2 תושדח - ץבש
Stroke - News 2

תורתוימ הרגיש תוקידב
ןוכיס לידגמ הניש טועימ
הרהזא תואכ ץבש ינימ
HDL לורטסלוכ טועימ
ץבשב תנכסמ תעפש
החונמ תורסח םיילגר 'סת
ןוכיסל ןמסכ C ןימטיו
םוי ידמ תוקריו תוריפ
םישישקב םויב תומונת
ץבש ילפוטמל הקיזומ
ןוכיסל רושק םוצב רכוס
ןוכיס לידגמ ילנומרוה לופיט
תנכסמ הנאוחירמ
םיניגמ התו הפק
ימואתפ העימש ןדבוא
ןירפהמ החוטב רתוי ןיראפרוו
ילאטפ ץבש אבנמ D ןימטיו
ןוכיס לידגמ ןשעמ גוז ןב
םידליב ץבש
הנישו תושישקב ץבש
ןוכיס םיניטקמ םיגד
ןוכיס הניטקמ ןדיס תכירצ
ינש ץבשל ןוכיסו לורטסלוכ
ץבשל ןוכיסו םהוזמ ריוא
ןוכיס תוניטקמ תונירדנמ
ץבש ילפוטמל קוסיעב יופיר
ץבשב םינכסמ םיטנטס
ץבשל ןוכיסו םייכינח תלחמ
הרמוח םיניטקמ םיניטטס
ןוכיס םיניטקמ םיניטטס
העינמל םייניש לופיט
ץבש תענומ הניא תילופ .ח
ןתשה תיחופלשב תויעב
םישנב ץבשו לורטסלוכ
ןכסמ הובג/ךומנ םד-ץחל
ץבשל תינשלופ תופורת
םישירק תעינמל ןירפה
ץבשו ןוירהב תונרגימ
ןוכיס הניטקמ תילופ .ח
ןוכיס הלעמ תנאוס העונת
םד-ילכ םתוס ריוא םוהיז
תנכסמ הליה םע הנרגימ
שחול ץבש
םד-ץחל תופורת


...ץבש ואר

  2006 טסוגוא
ינש ץבשל ןוכיס הניטקמ לורטסלוכ תדרוה
,תומיאתמ תופורת םע ,ץבש רחאל לורטסלוכה תמרב הפירח הדרוה
.ינש ץבשל ןוכיס תיתועמשמ ןיטקהל היושע
וגקיש Rosalind Franklin University of Medicine & Sc. ירקוח
רוטיפיל לורטסלוכ תדרוהל הפורתה לש התעפשה תא וקדב ב"הרא
.ינש ץבשל ןוכיס תדרוה לע (Lipitor)
,בל תלחמ תיירוטסיה אלל ,םילפוטמ 4,731-מ םינותנ ופסא םירקוחה
יכ אצמנ .רקחמה ינפל םישדוחה 6-ב ץבש ינימ וא ץבש ווח ךא
ץבשל 16% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ רוטיפיל הפורתב ושמתשהש ולא
ןוכיס םג הניטקה הפורתה .(המד) ובצלפ ולבקש ולאל האוושהב ,ינש
.35%-ב תוירלוקסו-וידרק תולחמל
רתי ןוכיסב םינותנ ץבש םעפ ווחש ולאש ןוויכ םיאפורל בושח הז עדימ
.םילבגומ ךכל העינמה יעצמא ךא ,ינש ץבשל

New England Journal of Medicine


2006 רבמטפס
ץבשל ןוכיס הלעמ םהוזמ ריואל הרצק הפישח
חוודל שיו ץבשמ תוומל ןוכיס רתיל םירושק םיהובג ריוא םוהיז יזוכיר
.תועש 24 סיסב לעו העש לכב רוביצל ךכ-לע
,ןפיב תולודג םירע 13-מ םינותנ ופסא ןפי Kyoto University ירקוח
רטמורקימ 7 לדוגב םיקיקלחמ לחה ריואה םוהיז תויומכ תא וללכ רשא
.94 דע 90 תנשמ ,הביבסה תרוטרפמט תאו הלעמו
םחומב םומידמ הלעמו 65 ינב ,םיבשות 17,354 ותמ וז הפוקת ךלהמב
תמיסח תמרגנ וב (Ischemic stroke) ימכסיא ץבשמ ותמ שיא 46,370-ו
.חומב םד-ילכ
םע הלוע ימכסיאה ץבשה ירקמ רועיש יכ ררבתה םינותנה חותינ ךותמ
האוושהב ,םימחה םישדוחב 'צ תולעמ 30 לעמ וז רשאכ ,הרוטרפמטה
ןוכיסב תאז תמועל .'צ תולעמ 22 דע 15 תונב תונותמ תורוטרפמטל
.רק ריוא גזמב הלוע חומב םומיד בקע התומתל
,הובג ריואב םימהזמה זוכיר היה םהב ,םימחה םישדוחבש ררבתה
.2.4 יפ יחומ םד ףטש בקע התומתל ןוכיסה לדג

