תושדח - סיטירתא/תינורגש םיקרפמ תקלד
Rheumatoid Arthritis - News

סיטירתראו תודליה תעב םוהיז
בל-ףקתהל ןוכיסו םיקרפמ תקלד
תוליעומ ןניא תויחמצ תופורת
תרגוח תקבלשב ןכסמ לופיט
הלחמה תא םיזוח םינמס
סיטירתראל תופורת בוליש
םיקרפמ תקלדב לופיטל רוצעקב
םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ י'צ יאט
םיקרפמ תקלד ילוחל םייכינחב לופיט
סטירתראב לופיטב יוניש
תמדקומ תקלדל תיגולויב הפורת
תוילכ תקיפס-יאו ןתש תצמוח
םינימסתה תלקהל םויגירטפירט
סיטירתראב תנכסמ םייכינח תלחמ
רוע ןטרסל תורושק תופורת
םיקרח יריבדמב ןוכיסה
תורקי תופורתב תלעות ןיא
רוע ןטרסל ששח ןיא
םיקרפמ תקלד תטשפתמ דציכ
םיקרפמ תקלד ילוחל שוחכ ףוג
(1) םיקרפמ תקלד דגנ קורי הת
הפקו םיקרפמ תקלד
בל-תלחמו סיטירתרא
ןכסמ תונוכמ ןמש
סיטירתרא דגנ ןיטאטס
(2) םיקרפמ תקלד דגנ קורי הת
ןורגיש יבאכ תלקהל דרוה ירפ
(3) םיקרפמ תקלד דגנ קורי הת
ירלוקסו-וידרק ןוכיס דגנ הכילה
םיקרפמ תקלד תלקהל היצטידמ
בלה לע ןגמ ןטולג אלל טירפת
סיטירתרא לע לקמ םיגד ןמש
סיטירתראל ןוכיס הניטקמ הקנה
תינפוג תוליעפו טירפת
םיקרפמה תואירבל רזוע ןומיר
םיקרפמ תקלדל ןוכיסו לוהוכלא
סיטירתראו םייכינח תלחמ
ליעומ םדקומ יביסרגא לופיט
סיטירתראו הובג הדיל לקשמ
רלפוד תיפרגונוסרטלואב בקעמ
םילוח םידליב ןדיס תגיפס תייעב


...סיטירתרא/תוינורגש םיקרפמ תקלד ואר

 
1999 ינוי
םיקרפמ תקלדל קורי הת
םיעיצמ ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
רשא קורי התב םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנא ,םילונפילופב שומיש
.E ןימטיוו C ןימטיומ רתוי םיקזח

הצובקו םיליגר םימב תחא הצובק םירקוחה וקשיה םירבכעב יוסינב
.(םויב םילפס 4-ל ךרע הווש) קורי התב םירשעומ םימב הינש
,םיקרפמ תקלדל הייטנל םרגש ,ןגלוק תוצובקה יתשל וקירזה םה
התה ימ תא התתשש םירבכעה תצובק .םדא-ינבב העפותל המודב
.הלחמל תיתועמשמ התוחפ הייטנ התליג ,קוריה


2000 ינוי
הפקו תינורגיש םיקרפמ תקלד
תייתש ןיב רשוקה דנלניפב ךרענש רקחמ ומסרפ םייטירב םינותיע
ופתתשה וב ,רקחמב .םיקרפמ תקלדל ןוכיס תלדגהו הבורמ הפק
4-מ הלעמל וותשש ולא יכ אצמנ ,הנש 15 ךשמנו םישנא 26,000
.תינווינ םיקרפמ תקלדב תוקלל ןוכיס ולידגה םויב הפק ילפס

תוקלל ןוכיס 15 יפ ולידגה םויב רתוי וא הפק ילפס 11 ומגלש ולא
.ללכב הפק ותש אלש ולא תמועל הלחמב

Annals of the Rheumatic Diseases


2005 ראורבפ
בל-תלחמו תינורגיש םיקרפמ תקלד
םיקרפמ תקלד ןיב רשק וליג ב"הרא Mayo Clinic-ב םירקחמ 2
בל תקיפס יא םהב ,תוירלוקסו-וידרק תולחמל תינורגיש
.(Sudden Cardiac Death) ימואתפ בל םודו (Heart Failure)

