...ץבש ואר
 
1999 רבמטפס
ץבשו בל-תלחמ ,ןיטסיצומוה
.בל-תלחמל ןוכיס םרוג ןה םדב תוהובג ןיטסיצומוה תומר יכ עודי
.ץבשל ןוכיס םרוג םג הווהמ אוה יכ ררבתמ םינש 10 ךשמנש רקחממ
הלידגמ רטיל/לומורקימ 14.24-מ הלודג המר יכ איה רקחמה תנקסמ
.ץבשל ןוכיס

Annals of Internal Medicine


1999 רבמבונ
השידח הפורת
קזנ ןיטקהל היושע (Prourokinase) זניקורופ היורקה השידח הפורת
התועצמאב םילפטמ םא ,םדה-קיקפ תסמה ידי-לע ץבש בקע םרגנה
.םינושארה םימוטפמיסה תעפוה עגרמ תועש 6 ךות לפוטמב
םילגוסמ ויה הפורתב הלפוטש יוסינ תצובקב ופתתשה רשא םיפוטמ
.עוריאה רחאל םוי 90 אלמ יאמצע ןפואב לועפל

The Journal of the American Medical Association


2003 ראורבפ
ץבשו תוקלד
תמרל תוקלד ןיב רשק ואצמ ב"הראב ומסרפתהש םינוש םירקחמ ינש
רדוח םדל רשאכ רמולכ ,תקלד ןמזב ולא םירקחמ יפל .ץבשל ןוכיסה
ךילהת ידכ ךות .וב םחליהל ידכ םינבל םד-יאת רצוי ףוגה ,םהזמ םרוג
.םדב CRP ןובלחה תומכ םג הלדג הז
לש תימינפה ןפודה לע הבכש תרצונ וב ךילהתב םירבוח םימרוגה ינש
העינמ יעצמאש איה םירקחמה תנקסמ .ותורציהל תמרוגה םיקרועה-בא
.תיטויביטנא הפורתו תקלד תדגונ הפורת לולכל םיכירצ ץבשל ןוכיס דגנ


2000 סרמ
ץבשו םיטנדיסקוא-יטנא
יכ אצמ ב"הרא יאווהב ינפי אצוממ םיאקירמא םיבשות ברקב רקחמ
םיצבשמ תוחפ ולבס 1982-ב E ןימטיוו C ןימטיו יפסות וכרצ רשא ולא
.ןכמ רחאלש םינשה 10-ב
קסופ וניא ,תונקדזהל עגונב לודג רקחממ קלח הווהמ רשא ,רקחמה
רישיה םרוגה איה םיטנדיסקוא-יטנאה יפסות לש םתכירצ יכ תיפוס
.ויתואצותל

Neurology


2000 יאמ
ףידע תיבב םוקיש
רשאכ ,םילוחה-תיבמ רהמ וררחתשהו ץבש ווחש םילוח לש םהייוכיס
וראשנ רשא ולאמ םיבוט ,םתיבב םקתשהל וכישמהו ,בצייתה םבצמ
םע הביטמ תיבב תוהשה תעפשה .ךשוממ ןמז ךשמב םילוחה-תיבב
University in Montreal ירקוח ירבדל תאז ,ותחפשמ םעו הלוחה
.הדנק לואירטנומ
תועגונה תוטלחה תלבקב םתופתתשהו תיבב םילוחה לש םתוליעפ
,ןיטולחל םייביספ טעמכ םה םש םילוחה-תיבב תוהשה תמועל ,םהל
.הכאלמה תא השועה איה


2000 ינוי
תלבגומ העונת תצרמה תייפרת
םתלועפ תא רשפאלו חומה תא תויחהל איה ץבש רחאל הפיאשה
.ול ומרגנש תועיגפה לע תורבגתה ךות ,העגפנ םתלועפש םירביא לש
תלבגומה העונתה תצרמה תייפרת תטיש החתופ ךכ םשל
ידי-לע החתופ הטישה .(Constraint-induced-movement therapy)
םע ףותישב ,ב"הרא םהגנימרב University of Alabama-ב גולוכיספ
.ינמרג םירקוח תווצ
העגפנ םתעונתש םירביאה תלעפה רשוכ רזחהל הקינכטב רבודמ
ךירצמ לופיטה .הב דימתהל םינכומש םחורב םיקזחל תדעוימו ץבשב
.השולש דע םיעובש ךשמב ,עגפנה רביאה תלעפהל םוי ידימ תועש 6
ינפל ץבש בקע ועגפנש ולאל םג הליעומ איהש אוה הטישב עיתפמה
.הזוגנ רופישל הווקת לכש רחאל ,תובר םינש


2000 ינוי
לוהוכלאו ץבש
יד ,ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח יפ-לע
.ץבשל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקהל ידכ םויב דחא ילוהוכלא הקשמב
אצמנ .לוהוכלאה תכירצ תלדגהב תלעות לכ ןיאש םיפיסומ םירקוחה
.21%-ב ץבשל ןוכיסה תא ןיטקמ עובשב דחא הקשמ יכ

