3 תושדח - ואקקו דלוקוש
Chocolate & Cocoa - News 3
םילונבלפה תומכו דלוקושב ואקק
ןובאיתב הטילשל ןי'צטקיפא
רועה לש המתסאו ואקק תיצמת
(2) םיטמק דגנ ואקק תיצמת
םישישקל ואקקב םילונבלפ
(3) יביטנגוקה דוקפיתה רופיש
2-גוס תרכוס החוד/ענומ ןי'צטאק
(2) תיז ןמש+רירמ דלוקוש
חומו תינפוג 'עפ ,ואקקב םילונבלפ
םינמושו רירמ דלוקוש ,םידקש
(4) יביטינגוק 'פתל תינפוג 'עפ+ואקק
הצופנ תשרט ינימסתו ואקק
ןילוסניאל תודימע דגנ ואקק תופילק
הכילה יבאכ לע לקמ ואקק
(5) חומה ןוצמיחו ואקקב םילונבלפ
CRP ןיטקמ רירמ דלוקוש
הפידע רוטיקב ואקקה תיילק
ואקקב םירמוגילואה תעפשה
סגה יעמה 'סל ןוכיסו ואקק
רמייהצלא תלחמו ואקק תיצמת
ןורכיזב הדיריו ואקקמ םילונבלפ
(1) תויביטנגוק תויעבו ואקק
(2) תיביטנגוק תואירבל ואקק
(1) 'קסו-'ק תואירבו ואקקב 'נבלפ
רועב םילפטמ ואקקמ םילונבלפ
תוילכ ילוחל ליעומ ואקק
(2) םדה ילכו ואקקב םילונבלפ
תילובטמ 'סתו ואקקב םילונבלפ
(1) םיטמקמ הניגמ ואקק תיצמת
בל תלחממ התומתו התו ואקק

...ואר
...ואקק
...דלוקוש
2 תושדח - ואקקו דלוקוש

2008 רבמטפס
CRP הניטקמ רירמ דלוקוש תליכא
ההכ/רירמ דלוקוש לש הנותמ תומכ תליכא יכ אצמ הילטיא

תמר תא תיתועמשמ ןיטקהל היושע (Dark Chocolate)
.17%-ב CRP-ה תנטקהב רבודמ .CRP-ה

.יאופר ןוכיס לכ אלל םיאירב םישנא 4,849 ופתתשה רקחמב

,הנטק תואריהל היושע 17% רועישב הדירי םירקוחה ירבדל
םד ילכו בל תולחמל ןוכיסה תא דירוהל ידכ הב יד ךא
.1/4-ב םירבגבו 1/3-ב םישנב (Cardiovascular Disease)

Journal of Nutrition


2013 רבמבונ
ואקקב םילונובלפ ןדבוא הניטקמ רוטיקב היילק
יכ ואצמ היזאלמ Universiti Sains Malaysia-ב םירקוח
תרמשמ (Superheated Steam Roasting) רוטיקב היילק
דוביעב (Flavonoids) םידיאונבלפו (Phenols) םילונפ רתוי
.תלבוקמה היילקה תטישב רשאמ ,(Cocoa) ואקקה

הגישמו איה וב רתוי רצק ןמז תכרוא וז הטיש םהירבדל
תלבוקמה הטישה תמועל םיילמיטפואה היילקה ינייפאמ תא
תונוכתה ןדבואל םורתל לולעש רבד ,בר ןמז תכרוא רשא
.םירצומה לש תויטנדיסקוא-יטנאה

Journal of Food Processing and Preservation


2014 לירפא
רתי תנמשה םיענומ ואקקב םירמוגילוא
תרכוסל ןוכיס םיניטקמו
דרפס Spanish National Research Council-ב םירקוח
תויושע ואקקב (Oligomers) םירמוגילוא תובוכרתש ואצמ
ןוכיס ךכב ןיטקהלו (Weight Gain) לקשמב היילע עונמל
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל

ןמושב הרישע הנוזת ולביק רשא םירבכע יכ אצמנ
וליג ,ואקק יתיתפ וא תיצמת תפסותב ,(High Fat Diet)
תוחפ ולעו (Insulin Resistance) ןילוסניאל תודימע רתי
.תרוקיבה תצובקמ לקשמב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2014 יאמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה תנטקהב עייסמ ואקק
רפסב ומסרפתהש םירקחמ רפסמ לש םהיאצממ םוכיס יפל
Cancer: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants
אכדל םילגוסמ (Cocoa) ואקקב (Plyphenols) םילונפילופ
םגושגיש תא תררועמה (Oxidative Stress) תינוצמיח הקע
.(Colon) סגה יעמב (Cancer) םיינטרס םיאת לש

