4 תושדח - ןוירה

ןוירה ינפל B ינימיטיו
ןואכידו תישפנ תוללעתה
ןוירהב B12 ןימטיו תובישח
תויגרלאו המתסא ,סרטס
ןילוסניאל תדוגנתו B12 ןימטיו
2-גוס תרכוסב אצאצה ןוכיס
יגרלא ליפורפ רפשמ םיגד ןמש
המתסאב םינכסמ הצמוח ימסוח
םיבצעה 'עמ תא רפשמ לוגרית
םינבו תוירולק ריתע טירפת
רתוי םינטק תוקוניתו ןושיע
תרכוסו הובג טעמ זוקולג
םידליב תויגרלא תעינמ
תיפסכ םע םייניש תומיתס
תונוירה יכוביסו ירסיק חותינ
ןוירהב לקשמב רתי תיילע
תוחתפתה תויעבו ןוירהב ןואכיד
ןכסמ ןוירהב דופ קנא'ג
םדקומ הקטיויבורפ תכירצ
המתסאב םינכסמ םיזוגא
םידלומ םימגפב תנכסמ הפורת
ןוירהב היוקל רכוס תסמעה
םידלומ םימגפו תרכוס
הירלמו לזרבב רוסחמ
ינפוג רשוכ ירסח םיגפ
1-גוס תרכוסו ירסיק חותינ
ןוירהב םיגד רתוי
הלפהל ןוכיסב תונמש םישנ
ןושיע דגנ תינפוג תוליעפ
דש ןטרסו הדילב לדוג
תמדקומ הדילו ןוירהב ןואכיד
םימואתו תילופ הצמוח
הלפהל ןוכיסו םיבאכ יככשמ
לכשמה תנמו תמדקומ הדיל
םיטלאתפל תוקונית תפישח
םידליב המתסאו ץע-יחופת
םתורגבב םיינואכיד םיגפ
םיאצאצ לע עיפשמ ילוקורב
תיפסכ דגנ םוינלסו E ןימטיו
דולייל םא בלחו D ןימטיו
םיקרוע תשרטו םאה טירפת
םד-ץחלו הדילב ךומנ לקשמ
זיגרה יעמה תנומסתו לקשמ
ןוירה ןמזב היספליפאל הפורת
הדילה ינפל םינימטיו
לזרבבו ץבאב רוסחמ
רובידה תלוכיו ןוירהב ןושיע
תוקוניתל הקיטויבורפ
תוקוניתב עגופ יביספ ןושיע
לוהוכלא אלל ןוירה
ןוירה ןמזב הנרגימ תועמשמ
ןוירה ןמזב םיגדו םיחופת
רבועה לע עיפשמ ישפנ חתמ
לקשמ תדירי םרוג וידע קבא
B6 ןימטיוב תלעותה
רפשמ םאב ךומנ לורטסלוכ
רתי תנמשהו ןוירהב תרכוס
תמדקומ הדילו לורטסלוכ
ןוירה תלערו D ןימטיו
לקשמב היילעו תונמש םישנ
דליה תואירבל ליעפ ןוירה
הייתשו אצאצה תוגהנתה
היצנידרואוק תרפשמ 3-הגמוא


...רקוב תוליחבו ןוירה ואר
 
2001 ילוי
םימואתל יוכיסו תילופ הצמוח
תולטונה ןוירהב םישנ יכ וליג הידבש דנול Tomblad Institute ירקוח
הרדשה תלעת תריגסב תדלומ הערפה עונמל ידכ ,תילופ הצמוח
ופתתשה רקחמב .םימואת תדילל יוכיס ךכב תוליפכמ ,(Spina Bifida)
.ידבשה תודילה םושיר ךותמ םישנ 2,569

New Scientist


2003 טסוגוא
הלפהב םינכסמ םיבאכ יככשמ
שומישמ ענמיהל תורהל תודתעתמ רשא ולא לעו ןוירהב םישנ לע
תוילדיאורטס אל תויתקלד-יטנא תופורתב
ןיריפסא ומכ ,(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs/NSAIDs)
הלפהל ןוכיסה תא לידגהל תולולע רשא (Ibuprofen) ןפורפוביאו
הינרופילק Kaiser Permanente-ב ,רקחמב .80%-ב (Miscarriage)
.תמוא ןנוירהש רחאל דיימ ,ןוירהב םישנ 1,055 ופתתשה ,ב"הרא
.הז ןוכיסב הלולכ הניא - לומקא/(Paracetamol) לומטצרפ הפורתה

