2 תושדח - לוהוכלאו ןיי
Wine & Alcohol - News 2
2-גוס תרכוסו לוהוכלא
ינמוש דבכ דגנ לורטרבזר
דשה ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה
תואירה ןטרסל ןוכיסו םודא ןיי
ןוסניקרפ תלחמב ןכסמ ןיי
דשה ןטרסל ןוכיסו לוהוכלא
םישנב ןטרסו הנותמ הייתש
טשווה ןטרסו הנותמ הייתש
הייתשמ רתוי םיעפשומ םישישק
דשה ןטרסל ןוכיסו ןיי
םצעה תופיפצו הנותמ הייתש
טשווה ןטרסו לוהוכלאמ הקמסה
םייניש םיתכהל םילולע תוניי
דערל ןוכיס הליפכמ הדבכ הייתש
םייח הכיראמ חווט תכורא הייתש
תזרפומ הייתשו לוהוכלא תכירצ
היצנמידל ןוכיסו הנותמ הייתש
תינומרעה ןטרסו הדבכ הייתש
תימויה לוהוכלאה תכירצ תלבגה
דשה ןטרסל ןוכיסו הנותמ הכירצ
תינפוג תוליעפ דדועמ לוהוכלא
רועה לע הנירק תעפשהו ןיי
לוהוכלא אלל םודא ןיי תקבא
תרכוסב לופיטל לורטרבזר
םיינישל םודא ןיימ עורג ןבל ןיי
תיפוג-ץוח הירפהו לוהוכלא
בל-תלחמל ןוכיסו לוהוכלא
הביקה תקלדל ןוכיסו לוהוכלא
תעפשה סוריו דגנ לורטרבזר
םייכינחה תקלד דגנ םודא ןיי
ןייל ץע יבבש תפסוה
סגה יעמה ןטרסו םודא ןיי
בלה תואירבל ליעומ ןיי
רתי תנמשה דגנ םודא ןיי
תוילובטמ תולחמו לורטרבזר
בל-ףקתהו הנותמ הייתש
הילכה ןטרסו הנותמ הייתש
לוהוכלא אלל ןויריה
סגה יעמה ןטרסו ימוי הקשמ
םצע ןדבוא תענומ הייתש
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ
תינומרעה ןטרס דגנ םודא ןיי
םוצב רכוס הדירומ הייתש
ינמוש ןוזמ תעפשה תיחפמ ןיי
םיינישה תואירבל ןיי תלוספ
ןטרסו ןייב םיטנדיסקוא-יטנא
דשה ןטרסו תזרפומ הייתש
תרכוס דגנ התבו ןייב תובוכרת
היצנמידל ןוכיס םצמצמ ןיי
דבכה תואירב תא חיטבמ ןיי
ךרי םצע ירבשו הנותמ הייתש
תונקדזה טאמ לורטרבזר
םיקרפמ תקלדו לוהוכלא
רתוי אירב רשבו םודא ןיי
ןואכידו הייתש תקספה
םישנב היגרלאו לוהוכלא


...1 'דח + לוהוכלאו ןיי ואר

.םרג 15 = הקשמ 'חי 2 :הרעה


2005 יאמ
תעפשה סוריו דגנ לעופ לורטרבזר
םודא ןייב יוצמ רשא לורטרבזרה יכ וליג םייקלטיא םירקוח
הובג זוכירב יוצמ הז ליעפ רמוח .תעפשה סוריו דגנ לעופ
.םיסוריוה לש םתוטשפתה תא ענומו םימודא םיבנע תפילקב
תונתממו םילודיג תודגונה תונוכת שי לורטרבזרל יכ םג אצמנ
.סרטס

NNO


2006 סרמ
םייכינח תקלד דגנ םודא ןיי
...םילונפילופ


2006 רבוטקוא
ןייל ץע יבבש תפסוה
,יאפוריאה דוחיאב םידגואמה םימרוכל רתומ 2006 רבוטקואמ
,ןולא ץע יבבש ןייה תלוכתל ףיסוהל ,ץע תויבחב םישמתשמה
.ןייה יקובקב תויוות יבג לע תאז ןייצל ךרוצ אלל

NNO


2006 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םודא ןייב לורטרבזר
...ירקוח


2006 רבוטקוא
בלה תואירבל ליעומ ןיי
תואירבל הבוט אירב םייח ןונגס םע דחי ןיי לש הנותמ הייתש
םירבג יכ אצמנ ,2002 דע 1986-מ ךשמנש ,רקחמב .בלה
ןוכיס ךכב םימצמצמ םויב ןיי םרג 29 דע 15 םיתושה םיאירב
.רתויב הובגה ןוכיסב םייוצמ םיתוש םניא ללכש ולאו בל-ףקתהל

ןוטסוב Beth Israel Deaconess Medical Center-ב רקחמב
51,529 ופתתשה םהב םירקחמ רפסמ ךותמ רזגנש ,ב"הרא
ולהינש ,75דע 40 ינב םיאירב םירבג 8,867 ופתתשה ,שיא
םהלש ףוגה תסמ סקדניא ,ונשיע אל םה .אירב םייח ןונגס
תוחפל תוקד 25 ןב טרופסב וקסע םלוכ .25-מ תוחפ היה
.אירב טירפת וכרצו םויב

