...תינומרעה ןטרס ואר

2000 ילוי
םיבילצמה תחפשממ תוקריו תינומרעה ןטרס
םיבילצמה תחפשממ תוקרי לש הלעמו תונמ 3 תכירצש הליג רקחמ
ששאמ הז רקחמ .תיצחמ ידכב תינומרע ןטרסל ןוכיס הניטקמ עובשב
םיבילצמה תחפשממ תוקרי תכירצ יכ אצמש םדוק ידנק רקחמ יאצממ
םיזוגאו (Lentils) םישדע ,תיעועש ,םיקורי תוקרי ,תוינבגע םהב
.הלחמל ןוכיסה תא תיתועמשמ הניטקמ
.תיבורכו (Brussels Sprouts) םינצינ בורכ ,בורכ םג םילולכ םיבילצמב
הנשמה (Indole-3-Carbinol) I3C ינטרס יטנאה רמוחה יוצמ םלוכב
ךכב עונמל יושעו םירמוחה ףוליחב ןגורטסא לפוטמ וב ןפואה תא
.דשה ןטרס ומכ ,וב תורושקה ןטרס תולחמ

ןגורטסאה תמיסח ידי-לע ןטרסה םלבנ םירקמהמ קלחבש אצמנ
םשאה םירקמהמ קלחב .הרק אל הז םירחאבו (הפורת תעפשהב)
ןגורדנא ירבגה ןומרוהה אלא ,ןגורטסא ישנה ןומרוהה אל אוה
.(Androgen)

Journal of the National Cancer Institute


2000 רבמטפס
ןיריפסא תועצמאב העינמו לופיט
ןטרס תא עונמל םגו לפטל ןתינ יכ ןעוט הינטירבב םסרפתהש רקחמ
.ןיריפסא הפורתה תועצמאב תינומרעה
שומיש ינפמ םילוח םיריהזמו שורדה ןונימה והמ ועבק םרט םירקוחה
,הביק יביכ ומכ ,תושק יאוול תועפות בקע םמצע תעד לע ןיריפסאב
.וז הפורתב ךשוממ שומישמ עובנל תולולעש


2001 ראורבפ
(Magnetic tumour therapy) תיטנגמ לודיג תייפרת
,ב"הרא University of Iowa-ב יכ רפסמ Daily Mail יטירבה ןותיעה
יאוולה תועפות תוענמנ הב ,הלחמב תינכפהמ לופיט תטיש החתופ
תוכתמהמ תוסיפ תרדחה ידי-לע ,הנרקהב וא חותינב לופיטב תוכורכה
.לודיגהה רוזיאל (Palladium) םוידאלפו טלבוקתוכתמה
הרוטרפמטל הביבסה תא םמחמ רשא יטנגמ הדשל סנכומ לפוטמה
.לודיגה יאת סרהל םרוגה רבד ,'צ תולעמ 46-מ רתוי לש


2001 ינוי
תינומרעה ןטרסו םינידרס
רשא ידבש רקחמ לע םירפסמ םייטירב םינותיע רפסמב םירמאמ
ןטרסב תוקלל ןוכיס הניטקמ עובשב םיימעפ םינידרס תכירצ יכ אצמ
.תיצחמב תינומרעה

2001 ילוי
תינומרעה ןטרסו ןימ
רשא םירבג יכ הלגמ יטירבה The Daily Mail-ב םסרופש רקחמ
ןוכיס לפכב םינותנ (המיאתמ הנגה אלל) םירקפומ ןימ ייח םילהנמ
תורבוע רשא תוקלד תוברועמ ךילהתב יכ הארנ .תינומרעה ןטרסל
םיסחי ,ןוכנה אוה ךפיהה .ןוכיס ןיא ןימ יסחי םויק םצעב .ינימ עגמב
ןוויכ ,תינומרעה ןטרס תעינמב בושח םרוג תווהל םייושע עבק ךרד
רפסמב ץוענ ירקיעה ןוכיסה םרוג .תינומרעה תטולב הקנתמ ךכש
.גוזה תונב