British Medical Journal

2004 רבמטפס
לכשמה תנמ לע העיפשמ תמדקומ הדיל
תועובש 26-מ תוחפ רחאל ודלונ רשא תוקוניתה ןיבמ זוחא םיעברא
םידלי .םהייח ךשמהב (Learning Disabilities) הדימל יוקילמ ולבסי
,תוארוה תנבהב תויעבו זוכיר ,בל תמושת תייעב ,ךומנ IQ-מ ולבסי ולא
םיגפ 314 ורטינ הינטירב Queen's Centre Medical ירקוח .6 ליגב
.ןוירהל 26-ה עובשה ינפל ודלונש רחאל ודרשש 4,004 ךותמ

EPIcure Study


2005 רבמטפס
תוקוניתב תינימה תוחתפתההו םיטלאתפל הפישח
...םירקוח

2005 רבמטפס
םידליב המתסא םימצמצמ ץע-יחופת
...תוהמיא


2006 ראורבפ
םתורגבב םיינואכידו הדרח יזוחא ויהי םיגפ
הדרח יזוחא תויהל ןוכיס רתיב םייוצמ םיגפ/םנמז םרט ודלונש תוקונית
.םיינואכידו םמצעב םיסנוכמ ,םתורגבב (Anxious)
19-ו 18 ינב םיריעצ 108 ורטינ הינטירב Institute of Psychiatry ירקוח
.ליגר ןוירה םותב ודלונש שיא 67-ל םתוא וושיהו םנמז םרט ודלונש
.תומנפומ רתויו תונצחומ תוחפ תונוכת ילעב ואצמנ םיגפ ודלונש ולא
קיודמה םרוגה לע עיבצהל וחילצה אל םירקוחה .תונבב טלב הז רקיעב
,רוטבוקניאב םיגפה תוהשש ןכתי .תיחומ העיגפל תאז םיסחיימו ךכל
םע רשקתל םלוכיב העגפ ,םהירוה םע רשקתל ולכי אל םה וב םוקמ
.םיגפה וכז ול ץרמנה לופיטב ץוענ ינושהש םג ןכתיו םביבס םלועה


2006 ראורבפ
םיאצאצ לע םג עיפשמ ילוקורב
...רקחמ


2003 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער תתחפהל םוינלסו E ןימטיו
...םבוליש


2006 לירפא
דולייה לקשמ תא םילידגמ םא בלחו D ןימטיו
...הכירצ


2006 ילוי
םיקרוע תשרטל ןוכיסו םאה טירפת
תונפד יבוע לע העפשה שי תידיתעה םאה לש התואנ ןוזמ תכירצל
.םיקרוע תשרטב תוקלל ןוכיסה לע םג ןכלו דיתעב הקונית יקרוע
קרוע ןפוד יבוע תא ודדמ הינטירב Uni. of Southampton ירקוח
םידלי 216-ב (Carotid Intima-Media Thickness/IMT) שארה
.ןוירהה ןמזב יתנוזת רקחמב ופתתשה םהיתומיא רשא 9 ינב
םהל ולאבו רתוי םינמשה םידליב רתוי לודג ןפוד יבוע וליג םירקוחה
.רתוי הובג ילוטסיס םד-ץחל היה
רשא םידליב םג אצמנ הז ילילש סחי .רתוי הובג ילוטסיס םד-ץחל
ולכי אל הז ןורחא אצממ .תיטגרנא תוחפ הנוזת הכרצ םמיא
.ריבסהל םירקוחה
:ורוקמל רשק אלל ,תכרצנה תוירולקה תומכל היה הלגנש רשקה
.ןמוש וא תומימחפ ,ןובלח