תועצמאב יעמה יאתב םידקמ לופיט יכ וארה םירקחמה
רוהט לונבלפ וא (Cocoa Phenolic Extract) ואקקמ תילונפ
לעופ ,תועש 20 ךשמב ,(Pure Cocoa Flavanol) ואקקמ
דימלירקאב הרוקמש תיסקוטוטיצ תוליער דגנ
לש בלושמ לופיטו (Acrylamide-Induced Cytotoxicity)
ואקקמ תילונפ תיצמתו (Flavanols) םילונבלפ
,ךכמ האצותכ ,היילעה תא םלב (Cocoa Phenolic Extract)
.תינוצמיחה הקעב

םינידינאיצורפו תונטק םילונבלפ תויומכ לש תימוי הכירצ :םוכיסל
תבלושמה ,(Chocolate) דלוקוש וא ואקקמ (Procyanidins)
תעינמל תיעבט השיג הווהמ ,םידיאונבלפ שי הב הליגר הנוזתב
.תילמינימ תוליער ךות ,סגה יעמה ןטרס

Cancer: Oxidative Stress and Dietary Antioxidants


2014 ינוי
רמייהצלא תלחמ תעינמל ואקק תיצמת
תיצמת ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai Hos.-ב םירקוח ירבדל
תלחמ עונמל היושע (Lavado Cocoa Extract) ודאבל ואקק
וא תענומ וז תיצמת .(Alzheimer's Disease) רמייהצלא
(Nerve Pathways) םייבצעה םילולסמל םרגנש קזנ הניטקמ
םינימסת עונמל ןתינש איה רבדה תועמשמו םילוחה חומב
.(Cognitive Cecline) תיביטינגוק הדירי ומכ ,הלחמה לש

ועציב םהש יטנג סודניה תובקעב וז הקסמל ועיגה םירקוחה
הלחמה לש תישונאה הרוצה תא תוקחל ידכ םירבכעב
המרגש ודאבל ואקק תיצמת תועצמאב ךשמהב םהב לופיטו
קזנהו (Oligomers) םירמוגילואה לש םתורצוויה תנטקהל
תוספניסה תלועפ שובישל איבהו דחי םתוקבדיהמ םרגנש
.םירבכעה (Brain) חומב (Synapses)

Journal of Alzheimer's Disease


2014 רבוטקוא
ליגל הרושקה ןורכיזב הדירי לטבל םייושע ואקקב םילונבלפ
ךפהל ןתינ יכ םיחוודמ ב"הרא Columbia University ירקוח
(Age-Related Memory Decline) ליגב היולתה ןורכיזב הדירי
.(Cocoa Flavanols) ואקקמ םינונבלפ לש הובג ןונימ תרזעב

םלוכ ,םינש 65 דע 21 ינב םיאירב םישנא 35 ופתתשה רקחמב
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ לש ינילק-הרפ בלשב
.םינש 69 דע 50 ינב םיאירב םישנא 41 התנמש תפסונ הצובקו

Nature Neuroscience


2015 ראוני
יביטנגוקה דוקפיתב תויעב םיענומ ואקקב םילונובלפ
(1) ליגל תורושקה
...רקחמ


2015 ראורבפ
(2) תיביטנגוק תואירב רפשמ ואקק
(Cocoa Flavanols) ואקקב םינונבלפש אצמ םירקוח תווצ
תיביטינגוקה תואירבה לע הרימשב בושח דיקפת םיאלממ
ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב .(Aging) םישישקב
יוקיל לכמ ולבס אלש הנש 85 דע 62 ינב םישנו םירבג
.(Cognitive Impairment) יביטנגוק

ופוסבו רקחמה תליחתב קדבנ םהלש יביטינגוקה דוקפיתה
האלעה ,(Memory Tests) ןורכיז ינחבמב שומיש ךות
.(Function Tests) דוקפית ינחבמו (Recall) ןורכיזהמ

םילונבלפ לש רתוי תוהובג תומר וכרצ רשא ולא יכ ררבתה
דוקפיתב יתועמשמ רופיש וניגפה ,ואקקה תואקשמב ואקקמ
.יללכה יביטינגוקה