Occupational and Environmental Medicine


2006 רבמטפס
םינוכיס תוניטקמ תונירדנמ
הלודג הכירצש הליג ןפי Kyoto's University of Medicine-ב רקחמ
תיתועמשמ ןיטקהל היושע תונירדנמ ץימ וא (Tangerine) תונירדנמ לש
.ץבשו בל-תלחמ ,דבכה ןטרס ןהב ,תויניצר תולחמ תוחתפתהל ןוכיס

תקלד דגנ םילפוטמה םישנאב דבכה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ תונירדנמ ץימ
םתייטנב םיעודיה (Chronic Viral Hepatitis) תינורכ תיפיגנ דבכ
דבכה ןטרסב שיא הלח אל הז ץימ ותשש םילפוטמה 30-מ .וז הלחמל
.הז ץימ ותש אלש ולא ןיבמ ,9%-כ תמועל ,הנש רחאל דע

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2006 רבוטקוא
ץבש ילפוטמל קוסיעב יופיר
םמצעב לפטל תלוכיה תא שדחל ץבש ילפוטמל עייסמ קוסיעב יופיר
.רתוי ךשוממ ןמז םייאמצע תויהלו
ולאמ שילש יכ םיריבסמ דנלטוקס Glasgow Royal Infirmary ירקוח
10 ורקס םירקוחה .יאמצע ןפואב תויחל םתלוכי תא םידבאמ ץבש ווחש
וושיה םירקחמה .ץבש רחאל םילפוטמ 1,348 ופתתשה םהב םירקחמ
לכ ולביק אלש הלאכלו םירחא םילופיטל קוסיעב לופיט ורבעש ולא ןיב
.לופיט
תורדרדיהמ תוחפ ולבס קוסיעב יופיר ורבעש םילפוטמ יכ וליג םירקוחה
.הצחרו לושיב ןמזבב ומכ ,םוימויה ייחב רתוי בוט ודקפיתו םהיתולוכיב

The Cochrane Library

2006 רבוטקוא
ץבשב םינכסמ םיטנטס
םד-ילכ תחיתפ יכ אצמ תפרצ סירפ Sainte-Anne Hospital-ב רקחמ
ךמות רשא יתשר ירוניצ ןקתה - (Stent) טנטס/ןכמות תרזעב םימוסח
יוקינ עצוב הב הנשיה הטישהמ רתוי ץבשב ןכסמ - םדה-לכ תונפדב
.חותינ תועצמאב םדה-ילכ
םייאופר םיזכרמ 30-ב וכרענש םילופיט תואצות לע וססבתה םירקוחה
.ץבשמ ולבס וא ותמ םילפוטמה ןיבמ 9.6% םהב תפרצב

The New England Journal of Medicine


2006 רבמבונ
םישישקב ץבשל ןוכיס הלעמ םייכינח תלחמ
םירושק ןשה תואירב תחנזה ןכו ןשה ביבס םצעב ,םיינישב רוסחמ
.(חומב םד-ילכ תמיסח) ימכסיא ץבשל ןוכיס רתיל
רומשל שי ב"הרא סטס'צסמ Boston University ירקוח לש םהירבדל
.תואירבה לע הרימשל תללוכ היגטרטסיאמ קלחכ הפה תואירב לע
םיצבש לש הירוטסיהל םייכינח תלחמ ןיב רשקה תא ונחב םירקוחה
םה .1994 תנשב לודג ימואל רקסב ופתתשהש הלעמו 60 ינבב
וא םיינישה לכ םירסח םהל םישנאב לופכ וניה ץבשל ןוכיסהש ואצמ
.תבחרנ םייכינח תלחממ םילבוסה ולאב
(Periodontal Disease) ןשה בסימ תלחמ םא רמול ועדי אל םירקוחה
(Marker) ןמס הווהמ איהש וא ומצע ינפב ץבשל ןוכיס םרוג הווהמ
.הלחמל
תוברועמ (םיינישה לש) תוילטנד תולחממ תועבונה תוינורכ תוקלדש עודי
.ץבשה עוריאב בושח דיקפת שי הל םיקרוע תשרט תורצוויהב

Journal of Periodontology


2006 רבמבונ
ץבש תרמוח תוניטקמ ןיטטס תופורת
הגירח המרב לופיטל (Fibrates) םיטארביפ וא ןיטאטס תופורת תליטנ
תא םיתיחפמ ץבש ינימ ינפל הרידס תינפוג תוליעפו ףוגב םינמוש לש
.ץבשה תאצות תרמוח
ימכסיא ץבש לש םירקמ 362 ונחב תפרצ University of Lille ירקוח
םימרוגה םהמ עובקל ידכ ,97 דע 16 ינבב ,(חומה םד-ילכ תמיסח)
לע הבוטל םיעיפשמה םימרוגה יכ וליג םה .ויתואצות לע םיעיפשמה
תדרוהל תופורתב לופיט ,יונפה ןמזב תינפוג תוליעפ םה ץבשה תאצות
.םדוק ץבש ינימו םדב םינמושה תמר