Artiosclerosis, Thrombosis and vascular Biology


2006 רבמטפס
תורגבב הובג םד-ץחל םרוג הדילב ךומנ לקשמ
הדילה ןמזב לקשמהש לככ הינטירב Uni. of Bristol ירקוח ירבדל
עדימ רגאמ ונחב םירקוחה .תורגבה תעב הובג םדה-ץחל היהי ,ןטק
םידמעומכ תוקידב ורבע רשא ,38 עצוממ ליג ינב ,םיקסעומ 25,874 ןב
.םהיניב רשקה תא ריהבהל ולכי אל םירקוחה .הלודג הרבחב הדובעל

Hypertension


2006 רבמטפס
זיגרה יעמה תנומסתו דוליה לקשמ
חתפל יתועמשמ ןוכיס רתיב םייוצמ לדוגב םינטק ודלונש תוקונית
.םהייחב רתוי רחואמ זיגרה יעמה תנומסת
לקשמב ודלונש תוקוניתש אצמ היגברונ Uni. of Oslo-ב רקחמ
האוושהב ,הלחמב תוקלל 2.5 יפ רתי ןוכיסב ויה ג"ק 1.5-מ ןטקה
תוקוניתש םג ררבתה .הלעמו ג"ק 2.5 לקשמב ודלונש תוקוניתל
הברהב ריעצ ליגב הייעבה תא וחתפי דורי לקשמב ודלונ רשא
.רתוי םידבכ תוקוניתל האוושהב

Gut


2006 טסוגוא
ןוירה ןמזב תנכוסמ היספליפאל הפורת
לידגהל הלולע (Epilepsy) הליפנה תלחמב לופיטל תשמשמה הפורת
ןמזב התוא תלטונ םאה רשאכ ,םידלומ םימומלו תמ דלו תדלוהל ןוכיס
.(Valproate) טאורפלאו הפורתב רבודמ .ןוירהה
םיעגפנה תוקוניתה רועיש ב"הרא Uni. of Florida ירקוח ירבדל
.הברהב ןטק תויביטנרטלא תופורתב שומיש בקע

Neurology


2007 ראוני
רתוי םילשב תוקונית םיאיבמ הדילה ינפל םינימטיו
.םינימטיו תועצמאב דורי קונית לקשמ עונמל תויושע םישנהמ קלח
ליגב התומתל רתי ןוכיסל ןמס וניה הדילב ג"ק 2.5-מ ןטק קונית לקשמ
.רגובמ ליגב םד-ץחל רתיו ץבש ,תרכוס ,בל-תלחמל רבגומ ןוכיסו ךרה
,ודוה University College of Medical Sciences-ב ךרענש רקחמב
.32-ה דע 24-ה עובשב ןוירהב ויהש םישנ 200 תב הצובק קלח הלטנ
לע העיבצמה ,הכומנ ןיבולגומה תמר וא דורי לקשמ תולעב ויה ןה
.הנוזת-תת
םיינויח םיביכרמ 29 הליכהש םינימטיו תנמ ולביק םישנהמ תיצחמ
ולביק תוצובקה יתש .(המד) ובצלפ תנמ הלביק הינשה תיצחמהו
.תילופ הצמוחו לזרב יפסות
8.7 תמועל ,ג"ק 9.2 עצוממב ןלקשמב ולע ףסותה תא ולביקש םישנה
,לודג היה תפסותמה הצובקב תוקוניתה לקשמו ובצלפה תצובקב ג"ק
.םרג 98-ב ,הינשל סחיב
תמועל 15.2% היה הנושארה הצובקב דורי לקשמב תוקוניתה רועיש
.ובצלפה תצובקב 43.1%

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2007 ראוני
םינטק םידליב לזרבבו ץבאב רוסחמ
...םינטק םידלי


2007 לירפא
דלונה ךרה רוביד תלוכי לע עיפשמ ןוירהב ןושיע
רשא םא יכ הלוע ב"הרא ליוושנ Vanderbilt University-ב רקחממ
רובידה דוביע תלוכי לע ךכב העיפשמ ןוירהה ןמזב תנשעמ
העיגפ אוה ךכל םרוגה .דלונה ךרב (Speech Processing Ability)
תמירגלו תויסיסב הסיפת תויונמוימל הרושק רשא חומה תייגולויזיפב
.םייחה ךשמהב תורחא תויעב לש ןתוחתפתה
תוחפ ןיב לידבהל לגוסמ היהי ןוירהה ןמזב הנשיעש םא לש הקונית
.הנשיע אלש םא לש קונית רשאמ תורבה