The New England Journal of Medicine


2000 רבמטפס
חומ יאת תלתשה
בצע יאת קירזהל ןתינ הינטירב ReNeuron תרבח ינעדמ לש םהירבדל
לש תויתעונתה רשוכ םהל בישהל ידכ ץבש ווחש םישנא לש םחומל
ורבעש םירבועמ ולטינש עזג יאתב רבודמ .ץבשה בקע ועגפנש םירביא
.שיא 1,000-ב לופיטל םהב יד דחא רבועמ םיאת .הלפה


2001 סרמ
ץבשו היפרתויזיפ
,םיטסיפרתויזפ םיעצבמ םתוא םייפרתויזפ םילופיט םיגולוריונ ירבדל
דומע לש ןוילעה וקלח תוועתמ םהב ,םיתפואיטסואו םיטקרפוריכ
.ץבשל םורגל םילולע הרדישה

Journal of the Royal Society of Medicine


2001 רבוטקוא
הרהזא םרוגכ םייניע
םדה-ילכ בצמ ןיב רשק ואצמ ב"הרא Uni. of Wisconsin ירקוח
םייניעהו חומהש ןוייכ .ץבשב תוקלל ןוכיסל םייניעה לש ירוחאה ןקלחב
תפקשמ םייניעב םדה-ילכ תורציה ,רוקמ ותואמ םד-תקפסא םילבקמ
ןכל רשפאמ םייניעב םדה-ילכ םוליצ .חומב םג ללוחתמה תא השעמל
.חומב םדה-ילכב קזנה תדימ לש הריהמ הכרעה

University of Wisconsin


2001 רבמצד
ץבשו םדב םינמוש
םידירצילגירט תומרש אצמ רמושה לת םילוחה-תיבבב ךרענש רקחמ
.ץבשל ןוכיסה לע הערל תועיפשמ םדב תוהובג

Circulation


2002 ינוי
הפשו חומ
ששואתמ םישנאהמ קלח עודמ וליג הינמרג Muenster Uni. ירקוח
.הפשב שומישב רבודמ רשאכ ,ץבש רחאל םירחאמ רתוי רהמ
,ילאמשה ודיצ בורל ,חומה לש דחא קלח םילצנמ םישנאה תיברמ
יקלח ינש תא םילצנמ םירחא םתמועל .הפש ןיבהלו רבדל ידכ
.ץבש רחאל הפש ייוקילמ תוחפ םילבוס ולא םישנא .ךכ םשל חומה

Muenster university


2003 לירפא
חומ יקזנ התיחפמ הצמוח
םיארמ ב"הרא University of Minnesota-ב ךרענש רקחמ יאצממ
תרזעב ,שאר תעיג וא ץבש בקע ומרגנש חומ יקזנ תיחפהל ןתינ יכ
.(Bile Acid) הרמ תצמוח תקירז
םיאת תומ יעוריא תרשרש עוטקל היושע וז הקירז םירקוחה ירבדל
תיליסקואדוסרורואט הצמוח הקרזוה ןהל תודלוח .םימומ םצמצל ילואו
תנכותמ םיאת תומב הדירי וארה (Tauroursodeoxycholic Acid)
.המוד רועישב חומ יקזנב הדיריו 50% רועישב
םייוצמה םישנא ידי לע (תועיבקב) ןיריפסא תליטנש םינימאמ םירקוחה
.ץבש לש םיבר םירקמ עונמל היושע ןוכיסב

University of Minnesota


2004 טסוגוא
חומהמ םד ישירק תקחרהל ןקתה
םד-ישירק קיחרהל דעונש Merci Retriever יורקה וגוסמ ןושאר ןקתה
רחאל ,ב"הראב FDA-ה ידי-לע רשוא ץבש רחאל םישנא לש םחוממ
וב שומישה לע .העשפמב קרוע ךרד רדחומ ןקתהה .םייוסינ תרדס
.ץבשה עוריא עגרמ תועש 3 ךות תושעיהל

Am. Society of Interventional & Therapeutic Neuroradiology


2004 רבמצד
ץבשל םרוג סעכ
םיונישו סעכ ,םיילילש תושגר יכ הליג ביבא-לת תטיסרבינואב רקחמ
.ץבש םורגל םילולע ,עזעזמ ערואמל הבוגתב ,ףוגה תחונתב םיימואתפ

Neurology


2005 לירפא
ןיריפסא תליטנ תקספהו ינש ץבש
ןוכיס ךכב םישלשמ ןיריפסא תייפרת םיקיספמו ץבשב וקל רשא םישנא
ךותב וערא רזוחה ץבשה ירקממ 80%-כ יכ אצמנ .ףסונ ץבשב תוקלל
.שדוח ךותב ורק םירקמה ראשו ןיריפסאה תליטנ תקספהמ םימי 8