Neurology


2006 רבמבונ
ץבשלו בל-תלחמל ןוכיס תוניטקמ ןיטטס תופורת
םייושע תויניטאטס תופורתב םילפוטמה בל-תלחמב םילפוטמהמ קלח
ב"הרא New York Medical College ירקוח .ץבשל ןוכיס ךכב ןיטקהל
םילפוטמב ץבשל ןוכיס תיתועמשמ הדירומ םיניטאטס תליטנ יכ וליג
.(Carotid Artery Disease) המדרתה קרוע תלחמ דגנ

קרוע תלחממ ולבסש םילפוטמ 449-מ ופסאנש םינותנ וחתינ םירקוחה
.םייתנש ךשמב םתוא ורטינו (םיניטאטסב 298 ולפוט םכותמ) המדרתה
,ותמש וא בל-ףקתה ,ץבש ווח םיניטאטסב םילפוטמהמ 15% יכ אצמנ
.םיניטאטסב הלפוט אלש הצובקה ברקב 68% תמועל

.HealthCentersOnline, Inc


2006 רבמצד
ןטרסו ץבש ,תרכוס ענומ םייניש לופיט
...חוצחיצ


2006 רבמצד
ץבשו בל תלחמ תענומ הניא תילופ הצמוח
...ףסות


2006 רבמצד
ץבש רחאל ןתשה תיחופלשב תויעב
רשא ,םהלש ןתשה תיחופלשב תויעבל םיעדומ םניאש ץבש ילפוטמ
ירקוח .םבצמ תא ךכב םיערמ ,ןתש ןתמב הגלבה-יאל תחתפתמ
,םילפוטמ 315 ופתתשה וב רקחמב ,היגברונ University of Oslo
.עוריאה רחאל רצק ןמז ןתש ןתמב הגלבה-יא חותיפ םהמ 65 יכ וליג
אל 65-ה ךותמ 16-ו הייעבה לש םייסלק םימוטפמיס וניגפה 65-המ 27
.הפילדה ינפל ןתש ןתמב ךרוצ לכ ושח
ףא-לע ,ןתש םיפילדמ םהש הדבועל ושחכתה םירתונה 22
יכ תעדל וחכונ םירקוחה .םהל תאז התארה תוחאהש
העורג תוחתפתה רתויב הובגה ןוכיסב ואצמנ ולא םילפוטמ
.ץבשה רחאל םישדוח 3 םבצמב
היוקל תועדומ בולישב ןתש ןתמב הגלבהה-יא תייעב םירקוחה ירבדל
.רכינ יחומ קזנ לע םיארמ םבצמל

Journal of the American Geriatrics Society


2007 ראורבפ
תואירב םישנב םג ץבשל רושק לורטסלוכ
רשא רקחמב ,ב"הרא ןוטסוב Brigham & Women's Hospital ירקוח
ךס לש ההובג המרש ואצמ ,םישנ 27,937 וב ופתתשהו הנש 11 ךשמנ
קהבומ ןפואב םירושק ,םדב םירחא םינמושו LDL-ה לש ,לורטסלוכה
לכמ תואירב רשא םישנב וליפא ,(חומב םוסח םד-ילכ) ימכסיא ץבשל
.תוניחבה ראש
רחא בוקעל םיאירב םישנא לעש ,םירקוחה ירבדל ,איה תועמשמה
.ןניטקהל ףואשלו םמדב לורטסלוכה תומר

Neurology


2007 ראורבפ
ץבשל ןוכיס לידגמ תוילכ ילפוטמב הובג וא ךומנ םד-ץחל
רשא םישנאב ץבשל ןוכיס םילידגמ םהינש םד-ץחל תתו םד-ץחל רתי
.תינורכ תוילכ תלחממ םילבוס
תלחמב םילפוטמ 7.6% םהמ שיא 20,000 לעמ ופתתשה וב ,רקחמב
.ץבשל 22% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ ולא םילוח חכ אצמנ ,תינורכ תוילכ
ילוח םניאש ולאבו תוילכ ילוחב ןה ץבשל ןוכיס רתיב רושק םד-ץחל רתי
ולא .18%-ב הז ןוכיס הלידגמ תיפסכ מ"מ 10 תב תפסות לכ .תוילכ
ילעב תמועל ,ץבשל ןוכיס לפכב םייוצמ הנותמ תוילכ תלחממ םילבוסה
.(120/80) ןיקת םד-ץחל