בלה רירש םטוא/בלה-ףקתה ירקממ 25%
תוחפ וכרצש ולא ברקב וערא (Myocardial Infarction)
תייתשב תלעותה תא םיסחיימ םירקוחה .םויב ןיי םרג 5-מ
לש ותמר תא הלעמ אוהש ךכל ןייה
.םדב HDL-בוטה לורטסלוכה

Archives of Internal Medicine


2006 רבמבונ
רתי תנמשה דגנ םודא ןיי
...רקחמ


2006 רבמצד
תוילובטמ תולחמ דגנ לורטרבזר
...ירקוח


2007 ראוני
בל-ףקתהל ןוכיס הניטקמ הנותמ הייתש
...םירבג


2007 יאמ
הילכה ןטרסל ןוכיס התיחפמ הנותמ הייתש
שיא 750,000-מ הלעמל ופתתשה םהב ,םירקחמ 12 תריקס
ןוכיס םצמצל היושע הנותמ הייתש יכ התלעה ,תונידמ 5-מ
תוילכה לש יתרורג ןטרס :תוילכ ןטרס לש םיוסמ גוסל
.(Renal Cell Cancer)

ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
ילוהוכלא הקשמ עצוממב םיתושה םישנו םירבג יכ םיקיסמ
לש יתרורג ןטרסב תוקלל ןוכיס ךכב םיניטקמ םויב דחא
,הריב םיתושה ולאב התפצנ ןוכיסה תתחפה .30%-ב תוילכה
.רקיל וא ןיי

ןוכיס לידגהל לולע לוהוכלא יכ םיריהזמ םירקוחה ,תאז םע
תיב ןטרס ,(Oral Cavity Cancer) העילבה תיב ןטרסל
,(Throat Cancer) ןורגה ןטרס ,(Larynx Cancer) לוקה
טשווה ןטרס ,(Throat Cancer) ןורגה ןטרס ןטרס
,(Liver Cancer) דבכה ןטרס ,(Esophagus Cancer)
תעבטה-יפ ןטרסלו סגה יעמה ןטרסל םג הארנכו דשה ןטרס
.(Rectum Cancer)

Journal of the National Cancer Institute


2007 יאמ
לוהוכלא אלל ןוירה
םישנל תארוקה הצלמה םסרפ (DoH) יטירבה תואירבה דרשמ
תכירצמ ןיטולחל ענמיהל תורהל תודתעתמה ולאלו ןויריהב
.םיילוהוכלא תואקשמ
'חי 2 דע תייתש הרשיאש תמדוק הצלמה תלטבמ וז הצלמה
תעינמ איה הרטמה .רבועל תוקיזמ יתלבכ םויב לוהוכלא
(Fetal Alcohol Syndrome) םידולייב םימסמ הלימג תנומסת
,ךומנ הדיל לקשמב אטבתהל הלולע רשא ,רתי תייתש בקע
.תויביטקארפיהו דומיל יישק

BBC


2007 ילוי
סגה יעמה ןטרסב ןכסמ םוי ידמ הקשמ
ידכ םוי ידמ הלודג ןיי סוכ וא הריב רטיל 1/2 תייתשב יד
.הכירצה םע לדגה ןוכיס ,סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגהל
הינטירב ןשארבו תויאפוריא תונידמ רפסממ ,םירקוחה
בורק לש הייתשה ילגרה תא ודמל (Cancer Research UK)
ךשמב םתוא ורטינו תויאפוריא תונידמ 10-ב שיא ןוילמ 1/2-ל
.םיפתתשמהמ 1,833 ולח וז הפוקתב .םינש 6

ןוכיס לידגמ לוהוכלא (םרג 15) תודיחי 2 תייתש יכ ררבתה
םויב הקשמ תודיחי 4 דע 3 תכירצו 10%-ב הז ןטרסל
.25%-ב ותוא תולידגמ

International Journal of Cancer


2007 רבמטפס
רבעמה ליג רחאל םישנב םצע ןדבוא תענומ הנותמ הייתש
רחאל םישנ יכ ואצמ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
רבודמ םא ןיב ,עובשב תואקשמ 7 דע תותושה רבעמה ליג
ןדבואמ תוחפ ולבסי רחא ילוהוכלא הקשמב וא ןייב וא הריבב
.תותוש ןניא ללכש םישנ תמועל םצע

רבעמה ליג רחאל םישנ 1,098-ב םצע ןדבוא ורטינ םירקוחה
םצע ראווצבו הרדישה דומעב (רחא לודג רקחמב ופתתשהש)
.ךריה

22nd Annual Meeting of the American Society for
Bone and Mineral Research


2007 רבמטפס
תינומרעה ןטרס דגונ לאיצנטופ לעב םודא ןיי
תא וקדב ב"הרא University of Alabama-מ םירקוח
םירבכע לע ,םודא ןייב יוצמ רשא ,לורטרבזרה לש ותעפשה
.תינומרעה תטולבב םילודיג עונמל הרטמב םירכז

תווש לורטרבזר תקבאב םירבכעה תא וטיעלהש םירקוחה
ןוכיסה יכ וליג ,ןוזמב תבברועמו םויב דחא ןיי קובקבל ךרע
ברימ .87%-ב תחפ ולא םירבכעב תינומרעה ןטרס חתפל
.םישדוח 7 תב הכירצ רחאל האצמנ תרבטצמה העפשהה

Journal of Carcinogenesis


2007 רבמטפס
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ ןיב רשקה
...רשקה


