2000 רבמצד
הימקולל רתי ןוכיסב םיסייט
המודב ,תימסוק הנירקל תכשוממ הפישח םיינד םירקוח ירבדל
םתוא תנכסמ ,תווצה ישנאו ןוליס יסוטמב םיסייט םיווחש וזל
.(Myeloid leukemia) תידיאולאימ הימקולב
יפ-לע-ףא תאז ,רוע ןטרסב תוקלל ןוכיסב םג םינותנ תווצה ישנא
אקווד ואלו שמשל רועה לש רתי תפישח אוה הלש ירקיעה םרוגהש
.תימסוק הנירק

...רוע ןטרס יגוס ינשמ היסולכואה ראשמ רתוי םילבוס םיסייט
.(Melanoma) ריאממ רוע ןטרס .1
.(Basal-cellskin carcinoma) סיסבה יאת לש רוע תמוניצרק .2

ךשמל וא סוטמה גוסל רשק לכ הז רתי ןוכיסל ןיא רקחמה יפל
.רבצנה הסיטה ןמז
ינפל ,םיפסונ םירקחמב ולא םיאצממ תמאל שי םירקוחה ירבדל
הפישח ומכ ,ףסונ םרוגש ןכתיש ןוויכ ,תויפוס תונקסמ תקסה
.היעבב ברועמ ,םיסוטמ קלדל
תמועל ןטרסל ןוכיס רתיב םינותנ םיסוטמ יתווצש הליג םדוק רקחמ
תידיאולאימ הימקולב האולחתה רועישש אצמנ .היסולכואה ראש
5 יפ הובג ןוליס יסוטמ יסייטב (Acute myeloid leukemia) השק
.הסיט תועש טעמ ורבצש םיסייטב יופצה תמועל


2001 סרמ
הימקול םרוג סוריו
םד ןטרסל םרוגהש הליג Oxford University-ב יטירב רקחמ
.יתביבס אלו ילאריו םוהיז אוה (םירוענ תיימקול) םיריעצ םישנאב
יח אוה רשאכ ,הימקולב תולחל דלי לש ויוכיס םילדג ךכל םאתהב
.םיסנכנ םירקבמ לש עובקו לודג םרז ונשי הב הביבסב

ינומה ובצוה םהב ,Shetland ייאבו Orkney יאב ךרענ רקחמה
האולחתה רועיש .הינשה םלועה תמחלמ תעב ,רבעמב םילייח
.השולש יפ לדג וז ריעב
רשאו הלודג חוכ תנחת התנבנ וב רוזיאב הפצנ המוד לודיג רועיש
.לודג הדובע חוכ ,תע התואב ,םרז הילא


2002 ראורבפ
תינורכ תידיאולאימ הימקולל ןיברטיצו ןורפרטניא
לש בולישש ואצמ תפרצ הייטאופ Hopital Jean Bernard ירקוח
ןיברטיצ הפורתהו (Interferon alpha - IFN) אפלא ןורפרטניא
הימקולב םילוחה םידליב לופיטל ליעומ אצמנ (Cytarabine)
(Philadelphia chromosome-positive Chronic תינורכ תידיאולימ
myelogenous leukemia - CML)
.CML ילוח 12 ורטינ םירקוחה

Pediatric Hematology Oncology


2002 ינוי
ןטרס לע תורבגתהל חתפמה איה ןוסיחה תכרעמ
ילוחב לופיטה ומכ הדימ התואב הבושח הקזח ןוסיח תכרעמ
.םתלחמ לע רבגתהל םילוחל רוזעל ידכ ,הימקול
לופיט ןתמ הינטירב ןודנול Royal Free Hospital ירקוח ירבדל
תרזחל ששח םייק םהיבגל רשא םישנאל ןוסיחה תכרעמ קוזיחל
.םהייח תא ליצהל יושע ,(Relapse) הלחמה

British Journal of Haematology


2004 רבמטפס
םידליב הימקול תמרוג הרואת םע הניש
תא ענומ הז רבדש ןוויכ ראומ רדחב ןושיל םידליל תושרהל ןיא
.ןטרס ינפמ םהילע ןגמה ,ןינוטלמ ןומרוהה רוציי
,םישדוח השימח דע העברא ינב תוקונית םה דחוימב םיעיגפ
.ןינוטלמ יד רציימ וניא ןיידע םפוגש ןוויכ
שמתשהל םירוהל םיארוק ב"הרא University of Texas ירקוח
.הלילב םיררועתמ םהידלי רשאכ ,השלח רתויש המכ הרואתב

Europe Intelligence Wire


2005 ינוי
םידליב הימקולו הובג חתמ יווק
םיררוגתמה םידליש ששח הלעמ םייטירב םינותיע רפסמב רמאמ

םינותנ הובג חתמ יוקמ רטמ 200 דע קחרמב
.הימקולב תולחל ,70% רועישב ,רתי ןוכיסב

Cancer Research Group at the University of-ב רקחמה
העפשההש אצמ םידלי 10,000-כ רטינ הנש 30 ךשמנ Oxford
.םייטנגמורטקלא תודש :ואר .תיתועמשמ ךא הנטק םנמוא
קחרמב וררוגתהש םידלי לע 23% רועישב העפשה םג האצמנ
.רטמ 600-ו 200
רתיל םרוגה הלועפה ןונגנמ תא ןיידע םיניבמ םניא םירקוחה
היסולכואה ינייפאמב ץוענ רבדהש תורשפא םילעמו הז ןוכיס
הובגה חתמהש תורשפא םילעמ םה .ולא םירוזיאב תררוגתמ רשא
טלקיהל םהל םרוגה למשחב ,ריואב םייוצמה םוהיז יקיקלח ןיעטמ
.תואירב תולק רתיב

British Medical Journal


2006 ראוני
הימקולל ןוכיס ליפכמ תומינכ דגנ ופמש
םייוצמה םיקרח ילטוקש הליג Inserm Medical-ב יתפרצ רקחמ
תיימקולל ןוכיס ליפכהל םילולע ,תומינכ דגנ ופמש ומכ ,תיב לכב
.(Acute childhood leukaemia) הפירח םידלי
םידלי 288-ו םילוח םידלי 280 לש םהיתוהמא תא ורקחת םירקוחה
תוירטפ ילטוקו םיקרח ילטוקב שומישל עגונב ,ןוירהה ןמזב ,םיאירב
.הניגבו תיבב

Occupational and Environmental Medicine


2006 ינוי
הימקולב םהידלי תא םינכסמ םינשעמ םירוה
,םהידליב הימקול תוחתפתהל ןוכיס םילידגמ םינשעמ תובא
.הדילה רחאו םאה לש התורבעתה ינפל דוע
םג םינייצמ ב"הרא ילקרב University of California ירקוח
םידלי 287-ב ,רקחמה .םירגובמב הימקולל םג רושק ןושיעש
.(ALL) הפירח תיטסלפובמיל הימקולב םילוחה
.דליל המוד ןוכיסו תנשעמ םא ןיב רשק וליג אל םירקוחה

American Journal of Epidemiology


2007 ילוי
םייניערג םינקתמ תברקב הימקולל רתי ןוכיס
םה רשאכ הובג םיריעצו םידלי ברקב הימקולב האולחתה רועיש
לע ססבתמה םכסמ רקחמ .םייניערג םינקתמ תברקב םיררוגתמ
136 תביבסב םירוגמ יבגל וכרענש םימדוק םירקחמ 17 יאצממ
.תאז הליג םלועה יבחרב םייניערג םינקתמ

European Journal of Cancer Care