3 תושדח - ןורכיז ןדבוא
Memory loss - News 3

ןורכיז תרפשמ הבוליב וקני'ג
םישישקב ןורכיזו לונגונקיפ
ןורכיזו הייתשב הזרפה
רמייהצלאו תולוחכ תוינמכוא
דורי ןורכיזב םיקול םינשעמ
תרכוס ילוח ןורכיזו םינימטיו
ןורכיז תרפשמ הניש
ןורכיז רפשמ יתנוזת לייטקוק
ןורכיז ןדבואל ןוכיסו םיגד
ןורכיז תויעבב תנכסמ תרכוס
ןורכיז תויעבו םישישק לוגרית
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
ןורכיז ןדבוא ענומ ךוניח
ןורכיז תרפשמ תומימחפ
חומב רצק ןמזל ןורכיזה םוקמ
חומה דוקפית תא רפשמ הפק
ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגמ ןיאפק
ןורכיז רפשמ םיחופת ץימ
ןורכיז רפשמ הנישב חומה יוריג
ןורכיזב עגופ הובג לורטסלוכ
ןורכיזו לקשמ תתחפה חותינ
ןורכיז תייעבו םיינורכ בג יבאכ
חומ יאת םיחתפמ םיטנגמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
ןורכיז םירפשמ םילונובלפ
ןורכיז תויעבו תישפנ הקוצמ
ןורכיז ןדבואל םרות ישפנ חתמ
ןורכיז רפשמ שבד
ןורכיזה תא רפשמ חומה יוריג


....ןורכיז ןדבוא ואר
...1+2 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר

 
1998 ראורבפ
חומב רצק ןמזל יבחרמה ןורכיזה םוקמ רתוא
ב"הרא National Institute of Mental Health - NIMH ירקוח
רשא ,ינמז עדימ רגוא חומה וב קלחה תא קיודמב רתאל וחילצה
.םינוש םיצפח רותיא ךרוצל שמתשמ אוה וב

תימדקה חומה תפילק לש ןוילעה הקלח עצמאב אצמנ הז םוקמ
ידוקפת קרוסב םירקוחה ושמתשה ויוהיז םשל .(Frontal Cortex)
.(Functional Magnetic Resonance Imaging - fMRI)

Science


2005 רבמצד
חומה דוקפית תא רפשמ הפק
חווט רצק ןורכיז רפשל :חומה דוקפית תא קזחל יושע הפק לפס
.הבוגת ןמזו
ורקס Innsbruck Medical University-מ םיירטסוא םינעדמ
לש םיטושפ תונויסנ ועצב ולאש תעב םיבדנתמ לש םחומ תא
תוליעפ תא ריבגמ ןיאפקש םיארמ םיאצממה .הבוגת ינמזו ןורכיז
(Working Memory) הדובעה ןורכיזל םיארחאה םירוזיאב חומה
.(Attention) בלה תמושתו

דע ותריכזו ןופלט רפסמב תוננובתה איה הדובע ןורכיזל המגוד
ינשל ךרע הווש :ןיאפק ג"מ 100 ולבק םיבדנתמה .גויחה םות
.(המד) ובצלפ וא ,הפק ילפס
קרוסב ושמתשה םירקוחה .םיאירב םירגובמ 51 ופתתשה יוסינב
יכ חרכהב הניא םיאצממה תועמשמ םהירבדל .ידוקפית MRI
דומלל ןיידע שיו חומה לש ויעוציב תא רפשי תולודג תויומכב הפק
.ילטנמה רשוכה לע עיפשמ ןיאפקה דציכ