,בל-תקיפס יאל לופכ ןוכיסב םייוצמ סיטירתרא ילוח יכ הלגתה
(Heart Attack) בל יפקתהלו םיילילכ םיקרוע תלחמל רתי ןוכיסב
.ימואתפ יבבל תוומו
.התוחתפתה םע ורבגו הלחמה ןוחבא םע דיימ ולחה רתיה ינוכיס

Rheumatism & Arthritis


2005 רבמטפס
סיטירתראב ןכסמ תונוכמ ןמש
םינמשל הפישח יכ וליג הידבש Karolinska Institute ירקוח
ילוארדיה ןמשבו םיעונמב םישמשמה ,(Mineral Oils) םיילרנימ
.30%-ב סיטירתראל ןוכיס לידגהל םילולע (Hydraulic Oil)

.ןוסיחה תכרעמ תא תופקות רשא תולוקלומ שי ולא םינמשב
.(Asphalt) טלפסא םע עגמב םיאבה יבגל םג תמייק הייעבה
.םייח-ילעבב ךרענ רקחמה

Arthritis Research and Therapy


2006 ראוני
סיטירתרא דגנ ןיטאטס
תויושע ןיטאטס תופורת יכ וליג ןפי Jichi Medical School ירקוח
ןיטאטסבולפ הפורתב רבודמ .תינורגיש םיקרפ תקלדמ םילבוסל רוזעל
(Synovial Cells) םיילאיבוניסה םיאתה תומל תמרוגה (Fluvastatin)
.הלחמל םימרוגה םירתוימ
Arthritis and Rheumatism


2000 רבמבונ
ןורגיש דגנ קוריה התב םיטנדיסקוא-יטנא
...יאצממ


2006 סרמ
תינווינ םיקרפ תקלד יבאכ תלקהל דרוה ירפ ףסות
...ירקוח


2007 לירפא
םיקרפמ תקלד ענומ קורי הת
...ירבדל


2007 ינוי
ירלוקסו-וידרק ןוכיס תמצמצמ הכילה
ירלוקסו-וידרק ןוכיס תיחפהל םייושע תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח
םרות תינפוג תוליעפב רוסחמש ןוויכ ,רתויש המכ ןכלי םהש ךכב
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ תוחתפתהל ןוכיסל

14 ךשמנש רקחמב ,ב"הרא קרוי-וינ Cornell University ירקוח
רשא תויוליעפו תינפוג תוליעפ ךות היגרנא תאצוה ןיב וושיה ,םישדוח
םיאירב םישנא 122 תמועל םילוח 122 יבגל תאז ,םייח ןונגיסב תורושק
תוליעפ ללכ םילוחה לש םמוי רדס יכ ררבתה .הרקב תצובקכ ושמישש
.האירבה הצובקה ישנאל סחיב התוחפ תינפוג

Rheumatism & Arthritis


2007 רבמטפס
םיקרפמ תקלד תקוצמ לע הליקמ היצטידמ
ילפוטמ יכ םירסומ ב"הרא University of Maryland-מ םירקוח
תיגלוכיספה הקוצמב הדירי לע םיחוודמ תינורגיש םיקרפמ תקלד
,םישדוח 6 ךשמב היצטידמ םושייו הדימל רחאל הלחמל הרושקה
.תאז ושע אלש םילפוטמל האוושהב

ךשמנש היצטידמ סרוקב ופתתשהש ,םירגובמ 63 ופתתשה רקחמב
םה .עובשב םימי 6 ,םוי ידמ תוקד 45 ךשמב תאז ומשייו םישדוח
תליחת רחאל םישדוח השישו םיישדוח תויגולוכיספ תוריקס ורבע
.רקחמה

Research & Arthritis Care


2008 סרמ
בלה לע ןגמ ןטולג אלל טירפת
ינועבט טירפת לע םידיפקמ רשא תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח
.ץבשו בל-יפקתה ינפמ רתוי בוט םינגומ תויהל םייושע ןטולג אלל