Medscape


2007 לירפא
תוקוניתב םייעמ תיווע תרפשמ הקיטויבורפ
...הקיטויבורפ


2007 יאמ
ךומנ לקשמ ילעב תוקוניתב עגופ יביספ ןושיע
דנלוה םדרטור Erasmus MC/Sophia Children's Hospital-מ םירקוח
רתי ןוכיסב םייוצמ (תוחפו ג"ק 2.5) דורי לקשמב ודלונש תוקונית יכ הליג
האיר ימוהיזו המישנ יישק ,לועיש ומכ ,המישנ תויעב חתפל יתועמשמ
הז רשק .יביספ ןשעל ופשחנ ולא תוקונית םא לדג הז ןוכיסו 5 ליג ינפל
ןיטולחל םלענו 5 ליג רחאל םלענו ךלוה המישנ תויעבו דורי לקשמ ןיב
.7 ליגב

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2007 יאמ
לוהוכלא אלל ןוירה
,ינקירמאה תואירבה דרשמ ידי-לע ומסרופש תושדחה תוצלמהה יפל
תכירצמ ןיטולחל רזנתיהל תורהל תוסנמה ולא לעו ןוירהב םישנ לע
.םיילוהוכלא תואקשמ


2007 יאמ
בל ףקתהו ץבשל ןוכיסו ןוירה ןמזב הנרגימ
הנרגיממ תולבוס רשא םישנ הינטירב Duke Uni.-מ םירקוח ירבדל
תוירלוקסו-וידרק תויעבו בל-ףקתה ,ץבשל ןוכיס רתיב תונותנ ןנוירה ןמזב
.תורחא
ןהמ ,ןוירהב םישנ ןוילמ 17-ל בורק ללכש םינותנ רגאמ ונחב םירקוחה
ןוירהה תעב ולפוטש םישנש הלוע םינותנהמ .הנרגימ דגנ 33,956 ולפוט
רתויו 2 יפו בל-ףקתהל 5 יפ ,ץבשל 19 יפ ןוכיס רתיב ויה הנרגימ דגנ
.תורחא תוירלוקסו תויעבו םד ישירק ,בל-תלחמל

Academy of Neurology 59th Annual Meeting in Boston


2007 יאמ
המתסאל ןוכיס םיתיחפמ ןוירה ןמזב םיגדו םיחופת
המתסא תוחתפתהל ןוכיס הניטקמ ןוירהה ןמזב םיגדו םיחופת תכירצ
ירקוח לש םהיאצממ םה ולא .אצאצב תורחא תויגרלא תולחמו
.הינטירב University of Aberdeen
ויה ןוירהה ךלהמב עובשב רתוי וא םעפ םיגד הכרצ םמיאש םידלי
.המזקאב םהייח ךשמהב תוקלל תחפומ ןוכיסב

American Thoracic Society 2007 Int. Conferenc


2007 יאמ
רבועה לע עיפשמ ישפנ חתמ
...ירקוח


2007 ינוי
דלווה לקשמ תדיריל םרוג ןידע קבא
תויומכ תופאוש רשא תורה םישנמ םלועל םיאבה תוקונית לש םלקשמ
.תחופ ,בכר-ילכ תעונת ידי-לע םרגנה קד קבא לש תולודג
GSF-Forschungszentrums fur Umwelt u. Gesundheit ירקוח
לקשמב םיאצאצ םלועל תואיבמ ולא תוהמיא יכ וליג הינמרג גרבריונ
.ןהיאצאצ תאו תוהמיא 1,016 וקדב םירקוחה .ג"ק 3-מ ןטקה עצוממ


2007 ילוי
ןוירה תואצות רפשמ B6 ןימטיו
ןוירהה רובע הבוט ,ןוירהל הסינכה ינפל ,םדב ההובג B6 ןימטיו תמר
ירקוח לש םהיאצממ םה ולא .וכלהמב רבועה תומל ןוכיס הניטקמו
.ב"הרא University of Massachusetts Amherst