2007 רבמצד
2-גוס תרכוס ילוחב םוצב רכוס הדירומ הנותמ הייתש
רשא 2-גוס תרכוס ילוח יכ ואצמ ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ירקוח
תמר תא ךכב םידירומ תירקיעה החוראה ןמזב ןיי סוכ םיתוש
.םוצב רכוסה
תרכוסב םילפוטמ 109 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב
,ןיי (םרג 13) ל"מ 150 ולביק םקלחש ,74 דע 41 ינב ,2-גוס
.החוראה םע ,םוי ידימ
תוכרצנ הב ,ברעה תחוראב ןיי תותשל בושח םירקוחה ירבדל
.ןייה תייתש לע תוצפל ידכ םתכירצב םצמצל שיו תומימחפ

Diabetes Care


2008 ראוני
ינמוש ןוזמ תעפשה םיתיחפמ ןייב םילונפילופ
םילונפילופ יכ וליג ןגד תיב ינקלוו ןוכממ םילארשי םירקוח
.ןמוש יריתע תונוזמ לש םתעפשה תא םצמצל םייושע ןייב

וקדבנ ,דבלב םיאירב םישנ 6-ו םירבג 6 ופתתשה וב ,רקחמב
רצות - (Malondialdehyde - MDA) דייהדלאידנולמה תומר
הרקבה תצובקב ותמר .ןמושה לש םירמוחה ףוליח לש יאוול
75% תב הדירי תמועל ,5 יפל בורקב ,החוראה רחאל ,הלדג
,ולושיב תעב ,הפסוה ןוזמל ךא ,החורא התוא ולבקש ולאב
.ןיי סוכ ולביק םה םויסלו ןיי זיכרת ףכ

The FASEB Journal


2008 ראוני
םיינישה תואירבל הבוט ןייה רוציי תלוספ
University of Rochester Medical Center-ב רקחמ יאצממ
,םיבנעב תובוכרת לש םתעפשה תא קדבש ,ב"הרא קרוי-וינ
תששע תמצמצמ הפב םיקדייח לע םתעפשהש ךכ לע םיעיבצמ
.85%-ב (Caries)

םהמ םירמוח ,םינצרחבו םיבנעה תפילקב םילונפילופש ררבתמ
קדייחה תלועפל םיעירפמ ,ןייה רוציי ךלהמב םירטפנ
םימצמצמ םהש ךכב תששעל םרוגה Streptococcus Mutans
.הז קדייח תלועפ לש יאוול רצות ,הצמוח רוציי תיתועמשמ

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2008 סרמ
ןטרס יאת םילטוק םודא ןייב םיטנדיסקוא-יטנא
קרוי-וינ University of Rochester Medical Centre ירקוח
תפילקב יוצמה טנדיסקוא-יטנא ,לורטרבזר יכ וליג ב"הרא
בלבלה ןטרס יאת תלועפ תא שבשל יושע ,םודא ןייבו םיבנע
עייסלו היפרתומיכב םהב לופיט ןמזב (Pancreatic Cancer)
.לופיטל ךכב

Advances in Experimental Medicine and Biology


2008 סרמ
דש ןטרסל הרושק תזרפומ הייתש
...הייתש


2008 לירפא
תרכוס דגנ תולעופ התבו ןייב תובוכרת
,התו ןיי ב"הרא University of Massachusetts ירקוח ירבדל
תמר תוסיוב רוזעל םייושע ,םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע רשא
םיזנאה תלועפ תא םולבל יושע םודא ןיי .תרכוס ילוחב רכוסה
לע יארחא רשא (Alpha-Glucosidase) זדיסוקולג-אפלא
.100%-ל בורקב קדה יעמב זוקולגה תגיפס
.םיזנאה לש ותלועפמ 20%-כ קר םלב ,תאז תמועל ,ןבל ןיי
וליג וקדבנש הת תויצמת יגוס 4 םג יכ םינייצמ םירקוחה
.הז םיזנא תמילבב ההובג תושיגר

תובוכרתל םודאה ןייה לש הז וחוכ תא םיסחיימ םירקוחה
הצמוח ,(Caffeic Acid) תיאפק הצמוח :וב תוילונפה
(Gallic Acid) תילאג הצמוח ,(Coumaric Acid) תיראמוק
תיאוהטקוטורפה הצמוחל תאז םיסחיימ םה התבו ןיטצרווקו
הצמוחל ,תיאפקה הצמוחל ,(Protocatechuic Acid)
.תילאגה הצמוחלו תיראמוקה

Journal of Food Biochemistry


2008 לירפא
היצנמידל ןוכיס םצמצמ ןיי
ופתתשה וב ,הידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
ילוהוכלא הקשמ אלו) ןיי ותושה םישנ יכ הלעה םישנ 1,458
.היצנמידל תחפומ ןוכיסב אצמיהל תויושע (רחא

American Journal of Epidemiology


2008 יאמ
דבכה תואירב תא חיטבמ ןיי
California Uni.'s San Diego School of Medicine ירקוח
םישנא יכ וליג ,שיא 12,000-כ ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא
ןוכיס ךכב םיניטקמ םויב ןיי לש תחא סוכ דע םיתוש רשא
לוהוכלא תכירצמ עבונ וניאש ינמושה דבכה תלחמב תוקלל
.תיצחמב (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)

תואקשמו הריב לש הנותמ הכירצ לע וחווידש םישנא ,םתמועל
םירקוחה .4 יפ וז הלחמל ןוכיס ולידגה םירחא םיפירח
טנדיסקוא-יטנאל ןייה לש הניגמה ותעפשה תא םיסחיימ
.וב יוצמה (Resveratrol) לורטרבזר