Ann. Meeting of the Radiological Society of N. America


2006 ילוי
ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגמ ןיאפק
...ירקוח


2006 טסוגוא
רמייהצלאב לפטמו ןורכיז רפשמ םיחופת ץימ
.רמייהצלא תלחמב לפטל עייסלו ןורכיז רפשל יושע םיחופת ץימ
עבק ךרד וקשיה ב"הרא University of Massachusetts ירקוח
.םיכובמב רבעמ ידכ ךות םנורכיז תא ונחבו םיחופת ץימב םירבכע
אלש םירבכע לש ולא לע הברהב ולא םירבכעה לש םהיעוציב
.םטירפתב םיחופת ץימ ולבק
רוציי תלדגה איה ןורכיזה רופישל הביסה םירקוחה ירבדל
םירבכע לש םחומב (Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונה
.רמייהצלא ילוחל עייסל יושעש רבד ,םיחופת ץימב וקשוהש

Journal of Alzheimer's Disease


2006 רבמבונ
ןורכיז רפשמ הניש ןמזב חומה יוריג
תנש לש םדקומ בלשב ךומנ רדתב ילמשח םרזב חומה יוריג
רפשמ (REM / תוריהמה םייניעה תועונת בלש ינפל) הלילה
.םדוקה הלילב וננושש םילימ רוכזל תלוכיה תא
םייק הינמרג University of Luebeck-מ םירקוח לש םהירבדל
םרז תועצמאב ,םישדח תונורכיז לש םשוביגו הניש ןיב רשק
חומה תפילק םדקב ורוקמש ,ץרה 1-מ ךומנה רדתב ןיפוליח
.(Prefrontal Neocortex) תימדקה
תרזעב םתחנה תא וקדבו האופרל םיטנדוטס 13 וסייג םירקוחה
הקד תב הקספה םע ,תוקד 5 ידמ םהב םשויש ץרה 0.75 רדת
.םעפ לכב תחא

ינפל הקדבנ ןורכיזהמ ןכל םדוק ודמלנש םילימה תפילש תלוכי
.רקובב תרחמל םדקומו הנישה
רוכזל ןיפוליחה םרז תועצמאב הרוג םחומש ולא לש םרשוכ
ולאל סחיב ,םילימ 42-ל ,46 ךותמ םילימ 37-מ :רפתשה םילימ
.המד יוריג ולביקש

Nature


2006 רבמבונ
ןורכיזב עגופ הובג לורטסלוכ
תקלד םהב םרג םירבכעל ןתינש לורטסלוכו ןמוש ריתע טירפת
.הדובעה ןורכיזב םהב העגפש (Neuroinflammation) תיגולוריונ
תוכלשה ךכל תויהל תויושעו םדוק רקחמ יאצממ קזחמ הז אצממ
-ינבב רמייהצלא תלחמל הרושקה תיביטנגוק העיגפ תעינמ יבגל
.םדא
הניילורק םורד Medical University of South Carolina ירקוח
םיישדוח ךשמב ןמוש ריתע טירפתב םירבכעה תא וטיעלה ב"הרא
ולאל וושוהש ,ןורכיזה יעוציב םהב וקדבנ יעיבשה עובשהמ לחהו
.ליגר טירפת ולבקש םירבכע לש
ינמושה טירפתה תא ולבקש םירבכעה לש ןורכיזה תואיגש רועיש
אל םיאצממה יפל .הינשה הצובקה תמועל 4 יפ דע לודג היה
אלא ,ןורכיזה לע תילילשה העפשהל םרוגה הז אוה לורטסלוכה
.םרוג אוה הל תקלדה

Neuroscience 2006


2007 סרמ
ןורכיז ןדבוא םרוג לקשמ תתחפהל חותינ
,הביק ףקעמ ומכ ,לקשמב תיחפהל םיצורה םירבועש חותינ
לולעש B1 ןימטיוב רוסחמ בקע ,ןורכיז ןדבוא םהל םורגל לולע
.חומהו םיבצעה תכרעמ לע עיפשהל
Wake Forest University School of Medicine-ב רקחמה
ולבס הז חותינ ורבעש םילפוטמ 32 יכ הליג ב"הרא הינרופילק
רחאל תופוכת תואקה בקע םרגיהל הלולעש הקינרוו תנומסתמ
.חותינ