American Journal of Epidemiology


2007 ילוי
רבועב םד תמירז רפשמ םאב ךומנ לורטסלוכ
ולסוא Rikshospitalet-Radiumhospitalet Medical Center ירקוח
היושע ,ןוירהה ןמזב ,םאב לורטסלוכה תמר תדרוה יכ ואצמ היגברונ
.דיתעב םיבר תונורתי ויהי הל הלועפ ,רבועב םדה-תמירז תא רפשל
ןוירה יכוביס לכ אלל ,ןוירהב 38 דע 21 תונב םישנ 290 ורטינ םירקוחה
לורטסלוכ לד טירפת ולביק תורחאהו ליגר טירפת ולביק ןקלח .רבעב
.יוור ןמוש לדו
ידי-לע הדדמנ הינשה הצובקב לורטסלוכ לד ןוזמ תכירצב ןורתיה תדימ
הצובקה הלביקש טירפתה .רובטה לבחב םדה-ץחלב רופישכ םירקוחה
,םיאלמ םינגד ,ןמוש ילד בלח ירצומ ,ןמוש לד רשב ,םיגד ללכ הינשה
.תוינטקו תוקרי ,תוריפ

American Journal of Obstetrics and Gynecology

2007 טסוגוא
רתי תנמשהל ןוכיס ןיטקמ ןוירה ןמזב תרכוסב לופיט
...םישנ


2007 רבוטקוא
תמדקומ הדילו לורטסלוכ טועימ
...םישנ


2007 רבמטפס
ןוירה תלערו ןוירה ןמזב D ןימטיוב רוסחמ
ב"הרא Uni. of Pittsburgh Schools of the Health Sciences ירקוח
D ןימטיוב רוסחמש וליג םישנ 1,198 ללכ רשא םינותנ רגאמ וחתינש
.ןוירה תלערב תוקלל 5 יפ ןוכיס רתיל רושק םינושארה ןוירהה יבלשב


2007 רבוטקוא
ןוירה ןמזב לקשמב היילעמ ענמיהל תונמש םישנ לע
Saint Louis University School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
אלש ךכ-לע רומשל רתי תנמשהמ תולבוס רשא םישנ לע ב"הרא
.ןוירהה תפוקתב לקשמב הנלעת
,ןוירה תלערל ןוכיס לע לקשמ רתי לש ותעפשה תא ןחבש ,רקחמב
ןוירהה תעב ןלקשמל ופיסוהש םישנש אצמנ .םישנ 120,000 ופתתשה
.ןוירה תלערב תוקלל תחפומ ןוכיסב ויה ,ג"ק 7-מ תוחפ

Gynecology & Obstetrics


2007 רבמבונ
דליה תואירבל בוט ליעפ ןוירה
ירקוח .רתוי ליעפ אצאצל וכזי ןוירה ןמזב תוליעפ הניהית רשא תוהמיא
יכ וליג 12-ו 11 ינב םידלי ורטינ רשא הינטירב University of Bristol
.םהירוה תוליעפל םתוליעפ ןיב ןותמ רשק םייק
ודלונש םידלי .םתוליעפל ודלונ םה הב הנשה תנוע ןיב רשק םג אצמנ
.ביבאב ודלונש ולא רשאמ רתוי םיליעפ ואצמנ ףרוחל ץיקה ןיב
איה םג העיפשמ אצאצה לש תמדקומה וייח תפוקתב םירוהה תוליעפ
.ותוליעפ לע
םיעיפשמ םיליעפ םירוהש ךכ-לע תוזמרמ ולא תודבוע םירקוחה ירבדל
.תינפוג תוליעפ תניחבמ אצאצה לש ודיתע לע םתוליעפב
...רשוכו תינפוג תוליעפ ואר

British Medical Journal


2007 רבמבונ
םאה לש הייתשל הרושק אצאצה לש העורג תוגהנתה
םמיא רשא םידלי ב"הרא Indiana Uni.-ב רקחמ יאצממ יפל
ןוכיס רתיב םינותנ ןוירהה תפוקתב םיפירח תואקשמ המגל
.תוגהנתה תויעבל
ינקירמאה תואירבה דרשמ ידי-לע ומסרופש תושדח תוארוה יפל
.םיפירח תואקשמ תייתשמ ןיטולחל ענמיהל ןוירהב םישנ לע
ופתתשהש תוהמיא 4,912-מ ופסאנש םינותנ לע ססבתה רקחמה
.2004 דע ךשמנו 1979 תנשב לחהש לודג רקחמב
בל תמושת תויעבמ םג ולבס ןוירהה ןמזב התתש םמיאש םידלי
.תויביסלופמיאו