California university's San Diego School of Medicine


2008 יאמ
ךרי םצע רבשל ןוכיס הניטקמ הנותמ תימוי הייתש
,ב"הרא קרוי-וינ Albert Einstein College of Med. ירקוח
תייתשש וליג ,םימדוק םירקחמ 33 לש תיתטיש הריקסב
ןוכיס תנטקהל הרושק םויב דחא ילוהוכלא הקשמ דע תיצחמ
.ךרי רבשל

ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ המלש הנמ דע תיצחמ ותשש ולא
ןטק טעמ ןוכיסבו היתשמ םיענמנל סחיב זוחא 29 דע 10
.םויב תחא הקשמ תנממ רתוי ותשש ולאל סחיב
ךריה םצע ראווצ תופיפצ יכ ררבתמ
יראניל ןפואב הרושק (Femoral Neck Bone Density)
.לוהוכלא תכירצל

American Journal of Medicine


2008 ינוי
תונקדזה טאמ ךומנ ןונימב לורטרבזר
...לורטרבזר


2008 ינוי
םיקרפמ תקלדל ןוכיס םוצמצל רושק לוהוכלא
ופתתשה וב רקחמב ,הידבש Karolinska Institute ירקוח
היושע עובשב ןיי תוסוכ 5 תייתש יכ וליג ,שיא 2,750
.50%-ב תינורגיש םיקרפמ תקלד תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל

תחפומ ןוכיסב םיאצמנ תועיבקב לוהוכלא םיתושה םישנא
םיתושש ולא תמועל םיקרפמ תקלדב תוקלל תיתועמשמ
.תורידנ םיתיעל

Annals of the Rheumatic Diseases


2008 ינוי
רתוי אירבל רשב ךפוה םודא ןיי
יכ אצמ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ילארשי רקחמ
תויוצמה תובוכרתה תלוכתל תודוה ,םודא ןיי טעמ תייתש
.רתוי אירב ותוא השוע ,רשב תליכא תעב ,וב

וליכאהו םתוא ונחט ,ודוה לוגנרת יערכ ולשיב םירקוחה
.לוהוכלאה אצוה ונממ ,םודא ןיי אלל וא םע ,תודלוח םהב
הביקה תיימיכ תא םירקוחה םהב וקדב החוראה םותב
.םדהו
רתוי תוכומנ תומר ואצמנ ןיי אלל רשב ולכאש תודלוחב
,ןטרסל הרושקה ,תונצמחתה דדועמ רשא רמוח לש
תודלוחה תמועל ,תורחא תויניצר תולחמו םיקרועה תשרט
תלוכתל וז העפות םיסחיימ םירקוחה .ןיי בלוש ןנוזמבש
.ןייב םיטנדיסקוא-יטנאה

Agricultural and Food Chemistry


2008 ילוי
ןואכידל םורגל הלולע הייתש תקספה
רקחמב ,ב"הרא University of North Carolina ירקוח
הייתש תפוקת רחאל הייתשמ תוענמיה יכ וליג ,םירבכעב
לש םתוחתפתה תקספהלו ןואכידל םורגל הלולע הנותמ
.(Hippocampus) סופמקופיהב םישדח םינוריונ

רחאל םוי 14-ו םוי 28 ךשמב ןיי ותש רקחמב םירבכעה
.ןואכיד םהב חתפתה הייתשה תקספה

הרבחב ,תוניתמב ןיי םיתושה םישנא םירקוחה ירבדל
יבצמ תווחל םילולע תאז םיקיספמו ,תואירב ימעטמו
תקספה בקע תתחפומ תויביטנגוק תולוכיו םייילילש חור
.םינוריונ רוציל חומה לש ותלוכי

Neuropsychopharmacology


2008 ילוי
םישנב היגרלאל ןוכיס לידגמ לוהוכלא
תולולע עובשב םיילוהוכלא תואקשמ 14-מ רתוי תותושה םישנ
,(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנמ רתוי ךכ לשב לובסל
ומכ ,תיבב םייוצמה םינגרלא ללגב ללכ-ךרדב תמרגנה
תוורפמ םישקשקו (Dust Mite) תיבה קבא תידרק תושרפה
.תורידנ םיתיעל תותושה ולא תמועל ,דמחמ תויח לש

יכ וליג ,תוריעצ םישנ 6,000-ל בורק וקדבש ,םיינדה םירקוחה
.3%-ב הז ןוכיס הלידגמ עובשב ילוהוכלא הקשמ תפסות לכ
עובשב תואקשמ 14-מ רתוי תייתש לע וחוויד רשא םישנ
ותשש ולא תמועל ,תינורכ תלזנל 78% ןב ןוכיס רתיב ואצמנ
.עובשב דחא הקשממ תוחפ

Clinical and Experimental Allergy


2008 רבוטקוא
2-גוס תרכוסל ןוכיסל ךופה סחיב תאצמנ לוהוכלא תכירצ
וב ,דנלוה University Medical Center Utrecht-ב רקחממ
רזגנש ,הרקב תצובקכ םישנ 787-ו תרכוס תולוח 705 ופתתשה
30 תונב תויחא 121,700 ופתתשה וב רתוי לודג רקחמ ךותמ
סחיב ,םישנהמ קלחב ,היוצמ לוהוכלא תכירצ יכ אצמ ,55 דע
.2-גוס תרכוס תוחתפתהל ךופה