(Wernicke encephalopathy) הקינרוו תנומסת
םקותיש ,(Ataxia) םירירשב הטילש יאב תנייפואמ
יוקילו לובליב ,(Ophthalmoplegia) ןיעה ירירש לש
.רצק חווטל ןורכיזב
תונפל חותינ רחאל ולא םינימסת םיווחה ולא לע
.התוא ורתפי הייעבב ידיימ לופיט .אפורל דיימ

ולפוט רשא ,הקינרוו תנומסתמ ולבסש םילפוטמה 32 ךותמ 13
.וז תנומסיתמ ומילחה ,B1 ןימטיו תוקירז תועצמאב

Neurology


2007 לירפא
חווט רצק ידיתע ןורכיז תייעבל םירושק םיינורכ בג יבאכ
םירחאמ רתוי םילבוס םיינורכ בג יבאכמ םילבוסה םילפוטמ
.חווט רצק ידיתע ןורכיז תויעבמ

תלוכיה אוה (Prospective Memory) ידיתע ןורכיז
.דיתעב עצבל שי ןתוא תולועפ רוכזל

תאז וליג הינטירב רשדרופטס Keele University ירקוח
.םיינורכ בג יבאכמ םילבוסה םינייסנ 50 ופתתשה וב רקחמב
םינייסנה ושמתשה םהב תוקינכטה ןהמ םג וקדב םירקוחה
.תוידיתע תולועפ עצבל רוכזל ידכ
ךומנ ןונימב תופורת םילטונו בג יבאכמ םילבוסה ולאש אצמנ
תופורת םילטונה ולאמ ידיתע ןורכיז תויעבב תוחפ םיקול
.הובג וא ינוניב ןונימב םיבאכ תוככשמ

עבונ ןורכיזו בג באכ ןיב אצמנש רשקה יכ םירעשמ םירקוחה
לע עיפשמה ,םיבאכמ םילבוסה םייוצמ וב ישפנה חתמהמ
ןהב תופורתל סחייתמ ףסונ רבסה .יביטנגוקה דוקפיתה
.(Glucocorticoids) םידיאוקיטרוקוקולג :שומיש השענ
2007 יאמ
חומ יאת תוחתפתה םיצירממ םיטנגמ
...םירקוח


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
...תבוכרת


2007 ינוי
םירבכעב ןורכיז םירפשמ םילונובלפ
ואקקו םיבנע ,הת ,תולוחכ תוינמכואב םייוצמה םילונובלפ
םג םג המודב עיפשהל םייושעו םירבכעב ןורכיז םירפשמ
.םדא-ינב לע
הז רופיש ב"הרא הינרופילק Salk Institute ירקוח ירבדל
בוליש .הרידס תינפוג תוליעפ ועציב םירבכעה רשאכ לדג
תינפוג תוליעפו (Epicatechin) ןי'צטקיפא לונובלפ תכירצ
.ןורכיזו הדימל לע יארחאה חומה קלח הנבמ תא הנשמ

Journal of Neuroscience


2007 ינוי
ןורכיז תויעבל תמרוג תישפנ הקוצמ
וגקיש Rush Alzheimer's Disease Center-מ םירקוח ירבדל
חתפל םידעומ ןואכידל וא דורחל ,גואדל םיטונה םישנא ב"הרא
:(Mild Cognitive Impairment - MCI) ןותמ יביטנגוק יוקיל
.רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל םדקומ ןמיס

(Mild Cognitive Impairment/) ןותמ יביטנגוק יוקיל
תויביטנגוק תויעבו הפש יישק ,תונחכשב ןייפואמ (MCI)
תומישמב תועגופ ןניא ךא ,ןיחבהל ןתינ ןהב תורחא
.תוימוימוי
תונקדזה ןיב םייניב בלשכ בשחנ ןותמ יביטנגוק יוקיל
.(רמייהצלא תלחמ הז ללכב) היצנמידו תילמרונ