American Society of Nephrology


2007 ראורבפ
םיאלפ תללוחמ ץבשל תינשלופ תופורת תייפרת
רשא תופורתב ולפוטו חומב םד-ישירקמ ולבסש םילפוטמה ךותמ עבר
ווח ,ץבשה עוריא עגרמ תועש 6 ךותב םדה-שירקל תורישי וקרזוה
.ינויסינ בלשב ןיידע וניה הז לופיט .םוי ךותב ,העיתפמ המלחה

וליג ב"הרא Ohio State University College of Medicine ירקוח
לופיט .דחא לכב םושייל ןתינ וניא הז ךילהש ןוויכ ,ןטק רקחמב תאז
תומיתס תחיתפל תופורת תוקרזומ וב (Intra-Arterial) יקרוע-ךות
לולעו ןכוסמ (Microcatheter) רתנצ-ורקימ תרזעב םייחומה םדה-ילכב
וז הקינכט יכ הארנ .FDA-ה ידי-לע רשוא אל ןכלו םימומידל םורגל
.הב וחמתיש םייאופר םינוכמב קר םשוית

American Stroke Association's Annual Meeting
in San Francisco


2007 לירפא
ץבש רחאל םישירק תעינמל השדח הפורת ,ןירפה
הליעיכ החכוה השדח תנוכתמב םד תללדמ הפורת (Heparin) ןירפה
.רתוי הנשיה הפורתה תמועל ,םד-ישירק תעינמב רתוי
University of Texas Health Science Center-ב םירקוחה ירבדל
הניטקמ (Enoxaparin) ןירפסקונא היורקה השדחה הפורתה ב"הרא
.התמדוק תמועל ,43%-ב ץבשה ירקמ תוחיכש תא

The Lancet


2007 יאמ
ץבשל תורושק ןוירהב תונרגימ
,ץבשב תוקלל ןוכיס רתיב תויוצמ ןוירהה ןמזב הנרגיממ תולבוסה םישנ
.תורחא תוירלוקסו-וידרק תולחמו בל-ףקתהב
,ןחב ,2003 דע 2000-מ ךשמנש ,הינטירב Duke University-ב רקחמ
ןהמ ,ןוירהב םישנ ןוילמ 17-כ יבגל םינותנ ,ימואלה םינותנה רגאמ ךותמ
.הנרגימ דגנ םישנ 33,956 ולפוט
תויוצמ ןוירהה ךלהמב הנרגימ תווחה םישנ יכ םיארמ רקחמה יאצממ
םיילפכמ רתויו בל-ףקתהב 5 יפ ,ץבשב תוקלל 19 יפ לודג ןוכיסב
.תורחא תוירלוקסו תויעבו םד-ישירק ,בל-תלחמב
,ולא ןוכיס ימרוגל תועדומ תויהל ןוירהב םישנ לעש ןמתסמ הז רקחממ
לש הירוטסיה ,תרכוס ,לורטסלוכ רתי ,םד-ץחל רתי םיללוכ םהינמסש
.םדוק ץבש וא בל-תלחמ ,םד-ישירק

American Academy of Neurology 59th Annual Meeting


2007 ינוי
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
וגקיש Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine ירקוח
הניטקמ ותליטנש וליג תילופ הצמוחב םייוסינ 8 וחתינ רשא ב"הרא
.18% תוחפלב ץבשל ןוכיס
.29%-ב ןטק היה תילופ הצמוח ולטנש םילפוטמב ץבש עוריאל ןוכיסה
.םדב ןיאטסיצומוה תמר הדירומ תילופ הצמוחש םיריבסמ םירקוחה
.קומע דירו תקקפלו ץבשל ןוכיס לידגמ ,תולודג תויומכב ,הז רמוח
,ינושאר העינמ יעצמאכ ,תילופ הצמוח ףסות תליטנ םירקוחה ירבדל
.ץבשל ןוכיס יתועמשמ ןפואב התיחפמ

The Lancet


2007 ילוי
ץבשל ןוכיס הלעמ תנאוס העונת
םירגה םישנאש אצמ הינמרג Uni. of Duisburg-Essen-ב רקחמ
םילבוס ולא םישנא .ץבשל הובג ןוכיסב םייוצמ ןאוס שיבכל ךומס
םהב הלעמה רבד ,םייבבלה םדה-ילכ תודייתסהמ תובורק םיתיעל
,ןאוס שיבכמ הלעמו רטמ 200 קחרמב קר .ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס
ןוכיסה לע העפשה העונתל ןיא ,רתוי עמשנ וניא בכרה שער וב קחרמ
.ץבשל
ירקיעה ורוקמש ,ןידע קבאב יוצמה ןוכיסה תא שדחמ הלעמ הז רקחמ
.םד-ילכו בל תויעבל רוקמ וניה הז קבא .בכר-ילכ אוה

NNO


2007 ילוי
םד-ילכ םתוס ריוא םוהיז
םהירבדל .ץבשו בל-תלחמלו םד-ילכ תושקתהל םורגל לולע ריוא-םוהיז
םד-ילכ םסוחה ןמוש ב"הרא University of California ירקוח לש
םידמועה םינג םיליעפמ דחי םהינשו ריואה םוהיז יקיקלח םע לעופ
.תקלד ירוחאמ

