תושדח - זיגרה יעמה תנומסת
Irritable Bowel Syndrome - News2006 טסוגוא
םישישקל הקיטויבורפ
רשא ,םיחמתמה ,הינטירב University of Reading ירקוח ירבדל
,הקיטויבורפ תועיבקב ךורצל הלעמו 60 יאליג לע ,םייעמה תואירבב
.זיגרה יעמה תנומסת ומכ ,תויעב עונמל ידכ
רתוי וחיוורי םה .םייעמ יקדייחב רוסחמל םיטונ םישישקה תיברמ
תוחתפתה ענמי הז ףסות .םטירפתל םיאירב םיקדייח ףסותמ לכמ
.תויתואירב תויעבו םירחא םינכוסמ םיקדייח
הליעומ הקיטויבורפש וליג םימדוק םירקחמש םיפיסומ םירקוחה
,(Travellers' diarrhea) תועיסנל רושקה לושלישמ םילבוסל
תליטנ בקע לושלישו זיגרה יעמה תנומסתמ םילבוסל םג ומכ
.(Antibiotic-associated diarrhea) הקיטויביטנא
.םתומכ לעו םיפסותב םילולכה ,םיקדייחה גוס לע דיפקהל בושח
םייצמוחה םיאנתב דורשל לגוסמש ןזמ ,םייח םיקדייח תויהל םהילע
.םייעמל ףוסבל עיגהל ידכ ,הביקבש

2006 רבמטפס
קדה יעמב םיקדייח רתי
ואצמנ ,ב"הרא University of North Carolina-מ םירקוח ירבדל
ןמימ תפישנ תמר תוקידב וכרענ םהב ,םירקמ םתואמ קלחב
קדה יעמב םיקדייח לש רתי תמר יוליגל ,(Hydrogen breath test)
.הגירח המר ,(Small intestinal bacterial overgrowth - SIBO)
.םילוחב ולא םירקמב םינימסתה תא רפיש הקיטויביטנאב לופיט

.The American Journal of Gastroenterology

2006 רבמטפס
זיגרה יעמה תנומסתו הדילה תעב לקשמ
ליגרהמ םינטק ודלונ רשא תוקוניתש םילגמ םייגוורונ םירקוח יאצממ
.םהייחב רתוי רחואמ ,זיגרהה יעמה תנומסתל ןוכיס רתיב םייוצמ
,2.5 יפ רתי ןוכיסב םיאצמנ ג"ק 1.5-מ תוחפ לקשמב ודלונש ולא
.ג"ק 2.5 לעמ לקשמב ודלונש הלא תמועל
םייוכיס ויה ךומנ לקשמב תוקוניתל ,ןכ לע רתי
רתוי ריעצ ליגב הייעבה תא חתפל רתוי םילודג
.רתוי לודג לקשמ ילעב תמועל ,םהייחב
.םינש 7 דע אוה ,הייעבה תוצרפתה ינמז יבגל ,הז שרפה

.Gut