American Journal of Clinical Nutrition


2015 רבמטפס
(1) תירלוקסו-וידרק תואירבל ואקקב םילונבלפ
םינונבלפ יכ וליג הינמרג University Dusseldorf-ב םירקוח
תואירבל םיליעומ םירחא תונוזמבו (Cocoa Flavanols) ואקקב
.(Cardiovascular Health) םדה ילכו בלה / תירלוקסו-וידרקה

60 דע 35 ינב ,שיא 105 ופתתשה ,שדוח ךשמנש ,רקחמב
ג"מ 450 וליכהש ,םויב תואקשמ 2 ולביקש ,םיאירב םלוכ ,הנש
םירקוחה .םויב םיימעפ ,םינונבלפ אלל הקשמ וא םינונבלפ
לורטסלוכ ,םד ץחל ,ופוסבו רקחמה תליחתב ,םהב וקדב
.םירחא (Vital Signs) םיינויח םינמסו

הדירי וארה לונבלפ הקשמ ולביקש םיקדבנ ,שדוח רחאל
הדיריל המוד התייה םירקוחה ירבדל רשא ,םדה ץחלב
.םדה ץחל תדרוהל הפורת תליטנ רחאל תעצוממ

British Journal of Nutrition


2015 רבמבונ
םינפבמ רועב םילפטמ ואקקמ םילונבלפ
ופתתשה ובש האירוק Seoul National University-ב רקחמ
ואקקמ םילונבלפ תריתע הכירצ יכ אצמ תוינאירוק םישנ 62
םינפ יטמק לע תיבויח העפשה תלעב איה (Cocoa Flavanols)
.(Skin Elasticity) םינפה תויטסלא לעו (Facial Wrinkles)

םינפ יטמק םע ,םינש 86 דע 43 תונב ,רקחמה תופתתשמ
,ג"מ 320 ןב ואקק ילונבלפ לש ימוי ףסות ולביקש ,םייולג
רועה סופסיחב 9% ןב רופיש ומיגדה ,תועובש 24 ךשמב
.ובצלפה תצובקב 1.3%-ל האוושהב (Skin Roughness)

Journal of Nutrition


2015 רבמצד
תוילכ ילוחל ליעומ ואקק
תכירצש ואצמ ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
תוילכ תקיפס יאב םילוחל ליעוהל היושע ואקק ירצומ
םדה ילכ לש םדוקפית תא רפשלו (Kidney Failure)
יא םע םילפוטמ םהירבדל .(Blood Vessel Function)
תוריבסבו בל תויעבל רתוי הובג ןוכיסב םינותנ תוילכ תקיפס
לכמ רשאמ ,םד ילכו בל תויעבמ התומתל רתוי ההובג
.רחא םרוג

םדה ילכ תואירב לע הרימשל םייתנוזת םייונישו םייח חרוא
בלה תואירב לע הנגהב עייסל םייושע ןוכיסה תתחפהל וא
.תוילכ תלחממ םילבוסה םישנאב
דוקפית לע הביטימ העפשה שי ואקקמ םילונבלפל יכ חכוה
.ןיקת תוילכ דוקפית םע םישנאב םדה ילכ

רירמ דלוקושבו (Cocoa Flavanols) ואקקב םילונבלפ
לש רתוי הלודג הצובקמ קלח םה (Dark Chocolate)
,תויוצמה (Flavonoids) םידיאונבלפ תויורקה תובוכרת
ילופב הז הרקמב ,חמוצהמ תונוזמב ,עבטה ךרדמ
(Red Wine) םודא ןייב םג םייוצמ םילונבלפ .ואקק
.תידוחיי תבורעת םה ואקקב ולא ךא ,(Tea) התו

ולפוט רשא םילפוטמ 57 ופתתשה ,םוי 30 ךשמנש ,רקחמב
ואקק ילונבלפ ג"מ 900 ולביק םקלח .(Dialysis) הזילאידב
היה םהלש הקשמה ךא ,ףסות לכ ולביק אל םירחאהו םויב
.המוד תיתנוזת הלוכת לעב

