תושדח - ןיטצרווק
Quercetin - News

...ןיטצרווק ואר


1993 סרמ
הביקה לע ןגמו םיביכ דגונ ןיטצרווק
תא וקדב דרפס Universidad de Sevilla-ב םירקוח
םתוברועמו םיאת לע ןיטצרווקה לש הניגמה ותעפשה
תועצמאב ,תיריר יקזנב םיינגודנא םינידנלגטסורפ לש
.(להוכ) רוהט (Ethanol) לונתא

הובג ןונימב ןיטצרווק תועצמאב ילארוא לופיט יכ וליג םה
רתויב ליעי ,עוריאה ינפל םייתעש ,(ג"קל ג"מ 200) דאמ
.הביקה תירירב (Necrosis) קמנ תעינמל

בגא ,רבגומ ריר רוציי התליג (Stomach) הביקה תקידב
.הביקל קזנב הליבקמ התחפה

Pharmacology


1998 ראורבפ
םומיד תריצע לע ןינגיפאו ןיטצרווק תעפשה
ןגנינגוו Agricultural University-ב םירקוח לש םתעדל
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס הניטקמ ןיטצרווק תכירצ דנלוה
יפכ ,(Hemostasis) םומיד תריצע לע ותעפשהל תודוה
םתוצבקתה תא םיענומ םידיאונובלפ יכ רבעב חוודש
.םדה-תויסט לש

םע ןיטצרווק רטיל/לומורקימ 2,500 לש בוליש יכ וליג םה
תוצבקתה תא ענומ ןכא (Apigenin) ןינגיפא ןובלפה
תאז םע .םירקמהמ םיזוחא 97 דע 80-ב ,םד-תויסט
התייה אל ,יחה ףוגב הרוקש יפכ ,רתוי םינטק םיזוכירל
.העפשה

,לצב םרג 220-ב םיאירב םיבדנתמ 18 וליכאה םירקוחה
תשבוימ היליזורטפ םרג 5 ,ןיטצרווק ג"מ 114 םהל וקפיסש
ךשמב םלוכ ,ובצלפ תצובק דגנכ ,ןינגיפא ג"מ 84 הקפיסש
תוצבקתה לע העפשה התייה אל הז ןונימל .םייעובש
.םדה-תויסט

American Journal of Clinical Nutrition


1999 רבמצד
תינורכ תינומרעה תקלד ילוחו ןיטצרווק
ב"הרא הינרופילק Institute for Male Urology-ב םרקוח
ינימסת לע םידיאונובלפ-ויב לש םתעפשה תא ןוחבל ושקיב
,תינורכ תינומרע תקלד :(Prostatitis) תינומרע תקלד יגוס 2
(Nonbacterial Chronic Prostatitis) ילאירטקב אל הרוקמש
.(Prostatodynia) הינידוטטסורפו

ג"מ 500 ולבקש ,םירבג 30 קלח ולטנ תוימסה לופכ רקחמב
תצובקל האוושהב ,שדוח ךשמב ,םויב םיימעפ ןיטצרווק
.(המד) ובצלפ הלביקש תרוקיבה

ךשמנש חותפ רקחמב ,םיפסונ םיפתתשמ 17 ולביק ךשמהב
ןיאפאפו ןילמורב ףסונבו ןיטצרווק ליכהש ףסות ,םימי שדוח
.םידיאונובלפה לש םתגיפס תא םיריבגמה
ןיטצרווק תועצמאב הלפוטש הצובקב םיפתתשמה תיברמ
.םינימסתב רתויב יתועמשמ רופיש וליג

British Jounal of Nutrition


2006 סרמ
תונוא ןיאל לצב תפילקמ םידיאונובלפ הקשמ
...רקחמ


2007 ראורבפ
עייסמו תוילאריו תולחמל תושיגר תיחפמ ןיטצרווק
ץחל יאנתב חומה דוקפיתל
הינרופילק Appalachian State University-ב ינילק רקחמ
הרימשב עייסמו האולחת תיחפמ ןיטצרווק יכ אצמ ב"הרא
.ינפוג ץחל יאנתב םינותנה םישנאב ילטנמה דוקפיתה לע

