...דרוה ירפ ואר

1999 סרמ
יתקלד-יטנא דרוה ירפ
קרמנד גנידלוה Kolding Hospital-ב םירקוח וכרעש תוקידב
םיליפורטיונב סיסקטומיכ התיחפמ דרוה ירפ תיצמתש וליג
,םיאירב םישנאב (Peripheral Blood) יפקה םדב םיטיצונומו
.הנחבמ יאנתב
 

םינבל םד יאת לש העונת איה (Chemotaxis) סיסקטומיכ
םישמשמה םיימיכ םירמוח רורחשל הבוגתב יתקלד רוזיאל
םיטיצונומ ,(Neutrophils) םיליפטרטיונ ידי-לע ,םיכוותמ
.תועוגפ תומקרו (Monocytes)

ידי-לע תועובש 4 ךשמב דרוה ירפ תקבא לש תימוי הליטנ
ינווינ ןורגישמ םילבוסה םילפוטמ ידי-לעו םיאירב םישנא
סיסקטומיכ התיחפהו CRP-ה בויסנ תא םלוכב התיחפה
.יפקהה םדב םיליפורטיונ לש
תויתקלד-יטנא תונוכת שי דרוה ירפל יכ םיארמ םיאצממה
םילטונ םתוא תולבוקמ תופורתו םיפסות ףילחהל יושע אוהו
.סיטירתראואטסוא/ינווינ ןורגיש םילבוסה ולא

Journal Inflammopharmacology


2003 ראוני
ינווינ ןורגיש ילוחל דרוה ירפמ הפורת
וכרע היגוורונ גרבסנוט Vestfold Central Hospital-מ םירקוח
תפילקמ הקבא תועצמאב ינווינ ןורגיש ילוח תצובקב רקחמ
.ויערזמו דרוה ירפ

העיגפל םימרוג רשא םיטיצוקיול ידוקפית םלוב דרוה ירפש אצמנ
םילפוטמ ופתתשה רקחמב .סיטירתראואטסוא ילוחב םיאתב
.ךריב וא ךרבב ינווינ ןורגישמ ולבסש

עצוממ ליג ינב ,םירבג 35-ו םישנ 65 :שיא 100 ופתתשה רקחמב
ךשמב ,םויב םיימעפ ,םרג 0.5 תונב תולולג ולבק םתיצחמ .65.2
.(המד) ובצלפ תולולג הלבק הינשה תיצחמהו םישדוח 4

תליחתב ךריהו ךרבה לש תודיינ תוצובקה יתשב ודדמ םירקוחה
תקבא תא ולבקש ולאב ךריה קרפ תודיינש אצמנ .ופוסבו רקחמה
תמרו ובצלפה תצובק תמועל תיתועמשמ הרפתשה דרוה ירפ
.תיתועמשמ איה םג התחפ םיבאכה

Current therapeutic research
Excerpta medica


2006 סרמ
תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ תלקהל דרוה ירפמ ףסות
ושמתשה קרמנד ןגהנפוק University of Copenhagen ירקוח
.תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ תלקהל דרוה ירפמ תיצמתב

רשא תויתקלד-יטנא תובוכרת ןנשי דרוה ירפב םירקוחה ירבדל
ירפב םילפוטמב וליג םירקוחהש הלקהה רועיש .םיבאכ תוניטקמ
.82% היה דרוה
ןוויכ ,לבגומ ןמזל קר תוליעי המוד לופיטל תולבוקמ תופורת
.םימומידו הביק יביכ םורגל לולע ןהב ךשוממ שומישש


2006 סרמ
תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ לע לקמ דרוה ירפ
וחתיפ הינמרג Charite University Medical Center ירקוח
.תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחב םיבאכ תלקהל (LitoZin) הפורת

עצוממ ליג ינב םילפוטמ 89 ופתתשה םישדוח 6 ךשמנש רקחמב
.םינש 8 הזמ הלחמהמ ולבסש 57

םתוא תוליגרה תופורתה לע ףסונב וז הפורת ולבק םילפוטמה
תלקהש אצמנ רקחמה םותב .םישדוח 6 ךשמב ,םילטונ םה
תוכיאו 40% רועישב ויה רקחמה יפתתשממ 25% לש םהיבאכ
.40%-ב התחפ םיקרפמב תוחונה יא .הרפתשה םהייח


2006 רבמבונ
דרוה ירפב תיאופרה תוליעפה
The Danish University of Pharmaceutical Sciences ירקוח
,דרוה ירפב םיליעפה םירמוחה םהמ וקדב קרמנד ןגהנפוק
.ינווינ ןורגישב לפטל םיעייסמה

לונתמ ,םימב :תויצמת רפסמ לש ןתעפשה תא ונחב םירקוחה
ןאסקהו (Dichloromethane) ןאתמורולכיד ,(Methanol)
(Cyclooxygenase) COX-2-ו COX-1 םימיזנאה לע (Hexane)
.םינידנלגטסורפ לש םתוליעפ תא םירידסמה

.םימיזנאה לש ולא תויוליעפ תואכדמ ןכא תויצמתהש הלגתה
.לונתמב הנכוהש וז התיה ןלוכמ הקזחה תיצמתה

John Wiley


2008 רבמבונ
תינווינ םיקרפמ תקלדל ףידע דרוה ירפ
יבאכ תלקהל תלבוקמה הפורתהמ רתוי הליעי דרוה ירפמ הקבא
ירקוח וליג תאז ,(Tylenol) לונליט - תינווינ םיקרפמ תקלד
.ב"הרא University of California

287 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 3 שדחמ ונחב םירקוחה
הפורתה תוליעי לופיט ישדוח 3-כ רחאלש הלגתה .םילפוטמ
לומקאל סחיב תינורגיש םיקרפמ תקלד יבאכ תתחפהב 3 יפ הניה
םהב ,תומש רפסמ תחת תרכמנה הפורת ,(Paracetamol)

.לונליט

תלבוקמה הפורתהמ רתוי 40%-ב הליעי האצמנ הפורתה תעפשה
.(Glucosamine) ןימזוקולג :ךכל

Osteoarthritis and Cartilage