Clinical Journal of the Am. Society of Nephrology


2016 ראוני
(2) םדה ילכ לע םיניגמ ואקקמ םילונבלפ
West German Heart and Vascular Center-ב םירקוח
ואקקמ םילונובלפ תכירצ יכ םירסומ הינמרג ןסאא
הזילאידומהב ךרוצה תא םצמצל היושע (Cocoa Flavanols)
ילתודנאה דוקפיתב הערפה םע םילפוטמב (Hemodialysis)
תוילכ תלחמ םע םילפוטמב ,(Endothelial Dysfunction)
תא רפשל ,(End-Stage Renal Disease) יפוסה בלשב
ןוכיסב םילוחב (Vascular Function) ירלוקסווה דוקפיתה
.(High-Risk Patients) הובג

ג"מ 900 שיא 26 ולביק םהמ ,םילפוטמ 57 ופתתשה רקחמב
.ובצלפ ולביק ראשהו ואקקמ םילונבלפב רישע הקשמ

Clinical J. of the American Society of Nephrology


2016 ראוני
םיליקמו יעמה יקדייח לולסמב םישמתשמ ואקקב םילונבלפ
תילובטמ תנומסת לע
...תריקס


2016 ראורבפ
(1) םיטמק ינפמ רועה לע הניגמ ואקק תיצמת
ךרענ רשא האירוק לואיס Seoul National Uni.-ב רקחמ
תיצמת לש ימוי ףסותש הליג םיישונא רוע יאתבו םירבכעב
תא ןיטקהל יושע ואקק תקבא / (Cocoa Extract) ואקק
ידי לע תמרגנ רשא (Skin Aging) רועה תונקדזיה
וילע ןגהלו (Ultraviolet / UV) לוגס הרטלואה רואה
.(Wrinkles) םיטמק ינפמ

Journal of Investigative Dermatology


2016 ינוי
40%-ב בל תלחממ התומת הניטקמ התבו ואקקב תבוכרת
תבוכרת ,(Epicatechin) ןי'צטקיפא לש חווט תכורא הכירצ
(Apples) ץע יחופתו (Tea) הת ,(Cocoa) ואקקב היוצמה
(Heart Health) בלה תואירב תא תיתועמשמ רפשל היושע
.בלל הרושקה התומתל ןוכיס ןיטקהלו

Zutphen Elderly Study :דנלוה .Wageningen Uni-ב רקחמ
םירבג יכ אצמ םינש 25 ךשמב ףסאנש עדימב שמתשהש
ךומנה ןוכיסב םייוצמ ןי'צטקיפא לש הובג עצוממ םיכרוצה
(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחממ תומל 38%-ב
.רתויב ךומנה עצוממה תא וכרצש םירבגל האוושהב
.םירבג 774 ופתתשה ,הנש 25-כ ךשמנש ,רקחמב

American Journal of Clinical Nutrition


2016 טסוגוא
םילונבלפ רתוי ועמשמ ןיא דלוקושב הובג ואקק זוחא
ןיאש םירסומ הינטירב ריישקב Uni. of Reading-ב םירקוח
(Cocoa Solids Percentage) ואקקה יקצומ זוחא ןיב רשק
.וב (Flavanols) םילונבלפה תמרו

דלוקוש יגתומ 41-ב םילונבלפה תלוכת תא וחתינ םירקוחה
(Dark Chocolate) רירמ דלוקוש תומיגד יכ ואצמו םיירחסמ
בלח דלוקוש רשאמ םילונבלפ רתוי ליכהל תוטונ
יקצומ לש רתויב תוהובגה תומיגדה ךא ,(Milk Chocolate)
תומיגדה .ואקקמ םילונבלפב רתוי תורישעה ויה אל ואקקה
.ואקק יקצומ םיזוחא 90-ל 20 ןיב וליכה

זוכיר קר אלש ךכ לע תועיבצמ ולא תויודע םירקוחה ירבדל
רוצייה תוטיש ןווגמ םג אלא ,עבוק ואקקה ילופב םילונבלפה
.עיפשהל יושע

Food Chemistry


2016 טסוגוא
ןובאיתב הטילשל לאיצנטופ הארמ ןי'צטקיפא
ואצמ ב"הרא קרוי וינ City Uni. of New York ירקוח
- (Cocoa) ואקקב תבוכרת - (Epicatechin) ןי'צטקיפא יכ
םג ךכב עייסלו תכרצנה ןוזמה תומכ תא תיחפהל יושע
.לקשמבו (Control Appetite) ןובאיתב טולשל

.ףוג לקשמ ג"ק לכל ןי'צטקיפא ג"מ 1.6 תכירצב רבודמ
םיאירב םיריעצ םירבג ופתתשה רקחמב