Diabetes Care


2008 רבוטקוא
ינמוש דבכ ינפמ םיטסילוהוכלא לע ןגמ לורטרבזר
University of South Florida-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
יוצמה לונפילופ - (Resveratrol) לורטרבזר יכ הליג ב"הרא
דבכה תלחמ לש התוחתפתה ינפמ ןגהל יושע - םודא ןייב
הרושקה (Fatty Liver Disease) ינמושה
.תינורכ לוהוכלא תכירצל

דיקפת שי ןהל תולוקלומ 2 ליעפמ לורטרבזרה יכ ררבתמ
AMPK-ב רבודמ .דבכב םינמוש קוריפבו יאת תותיאב
:(Sirtuin 1) SIRT1-בו (AMP-Activated Protein Kinase)
תריבצל םרוגה רבד ,לוהוכלא ידי-לע תואכודמה תולוקלומ
.ינמוש דבכלו ןמוש

Gastrointestinal American Journal of Physiology
and Liver Physiology


2008 רבוטקוא
דשה ןטרסו לוהוכלא ןיב רשקה
...רקס


2008 רבוטקוא
תואיר ןטרסל ןוכיס םצמצמ םודא ןיי
םייושע םויב םודא ןיי לש םייתש וא סוכ םיתוש רשא םירבג
(Lung Cancer) תואיר ןטרסב תוקלל ןוכיס ךכב ןיטקהל
2%-ב הז ןוכיס הניטקמ שדוחב תפסונ ןיי סוכ לכו 60%-ב
.םיפסונ

Kaiser Permanente Department of Research and ירקוח
סוכ םיתושה םינשעמ יכ וליג ב"הרא הינרופילק Evaluation
תואירה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םויב םודא ןיי תוסוכ 2 דע
.69 דע 45 ינב םירבג 84,170 ופתתשה רקחמב .60%-ב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 רבוטקוא
ןוסניקרפ תלחמב םינכתסמ ןיי יתוש
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םילידגמ עבק ךרד ןיי םיתושה ולא
תילאיצנטופ המר ללגב ,תפסונ סוכ םימגול םהש םעפ לכב
.תכתמ ינוי לש תנכוסמ

Kingston University ירקוח ונחבש ,תונידמ 16-מ תוניימ
.ןוכיס וויה אל הילטיאו ליזרב ,הניטנגראמ תוניי קר ,הינטירב
רשאכ ןכוסמ (Target Hazard Quotient - THQ) הז םרוג
.1 ךרעהמ לודג אוה

םיבר תוניי ,1-מ הובג הז ךרע היה ,וקדבנש תונייה תיברמב
הירגנוהמ תונייו 200 דע ןב ןכסמ ךרע ילעבכ ואצמנ
.300 ךרעל ועיגה היקבולסמו

Chemistry Central Journal


2008 רבמבונ
דשה ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא תכירצ
האצי הינטירב Breast Cancer Campaign ןוגריא תרבוד
תועיבקב לוהוכלא תוכרוצה םישנש תרמואה הרהזאב
.דשה ןטרסל ןוכיס ךכב לידגהל תולולע

דשה ןטרס ירקמ רועיש לדג תונורחאה הנשה 25-ב הירבדל
םישנב 13% ןב לודיג לח תונורחאה םינשה 10-בו 50%-ב
.דשה ןטרסב ולחש הלעמו 50 תונב

Breast Cancer Campaign


2009 ראורבפ
םישנב ןטרסל ןוכיס הלידגמ הנותמ הייתש
הנקסמל ועיגה הינטירב University of Oxford-ב םירקוח
.ןטרסל ןוכיס תולידגמ םויב םיינש דע הקשמ תוכרוצה םישנש

הדימעה ליגב םישנ ןוילממ רתויל עגונה עדימ ונחב םירקוחה
ןטרס ,דבכה ןטרס ,דשה ןטרס ירקממ 13%-ב םרוגה יכ וליגו
.לוהוכלא תכירצ אוה לוקה תיב ןטרסו עולה ןטרס ,תעבטה-יפ
תימויה הכירצה םע לדג ולא ןטרס תולחמב תוקלל ןוכיסה
לדג לוקה תיב ןטרסלו עולה ןטרסל ןוכיסהו לוהוכלא לש
.תונשעמ םישנב

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
טשווה ןטרסל ןוכיס התיחפמ הנותמ ןיי תייתש
3-ב לדג (Esophageal Cancer) טשווה ןטרס ירקמ רועיש
םרוגהש ןטרס לש גוס-תתב לודיג בקע םינורחאה םירושעה
יטשוו-יתביק רזחה/סקולפר תלחמ איה ול
םשב םג תרכומה (Acid Reflux Disease/GERD)
.(Esophageal Adenocarcinoma) תיטשוו המוניצרקונדא

ןטרסל ןוכיס םרוג הווהמ תזרפומ לוהוכלא תכירצש עודי
םייטשווה יופיצה יאת ןטרס - רחא טשווה
םיאצממ ךא ,(Squamous Cell Esophageal Cancer)
ןיי תכירצ יכ םילגמ םירקחמ 3-ב םרוקמש םינורחא
תיטשוו המוניצרקונדא ינפמ הנגהב רוזעל היושע הנותמ
טראב טשו תינטרס-םדקה הלחמהמ וא
תונוכת לכ תא םיסחיימ םירקוחה .(Barrett's Esophagus)
.ןייב םיטנדיסקוא-יטנאל ולאה הנגה