Genome Biology


2007 טסוגוא
ימכסיא ץבשב תנכסמ הליהב הוולמה הנרגימ
תויוצמ (Aura) הליה םע הנרגיממ הנושארל תולבוסה תוריעצ םישנ
הירוטסיה אלל םישנ תמועל ,ימכסיא ץבשב תוקלל 7 יפ ןוכיס רתיב
.תונרגימ לש
ואציש ב"הרא Baltimore Veterans Affairs Medical Center ירקוח
הנשב רשא םישנל ועריא ץבשה ירקממ 8% יכ םיפיסומ וז הרהצהב
םיפיסומ םירקוחה .הליהב הוולמ הנרגימ ווח ץבשה ינפל הנורחאה
םילידגמו םיפיסומ הפה ךרד םילטינה העינמ יעצמאב שומישו ןושיעש
.10 יפ דע הז ןוכיס

Stroke


2007 טסוגוא
םייחה תוכיאב עגופ שחול ץבש
רשא םייניב ח"ודב ,ב"הרא םהגנימריב Uni. of Alabama ירקוח
עגופ שחול ץבשש םילגמ ,ךשמתמ לודג רקחמ ידכ ךות םדי-לע םסרופ
ינפוגה דוקפיתה לע העיפשמ העיגפה .ותוא םיווחה םילוחה ייח תוכיאב
.ילטנמה דוקפיתה לע התוחפ הדימבו
 
ישירח ץבש םג ארקנה ,(Whispering Stroke) שחול ץבש
םרגנ יכ הארמ תיחומ היימדה וב הרקמ אוה (Silent Stroke)
.םאתהב ץבש-ינימ לש וא ץבש ינימסת םימייק אל ךא ,ץבש
.דבלב םילק םינימסת םנשי םיתיעל

וב הרקמ אוה (Transient Ischemic Attack/TIA) ץבש ינימ
.רצק ןמז ךשמב האולמב םדה תקפסא תא לבקמ וניא חומה
.םישישק רקיעב םילבוס וז הייעבמ

Stroke


2007 טסוגוא
תוומו ץבש תותיחפמ םד-ץחל רתי דגנ תופורת
תוצרא 80-מ רתוימ םישישק 3,800 לעמ ופתתשה וב ,ימואלניב רקחמ
תיתועמשמ התיחפמ םד-ץחל רתיל תופורת תליטנ יכ הליג ,תונוש
.התומתלו ץבשל ןוכיס

New England Journal of Medicine


2007 טסוגוא
תורתוימ ץבשל הרגיש תוקידב
ץבשל ןוכיס ימרוג יוליגל הלעמו 65 ינבב הינטירבב תויתרגיש תוקידב
הדימ התואב הליעי אפור לצא רוקיב תעב קפודה תקידב יכ הליג
14,802 לש םרוטינ לע םיססבתמ םיאצממה .ןוכיסה ימרוג רותיאל
.םילפוטמ

British Medical Journal


2007 רבמטפס
ץבשלו בלל ןוכיס לידגמ הניש טועימ
.ץבשו בל-תלחמ בקע תוומל רושק הניש טועימ
הנישה תוינבת תא ןחב הינטירב University of Warwick-ב רקחמ
אצמ םייתנש ךשמנש רקחמה .הנידמ ידבוע 10,308-ב תוומה ירקמו
לופכ ןוכיסב םייוצמ תועש 5-ל 7-מ הלילב םתנש תא םירצקמה ולא יכ
.תועש 7 םינשיה ולא תמועל ,תירלוקסו-וידרק הלחמ בקע התומתל
ןניאש תוביסמ יכ םע ,תוומל םרוג הווהמ תכשוממ הניש יכ םג אצמנ
.בלל תורושק

British Sleep Society


2007 רבמבונ
הרהזא תוא וניה ץבש ינימ
.ץבשל ןוכיס תנטקהל דחוימ לופיט לבקל ץבש ינימב םילפוטמה לע
םימדוק םירקחמ 18 וחתינש ,הינטירב Oxford University ירקוח
ץבש ינימב וקלש ולאמ 5.2% יכ וליג םילפוטמ 10,126 ופתתשה םהב
.רזוח ץבשב עובש ךות וקליו ורזחי
ץבש ינימה רחאל דחוימ לופיט ולבקש ולא ןיבמ יכ םיפיסומ םירקוחה
וקל לופיט ןתינ אל םהב םירקמבו רתוי רחואמ ץבשב וקל 0.9% קר
.רזוח ץבשב 11%