Am. Stroke Association's Int. Stroke Conference 2005


2005 טסוגוא
ץבשו תודליה תפוקתב םיגד תליכא
םיעגונה םינותנ ןחב רשא הינטירב University of Bristol-ב רקחמ
יכ ררבתה .םיהדמ אצממ הלעה ,םידלי 4,028 ידי-לע םיגד תכירצל
.םדקתמ ליגב ץבשמ תוומל הרושק תודלי ןמזב הלודג םיגד תכירצ

Heart


2005 רבמטפס
תרזוע המודמ תואיצמ תקינכט
תואיצמה תקינכט תא וסייג הינטירב University of Ulster-ב םירקוח
םיבישמ םה התרזעב .ץבש ווחש םישנאל (Virtual Reality) המודמה
.קזוחו העונת רשוכ םמצעל
תומישמ םיעצבמו תופפכו המודמ תואיצמ תוכרע םידנוע םילפוטמה
.ילאוטריוה םלועב ,םוימויה ייחמ

University of Ulster


2005 רבמצד
בל-ףקתהו ץבשל ןוכיס
ץבשל ןוכיסה ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic ירקוח לש םהירבדל
םייתנש ךשמב רתונו 44 יפ דע בל-ףקתה רחאל ןושארה שדוחב לדג
.ילמרונ ןוכיס תמועל 3 יפ ןכמ רחאל שולש דע

Annals of Internal Medicine


2006 ראוני
תוקריו תוריפ לש םתעפשה
תונמ 5 תכירצ St George's University of London-ב רקוח ירבדל
.26%-ב ץבשל ןוכיס תיחפהל היושע םויב תוקריו תוריפ לש ,רתוי וא
יכ איה הרעשהה .םויב תונמ 3 איה תוחתופמה תונידמב הכירצה
םה תוקריבו תוריפב םיטנדיסקוא-יטנאו םיביס ,תילופ הצמוח ןגלשא
.ךכל םיארחאה םה

The Lancet


2006 יאמ
ץבש תמרוג תיטנג הערפה
תיטנג הערפה הינמרג University of Rostock ירקוח לש םהירבדל
ינב םישנאב ץבשל תמרוג - (Fabry Disease) ירבאפ תלחמ - הרידנ
םיינמוש םירמוח קרפל ףוגה לש ורשוכב תעגופ הלחמה .55 דע 18
.םד-ילכ לש םתמיתסל ךכב תמרוגו

European Stroke Congress, Brussels


2006 ינוי
עייסמ יטנגמ יוריג
רשא ,חומה לש ךשמתמ יטנגמ יוריג תמשיימה rTMS םוקיש תקינכט
רפשל הייושע ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב החתופ
תוליעפ הטיאמ הטישה .ץבשמ האצותכ עגפנש ףוגה דצב תויתעונת
.עגפנ אלש חומה דצב תיבצע
יביטקארפיה השענ עגפנ אלש דצה ץבש רחאל יכ ,הליג םדוק רקחמ
תועורז עינהל עגפנש לפוטמל םיעירפמש תותוא עוגפה דצל חלושו
.םיילגרו

Stroke


2006 ילוי
ץבשו ןיריפסא
ןעוט ,הילטיא הי'גורפ UOCD Neurologia e Ictus-ב ימואלניב רקחמ
רקחמב .עוריאה תרמוחל ץבש ינפל ןיריפסא תליטנ ןיב רשק ןיא יכ
שגדהשכ ,ץבש ירחאו ינפל תונוש שומיש תוטיש לש תונורתיה ונחבנ
תונקסמ םירקוחה ירבדל .עוריאה ינפל םימי 3 ןיריפסאה תכירצ לע אוה
.ידמ םינטק םימגדמ ךמס-לע וקסוה םימדוק םירקחמב

Stroke


2006 טסוגוא
ץבשו תרכוס
שארה קרועב קזנל םורגל ,רתיה ןיב ,םילולע 2-גוס תרכוס לש םיכוביס
ןוכיס אשונ ונחבש םיינארוק םורד םירקוח .ץבשלו (Carotid Artery)
תרכוסב ןוכיסה תמרש הנקסמל ועיגה םירחא ןוכיס ימרוגל סחיב הז
.תילילכ בל-תלחמ לש וזל ההז 2-גוס

Annual American Diabetes Association


2006 טסוגוא
רזוח ץבש םיענומ םיניטאטס
וליג ב"הרא וגקיש University of Medicine and Science ירקוח
ץבשל ןוכיס ןיטקמ (Lipitor) רוטיפיל הפורתב הובג ןונימב לופיט יכ
.ץבש-ינימל וא ץבש בורקמ הז ווחש םילוחב תוירלוקסו-וידרק תויעבלו
וב ךא ,םד-שירק םרוג םתוא ימכסיא ץבשל תסחייתמ ןוכיסה תנטקה
.םמדמ ץבשל ןוכיסב לודיג ונשי ןמזב

The New England Journal of Medicine

...2 תושדח - ץבש ואר