2002 סרמ
תינומרעה ןטרסל ןוכיסו ןיריפסא
ךכב ןיטקהל םייושע תורחא תופורת רפסמו ןיריפסא םילטונה םירבג
יכ אצמ ב"הראב Mayo Clinic-ב רקחמ .תינומרעה ןטרסל ןוכיס
הלחמל ןוכיס תיתועמשמ םייטקמ עובק ימוי ןונימב ,םיבאכ יככשמ
.60 ליג לעמ םירבגב
ומכ תופורתב שומיש יכ דיעמו ול ומדקש םיברל ףסוותמ הז אצממ
.תומקרב םיינטרס םייונישל תורושקה תוקלד תיחפמ ןיריפסא


2004 רבמונ
תינומרעה ןטרס דגנ דנואסרטלוא
ןטרס תא סימהל ידכ םיקזח לוק-לע ילגב תשמתשמ תינכפהמ הקינכט
.לבוקמה לופיטב תוכורכה תושקה יאוולה תועפות לכ אלל ,תינומרעה
(High Intensity Focused Ultrasound)Hifu - השידחה הטישה
תירוזיא וא תימוקמ המדרה קר תשרוד איה .תינשלופ תוחפו הלוז
.תועש 3-מ תוחפ תכרואו
הליג ,הלחמה לש םייניבו םדקומ בלשב ,ןפיב םילפוטמב ךרענש רקס
םינש 5 רחאל רחאל ואירבה םילפוטהמ 70%-ל בורק יכ
.ינימ דוקפית תויעבמ ולבס 22% קרו


2005 יאמ
תינומרעה ןטרסל םד תקידב תוליעי יבגל תוקפס
יכ ררבתמ .PSA-ה תקידב לש התוליעי יבגל תוקפס הלעמ רקחמ
ורבעש תורמל ,תינומרעה ןטרסב םילוח ןכא הובג ןוכיסב םישנא
רועיש .הניקת התיה הקידבהו ,הלחמל דשח בקע PSA תקידב
.הובג ןוכיסב םיקדבנה לכ ךסמ 25%-ל עיגמ םיקדבנ לש הז
החמומל םילאיצנטופ םילוח םינפמ םיאפורש ךכב הצוענ הייעבה
.ההובג PSA-ה תקידב תאצות םא קר

American Society for Clinical Oncology


2005 ינוי
תינומרעה ןטרסל ןוכיס הניטקמ שמשל הפישח
ןוכיסה תא םיניטקמ שמשל תובר םיפשחנה םישנאש הליג רקחמ
.טעמ הל םיפשחנה ולא תמועל תיצחמב תינומרעה ןטרסב תולחל
D ןימטיו לש רתוי לודג רוצייב הצוענ ךכל הביסהש םירובס םירקוחה
.שמשל רתי תפישח ללגב רוע ןטרסל ןוכיסה רתונ תאז םע .םפוגב

Cancer Research


2005 ינוי
תינומרעה ןטרס תוטשפתהו ץבא
יכ הליג ב"הרא US Agricultural Research Service-ב רקחמ
ץבא תוחפ גופסל םילגוסמ תינומרעה תטולבב םיינטרס םיאת
עודי .ןטרסה תוטשפתהל םורגל לולעש רבד ,םירחא םיאת רשאמ
רתונ תעכ .תינומרעה תטולב תואירבב בושח דיקפת שי ץבאל יכ
.ןטרסה יאת גושגיש תא ענמית רסחה תמלשה םא


2005 רבמבונ
תינומרעה ןטרס דגנ ילנומרוה לופיט
םייושע הנכסב םהייח רשא תינומרעה ןטרס ילוח יכ הליג ידנק רקחמ
ולבקי םה םא (87.5% ןב יוכיסב) תופסונ םינש 5-ב םהייח תא ךיראהל
.הנש ךשמב ,ילנומרוה לופיטב בלושמה הנרקהב לופיט

Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics


2005 רבמבונ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס לידגמ ןדיס רתי
רשא םירבג יכ םיארמ ב"}הרא National Cancer Institute יאצממ
ןטרסב תוקלל ןוכיס ךכב םיליפכמ םויב ןדיס "מ 2,000 לעמ םיכרוצ
םילבוקמ םינונימ לע הכלשה תויהל היושע ולא םיאצממל .תינומרעה
.טרפב סיזורופואטסוא ילוחלו ללכב

American Association for Cancer Research


2006 ראוני
הליעומ ןיטאטס תפורת
ןיטאטס תופורת יכ וליג ב"הרא Wheeling Hospital-ב םירקוח
.היפרתיכרב תועצמאב תינומרעה ןטרסב לופיטה תואצות תא תורפשמ
םילפוטמ לש םינש 8 רחאל (הלחמה בוש אלל) תודירשה רועיש
.םיניטאטסב שומיש אלל 94% תמועל 97% אוה וז הטישב

Urology


2006 ראורבפ
םינטובו רעי תוריפ ,תינמח יניערג ,היוס
Dep. of Medical Epidemiology and Biostatistics-ב רקחמ
םיירגרג תוריפ ,תוינמח יניערג ,היוסב רישע טירפת יכ הליג הידבש
.26%-ב תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע םינטובו (Berries)

םימייוסמ םילכאמ יכ החנהב םיכמות ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.תינומרעה ןטרסל ןוכיסה לע םיעיפשמ ,םינגורטסאוטיפב םירישעה
וא דבלב םינגורטסאוטיפה םה םימרוגה םא קיסהל היה ןתינ אל
.דחי םיביכרמה לכ לש םבוליש

Cancer Causes and Control


2006 ראורבפ
לודיגה תא בכעמ D ןימטיו
ותוטשפתה תא בכעל יושע D ןימטיו ןאוויטו ב"הראמ םירקוח ירבדל
.םימיוסמ םימיזנא לש םתוליעפ בוכיעל תודוה תינומרעה ןטרס לש
תוליעפ יבגל יפיצפס ןונגנמ ההיזש ןעוטש ןושאר רקחמב רבודמ
.D ןימטיו

Carcinogenesis


2006 ראורבפ
םינשעמ לע םיניגמ ןיטורק הטבו E ןימטיו
םיפסות יכ אצמ ב"הרא US National Cancer Institute-ב רקחמ
םינשעמ לש ןוכיס ןיטקהל םייושע ןיטורק אטבו E ןימטיו לש םיימוי
.םינשעמל קר תלבגומה העפשה ,תינומרעה ןטרסב תוקלל

Journal of the National Cancer Institute


2006 סרמ
תינומרעה ןטרס תא תמלוב ףירח לפלפמ תיצמת
וכרעש ,ב"הרא סלג'נא סול University of California-ב םירקוח
לעב ליעפה ביכרמה - (Capsaicin) ןיציאספק יכ וליג ,םירבכעב יוסינ
ןטרס תוטשפתה תא םולבל יושע - ףירחה לפלפב ףירחה םעטה
.ןטרסה יאת לש תנכותמ םיאת תומל םרוג אוה יכ אצמנ .תינומרעה

רשא םיפירח םילפלפ לש תרבגומ הכירצ ינפמ םיריהזמ םירקוחה
.(Stomach Cancer) הביקה ןטרסל ,וקיסקמו ודוהב ,הרושק האצמנ

Cancer Research


2006 סרמ
תינומרעה ןטרס תא תמלוב 3-הגמוא
3-הגמואב רישע טירפתש וליג הינטירבב Paterson Institute ירקוח
ךא ,תינומרעה ןטרס לש ותוטשפתה תא םולבל יושע םיינונמש םיגדמ
.םצעה חומ לא ותוטשפתה תא תוציאמ 6-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח

British Journal of Cancer


2006 לירפא
תינומרעה ןטרסו לורטסלוכ
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri-ב םירקוח
לידגהל תולולע תוהובג לורטסלוכ תומר יכ הנקסמל ועיגה הילטיא ונלימ
.תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתהל ןוכיס
.65-מ רתויו 50-מ תוחפ ינב םירבג יבגל דחוימב ןוכנ אצמנ הז רשק

Annals of Oncology


2006 לירפא
תינומרעה ןטרס דגנ E ןימטיוו ןפוקיל תבורעת
ןפוקיל לש תבורעת םדרטור Erasmus MC-מ םיידנלוה םירקוח ירבדל
םירבכעה ייח .םירבכעב תינומרעה ןטרס לש לודיג תאכדמ E ןימטיוו
רשא ובצלפה תצובקל סחיב 40%-ב וכראתה וז תבורעת ולביק רשא
.םאתהב ודרי PSA-ה תומר .המד תבורעת הלביק

Journal of Nutrition


2006 ינוי
תרזוע הצופנ הפורת
קבילג הפורתה יכ וליג ב"הרא ססקט University of Texas ינעדמ
תקפסא תענומ איהש ךכב תינומרעה ןטרסב לפטל תרזוע (Gleevec)
.םירבכעב השענ רקחמה .וילא םד
לודיגה תא םיניזמ רשא םד-ילכ תפיקת היה רקחמה ירוחאמש ןויערה
.ומצע לודיגה תא םוקמב


2006 ינוי
הריב תיצמת
לומוהותנסק דיאונובלפה יכוליג ב"הראב ןוגרוא תנידמב םירקוח
ןטרס תעינמב עייסל יושע תיתושכב יוצמ רשא (Xanthohumol)

.תינומרעה
10-כ ינפל דוע התלגתה וז תינטרס-יטנא הנוכת
.ב"הרא Oregon State University-ב םינש
.הריב אוה לומוהותנסקל ירקיעה יתנוזתה רוקמה

הרישע רשא (Xan) ןאסק היורקה הריב וחתיפ םינמרג םירקוח
תחת תקוושומ וז הריב .הליגר הריב תמועל 10 יפ לומוהותנסקב
.'תואירב תריב' יוניכה

Cancer Letters

2006 ילוי
תינומרעה ןטרס תא טאמ םינומיר ץימ
,ב"הרא סל'גנא סול University of California-מ םירקוח ירבדל
.תינומרעה ןטרס תא טאהל היושע םוי ידמ םינומיר ץימ סוכ תמיגל
יושע אוהש ךכב לופיטב ולחהו ונחבואש םילוחל ליעוהל יושע ץימה
.םיפסונ םילופיטב ךרוצ בכעלו לודיגה ךשמה תא אכדל


2006 רבמטפס
תינומרעה ןטרסו תינורכ תיטטסורפ תקלד
ועיגה ב"הרא ויהוא דנלבילקWestern Reserve University ירקוח
יכ ,םינש 5 ךשמנ רשא בקעמו םירקמ 177 תניחב רחאל ,הנקסמל
תינורכ תיטטסורפ תקלד ןיב רשק םייק
.תינומרעה ןטרסו (Chronic Prostatic Inflammation)

Journal of Urology


2006 רבמטפס
תרכוסל ןוכיס לידגמ תינומרעה ןטרס
וב ןוכיסה ב"הרא Harvard Medical School-מ םירקוח ירבדל
תולחל ,לבוקמ לופיט םילבקמ רשא ,תינומרעה ןטרס ילוח םינותנ
הפורתב לופיט לש יאוול תעפותב רבודמ .44%-ב לדג תרכוסב
לידגמ הז לופיט .Gonadotropin-releasing hormone agonist
.16%-ב תילוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס םג

Journal of Clinical Oncology