ויהש שיא 40 ופתתשה רקובמהו תוימסה לופכ רקחמב
ולביק םה .תועובש 5 ךשמב ינוציק ינפוג ץחלב םינותנ
םע בולישב ,(QU995) רוהט ןיטצרווק ג"מ 1,000 םוי ידמ
.ותגיפסב עייסל ידכ ,C ןימטיוו B3 ןימטיו

רשא אירב טירפתב ,ךרוצ עצוממ םדא םירקוחה ירבדל
.םויב ןיטצרווק ג"מ 50 דע 25 ,תוקריו תוריפ ללוכה

New Sun Nutrition


2007 לירפא
בלבל ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םילונובלפ ריתע טירפת
...םירקוח


2007 לירפא
תודלוחב זוקולגל תוליבסב ילארוא לופיטל הגנירומ
(Moringa oleifera) הגנירומה תעפשה תא וקדב םירקוח
לש םינז ינשב (Glucose Tolerance) זוקולגל תוליבסה לע
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס לש לדומב ,תודלוח

םה הגנירומב םיבושחה (Polyphenols) םילונפילופה
,(Rutin) ןיטור :(Quercetin Glucosides) ןיטצרווק ידיסוקילג
(Kaempferol Glycosides) לורפמק לש םידיסוקילג
.(Chlorogenic Acids) תוינגורולכ תוצמוח

(Blood Glucose) םדב רכוסה תומרש םיחוודמ םירקוחה
םדב רכוסה תוקידב .תיתועמשמ ודרי תודלוחה ברקב
.לופיטה ןתמ רחאל תוקד 60-ו 20, 30, 45 ושענ

Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition


2007 רבמטפס
המישנה יכרדב תקלד םיענומ םיחופת
...ירקוח

2007 רבמבונ
בל תלחמ עונמל רזוע לצב
...תכירצ

2008 רבמטפס
תעפשב םחול ןיטצרווק
יכ וליג ב"הרא Uni. of South Carolina-ב םירקוח
תוקלל ןוכיס םהב ןיטקמ םירבכעל ןתינ רשא ןיטצרווק
םירבכעה ידי-לע ינפוג לוגריתש אצמנ ןכ .תעפשב
לטיב ןיטצרווקה ךא ,תעפשל תושיגר םהב לידגמ
.וז תילילש העפשה

תונוכנ ןיטצרווקה תועפשהש אצמי םא םירקוחה ירבדל
לבסה חוכ תא ךכ לידגהל היהי ןתינ ,םדא-ינב יבגל םג
רשא םירחא םישנאב םילייח ,םיאטרופסב (Endurance)
םיצחלב םינותנ רשא ולא ומכ ,םישק םינומיא םירבוע
.םייגולוכיספ

The American Physiological Society

2009 לירפא
לורטסלוכו םד-ץחל תיחפמ ןיטצרווק
הינמרג ליק Christian-Albrechts-University-ב רקחמ
LDL לורטסלוכו ילוטסיס םד-ץחל דירומ ןיטצרווקש אצמ
הלחמל רתי ןוכיסב םייוצמה ,ףדוע לקשמ םע םישנאב
.תירלוקסו-וידרק

הלחמל ןוכיס םיניטקמ םידיאונובלפש עודי םירקוחה ירבדל
.רורב וניא ךכב ןיטצרווקה לש ודיקפת ךא ,תירלוקסו-וידרק

,תועובש 6 ךשמנ רשא תוימסה לופכו רקובמה ,רקחמב
25 ינב ,רתי לקשממ םילבוס רשא םישנא 93 ופתתשה
רשא ,תילובטמ תנומסת לש םינייפאמ ילעב םלוכ ,65 דע
.ןיטצרווק ג"מ 150 לביק םקלח

דרי ,ןיטצרווקב ולפוט רשא ולאב ,ילוטסיסה םדה-ץחל
ולאב .תרוקיבה תצובקל האוושהב ,תיפסכ מ"מ 2.6-ב
םיריעצבו תיפסכ מ"מ 2.9-ב דרי םד-ץחל רתימ ולבסש
.תיפסכ מ"מ 3.7-ב ןטק אוה ,50 דע 25 ינב ,הצובקבש
.תיתועמשמ יוסינה תצובקב ונטק LDL לורטסלוכה תומר