וליג הידבש םלוהקוטס Karolinska University Hospital ירקוח
.םילוחה ברקב LDL-ה לורטסלוכ תמר תא דירומ הז טירפת יכ
דגנ םילעופה םייעבטה םינדגונה תומר הז טירפת לידגה ךכל ףסונב
הלחמ לש םימוטפמיסל םימרוג רשאו ףוגב קזנ תומרוגה תובוכרת
.(Phosphorylcholine) ןילוקירופסופ ומכ ,תינורכ תיתקלד
.םילפוטמב (BMI) ףוגה תסמ תא תיחפמ הז טירפתש םג אצמנ

.תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח 66 ופתתשה ,הנש ךשמנש ,רקחמב
טירפת וכרצ םירחאהו ןטולג אלל ינועבט טירפת לביק םקלח
.ינועבט אל ךא ,בטיה ןזואמ

Therapy, 2007 & Arthritis Research


2008 סרמ
תינורגיש םיקרפמ תקלד לע לקמ םיגד ןמש
תופורתב םתולתמ קתנתהל םילוכי תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח
ירקוח לש םהירבדל .םיגד ןמש וכרציש ךכב תויתקלד-יטנא
היושע תופורת לע תונעיהה הינטירב University of Dundee
.םיגד ןמש וכרצי םילוחה םא 30%-ב םצמטצהל

תופורת ולטנש םילפוטמ 97 לש םתכירצ ילגרה תא וחתינ םירקוחה
36-ו 12, 24 רחאל ,(NSAID) תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא
םיגד ןמש וכרצש םילפוטמה 49 ןיבמ (39%) שיא 19 .םישדוח
.30%-מ רתויב תויתקלד-יטנאה תופורתה תכירצ תא ומצמצ

Rheumatology


2008 יאמ
(1) תינורגיש םיקרפמ תקלדל ןוכיס הניטקמ הקנה
...םישנ


2008 יאמ
םיפסות ינפל תינפוג תוליעפו טירפת
םיקרפמ תקלדב טולשל ידכ םהב יד םינוכנ תינפוג תוליעפו טירפת
,יפיצפס רוסחמ הלגתה םהב םירקמב קר םיפסות לוטיל שיו תינורגיש
.םישורדה הנוזתה ירמוח לכ תא ליכמ תואנ טירפתש ןוויכ

זרוא ,הטספ ,תוקרי,תוריפ לולכל טירפתה לע ןוגריאה ישנא ירבדל
.ןבל רשבו םוח

Arthritis Care


2008 ינוי
םיקרפמה תואירבל רזוע ןומיר
Case Western Reserve University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
תקלדה תא אכדל היושע ןומירהמ תיצמת יכ הליג ב"הרא ויהוא
.תינורגיש םיקרפמ תקלדמ האצותכ םיקרפמל םרגנש קזנה תאו
םימיזנא לש םתלועפ תעינמ איה ךכל הביסה םירקוחה ירבדל
.םיקרפמ תקלד ילוחב סוחסה תודרדיהל םימרותה

Nutrition


2008 ינוי
םיקרפמ תקלדל ןוכיס םוצמצל רושק לוהוכלא
...ירקוח


2008 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלדו םייכינח תלחמ ןיבש רשקה
...םילפוטמ


2008 ינוי
ליעומ םדקומ יביסרגא לופיט
םידיאורטסוקיטרוקו ךשמתמ (Methotrexate) טסקרטותמב לופיט
יושע (Intra-articular Corticosteroids) םיקרפמל םיקרזומה
םילפוטמב ,םייתנש רחאל הלחמב לופיטל תנייוצמ הבוגת גישהל
.הלחמה לש םיינושארה םיבלשב םייוצמה
ךרוצל ורחבש ,Arhus University Hospital-מ םיינדה םירקוחה
םינורחאה םישדוחה 6-ב ונחבוא רשא םילפוטמ 160-ב רקחמה
.הלחמה תוליעפב 50% רועישב הדירי לע םיחוודמ ,םילוחכ

Annals of Rheumatic Diseases


2008 ינוי
תורגבב םיקרפמ תקלדב ןכסמ הובג הדיל לקשמ
יכ וליג ב"הרא קרוי-וינ Hospital for Special Surgery ירקוח
ןוכיסב םייוצמ ג"ק 4.54-מ הובג לקשמב ודלונ רשא תוקונית
.םתורגבב תינורגיש םיקרפמ תקלד חתפל לופכ