Lancet Neurology


2007 רבמבונ
ץבש לש הרקמב ער HDL לורטסלוכ טועימ
...יפל


2007 רבמצד
בל ףקתהבו ץבשב תנכסמ תעפש
הינטירב London School of Hygiene & Tropical Med. ירקוח
ץבשל ןוכיס םילידגמ המישנה תכרעמב םירחא םימוהיזו תעפשש ואצמ
.בל-ףקתהלו
רשא החפשמ יאפור לש לודג םינותנ רגאממ םינותנ וחתינ םירקוחה
םוהיזה תורק רחאלש תועובשב יכ וליג םה .םילפוטמ ןוילימ ינש ללכ
ןוכיס ,בל-ףקתהלו ץבשל לופכ ןוכיסב םילוחה םייוצמ ,המישנה יכרדב
.הגרדהב ןטקו ךלוהש

European Heart


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס הליפכמ החונמ תורסח םיילגר תנומסת
(Restless Legs Syndrome/RLS) החונמ תורסח םיילגר תנומסת
(Cerebrovascular D.) םייחומ םד-ילכו חומ תולחמל רומח ןוכיס הווהמ
.(Cardiovascular Disease) םייבבל םד-ילכו בל-תולחמלו
ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב יתיפצת רקחמ
.ץבשלו בל-תלחמל ןוכיס לפכב םייוצמ RLS ילוח יכ הליג ,שיא 3,433
.םינימסתה לש םתורידתו םתרמוח תיילע םע ךלוהו לדג הז ןוכיס

Neurology


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס ןמסכ םדב C ןימטיו
לש םהירבדל תאז ,ץבשל ןוכיסה ןטק הלדג םדב C ןימטיו תמרש לככ
.הינטירב לוטסירב Addenbrooke's University Hospital ירקוח
הווהמה טנדיסקוא-יטנא השעמל אוה C ןימטיו יכ םיריבסמ םירקוחה
םיבר הנוזת ירמוח םהב ,תוקריו תוריפ לש םתכירצ תדימל יגולויב ןמס
.ץבש ןהב ,תובר תולחמ ינפמ םיניגמה

אל רקחמל דע רשא ,79 דע 40 ינב שיא 20,649 ופתתשה רקחמב
רשא ולאב רמולכ ,ההובג C ןימטיו תמר ילעבב ןוכיסה תמר .ץבש ווח
.רתויב הכומנה המרל סחיב 42%-ב הכומנ ,תוקריו תוריפ לוכאל םיברמ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראוני
ץבשל ןוכיס םיניטקמ םוי ידמ תוקריו תוריפ
תוריפ תונמ 5 לש םתליכא הינטירב Stroke Assoc. יחמומ ירבדל
תחא הנמב ףא יד .26%-ב ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע םוי ידמ תוקריו
.ץבשל ןוכיס תיחפהל ידכ םויב
.אירב םייח חרוא תטיקנו םיאלמ םינגד לש םתכירצ לע ץילממ ןוגריאה

Stroke Association


2008 ראורבפ
םישישקב ץבשל תורושק םויה ךשמב תומונת
...םישישק


2008 ראורבפ
ץבש ילפוטמ תרזעל הקיזומ
הקיזומ תעמשה יכ וליג דנלניפ University of Helsinki-ב םירקוח
השיג ךות תויחל םהל תרזועו םתמלחה תא תזרזמ ץבש ילפוטמל
.םייחל רתוי תיבויח
ידמ םילפוטמל הקיזומה תעמשהל םירקוחה ירבדל
,ץבשה רחאל דיימ ,םימדקומה לופיטה יבלשב ,םוי
.ךרע רקי יבויח ףסומ ךרע שי

םישדוחהו תועובשב םייטמרד םייוניש רבוע םילפוטמה לש םחומ
שי .ךכב תרזוע הקיזומל הנזאההו המלחהה ךילהת לש םינושארה
תואנילק ומכ ,תורחא תוימוקיש תויוליעפב הקיזומל הנזאה בלשל
.יגולוכיספוריונ םוקיש וא (Speech Therapy) תיתרושקית

Brain


2008 סרמ
ימכסיא ץבשל ןוכיסל רושק םייטבאידב םוצב רכוס
רשק םייקש וליג ב"הרא Mailman School of Public Health ירקוח
1-גוס תרכוסמ םילבוסה םישנאב םוצב ההובג רכוס תמר ןיב קודה
.םד-ילכ תולחמלו ימכסיא ץבשל ןוכיס ןיבל
יתליהק זכרמ ירייד 3,298 ופתתשה 2001 דע 1993-מ ךשמנש רקחמב
ןוכיסה תומר תא וכירעה םירקוחה .ץבשמ ולבס אלש 69 עצוממ ליגב
190 וערא רקחמה ןמזב .םיפתתשמב םד-ילכ תולחמלו ימכסיא ץבשל
.םד-ילכ תולחמ תולחמ לש םירקמ 585-ו ימכסיא ץבש ירקמ