םילגמ םניאש םיאירב םישישקב תינורכ הקוצמש וליג םירקוחה
.ןותמ יביטנגוק יוקיל תוחתפתה תרשבמ תויביטנגוק תויעב
םילודג םירקחמ ינשמ ופסא םהש עדימ לע תססובמ םתנקסמ
.ןותמ יביטנגוק יוקילו תיגולוכיספ הקוצמ ןיב רשקה תא וקדבש

.תישפנ םיאירב ויה הליחתבש שיא 1,256 קלח ולטנ םירקחמב
ךכ-לע ורזחו םיילילש תושגרלו הקוצמל תויטנ םהב וקדב םירקוחה
.ןותמ יביטנגוק יוקיל םהמ 38% וחתפ וז הפוקתב .הנש 12 רחאל
חתפל 40% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ םיילילש תושגר וחתפש ולא
.ןותמ יביטנגוק יוקיל

Neurology


2007 טסוגוא
ןורכיז ןדבואל םרות ישפנ חתמ
.רמייהצלאל ןוכיסב םייוצמה ולאב ןורכיז ןדבואל םרות סרטס
.לוזיטרוקו APOE ןגה לש טנאיראו ןיב רשקה תא ןחב רקחמה
םימרות ,לוזיטרוק םג ומכ ,APOE ןגה לש e4 טנאיראוש עודי
.ןורכיזב םימגפל
e4 טנאיראוה תא םיאשונ רשא םישנא לש םנורכיזש ררבתמ
תושק עגפנ ,םישק םיישפנ םיצחלל םיפשחנה ,APOE ןגה לש
םיאשנ םניאש וא ישפנ חתמל םיפשחנ םניאש ולא :ךפיהלו
.רתוי בוט םנורכיז
תופורתו םילופיט חתפל עייסל םייושע ולא םיאצממש הארנ
.םישישקב םייביטנגוק םייוניש טיאהל וא רמשל ידכ

Biological Psychiatry


2007 רבמטפס
ןורכיז ןדבוא רופישל עייסמו תודרח לע לקמ שבד
שבד יכ וליג דנליז-וינ University of Waikato-מ םירקוח
.ליגב יולתה ןורכיז ןדבוא רפשל עייסל יושעו תודרח תיחפמ
ליכהש טירפת ולבקש תודלוחב םהיתונויסנ תא וכרע םירקוחה
ידמ ,ונחב םה .רכוס אלל וא (Sucrose) רכוס 8%-ו שבד 10%
לש יבחרמה ןורכיזה יעוציב תאו הדרחה תומר תא ,םישדוח 3
.םיכובמב שומיש ךות תודלוחה
ןמיס) םיכובמב לופכ ןמז וליב שבד ולכאש תודלוחש ררבתה
עיבצמה רבד ,םישדח םירוזיא רתויל וסנכנ ןהו (תודרח תוחפל
.רתוי בוט יבחרמ ןורכיז לע

Press Association


2008 ראוני
ןורכיזה תא רפשמ חומה יוריג
וליתשהש הדנק Toronto Western Hospital-מ םיידנק םיאפור
חומ בצוק ןקתה ,רתי תנמשהמ לבס רשא ,50 ןב רבג לש וחומב
,ןובאיתב טולשל ול רשפאל ידכ ,(Deep Brain Stimulation) חומ
.הלתשהה תובקעב דאמ רפתשה ונורכיזש וליג
ינפל ול ועראש תוערואמב רכזיהל לחה אוה ןקתהה תלעפה םע
.דאמ הרפתשה דומלל ותלוכיו הנש 30
.ןוסניקרפ ילוחב לפטל ידכ הז גוסמ הלתשה השמיש הכ דע