Gastroenterology


2009 סרמ
םיריעצ רשאמ רתוי הייתשמ םיעפשומ םישישק
םהיתימע רשאמ הרבחב הייתשמ רתוי םיעפשומ םישישק
.וז העפשה קזוחל םיעדומ םניא םה ללכ-ךרדבו םיריעצה

םיריעצ 26-ו 74 דע 50 ינב םירגובמ 42 וסייג םירקוחה
תונותמ תויומכ תותשל ושקבתה רשא ,35 דע 25 ינב
.(םיילוהוכלא םניאש) ובצלפ תואקשמ וא לוהוכלא לש

תויתוא רודיס תוניחב רובעל םלוכ ושקבתה אבה בלשב
הייצנידרואוק תוכירעמה תוניחב ,רשפאה לככ רהמ
.הבשחמל הבשחממ עונל רשוכו ןונכית ,הארמ-תירוטומ

ויה םישישקה לש םהיעוציב ויה ותשש ולא לש הצובקב
היה אלש ליג רעפ ,םיריעצה לש רשאמ רתוי םיעורג
םישישקה יכ ןייצל שי .(ותש אלש ולא) ובצלפה תצובקב
.םהילע הקשמה תעפשהל םיעדומ ויה אל ותשש

Journal of Studies on Alcohol and Drugs


2009 סרמ
דשה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םניא ןבל וא םודא ןיי
Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמ
תולחל ןוכיסה יבגל לדבה ןיא יכ הליג ב"הרא לטאיס
.ןבל ןיי וא םודא ןיי תייתש בקע דשה ןטרסב

ותשש ולא .םויב דחא הקשממ רתוי תותשל אל םישנ לע
גוסל רשק אלל ,עובשב רתוי וא םיילוהוכלא תואקשמ 14
ןוכיס רתיב ואצמנ (רחא הקשמ וא ןיי הריב) הקשמה
אל ללכש םישנ תמועל דשה ןטרסב תוקלל 24% רועישב
.ולא תואקשמ ותש

7,558-ו דשה ןטרס תולוח םישנ 6,327 ופתתשה רקחמב
.תואירב םישנ

Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention


2009 סרמ
תושישקהמ קלחב םצע תופיפצ הלידגמ הנותמ הייתש
םירקחמ 3 ורקסש ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
לוהוכלא לש הנותמ הייתש יכ הנקסמל ועיגה הז אשונב
םצעה תופיפצ תא לידגהל היושע
.רבעמה ליג רחאל םישנב (Bone Mineral Density/BMD)

ליג רחאל םישנ 1,289-ו םירבג 1,182 ופתתשה םירקחמב
.86 דע 29 תונב ןלוכ ,רבעמה ליג ינפל םישנ 248-ו רבעמה
ךריב תומוקמ 3-ב םצע תופיפצ יבגל וכרענ תוקידבה
ותש םירבגה .(Lumbar Spine) ינתומה הרדישה דומעבו
.ןיי םישנהו הריב רקיעב

םיכרוצה םירבגב יכ אצמנ םיתוש םניאש ולאל האוושהב
3.4%-ב הלודג םצעה תופיפצ םויב םיינש דע דחא הקשמ
היה םישנה ברקבו םיתוש םניאש ולאל האוושהב 4.5% דע
.8.3% דע 5.0% שרפהה

American Journal of Clinical Nutrition


2009 סרמ
טשווה ןטרסל ןוכיס רתיל םירושק לוהוכלאמ םיקומס םינפ
תווהל םילולע לוהוכלא תייתש רחאל םיקומס וא םימודא םינפ
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרסל ןוכיס רתיל הרהזא ןמיס

הבוגתב םימידאמ םינאירוקו םיניס ,םינפי לש םהינפ יכ ררבתמ
.רבגומ בל בצקו הליחב תשגרה םע דבב דב ,לוהוכלא תייתשל
םיזנאב דלומ רוסחמ איה וז הבוגתל תינושארה הביסה
זאניגורדיה דיהדלא
.לוהוכלא קרפמה (Aldehyde Dehydrogenase 2/ALDH2)


2009 לירפא
םייניש םיתכהל םילולע תוניי
וליג ב"הרא New York Uni. College of Dentistry ירקוח
התו הפק ומכ ,םירחא תואקשמש ךכל םורגל לולע ןבל ןיי יכ
.רתוי םיהכ םימתכל םורגל לולע םודא ןיי .םיינישה תא ומיתכי

תוצרוחה ןייב תוצמוח ןה ךכל םרוגה יכ םיריבסמ םירקוחה
.ןהילא קומע רודחל תואקשמל םירשפאמו םיינישה תא
טנמגיפ תא ליכמה םודאה ןייה אוה םיינשהמ רתוי ןכוסמה
.התב םג יוצמה ,(Chromogen) ןגומורכ יורקה קזח

Annual Meeting of the International Association
for Dental Research


2009 לירפא
ינושאר דערל ןוכיס הליפכמ הדבכ הייתש
ב"הרא קרוי-וינ New York Neurological Inst. ירקוח
ןוכיס הלידגמ םויב לוהוכלא תונמ 3 לש םתייתש יכ וליג
םייחב רתוי רחואמ (Essential Tremor) ינושאר דערל
ןטקה חומה לש תיבצע תוליערמ האצותכ
.לוהוכלא ללגב (Cerebellar Neurotoxicity)