Archives of General Psychiatry


2007 רבמצד
אצאצב היצנידרואוק תרפשמ 3-הגמוא תכרוצה םא
ןוירהה ןמזב םאה ידי-לע DHA גוסמ 3-הגמוא לש תרבגומ הכירצ
.דיתעב האצאצב ירוטומה דוקפיתה תא רפשל הייושע
םידלי 300 לעמ ורטינ דנלוה University Hospital Maastricht ירקוח
לע רבגתהל םג תעייסמ 3-הגמוא תכירצ םהירבדל .םינש 7 ךשמב
חור בצמב םייוניש ,(Post Partum Depression) הדיל רחאל ןואכיד
.הדיל רחאל תוששואתהו

European Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
...רקחמ


2008 ראוני
הדיל רחאל ןואכידב תנכסמ תישפנ תוללעתה
ןוכיס רתיב תויוצמ ןגוז ןב דצמ תישפנ תוללעתה תורבועה ןוירהב םישנ
קזנ תמירגל ןוכיס םג הלידגמ תוללעתהה .הדיל רחאל ןואכידב תוקלל
.קוניתה תדלוה רחאל תישפנה תואירבה לש התוכיאב תורדרדיהו ימצע
גנוק גנוה Uni. of Hong Kong-ב רקחמ לע םיססבתמ םיאצממה
.ןוירהב םישנ 3,245 וב ופתתשהו 2006 לירפא דע 2005 ילוימ ךשמנש

International Journal of Obstetrics and Gynaecology


2008 ראוני
ןוירהה ןמזב B12 ןימטיו תובישח
וליג דנלוה םדרטור Erasmus MC, Uni. Medical Center ירקוח
,הרה השאב םימיוסמ םינגו הכומנ B12 ןימטיו תמר לש בולישש
.אצאצל קזנ םרוג
לע .זוחא 100-ל 35-מ רבודמ וב ןגל םאתהב ,עונל לולע הז ןוכיס
םימדקתמה םיבלשבו B12 ןימטיוב רישע טירפת ךורצל הרה השיא
.ונממ ףסות לוטיל ףא ןוירהה לש

Molecular Genetics and Metabolism


2008 ראוני
םידליב המתסאו סרטסב םא ןיב רשקה
...תוהמיא

2008 ראורבפ
ןילוסניאל תדוגנת לידגמ ןוירהב B12 ןימטיו טועימ
...ירבדל


2008 ראורבפ
2-גוס תרכוסב אצאצה תא תנכסמ ןוירהב תרכוס
...ירקוח


2008 סרמ
יגרלא ליפורפ רפשמ םיגד ןמש
Children's Hospital of Ludwig-Maximilians-University ירקוח
םיגד ןמש ףסות תלטונה ןוירהב השיאש םיחוודמ הינמרג ןכנימ
רובטה לבח םדב תיתקלדה תירלוקלומה תבורעתה תא ךכב תרפשמ
.יתקלד תוחפ ליפורפ לעבל ותוא השועו

Clinical Immunology & Journal of Allergy


2008 סרמ
המתסאב דוליה תא ןכסמ ןוירהב הצמוח ימסוחב שומיש
ןמזב (Acid-Blocking Therapy) הצמוח תומסוח תופורתב לופיט
ירקוח .50% לעמב המתסאב תוקלל דוליה לש ןוכיסה תא לידגמ ןוירה
הריקס תובקעב ךכ לע םיחוודמ ב"הרא Children's Hospital Boston
.הידבשב םייאופר םימושיר לש םירגאמ השולשמ ףסאנש עדימ לש
יבגל קר לח ,הז גוסמ תמיוסמ הפורתב יולת היה אלש ,ןוכיסב לודיגה
תקלד ,ןוזמל תויגרלא ,סיטיטמרדוריונ ומכ ,תורחא תויגרלא אלו המתסא
.תיפיצפס יתלב היגרלא וא ףא