ןוכיס לע תירבועה הביבסה תעפשה תא קודבל דעונש ,רקחמב
,קוניתה לקשממ ףקתשמ הזש יפכ ,םיקרפמ תקלדב תולחל ידיתע
רקחמב ופתתשהש ,55 דע 30 תונב ,תויחא 87,077 ופתתשה
.רחא לודג

Annals of the Rheumatic Diseases


2008 רבמטפס
רלפוד תיפגונוסרטלוא תרזעב לופיטה רחא בקעמ
יכ םיחוודמ דרפס דירדמ Hospital Severo Ochoa ירקוח
(Power Doppler Ultrasonography) היפרגונוסרטלוא תקידב
תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטל הבוגתה תא תקיודמ הרוצב תרטנמ
םירקוחה .Anti-Tumor Necrosis Factor - TNF ימרוג תועצמאב
.הלחמהמ םילבוסה םילפוטמ 278 לע תאז וקדב

Rheumatism & Arthritis


2008 רבוטקוא
תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח םידליב הכומנ ןדיס תגיפס
אצמ ב"הרא היבמולוק University of Missouri-ב םידליב רקחמ
ףסות תליטנ יכו תינוניבל הכומנ המר ןיב הענ םמדב ןדיסה תומר יכ
.םצעה תסמ תא םהב תרפשמ הניא (ןדיסו C ןימטיו)

םיקרפמ תקלדב םילוחה ,15 דע 5 ינב ,םידלי 18 וקדב םירקוחה
.הנש יצח ךשמב לופיט ולבקש ,תינורגיש

Arthritis and Rheumatism


2008 רבוטקוא
םיקרפמ תקלדב ןכסמ תודליה תעב םוהיז
םידלי יכ וליג םלוהקוטס Karolinska Institute-מ םיידבש םירקוח
חתפל ןוכיס ךכב םיליפכמ םהייחל הנושארה הנשב םוהיזב םיקולה
ןיב ודלונש שיא 3,000-מ רתוי וקדב םה .תינורגיש םיקרפמ תקלד
.2002-ו 1973 םינשה

Annals of the Rheumatic Diseases


2008 רבוטקוא
בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ םיקרפמ תקלד
יכ ואצמ םלוהקוטס Karolinka Institutet-מ םיידבש םירקוח
תוקלל ןוכיס ולידגי תינורגיש םיקרפמ תקלדב םילוחכ ונחבואש ולא
וקלש שיא 7,954 ורטינ םה .תואבה םינשה 10 ךותב בל-ףקתהב
.םינש 10 ךשמב ,םירחא שיא 38,913-ל האוושהב ,הלחמב הנורחאל

.הז ןוכיס ןיטקמ הלחמב לופיט יכ ,םירקוחה םיפיסומ ,תאז םע

Annual Meeting of the American College of Rheumatology
in San Francisco


2009 ראורבפ
תוליעומ ןניא תויחמצה תופורתה תיברמ
ןחבש הינטירב Arthritis Research Campaign םעטמ ח"וד
לכ ןיא תויחמצה תופורתה תיברמל יכ אצמ םימדוק םירקחמ
.תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיט לע העפשה

הברעה ץע תפילק ,C ןימטיו ,A ןימטיו ךכב םילילכמ םירקוחה
םיגד ןמשל יכ אצמנ תאז םע .(Feverfew) תיצרח ןבו התשפ ןמש
.םיקרפמ תוחישקו םיבאכ לע תרכינ תיבויח העפשה שי

,תינווינ םיקרפמ תקלדב לופיטל םיפסות םג ונחבש ,םירקוחה
לפלפהמ םיקיפמ ותוא ,(Capsaicin Gel) ןיציאספק ל'ג יכ וליג
.תויושיגרו םיבאכ לע הלקהב ליעי ,ילי'צ הנוכמה ףירחה

Arthritis Research Campaign


2009 ראורבפ
תרגוח תקבלשב ןכסמ םיקרפמ תקלדב לופיט
תקלד ילוח לש םהייח לע תוליקמה תושידחה תופורתהמ קלח
.תרגוח תקבלשב תוקלל ןוכיס תולידגמ תינורגיש םיקרפמ
בורק TNF-Alpha Blockers-ה תחפשמל תוכייתשמה תופורת
.תרגוח תקבלש/רטסוז ספרהל ןוכיס תוליפכמל