ינושאר דערב לופיטל םיבר םירקמב שמשמ לוהוכלא
ופתתשה רקחמב .הז שומיש ינפמ םיריהזמ םירקוחהו
רקחמב ופתתשהש הלעמו 65 ינב שיא 3,300-ל בורק
.םדוק לודג רקחמב ופתתשהש הלעמו 65 ינב

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry


2009 יאמ
םייח הכיראמ חווט תכורא הייתש
Nat. Inst. for Public Health & the Environment ירקוח
םייושע תועיבקב ןיי םיתושה ולא יכ וליג דנלוה ןבוהטליב
.םינש רפסמב םהייח תלחות תא ךכב לידגהל

הרטונ ,הנש 40 ךשמנו םירבג 1,373 ופתתשה וב ,רקחמב
ולא יכ אצמנ .םיפתתשמה לש תירלוקסו-וידרקה םתואירב
תמועל רתוי םינש 5-כ ויח םוי ידמ ןיי לש הנטק תומכ ותשש
.ותש אל ללכש ולא

,אוהש גוס לכמ ילוהוכלא הקשמ לש הנטק תומכ ותשש םישנא
.םייתנשכב םהייח תא וכיראה הריב וא ןיי ומכ
התומתל ןוכיס תתחפהל ץימא רשק הרושק ןיי תייתש יכ אצמנ
.םיילילכ םד ילכ תלחמ בקע

Journal of Epidemiology and Community Health


2009 יאמ
תזרפומ הייתשל םורגל הלולע העובק לוהוכלא תכירצ
םידעומ עבק ךרד לוהוכלא לש הנטק תומכ םיתושה םישנא
.(Binge Drinking) תזרפומ הייתשב תוקלל

ולא םיאצממל ועיגה הדנק Uni. of Montreal ירקוח
.םירגובמ 11,000-ל בורק לש הייתשה ילגרה חותינ תובקעב

Addiction


2009 ילוי
היצנמידל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הייתש
םישישקש ואצמ ב"הרא Wake Forest University ירקוח
ןוכיסב אצמיהל םייושע לוהוכלא לש הנותמ תומכ םיכרוצה
.רמייהצלא תלחמל תחפומ

ונחבוא אלש הלעמו 75 ינה לש םירקמ 3,069 ודמל םירקוחה
ךלהמב .םינש 6 ךשמנש ,רקחמה תליחתב היצנמיד ילוחכ
םויב תואקשמ ינש דע הקשמ ותשש ולא יכ הלגתה רקחמה
.37%-ב היצנמידל ןוכיס ךכב ותיחפה

ןותמ יביטנגוק יוקילמ ולבס רקחמה תליחתבש ולאש אצמנ
םהש לוהוכלא תומכ לכ ,(Mild Cognitive Impairment)
.םבצמב תורדרדיהה תא הציאה וכרצ

International Conference on Alzheimer's Disease


2009 ילוי
תינומרעה ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא לש הדבכ הייתש
לטאיס Fred Hutchinson Cancer Research Center ירקוח
(םויב םרג 50 לעמ) הדבכ לוהוכלא תכירצ יכ ולדיג ב"הרא
תלועפ תא תדגונ אלא ,תינומרעה ןטרסל ןוכיס הלידגמ קר אל
לודיגב לופיטל תשמשמה (Finasteride) דירטסניפ הפורתה
הלחמל ןוכיסה תא הלידגמו תינומרעה תטולב לש ריפש
.50%-ל בורקב
רקחמה תפוקתב ונחבואש םירבג 2,129 ופתתשה רקחמב
.רקחמה םותב םיאירב ואצמנש םירבג 8,791-ו םילוחכ

Cancer


2009 טסוגוא
תימויה לוהוכלאה תכירצ תלבגהבש תלעותה
Alcohol Health Alliance UK-מ דבכ תולחמל החמומ ירבדל
תימויה לוהוכלאה תכירצ תלבגהל הצלמהב תלעות ןיא הינטירב
.םירקחמב םינייצמ התוא ,תיעובשה הלבגמ לע שגד םישל שיו

הנידמ ידבוע לש םמעטמ ואצי תויוגשה תוזרכהה וירבדל
יחמומ אלו (תימוי תומכל תיעובשה תומכה תא ומגרתש)
הקשמ 'חי 21-ל תיעובש הכירצ ליבגהל איה הנווכה .תואירב
.תוימוי תודיחי 3-ל אלו


2009 טסוגוא
דשה ןטרסל ןוכיס הלידגמ לוהוכלא לש הנותמ הכירצ
ב"הרא דנלירמ National Cancer Inst.-מ םירקוח ירבדל
תויוצמ לוהוכלא לש תונותמ תויומכ תוכרוצה תושישק םישנ
םילודיג יבגל דחוימב קזח הז רשקו דשה ןטרסל ןוכיס רתיב
.Hormone-Receptor Positive Tumors גוסמ

רקחמב רגאנש םישנ 184,418 יבגל עדימ ולצנ םירקוחה
.רבעמה ליג רחאל םישנ קדבו םינש 7 ךשמנש םדוק לודג
דשה ןטרסו לוהוכלא תכירצ ןיב קזח רשק וליג םירקוחה
.הז ןוכיס לידגהל ידכ םויב םרג 10 תכירצב יד יכ וליגו

