכנ
.ולא םינוכיס ךירעהל ידכ הב שמתשהל יאדכ רשא הנימזו
םיאירב ויה רשא הלעמו 70 ינב םישישק 754-ב וכרענ תוקידבה
.םינש 5 ךשמנש ,רקחמה תליחת תעב

Journal of the American Geriatric Society