American Journal of Clinical Nutrition


2016 טסוגוא
רועה לש המתסא לש םימוטפמיס תרפשמ ואקק תיצמת
Seoul National University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(Polyphenols) םילונפילופ דציכ קדב תימורדה האירוק
לש םימוטפמיס לע םיליקמ (Cacao) ואקקב
.(Atopic Dermatitis) רועה לש המתסא

תכירצ רחאל ,רועה יבועו םבצמ ,רועב םיעגנה תניחב
האכיד השעמלו רכינ רופיש םהב התליג ואקקה תיצמת
.םירבכעב הלחמה ינימסת תא ואקקה תיצמת

הליבוה ואקקה תיצמת לש תפסות יכ וניחבה םירקוחה
התחפהל ,(Epidermis) סימרדיפאה יבועב הדיריל
עגנה ירוזאל (Immune Cell) ןוסיח יאת תרידחב
.םייתקלד (Chemokines) םיניקומיכב התחפהלו

Food Chemistry


2016 רבמטפס
(2) םירבכעב םיטמק תיחפמ ואקק תיצמת
האירוק לואיס Seoul National University-ב רקחמ
(Cocoa Extract) ואקק תיצמתש אצמ םירבכעב ךרענש
(Wrinkles) םיטמק תיחפהל היושע הפה ךרד תלטינה
לוגס הרטלוא רוא תנירקמ האצותכ ורצונ רשא
.(UVB-Induced Wrinkles)

תויהל היושע (Cacao) ואקק תכירצ םירקוחה ירבדל
דוחייבו םדאה תואירבל תוליעומ תועפשהל הרושק
.(Improved Skin Condition) רועה בצמב רופישל

Journal of Investigative Dermatology


2017 ינוי
םישישקל דחוימב םיליעומ ואקקמ םילונבלפ
תיחומ תוקל םע
תושלח תויסולכואב התליג םיקלטיא םירקוח וכרעש הריקס
,(Neuroprotective Effects) םיבצעה לע תוניגמה תועפשה
.ןמז ךרואל

(Cocoa Flavanol) ואקק ינונבלפ תכירצ תעפשה תקידב
םישדוח 3-ל םימי 5 ןיב הענש ,(Elderly) םישישק ידי לע
,(Attention) בלה תמושת לע תוטלוב תועפשה התליג
הדובעה ןורכיז ,(Processing Speed) דוביעה תוריהמ
.(Verbal Fluency) ילולימ ףטשו (Working Memory)

ולחה םהיתונורכז רשא (Older Adults) םישישק יכ הארנ
םילק םייביטינגוק םייוקיל ילעב םהש וא ךועדל
רתוי םיחיוורמ ,םירחא (Mild Cognitive Impairments)
.תכשוממ הפוקת ךשמב הז ןוזמ תכירצמ םלוכמ

Frontiers in Nutrition


2017 ילוי
תועש ךות יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשמ דלוקוש
...ירקוח


2017 טסוגוא
2-גוס תרכוס החוד וא ענומ ןי'צטאק
םילשורי חרזמ Brigham Young University-ב םירקוח
אטב יאת לש םהיעוציב תא קזחל ךרד ושפיח לארשי
ךכב רשפאלו (Insulin) ןילוסניאה רוצייל םיארחאה
2-גוס תרכוס לש התחותפתה תא עונמל וליפאו תוהשהל
.(Type-2 Diabetes)

דחוימב םישיגר אטב יאת יכ וארה םימדוק םירקחמ
וטילחה ןכלו (Oxidative Stress) תינוצמיח הקעל
ואקקב לונבלפ תובוכרת רוקחל םירקוחה
םירכומ ןהיבגל ,(Flavanol Compounds in Cocoa)
.(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאה תוחוכה

הרישע הנוזת ולביק תודלוח רשאכ יכ ווליג םירקוחה
,(Cocoa) ואקק תבוכרת הללכש (High-Fat Diet) ןמושב
ןהיתולוכיו (Obesity) רתיה תנמשה תומר ומצמטצה
.הלדג תוהובג זוקולג תומר דדומתהל תודלוחה לש

ןמושו רכוס ריתע דלוקוש תליכא יכ םיריהבמ םירקוחה
תומכ לוכאל ךרוצ היהיש הארנ .תרכוס ינפמ ןגת אל
.(Catechin) ןי'צטאק יד ךורצל ידכ דלוקוש לש הלודג