Annals of Neurology


2008 ראורבפ
ןורכיז תרפשמ הבוליב וקני'ג
דוע לכ םישישקב ןורכיז ידוקפית רפשל יושע הבוליב וקני'ג ףסות
.תוארוהל םאתהב הז ףסות םילטונ םה
ףסותה תליטנ ב"הרא Oregon State University ירקוח ירבדל
םישישקב תונותמ ןורכיז תויעב תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע
.68%-ב (ןורכיז תויעבמ םילבוס םניאש) םיאירב
םילבוס םניאש הלעמו 85 ינב םישישק 118 ופתתשה רקחמב
.ןורכיז תויעבמ

Neurology


2008 סרמ
םישישקב ןורכיז רפשמ לונגונקיפ
...רקחמ


2008 לירפא
ןורכיזב תעגופ הייתשב הזרפה
לובסל םילולע םיילוהוכלא תואקשמ תייתשב םיזירפמה םירענ
.ןכמ רחאל םימי רפסמ דע החכישמ
הליג הינטירב University of Northumbria-מ םיגולוכיספ תווצ
םילבוס תועובק הייתש תולוליהב םיפתתשמ רשא םיטנדוטס יכ
.תימוימוי החכש לש תוהובג תומרמ
תועיבקב הרכושל ותש רשא םיטנדוטס 26 ופתתשה רקחמב
וניה םינייתשה לש םנורכיז רשוכש הלגתה .םינייתש םניאש 34-ו
.םיתוש םניאש ולא לש הזמ 1/3-כ
קזנ םורגל הלולע םיריעצ ידי-לע תזרפומ הייתש םירקוחה ירבדל
תויעבל םורגלו תוחתפתהב אצמנ אוה וב בלשב ,םחומל ךשמתמ
.דיתעב

Press Association


2008 לירפא
רמייהצלא תלחמ דגנ תולוחכ תוינמכוא
םייושע םידיאונובלפב םירישע םירחא תונוזמו תולוחכ תוינמכוא
.ליגה תעפשהב העגפנש ןורכיזה תלוכי תא רפשל
תודלוח וטיעלהש הינטירב University of Reading ירקוח
וליג ,תועובש 12-מ רתוי ךשמב תולוחכ תוינמכוא תקבא 2%-ב
יבחרמ הדובע ןורכיז וכירצה רשא ,םיכובמב תומישמ עוציב יכ
תועובש 3 ךות רפתשה ,(Spatial Working Memory)
.רקחמה תפוקת לכ ךשמב ךכב ךישמהו
ףסותה תלבק ינפל עובש ךשמב םיכובמב ונמוא תודלוחה
ולבק םה ותוא ,בוהא ןוזמ תרוצב לומג תרזעב ,ךכל וצרמוהו
,הרקמ לכב ודדמ ,םירקוחה .ךובמב רובעל ומייס םה רשאכ
.ןמזה תאו עוציבה קויד תא

Free Radical Biology and Medicine


2008 ינוי
דורי ןורכיזב םיקול םינשעמ
תאו םנורכיז תא ןכסל םילולע םינשעמש 55 דע 35 ינב םישנא
.םהלש טופישה רשוכ
Whitehall II רקחמב ףסאנש עדימ וחתינ םייתפרצה םירקוחה
ןודנולב הנידמ ידבוע 10,000-מ רתוי יבגל 1988-ו 1985 םינשה ןיב
.55 דע 35 ינב ,הינטירב
,טופיש רשוכ ,ןורכיזב תויולת רשא תולטמ יעוציב יכ ואצמ םה
,םהייח עצמאב ונשיעש ולא ברקב ,רוביד ףטשו םילימ רצוא
.םידורי ויה
30%-ב בוט היה רקחמה ינפל ןשעל וקיספהש ולא לש םנורכז
.ךכב וכישמהש ולא תמועל
וטנ םהייח עצמא תפוקתב ןשעל וקיספהש ולאש םג אצמנ
תויומכ תתחפה ומכ רתוי אירב םייח ןונגס םמצעל לגסל
הלודג הכירצו תינפוג תוליעפ ,םיילוהוכלא תואקשמ תייתש
.תוקריו תוריפ לש רתוי