German Rheumatism Research Center-בינמרגה רקחמב
.שיא 5,040 ופתתשה ןילרב

Journal of the American Medical Association


2009 סרמ
םינימסת תעפוה ינפל הלחמה תא םיזוח םינמס
ינימסת תעפוה ינפל םינש םישנב העיפומ ןוסיחה תכרעמב תוליעפ
וחתינ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח .הלחמה
רחאל ןהב עיפוה הלחמה ינימסתש םישנמ ולטינש םד תומיגד 170
.תואירב םישנ תצובקמ ולטינ רשא תומיגדל האוושהב ,הנש 12 דע 7
.sTNFR-II לשו (Interleukin-6) IL-6 םינמסה לש םיזוכירב רבודמ

Rheumatism & Arthritis


2009 יאמ
תינורגיש םיקרפ תקלדל תופורת בולישבש תלעותה
DMARD-ה תחפשממ תופורתב בלושמ שומיש
שומיש תמועל ,(Disease-Modifying Antirheumatic Drugs)
בינמ ,הלחמה לש תמדקומה הפוקתב ,דבלב תחא הפורתב
.רתוי םיכשוממו םילודג (היסימר) הגופה ירועיש

199 ופתתשה Tampere University Hospital-ב יניפה רקחמב
רחאל שיא 138 ורתוא ולא ןיבמ .םימדקומ הלחמ יבלשב םילפוטמ
.הדיחי הפורתב 70-ו תופורת בולישב ולפוט םהמ 68-ש ,הנש 11

Rheumatism & Arthritis


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטל רוצעקב
אוה (Chang Shan) ןאש גנאצ יניסה חמצה שרושב הרוקמש הפורת
ןוסיחה תכרעמב םימיוסמ םיאתב תדקמתמ (Hydrangea) רוצעקבה
סיזאירוספ ,תינורגיש םיקרפמ תקלד תעב רתי תוליעפ םילגמה
.תורחא תוינומיא -וטוא תולחמו

ליער רמוח ,(Febrifugine) ןי'גופירבפ איה חמצב הליעפה תבוכרתה
רשא (Halofuginone) ןוני'גופולה ביכרמה תא םיקיפמ ונממ ,רתויב
ירקוח לש םהירבדל .(Malaria) הירלמב לופיטל םויה דע שמיש
דקמתמ ןכא הז רמוח ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School
.ןוסיחה תכרעמבש Th17 אתב (םירבכעב)

Sundrud and Rao


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ י'צ יאט
לוגרית יכ וליג הילרטסוא ינדיס Australia's University ירקוח
תולבגמו תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ תיחפהל היושע י'צ יאט
םהב םירקחמ רפסמ לש םתריקסמ הלוע הז אצממ .תוינפוג
.תינווינ םיקרפמ תקלד ילוח םג ופתתשה

.םייעובש םישגפמ 15 דע 6-ב קלח ולטנ רקחמב םיפתתשמה
וחוויד םה .תודוקנ 10-ב םיבאכה ומצמטצה 100 דע 0 דדמב
ישנאל האוושהב ,םתואירבמ רתי קופיסו חתמב הדירי לע םג
.ולא םיסרוקב ופתתשה אלש תרוקיבה תצובק

Research & Arthritis Care


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחל ליעומ םייכינחב לופיט
...לופיט


2009 ינוי
תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטב השיג יוניש
רשא םילפוטמ 755 וסייג דנלוה University of Amsterdam ירקוח
הפורתה תעפשה תא םהילע ןוחבל ידכ ,םילוחכ הנורחאל ונחבוא
.(Methotrexate) טסקרותמ םע דחי (Rituximab) במיסקוטיר

םילוח תמועל 3 יפ לדג הגופהל וסנכנש םילוחה רפסמ יכ ררבתה
.דבלב טסקרותמב ולפוטש

Annual Meeting of the European League Against
Rheumatism


2009 טסוגוא
תמדקומ םיקרפמ תקלדל תיגולויב הפורת
הפורת תפסוה יכ ואצמ דנליפ Jyvaskyla Central Hospital ירקוח
טסקרותמ רשאכ הליעומ (Anti-TNF Biologic Drug) תיגלויב
.הלחמה לש םינושארה היבלשב ,הליעומ הניא דבלב (Methotrexate)

,תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח םירגובמ 487 ופתתשה ידבשה רקחמב
תיגולויבה הפורתב רבודמ .הנורחאה הנשב םהב התלגתה הלחמהש
.דירול תמרזומה (Remicade) דאקימר
בלשמה לופיט ולבקש םילוחהמ 39%-ב הלחמה תומר ודרי הנש םותב
.לופיט םע וז הפורת

The Lancet


2009 טסוגוא
םיקרפמ תקלד ילוחב תוילכ תקיפס-יאו ןתש תצמוח
הליג Dudley Group of Hospitals NHS Trust-ב יטירב רקחמ
תקיפס-יא הזוחה המצוע בר יאמצע םרוג הווהמ ןתש תצמוח יכ
תינורגיש םיקרפמ תקלד ילפוטמב (Renal Dysfunction) תוילכ
.התוחתפתהב (הלחמ לש) ינגותפ דיקפת הל תויהל יושעו

שמשל היושע ןתש תצמוחש םיקיסמ םירקוחה םירקמ 350 תריקסמ
.דיתעב תוילכ תקיפס-יאל םדקומ (Biomarker) ןמסכ

Arthritis Research and Therapy


2009 טסוגוא
תינורגיש םיקרפמ תקלד ינימסת לע לקמ םויגירטפירט
(Tripterygium wilfordii Hook) םויגירטפירט יניסה אפרמה חמצ
Thunder God Vine ויוניכב ןכו Lei Gong Teng תיניסב יורקה
םרוקמש םיבאכ לשו םיקרפמה לש םתושיגר תתחפהב עייסמ
.תינורגיש םיקרפמ תקלדב

ינימסתב רתוי תולודג תובטה ווח חמצב שרוש תיצמתב ולפוטש ולא
-יטנאה הפורתה תועצמאב הלפוטש הרקב תצובק תמועל הלחמה
יניסה חמצב םילפוטמה .(Sulfasalazine) ןיזלסאפלוס תיתקלד
.הלחמה ינימסתב 20% רועישב הלקה ,תועובש 24 רחאל ,ושח

Annals of Internal Medicine


2009 רבוטקוא
תינורגיש םיקרפמ תקלדב תנכסמ םייכינח תלחמ
תמועל יכ וליג ב"הרא סילופאנימ University of Minnesota ירקוח
םייניש שולש דע םייתש ביבס הנותמ םייכינח תלחממ םילבוסה ולא
לש רומח דע םדקתמ בלשב םייוצמה ולא ,הנממ םילבוס םניאש וא
.תינורגיש םיקרפמ תקלדב תוקלל 3 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ הלחמה

1987-מ ,תולחמה יתש תניחבמ ,ורטונש שיא 6,616 ופתתשה רקחמב
טוח תועצמאב םייוקינו םיינישה תשרבה םירקוחה ירבדל .1998 דע
.הז ןוכיס ןיטקהל ורזעי ילטנד

American College of Rheumatology Annual Meeting


2009 רבוטקוא
רוע ןטרסל תורושק םיקרפמ תקלדל תופורת
םילטונה תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח לע יכ ואצמ םיידבש םירקוח
תא קודבל (TNF Blockers) ףא-ןא-יט ימסוח תחפשממ תופורת
.רוע ןטרס רשבל םילולעש ,םיילמרונ םניאש םילודיג רותיאל םפוג
,(Remicade) דאקימר תופורתה תא תוללוכ וז החפשממ תופורת
תאו (Cimzia) היזמיס ,(Humira) הרימוה ,(Enbrel) לרבנא
.(Simponi) ינופמיס הפורתה

תופורת לע (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר תארוה יפל
.הז ןוכיסל עגונב הרהזא לולכל ולא