Brigham Young University


2017 רבמטפס
(2) ירלוקסו-וידרק ןוכיס רפשמ תיז ןמש םע רירמ דלוקוש
רירמ דלוקושש םיחוודמ הילטיא University of Pisa ירקוח
(Extra Virgin Olive Oil) תיתכ תיז ןמשו (Dark Chocolate)
ירלוקסו-וידרקה ןוכיסה ליפורפ רופישל רושק
.(Cardiovascular Risk Profile)

תוניגמ תועפשה םיליעפמ תוקריו תוריפ יכ םיריבסמ םירקוחה
,ואקקב םייוצמה ,םייחמצ (Polyphenols) םילונפילופ תועצמאב
.םיחופתבו תיז ןמשב

ומכ ,ןוכיס ימרוג 3 תוחפל ילעב םיבדנתמ 26 ופתתשה רקחמב
תיתחפשמ הירוטסיהו םד ץחל רתי ,םדב םינמוש רתי ,ןושיע
,םוי 28 ךשמבו םוי ידמ ולביקש ,תירלוקסו-וידרק הלחמ לש
.תיתכ תיז ןמש ףסונבו רירמ דלוקוש 'ג 40

ESC Congress - European Society of Cardiology


2017 רבוטקוא
חומל םייתואירב תונורתי םיריבגמ ואקקמ םילונבלפ
תינפוג תוליעפמ
הקשמ תכירצ יכ אצמ ןפי Ritsumeikan Uni.-ה רקחמ
(High-Flavanol Cocoa Beverage) םילונבלפ ריתע ואקק
(Exercise) תינפוג תוליעפ לש התעפשה תא רפשל היושע
.םיאירב םיבדנתמב (Executive Function) ילוהינ דוקפית לע

תוקד 70 הכרצנש ואקקמ םילונבלפ לש תחא הנמ יכ אצמנ
יעוציבה דוקפיתב רופישל הרושק תינפוג תוליעפ עוציב ינפל
תעד לוקיש ,(Working Memory) הדובע ןורכיז ללוכ רשא
ןורתפו (Task Flexibility) תיתמישמ תושימג ,(Reasoning)
לע העפשה התייה אל ךא ,(Problem Solving) תויעב
ידוזיפא ןורכיז ללוכה ,(Memory Function) ןורכיזה דוקפית
.ךוראו רצק ןמז חווטל ןורכיזו (Episodic Memory)

הנמ ומגלש םיאירבו ןיריעצ םירבג 10 ןפתתשה רקחמב
70 ,ואקקמ םילונבלפ לש ('ג 38) הלד וא ('ג 563) הרישע
.שוויד יליגרת לש הנותמ תוליעפ ינפל תוקד
םשל תויביטינגוק תומישמ םיפתתשמה ורבע ןכמ רחאל
.ןורכיזה דוקפתו ילהנמה דוקפיתה תכרעה

Nutrition


2017 רבמצד
רופישל רירמ דלוקושו םידקש לש תימוי הנמ
םדב םינמושה ליפורפ
(Dark Chocolate) רירמ דלוקושו (Almonds) םידקש בוליש
םרוג תנטקהב םיעייסמ האירב הנוזת תע (Cocoa) ואקקו
.(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמל ןוכיס

יכ ואצמ ב"הרא הינבליסנפ Penn State University ירקוח
םע בולישב וא דבל ,םויב םידקש סוכ 1/3-ל בורק תליכא
ואקק תופכ יתשמ רתוי טעמו רירמ דלוקוש סוכ עברל בורק
(Lipid/Lipoprotein) םינמושה יליפורפ תא הרפיש ,םויב
.דלוקושו םידקש ןיא הב תעצוממ תיאקירמא הנוזתל האוושהב

רירמ דלוקוש ,תבלושמה םידקש תכירצ םירקוחה ירבדל
הווהמה ,LDL לורטסלוכב תיתועמשמ הדיריל האיבה ואקקו
.תילילכ בל תלחמל עודי ןוכיס םרוג

...ידי לע ןמומ רקחמה
Hershey Company .1
Almond Board of California .2

Journal of the American Heart Association


2018 ראוני
(4) תינפוג תוליעפ בולישב ואקק הקשמ
...ירקוח


2019 סרמ
הצופנ תשרט לש םיצופנ םינימסתב לפטל עייסמ ואקק
Oxford Brookes Centre for Nutrition and-ב רקחמ
(Cocoa Drink) ואקק הקשמ תייתשש אצמ הינטירב Health
םע דדומתהל תרזוע תועובש 6 ךשמב םוי ידמ
םילוחה םישנא םיווח התוא (Fatigue) תושישת
.(Multiple Sclerosis) הצופנ תשרטב