PubMed

2010 רבמטפס
40-מ הלעמל ינבב ןיטצרווק לש םייתמישנ תונורתי
תינופצה הניילורק Appalachian State Uni.-ב רקחמ
ןיטצרווק ףסות יכ הליג תועובש 12 ךשמנש ,ב"הרא
םירושק רשא הלחמה ימי רפסמ תא םצמצל הייושע
,(Respiratory Infections) המישנה יכרדב םימוהיזל
.הנש 40 ליג לעמל תלבגומ וז הביטימ העפשה ךא

,רתוי םירגובמו (Middle Aged) הדימעה ליגב םיקדבנב
םירושק םיימויה (Polyphenol) לונפילופה יפסות ויה
.םימוהיזה תרמוחב הדיריו הלחמה ימי רפסמב הדיריל

תיתועמשמ הדירי הלחש םירמואו םימכסמ םירקוחה
URTI/תונוילעה המישנה יכרדב םוהיזה תרמוחו ךשמב
קר תאז ,(Upper Respiratory Tract Infection)
.תינפוג םירישכ םמצע ורידגהש הנש 40-מ רתוי ינבב

Pharmacological Research


2015 ילוי
ןטרסב לופיטל היצפואכ ןיטצרווקו לורטרבסר
...םהירבדל


2018 ראוני
תינפוג תוליעפב תונורתי ןיטצרווק ףסותל
הילטיא אמור University of Rome Foro Italico ירקוח
,םויב (Quercetin) ןיטצרווק ףסות דחא םרגתליטנש ואצמ
תיטנדיסקוא-יטנא הנגה ריבגמ ,םייעובש ךשמב
ינוצמיח קזנ ינפמ ןגמו (Antioxidant Defense)
(Exercise) ינפוג לוגריתמ םרגנש (Oxidative Damage)
.ץמואמ

םינש 25.5 עצוממ ליג ינב םירבג 14 ופתתשה רקחמב
.לוגריתה רחאלו ינפל ,םייעובש ךשמב ףסותה תא ולביקש

Nutrition Research


2020 ראוני
םדה ץחל תא תיתועמשמ הדירומ ןיטצרווק תכירצ
ועצבש ןיס Southern Medical University-ב םירקוח
תכירצש הנקסמל ועיגה םימדוק םירקחמ 17 לש הריקס
תיחפהל היושע (Flavonoids) םידיאונבלפמ ןיטצרווק
םילפוטמב (High Blood Pressure) הובג םד ץחל דואמ
.(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמב
.םייבקע ויה אל םיאצממהש םיחוודמ םירקוחה ,תאז םע

ןיטצרווק יכ התארה םירקחמ 13-מ תדחואמה האצותה
רקחמב .ילוטסיסה םדה ץחל תא תיתועמשמ תיחפמ
.שיא 886 ופתתשה

Nutrition Reviews


2020 ילוי
חומהו בלה תואירבל םיליעומ שובכ ףלצב םידיאונובלפ
Uni. of California, Irvine, School of Medicine ירקוח
יוצמה (Quercetin) ןיטצרווק יכ םיחוודמ ב"הרא הינרופילק
תואירבב ךומתל יושע (Pickled Capers) םישובכ םיפלצב
עיצהל ףא יושעו (Brain and Heart Health) בלהו חומה
(Epilepsy) היספליפאב לופיטל החיטבמ תידיתע ךרד
.(Abnormal Heart Rhythms) ןיקת יתלב בל בצקבו

תורישי תסוול יושע ,םיפלצב ןיטצרווקה יכ וליג םירקוחה
בל תומיעפ ומכ םיינפוג םיכילהתל םישרדנה םינובלח
םירירש ץוויכ ,(Thought) הבשחמ ,(Heartbeat)
ןגמה תטולב לש ןיקת דוקפתו (Muscular Contraction)
לוכיעה תכרעמו (Pancreas) בלבלה ,(Thyroid)
.(Gastrointestinal Tract)

Communications Biology

.