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology


2008 לירפא
רבועב תיבבלה םיבצעה תכרעמ תא רפשמ םאה ידי-לע לוגרית
...ירקוח


2008 לירפא
ןב םלועל איבת תוירולק ריתע טירפת תכרוצה השא
ןב םלועל איבהל תוירולק תריתע הנוזת תכרוצה השא לש הייוכיס
.תב איבהל יוכיסה רשאמ רתוי םילודג
הנוזתה ילגרה ופצינ הינטירב Oxford Uni.-ב ךרענש ,רקחמב
ןתנוזת יכ םג אצמנ .ןושארה ןוירהה ןהל הזש תויטירב םישנ 740 לש
ומכ ,הנוזת ירמוחו םינגד רתוי הללכ םינבל תוהמיא ויהש םישנ לש
.B12 ןימטיוו E ןימטיו ,C ןימטיו ,ןגלשא

Biological Sciences


2008 לירפא
רתוי םינטק תוקוניתל רושק ןושיע
תנשעמה השיא יכ וליג הילרטסוא University of Sydney-ב םירקוח
רקחמב .דלונ םרטש קוניתה לדוג לע ךכב העיפשמ ןוירהה ןמזב
ראשהו םויב תוירגיס 10 תוחפל ונשיעש 21 ןהמ םישנ 41 ופתתשה
.ונשיע אל
לטודנאה דוקפית-יאמ תולבוס ןוירהה ןמזב תונשעמה םישנש ררבתה
תובחרתהב אטבתהל הלולעש הייעב ,(Endothelial Dysfunction)
לש תוחיכש רתיו םדה-ילכ תונפדב תקלדב ,םדה-ילכ לש רתוי הנטק
.תיתועמשמ דורי לקשמב ודלונ ולא תוקונית .םד-ישירק

BJOG: An Intern. Journal of Obstetrics and Gynaecology


2008 יאמ
תרכוסל ןוכיס לידגמ ןוירהב הובג טעמ זוקולג
אלל םישנש וליג ב"הרא לטאיס University of Washington ירקוח
ןמזב תוהובג טעמ (זוקולג) רכוס תומר תולעב ךא תינוירה תרכוס
.ךכ בקע תרכוס חתפל יתועמשמ ןוכיס רתי ינפב תודמוע ןוירהה

Diabetes Care


2008 יאמ
ןהידליב תויגרלא עונמל תולוכי תוהמא
...םירקוח


2008 ינוי
תוקיזמ תיפסכ םע םייניש תומיתס
הלולע רשא תיפסכ תוליכמ תופוסכ (Dental Fillings) םייניש תומיתס
םגלמא תומיתסב .םידליו םירבוע ,ןוירהב םישנב תואירב תויעבל םורגל
לע תוליער תועפשה תלעב תויהל הלולע רשא תיפסכ שי (Amalgam)
.םידלי לשו םירבוע לש (Neurotoxic Effects) םיבצעה

Food and Drug Administration


2008 ינוי
םיאבה תונוירהב םיכוביסל רושק ירסיק חותינ
ןוכיס לידגמ הנושארה הדילב (Cesarean Delivery) ירסיק חותינ
םירחא םיכוביסו (Placenta Previa) חתפ תיילש ,ןוירה תלערל
Uni. of Bergen ירקוח םיחוודמ תאז ,רתוי םירחואמ תונוירהב
.היגברונ
םע םישנ לש ,הינשו הנושאר הדיל תומושר 637,497 ורקס םירקוחה
וא הינש ,הנושאר הדיל לש םירקמ 242,812-ו דיחי תודיל יתש תוחפל
.יגברונה םינותנה רגאממ ,דיחי תודיל שולש תוחפל ודליש םישנ לש תישילש