םינשנו םירזוח םיפקתה םע םירגובמ 40 ופתתשה רקחמב
תחאה .תוצובק יתשל וקלחנש תויושישתו הצופנ תשרט לש
היהש (Flavonoids) םידיאונבלפב רישע הקשמ לפס הלביק
ותש היינשה הצובקה ישנאו ואקק תקבאו זרוא בלחמ בכרומ
.םידיאונבלפב הלד הסרג

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2019 ינוי
ןילוסניאל תודימע תעינמב תועייסמ ואקק תופילק
רתי תנמשה בקע
University of Illinois Urbana-Champaign-ב רקחמ
(Obesity) רתי תנמשה יכ אצמ ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא
ומכ ,חווט תוכורא תויתואירב תויעב תמרוגו םיאת הנשמ
םיילובטמ םידוקפיתב העיגפו (Inflammation) תקלד
ןילוסניאב שמתשהל תלוכיב ומכ ,(Metabolic Functions)
.היגרנא קיפהלו

תוליכמ ואקקה ירפ תופילק תיצמת יכ ואצמ םירקוחה
.תויעב ןתוא לכ תיחפהל וא עונמל תויושעש תובוכרת 3
םג תויוצמ ולא תובוכרת (Cocoa) ואקקל טרפ יכו
.(Green Tea) קורי התבו (Coffee) הפקב

University of Illinois Urbana-Champaign


2020 ראורבפ
תלחמ םע םישנאב הכילה יבאכ לע לקמ ואקק
תיפקיה םיקרוע
(Peripheral Artery Disease) תיפקיה םיקרוע תלחמב םילוח
(Flavanol-Rich Cocoa) לונבלפב רישע ואקק הקשמ וכרצש
תניחבמ תיתועמשמ ורפתשה םישדוח 6 ךשמב ,םויב םימעפ 3
האוושהב ,תוקד 6 ךשמב (Walking Distance) הכילה קחרמ
.ואקק וניאש הקשמ תייתשל

(Peripheral Artery Disease) תיפקיה םיקרוע תלחמ
םרוגה רבד םיקרועה תורציהב תנייפאתמ (PAD)
(ירירש) לא (Heart) בלהמ םדה תמירז תתחפהל
.(Legs) םיילגרה

,(Tightness) ץחל ,(Pain) באכ םה םינימסתה רקיע
וא (Weakness) השלוח ,(Cramping) תויוצווכתה
הכילהה ןמזב םיילגרה ירירשב תוחונ יא
.(Discomfort in Leg Muscles in while Walking)

םהו תכלל םישקתמ תיפקיה םיקרוע תלחמב םילפוטמ
םילבוסה םישנאל המודב העורג הרוצב תאז םישוע
.(Advanced Heart Failure) תמדקתמ בל תקיפס יאמ

.הנש 60-מ הלעמל ינב םילפוטמ 44 ופתתשה רקחמב

(Improved Blood Flow) תרפושמ םד תמירז לע םג חווד
םירירשה דוקפיתמ קלחב םירופישו (Calves) םייקושל
.ובצלפה תצובקל האוושהב ,(Muscle Function)

Circulation Research


2020 רבמבונ
היצינגוקו חומה ןוצמיח תא םירפשמ ואקקב םילונבלפ
(5) םיאירב םירגובמב
ב"הרא Uni. of Illinois at Urbana-Champaign ירקוח
םיאירב םיריעצ םירגובמ לש (Brain) םחומ יכ םירסומ
םדה ילכב ןותמ רגתאמ רתוי רהמ ששואתמ
,רתוי בוט תומישמ עציבו (Mild Vascular Challenge)
,ןכמ רחאל ,וכרצ םה רשאכ ,תובכרומ תוקידבב
.(Cocoa Flavanols) ואקק ילונבלפ
.רקחמב םיפתתשמה 18 ךותמ 14-ב ואצמנ םירופישה

רתוי הקזח הבוגת התייה םיפתתשמה תיברמלש אצמנ
(Brain Oxygenation) יחומ ןוצמיח לש רתוי הריהמו
.ואקק ילונבלפל הפישח רחאל

Scientific Reports

.