Rheumatism & Arthritis


2009 רבוטקוא
תבאזבו םיקרפמ תקלדב םינכסמ םיקרח יריבדמ
תודימעמ םיקרח יריבדמב ותביבסו תיבה תא תוססרמה םישנ
.(Lupus) תבאזלו תינורגיש םיקרפמ תקלדל ןוכיס רתיב ןמצע
וססירש רבעמה ליג רחאל םישנ 76,861 ופתתשה וב ,רקחמב
תויוצמ ןה יכ אצמנ ,הנשב םימעפ 6 לעמ ותביבס וא ןתיב תא
תמועל ,תוינומיא-וטוא תולחמב תוקלל 2.5 יפ רועישב ןוכיס רתיב
.וססיר אלש םישנ

National Inst. of Environmental Health Sciences ירקוחל
עציב ינוציח ןנג רשאכ םג יכ ררבתה ב"הרא תינופצה הניילורק
הלועפה םא קר תאז ךא ,לופכ ןוכיסב השאה התיה סוסירה תא
.תכשוממ הפוקת ךרואל התשענ

American College of Rheumatology Annual Meeting


2009 רבוטקוא
תינורגיש םיקרפמ תקלדל תורקי תופורתב תלעות ןיא
ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-מ םירקוח ירבדל
קפתסהל םילוכי תינורגיש םיקרפמ תקלדב םילוחה ןיבמ הברה
תולעופ רשא ,DMARD-ה תחפשממ תולוזו תולבוקמ תופורתב
םיאצממה .(TNF Blockers) ףא-ןא-יט ימסוחל המודב םהילע
טסקרטותמב לופיט םילבקמ םילוח היפל השיגהש םג םיארמ
הרקמב קר תנתינ תפסונ הפורתשכ ,דבלב (Methotrexate)
.הלחתההמ בלושמ לופיט לע הפידע ,ךרוצה

ןתוליעי ןיב תוושהל התייה ותרטמ רשאו םייתנש ךשמנש ,רקחמב
יבלשב ןלוכ ,תולוח 755 ופתתשה ,תונשיו תושידח תופורת לש
תופורת ולבק םרטו ןוחביאל םישדוח 4 דע לש םיינושאר הלחמ
.DMARD גוסמ

American College of Rheumatology Annual Meeting


2009 רבוטקוא
הפורתב שומיש בקע רוע ןטרסל ששח ןיא
םלוהקוטס Karolinska University Hospital-מ םיידבש םירקוח
תופורתב םינש 6 ךשמב ולפוטש תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח יכ וליג
ןוכיס ךכב ולידגה אל (TNF Inhibitors) ףא-ןא-יט ימסוח גוסמ
.(Skin Cancer) רוע ןטרס

TNF ימסוחב לופיט לבקל ולחהש םילפוטמ 6,366 ופתתשה רקחמב
תופורתב ולפוטש וא ולפוט אלש םילוח 70,000-כו 2006-ו 1999 ןיב
.רחא גוסב

Rheumatism & Arthritis


2009 רבמבונ
ףוגב תינורגיש םיקרפמ תקלד תטשפתמ דציכ
תוטשפתהל םורגל םילולע םיעוגפה םיקרפמה תא םיפטועה םיאת
םיאתב רבודמ .םדה-ילכב רבעמ ךות םירחא םיקרפמל הלחמה
.(Synovial Fibroblasts) םייקרפמ םיטסלבורביפ םייורקה

ךרענש ,הינמרג םייהואנ דאב Kerckhoff-Clinic-ב רקחמב
ודדנ ףוגה לש דחאה ודיצמ םילוח םיאת יכ אצמנ ,םירבכעב
.סרהה תכאלמ תא םש ולחהו םדה םרז תרזעב ינשה ודיצל ועיגהו

Nature Medicine Journal


2009 רבמצד
תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחל שוחכ ףוג
תודגנתה ינומיאב םיפתתשמ רשא םינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח
הרזח תווחל םייושע המצוע יברו םימדקתמ (Resistance Training)
.הזר ףוג תסמלו דוקפיתל

ילוח 28 ופתתשה וב רקחמב ,הינטירב Bangor University ירקוח
גוסמ לוגרית לש תועובש 12-ב יד יכ וליג ,תינורגיש םיקרפמ תקלד
.תומישרמ תואצות גישהל ידכ ,עובשב םימעפ 3 ,הז
,25%-ב ךרב תחיתמ חוכ ,30%-ב אסכמ המיק ורפיש םילפוטמה
.17%-ב הכילה ןמזו 23%-ב עורז יפופיכ

Arthritis and Rheumatism