American Journal of Epidemiology


2009 רבמטפס
תינפוג תוליעפב קוסיע דדועמ לוהוכלא
םיתושה ולא ב"הרא University of Miami-מ םירקוח ירבדל
ולאמ טרופסב קוסעלרתוי םיטונ עבק ךרד םיילוהוכלא תואקשמ
.ךכמ םירזנתמה
ןזאלו הייתשהמ תוירולק ףורשל ךרוצה איה ךכל הביסהש ןכתי
.םהייח ילגרה תא ךכב
שיא 230,000 ופתתשה וב לודג רקחממ עדימ וקרס םירקוחה
.ץמואמ דע ןותמ לוגריתו לוהוכלא תכירצ ןיב קזח רשק וליגו

American Journal of Health Promotion


2009 רבמטפס
רועה לע הנירק תעפשה םצמצמ ןיי
...תכירצ


2009 רבמטפס
לוהוכלאב ךרוצ אלל הליעומ םודא ןיי תקבא
ולא הינמרג ןלק Spectral Service Gmbh ירקוח ירבדל
תלעותהמ תונהיל םייושע לוהוכלא תותשל אלש םיפידעמה
טרוגויל םיפיסומ התוא הקבאכ ותכירצ ךות םודאה ןייבש
.דלוקושלו

תיישעת לש םיריישמ תוצמל ןתינ ,םירקוחה ירבדל ,וז הקבא
םינוש םיזוכירל ואצמ םה .רטפיהל הכ דע וגהנ םהמ ןייה
.הקיטמסוקה ירצומבו תואקשמה תיישעתב םינוש םישומיש

Spectral Service Gmbh


2009 רבוטקוא
תרכוסב לופיטל לורטרבזר
שמשל יושע ,םודא ןייב יוצמה ,(Resveratrol) לורטרבזר
ףסות תליטנ וא ןיי תייתש ךא ,2-גוס תרכוסב לופיטל
.םייתרכוסל וליעוי אל לורטרבזר

Uni. of Texas Southwestern Medical Center ירקוח
לש םחומל תורישי וקירזה םה ותוא ,לורטרבזר וליג ב"הרא
דירוה ,תוירולקב דאמ רישע טירפתב וטעלוהש םירבכע
.םמדב ןילוסניאה תמר תא רפישו םדה-ץחל תא םהב

לורטרבזר ףסות תליטנ וא ןיי יתייתשש םיריבסמ םירקוחה
תא רבוע וניא לורטרבזרהש ןוויכ ,וליעוי אל
.תוליעיב חומ-םדה םוסחמ

Endocrinology


2009 רבוטקוא
םודא ןיימ עורג ןבל ןיי םיינישה רובע
הינמרג ץניימ Johannes Gutenberg University ירקוח
תועש 24 ךשמב ןיי לש םינוש םיגוסב םדא יניש וליבטהש
.םודא ןיי רשאמ קזנ רתוי םיינישל םרוג ןבל ןיי יכ וליג

קזנה יכ אצמנ ,פוקסורקימ תועצמאב ,םיינישה תניחבב
ירבדל .רתוי לודג ,ןבלה ןייה תעפשהב ,ליימאה יופיצל
הקיחש םורגת ןבל ןיי לש הפוכת הכירצ םירקוחה
רחאל דיימ םייניש חוצחצ םהירבדל .םיינישל הלודג
.ףסונ קזנ םהל םורגת ןיי תייתש

Nutrition Research


2009 רבוטקוא
תיפוג-ץוח הירפה לש התוליעי תא תיחפמ לוהוכלא
הירפה לש התוליעיב עוגפל ידכ עובשב ןיי תוסוכ רפסמב יד
.(In Vitro Fertilization/IVF) תיפוג ץוח

ידמ ילוהוכלא הקשמ קובקב םיתושה תוגוז םירקוחה ירבדל
.26%-ב תורהל יוכיסה תא ךכב םיתיחפמ עובש
,ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב ךרענש ,רקחמב
.תוגוז 2,574 ופתתשה

American Society for Reproductive Medicine


2009 רבמבונ
םירבגב בל-תלחמל ןוכיס םצמצמ לוהוכלא
תיניצר בל-תלחמל ןוכיס התיחפמ לוהוכלא לש הרידס הייתש
םתכירצ תא ורטינש ,םיידרפס םירקוח .1/3-ל בורקב םירבגב
,תוניתמב ותשש ולא יכ וליג ,םישנ 25,808-ו םירבג 15,630 לש
םדה-ילכ תלחמל תחפומ ןוכיסב ואצמנ דאמ הברה וא הברה
.(בלה לש) םיילילכה

תישילשה ןייהו הריבה תינרצי ,דרפסב יכ םינייצמ םירקוחה
רועיש ,םלועב הלדוגב תישישה תינכרצהו םלועב הלדוגב
.םלועב ךומנה אוה בלה תאולחת

העפשהל ךא ,הז ןורתימ תונהנ םישנה םג יכ םיפיסומ םה
.תיטסיטטס הניחבמ תובישח ןיא ןהילע וז

Heart


2009 רבמבונ
תינורכ תינווינ הביק תקלדל ןוכיס םצמצמ לוהוכלא
גרבלדייה German Cancer Research Center-ב םירקוח
ןגהל היושע לוהוכלא לש הנותמ הכירצ יכ וליג הינמרג
תינורכ תינווינה הביקה תקלד ינפמ
לע לקמ אוהש ךכב ,(Chronic Atrophic Gastritis/CAG)
.(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה קדייחה תליטק
ליג ינב םישנ 5,200-ו םירבג 4,244 קלח ולטנ רקחמב
.62.1 עצוממ

International Journal of Cancer

.