Obstetrics and Gynecology


2008 ינוי
רתי תנמשהב םיאצאצה תא ןכסמ ןוירהב רתי לקשמ
...םישנ


2008 ינוי
תוחתפתה תויעב םרוג ןוירהב ןואכיד
...םישנ


2008 ילוי
ךוראה חווטב ןכסמ ןוירהב דופ קנא'ג
ןוירהב םישנש וליג הינטירב Royal Veterinary College ירקוח
תולולע ,אירב וניאש ןוזמ ונייהד ,(Junk Food) דופ קנא'ג תולכואה
.תוכיפה יתלב תואירב תויעב חתפל ןאצאצל ךכב םורגל
,רתי תנמשה תויעב םיאצאצב ואצמנ ,תודלוחב ךרענ רשא ,רקחמב
,םוכיסל .םדב רכוס תויעבו םידירצילגירט ,לורטסלוכ לש תוהובג תומר
הקנהה ןמזבו ןוירהה ןמזב השאה תנוזת יכ ,םירקוחה םינייצמ
.אצאצה לש ותואירבל רתויב הבושח

Journal of Physiology


2008 ילוי
םייעמ תויעב תענומ תמדקומ הקיטויבורפ תכירצ
...רקחמ


2008 ילוי
המתסאל ןוכיס הלידגמ ןוירהב םיזוגא תכירצ
...ירקוח


2008 ילוי
םידלומ םימגפב תנכסמ הנרגימ/היספליפאל הפורת
הליג דנלריא ןופצ טספלב Royal Group of Hospitals-ב ןטק רקחמ
לופיטל תשמשמה ,(Topamax/Topiramate) סקמפוט הפורתה תליטנש
ןוכיס הלידגמ ןוירהה ןמזב ,תונרגימבו הליפנה תלחמ/היספליפאב
עוסש ךח ומכ ,רבועב (Birth Defects) םידלומ םימגפ לש םרצוויהל
203 ופתתשה רקחמב .(Cleft Lip) העוסש הפש וא (Cleft Palate)
.הפורתב שומישה תפוקתב ורבעתה רשא םישנ

Neurology


2008 ילוי
תינוירה תרכוסכ הומכ ןוירהב היוקל רכוס תסמעה
ןוירהב םישנש ואצמ הדנק וטנורוט Mount Sinai Hospital-ב םירקוח
ומכ ,ךכ בקע תוילילש תואצות ןיגפהל תולולע היוקל רכוס תסמעה םע
.םישנ 361 ופתתשה רקחמב .תינוירה תרכוס םע םישנ

Diabetes Care


2008 ילוי
םידלומ םימגפו תרכוס םע םישנ
CDC's Nat. Center on Birth Defects and Developmental ירקוח
תונותנ ןוירהה ינפל תויתרכוסכ ונחבואש םישנ יכ ואצמ Disabilities
םישנמ (םידלומ םימגפ וא) דלומ םגפ םע קונית תדלוהל ןוכיס רתיב
םימגפ רפסמלו 4 דע 3 יפ אוה דחא דלומ םגפל ןוכיסה רתי .תואירב
.8 יפ אוה

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2008 טסוגוא
ןוירהב הירלמל ןוכיס ןיטקמ לזרבב רוסחמ
הירלמב תוקלל תוחפ תושיגר לזרבב רוסחמ תולעב ןוירהב םישנ
םירקוח לש םהירבדל תאז ,(Plasmodium Falciparum Infection)
ךרענש רקחמ רואל ,ב"הרא לטאיס University of Washington-מ
.םישנ 445 ופתתשה וב הינזנטב
30.2% תמועל הלחמב וקל לזרבב רוסחמב תוקולה םישנהמ 7.5%
.תותואנה לזרבה תומר תולעב םישנה ןיבמ

The Journal of Infectious Diseases


2008 טסוגוא
ינפוג רשוכ ירסח םידליל םיחתפתמ םיגפ
...תוקונית


2008 טסוגוא
1-גוס תרכוסו ירסיק חותינב ודלונש תוקונית
...רקחמ


2008 רבמטפס
דליה תוחתפתה תא רפשת ןוירה ןמזב םיגד תכירצ
...הכירצ


2008 רבמטפס
תולפהל ןוכיס רתיב תונמש םישנ
...םישנ


2008 רבמטפס
ןושיעמ למגיהל תורה םישנל תרזוע תינפוג תוליעפ
...תוליעפ


2008 רבמטפס
דש ןטרסל ןוכיסל רושק הדילה תעב לדוג
...ירקוח


2008 רבוטקוא
תמדקומ הדילל ןוכיס ליפכמ ןוירהב ןואכיד
...םישנ