Diabetes Care


2008 לירפא
ץבשל ןוכיס לידגמ םינומרוהב לופיט
םיסחייתמה םינותנ וחתינש ב"הרא Harvard Medical School ירקוח
םישנ יכ ואצמ (רקחמה תליחת תעב) 55 דע 30 תונב םישנ 121,700-ל
תולולע (ןגורטסאב) םינומרוהב לופיט תולבקמה רבעמה ליג רחאל
הנשמ הז ןיאו ץבשב תוקלל 39% ןב ןוכיס רתיב אצמיהל (ןגורטסאב)
.לופיטה לחה יתמ
רתיב ואצמנ (Progestin) ןיטסגורפ תועצמאב הז לופיט ולביקש םישנ
לופיט לבקל ולחהש םישנ ברקב אצמנ רבגומה ןוכיסה .27% ןב ןוכיס
- רתוי רגובמ ליגב וא רבעמה ליג ינפל בורק וא ריעצ ליגב ילנומרוה
.רבעמה ליג רחאל םינש 10

Archives of Internal Medicine


2008 יאמ
ץבשבו בל-ףקתהב ןכסמ הנאוחירמ ןושיע
דימעהל םילולע רשא םדה-רוזחמב םייונישל םרוג הנאוחירמ ןושיע
.ץבשו בל-ףקתה ומכ ירלוקסו-וידרק יונישל ןוכיסב םיינורכ םישמתשמ
םירמוח ב"הרא National Inst. on Drug Abuse-ב םירקוח ירבדל
הלודג תומכ רצייל ףוגל םימרוג ,THC ומכ ,הנאוחירמב םיליעפ םיימיכ
.םדב םידירצילירט לש ההובג המרל רושקה ,ApoC-111 ןובלח לש ידמ
תויעבל הרושק ,םירקוחה םיפיסומ ,ךשוממ ןמז תכרצנה הנאוחירמ
רשא ,םד-תואמגוד וושיה םירקוחה .ץבשו הדימל יישק ומכ ,תויגולוריונ
.םירחא םישנא 24 לש ולאל ,הנאוחירמ ישמתשמ 18-מ ולטינ

Molecular Psychiatry


2008 ינוי
ץבש ינפמ םיניגמ התו הפק
םירבג לע הניגמ םוי ידמ הת וא הפק לש הלודג הכירצ יכ הארנ
.ימכסיא ץבש ינפמ םינשעמ
הפק לש רתוי וא םילפס 18 תייתש יכ אצמ דנלניפב יתיפצת רקחמ
.23%-ב (Cerebral Infarction) יחומ םטואל ןוכיס התיחפמ םוי ידמ
ותשש ולא תמועל) םוי ידמ רתוי וא הפק ילפס 2 ותשש ולא ,תאז םע
.21%-ב יחומ םטואל ןוכיס ותיחפה (הת ותש אל ללכ וא תוחפ
,לפוטמה לש תיאופרה הירוטסיהל רשק לכ ןיא ולבקתהש תואצותל
.םיילילכ םיקרוע תלחמ ומכ

Stroke


2008 ינוי
ץבשל םדקומ ןמיס - ימואתפ העימש ןדבוא
ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע ימואתפ העימש ןדבוא םיווח רשא םישנא
.דיתעב ץבשל
יבגל םינותנ וחתינש ןאווייט Taipei Medical University-מ םירקוח
םילפוטמ יכ וליג ימואתפ העימש ןדבוא בקע וזפשואש םילפוטמ 1,423
ררבתמ .הרקב תצובקל סחיב ,ץבשב תוקלל 1.5 יפ ןוכיס רתיב םייוצמ
.תובורקה םייתנשב ץבש לע רשבל לולע ימואתפ העימש ןדבוא יכ

Stroke


2008 ילוי
םיצבשהמ קלחב ןירפהמ רתוי החוטב ןירפרוו
םימומידל ןוכיס רתיל הרושק (Heparin) ןירפה םדה תללדמ הפורתה
יכ הארנ תאז תמועל .ילויבמאוידרק ץבש רחאל םילפוטמב םירומח
.םילפוטמ םתואב ,תוקיזמ תועפות ןיא (Warfarin) ןיראפרוו הפורתל
 

רשאכ שחרתמ (Cardioembolic Stroke) ילויבמאוידרק ץבש
לא עיגמ אוהש דע דדונ בלב רצונש רחא קיקלח וא םד-שירק
.חומב רצ קרוע
םיימכסיאה םיצבשה לכ ללכמ תישימחכ הווהמ ץבש לש הז גוס
.חומל םדה תמירז תנטקהב םיברועמה (Ischemic Strokes)

רפסמ םירבוע תובורק םיתיעל ךא ,בטיה תלעופ ןיראפרוו הפורתה
תבלושמ איה םייתניבו ,םדב השורדה המרל העיגמ איהש דע םימי
Uni. of Texas Health Science Center ירקוח .תורחא תופורתב
.ילובמאוידרק ץבש ווחש םילפוטמ 204 יבגל םימושיר ונחב ב"הרא