Archives of Internal Medicine


2008 ינוי
תרכוס ילוחב ןורכיז ןדבוא דגנ םינימטיו
E ןימטיוו C ןימטיו יפסות םילטונ רשא 2-גוס תרכוס ילוח
.ןורכיז ןדבוא ךכב ןיטקהל םייושע
םרקחמבש ,הדנק Uni. of Toronto-מ םירקוחה ירבדל
הקעמ םילבוס 2-גוס תרכוס ילוח ,םינייסנ 16 ופתתשה
תיביטנגוק תורדרדיה םהב םורגל הלולעש תינורכ תינוצמיח
רפשת ולא םיטנדיסקוא-יטנא תליטנ ,רמייהצלא תלחמו
.םבצמ תא

Nutrition Research


2008 ילוי
ןורכיז תרפשמ הניש
.ןורכיזו םידומיל רפשל ידכ הבוט ךרד הניה הבוט הליל תנש
םהל םינייסנ יכ אצמ ץייווש University of Geneva-ב רקחמ
רבד ודמל םהש רחאל ,תועש 8 ךשמב בטיה ןושיל ורשפיא
ועציב ,תונומת תרדס רוכזל ושקבתה םהש רחאל וא שדח
.הבוט הניש הענמנ םהמ ולא רשאמ רתוי בוט תאז
הקזיח הנישהש התארה יוסינה יפתתשמ לש םחומ תריקס
םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל .חומב בצע יאת ןיב םירשק
ותעפשה תא רפשלו שבגל היושע השדח הייווח רחאל הניש יכ
.ןויסינ ךותמ דומיל לש

Federation of European Neuroscience Societies
meeting in Geneva


2008 ילוי
הדימלו ןורכיז רפשמ הנוזת ירמוח לייטקוק
(Uridine) ןידירוא םע 3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח בוליש
םימסרכמ - (Gerbils) םיליברגב הדימלו ןורכיז רפשמ ןילוכו
.רמייהצלא ילוחל ליעוהל יושעו - םינטק
םיעוציב ורפיש םייחה-ילעבש וליג ב"הרא MIT-מ םירקוח
.הז לייטקוקב וטעלוה אלש םירחא תמועל םיכובמ ינחבמב

Fed. of American Societies of Experimental Biology


2008 טסוגוא
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס םיניטקמ םיגד
...םילכואש םישנא


2008 טסוגוא
ןורכיז תויעבב תנכסמ תרכוס
םירגובמש ואצמ ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-מ םירקוח
הלחמה תא וחתפש וא תכשוממ וא הרומח תרכוסמ םילבוסה
ןותמ יביטנגוק יוקילב תוקלל הובג ןוכיסב םייוצמ 65 ליג ינפל
.טלוב ךא
רשק וליגש םימדוק םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ
.יביטנגוקה דוקפיתב תורדרדיהו תרכוס ןיב
יוקילמ ולבסש 89 דע 70 ינב םירגובמ 329 וושיה םירקוחה
.םיאירב המוד ליג ינב םירגובמ 1,640 םע ןותמ יביטנגוק

םה ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישנא יכ וליג םירקוחה
...רשא ולא בורל
.65 ליג ינפל תרכוס וחתיפ
.תרכוסב רתויו םינש 10 הזמ םילוח
.ןילוסניאב לופיטל םיקוקז
.תרכוסמ םיעבונה םיכוביס וחתפ

Archives of Neurology


2008 רבמטפס
ןורכיז תויעב םע םישישקב תויביטנגוק רפשמ לוגרית
הילרטסוא University of Melbourne-ב ךרענש רקחמ
הליג ,יביטקייבוס ןורכיז יוקילמ םילבוסה םישישק 170-ב
רופיש םהב לח הנש יצח ךשמב תינפוג תוליעפ רחאל יכ
.ךשוממ ךא ןותמ

יביטקייבוס ןורכיז יוקיל
םדאב םייק (Subjective Memory Impairment)
ךא ,לבוס אוה םהמ ןורכיז תויעב לע חוודמ רשא
.היצנמיד לש םינוירטירקה לע הנוע וניא אוה

םישדוח 6 רחאל לחה םישישקה לש םנורכיזב רופישה
.המויס רחאל םישדוח 12 ךשמנו םינומיאה תינכות תליחתמ
תויעובש תוקד 142 ךשמב הכילה היה תינכותה רקיע
.םויב תוקד 20 וא

JAMA


2008 רבמטפס
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
.םייחב רחואמ בלשב ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגהל יושע B12 ןימטיו
םישנא יכ הליג הינטירב University of Oxford-ב רקחמ
תחפומ ןוכיסב םייוצמ B12 ןימטיו לש ההובג המר םמדבש
המר םמדבש ולא תמועל 6 יפ רועישב םחומ תוקמטצהל
.הכומנ
,קרסנ םחומש ,87 דע 61 ינב ,שיא 107 ופתתשה רקחמב
תוקידב םג ומכ ,םיינפוג םיקדבמו ןורכיז תוקידב ורבע םה
םירקוחה ורזח םינש 5 רחאל .םמדב B12 ןימטיו תמר
.תוקידבה לע
תמלשהש ךכ ,םישישקב ץופנ B12 ןימטיוב רוסחמש אצמנ
.הייעבה תא גיסהל הייושע רסחה

Neurology


2008 רבוטקוא
ןורכיז ןדבוא ענומ ךוניח
הדובעב םיקסוע רשאו ךוניח לש ההובג המרל ועיגהש םישנא
םמצעל ךכ םיחיטבמ ,ההובג תילטנמ המר תשרודה תינעבות
.רמייהצלא תלחמ תא םידקמה ,ןורכיז ןדבוא ינפמ הנגה
San Raffaele University and Scientific Institute ירקוח
יוקילמ םילבוסה שיא 72 ,רמייהצלא ילוח 242 וסייג הילטיא
.ןורכיז תויעבמ םילבוס םניאש שיא 144-ו ןותמ יביטנגוק
תינעבות הדובעו הלכשה םא רורב אל םירקוחה ירבדל
ההובג הלכשהל םיעיגמה םישנאש וא חומה תא םיקזחמ
.תיביטנגוק הברזר םיעבוקה םייטנג םימרוג ילעב םה

Neurology


2008 רבמצד
ןורכיז תורפשמ טירפתב תומימחפ
תרזוע (סניקטא תטאיד) טירפתהמ תומימחפ לש ןתאצוה
.תונחכש םורגל הלולע ךא ,לקשמב דירוהל םנמוא
ותוא יוסינב ,וליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts Uni. ירקוח
ןפואב הליבגמה הטאידל רבעמ רחאל עובש יכ ,וכרע םה
,ןורכיזב תיתועמשמ העיגפ הרכינ ,תומימחפ תכירצ ףירח
.תומימחפב הרישע ךא ,תוירולק תלד הטאידל האוושהב

טירפתל תומימחפהמ קלח תרזחה םע ,רקחמה ךשמהב
ירבדל ,הארמ הז רבד .םינייסנה לש םנורכיז רפתשה
העפשה תויהל היושע םיכרוצ ונא ותוא ןוזמל יכ ,םירקוחה
.ןורכיזה לע תידיימ
שמשמה ,(תוריפ רכוס) זוקולגל תומימחפה תא קרפמ ףוגה
םגו (Glycogen) ןגוקילגל םיקרפתמ םינובלח .חומל קלד
.זוקולגכ תוליעי התואב אל ךא ,חומל קלד שמשל יושע אוה

Appetite

...רמייהצלאו היצנמיד ואר