Archives of Neurology


2008 ילוי
ילאטפ ץבש תאבנמ הווהמ D ןימטיו תמר
תועמשמ .ילאטפ ץבשל יאמצע ןמס הווהמ םדב הכומנ D ןימטיו תמר
.ץבש תעינמל שמשל יושע ונממ ףסותש איה רבדה
םינפומה ולא יכ וליג הינמרג University of Heidelberg-ב םירקוח
תמר םהב ,(Coronary Angiography) םייבבל םד-ילכ יופימ עוציבל
ןוכיסה ימרוגש רחאל םג ,ילאטפ ץבש ךשמהב םיווח ,הכומנ D ןימטיו
תמר ,תינפוג תוליעפ עצבל ולחה םה - ולפוט םהב םייירלוקסו-וידרקה
םפוגב ןדיסה תמרו (Parathyroid Gland) סירתה דצמ תוטולב ןומרוה
.םילפוטמ 3,316 קלח ולטנ רקחמב .םיניקת

Stroke


2008 ילוי
ץבשל ןוכיס לידגמ ןשעמ גוז ןב
ןיאושינ יכ אצמ ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמ
םא םג ,42%-ב ץבשל ןוכיס ןשעמ אלה גוזה ןבב םילידגמ ןשעמ םדאל
.רבעב ןשיע גוזה ןב םא 72%-ל לודג הז ןוכיס .ןשיע אל םלועמ גוזה ןב
.תאז קיספמ ןשעמה גוזה ןב םא הז ןוכיס לטבל ןתינ

American Journal of Preventive Medicine


2008 ילוי
םידליב ץבש
הדימב ץופנ םידליב ץבש הינטירב Uni. of Bristol ירקוח ירבדל
.תובורק םיתיעל ןחבואמ וניא אוה תאז םעו םילודיג לש וזל המוד

University of Bristol


2008 ילוי
הנישל רושק תושישקב ץבש
רתוי ,ץבשל ןוכיסל רומח ןמיס תווהל הלולע תושישק ברקב הניש רתי
.הנישב רוסחמ רשאמ
וב ,ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Med.-ב רקחמ
,הלילב רתוי וא תועש 9 ונשיש ,70 דע 59 תונב םישנ 93,175 ופתתשה
םישנל סחיב ,ימכסיא ץבשל 70% רועישב ןוכיס רתיב תויוצמ ןה יכ הליג
.הלילב תועש 7 עצוממב ונשיש
ץבשל ןוכיס רתיב ואצמנ ,תוחפ וא תועש 6 הלילה ךשמב ונשיש םישנ
.הלילב תועש 7 ונשיש םישנ תמועל ,14% רועישב
לדגומה ןוכיסל הביסה איה רתוי הכורא הניש םא רורב אל םירקוחל
אל רמולכ ,הניש רתיל םרוגו ץבשב ןכסמש אוה רחא םרוגש וא ץבשל
.ץבשל ןוכיסה תא ןיטקי הנישה תועש רוציק םא

Stroke


2008 טסוגוא
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס םיניטקמ םיגד
,3-הגמואב םירישע רשא ,(Oily Fish) םיינונמש םיגד םילכואה םישנא
,ץבשו ןורכיז ןדבואל ןוכיס ךכב ןיטקהל םייושע ,עובשב םימעפ 3 תוחפל
.25%-מ רתויב
ינב ,םיאירב םישנא 3,660 ורטינ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
םהל) תוישירח תועיגפ רותיאל חומ ייופימ ועציב םירקוחה .הלעמו 65
לע וא תיביטנגוק תורדרדיה לע עיבצהל תולולעש (םינימסת ןיא ןיידע
.ץבש
הרקמב בושח דיקפת שי EPA-ו DHA ןמוש תוצמוחל םירקוחה ירבדל
לידגהל הלולע רתי תנמשהש ןוויכ ,תואנ לקשמ לע רומשל םג שי .הז
.3 יפ ןטרס תולחמו בל-תלחמ ,ץבשל ןוכיס
לע הדפקהו ןושיע תקספה ,הרידס תינפוג תוליעפ לע םיצילממ םה
.הנוזתה

Neurology


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס הניטקמ ןדיס תכירצ תרבגה
,ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע ,בלח ירצוממ דחוימב ,ןדיס תכירצ תרבגה
.30%-ב ,הדימעה ליג ינב םישנאב
וב 2003 דע 1993-מ ךשמנש ,ןפי University of Tsukuba-ב רקחמב
םהלש ןדיסה תכירצ רשא ,40-59 ינב ,םישנו םירבג 41,526 ופתתשה
322-ו ץבש ירקמ 1,321 וערא רקחמה תפוקת ךשמב .תעצוממ התיה
.םיילילכ םיקרוע םיקרוע תלחמ לש םירקמ

Stroke