תושדח - בורכ
Cabbage - News


...בורכ ואר
...ץומח בורכ ואר

2005 רבוטקוא
תואיר ןטרס דגנ לעופ בורכ
International Agency for Cancer Research ירקוח
תויושעש תובוכרת בורכב וליג (ם"ואה תרגסמב םילעופה)
תואיר ןטרס ינפמ ינפמ ,םיוסמ יטנג הנבמ ילעב לע ,ןגהל
.(Lung Cancer)

םייוצמ רשא (Isothiocyanates) םיטאנאיצויתוזיאב רבודמ
ןג ילעב םישנאל ליעוהל םייושעו (Broccoli) ילוקורבב םג
.ליעפ וניאש GSTM1

תורצונה תונטק תולוקלומ ןה םיטאנאיצויתוזיא
טאלוניזוקולג ירשבממ יעבט ןפואב
תוקרי לש (Glucosinolate Precursors)
.(Cruciferous Vegs) םיבילצמה תחפשממ

,דחאכ םייטתניסו םייעבט ,םיבר םיטנאיאויצוזיא
םיתיחפמ םהש ךכב תינטרס-יטנא תוליעפ םיארמ
םינגוניצרק/םינטרסמ םירמוח לש םתלועפ תא
.םתוליער לורטינ תא ךכב םיריבגמו

The Lancet


2002 רבמבונ
(=הקנהב בלח ףדוע=) עפוש בלחב לופיטל בורכ ילע
...הארנ


2006 סרמ
רמהייצלאל ןוכיס תיחפמ םודא בורכ
...םירקוח


2007 טסוגוא
ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ בורכו ילוקורב
...תבוכרת


2009 ראוני
בורכו ילוקורב לש תינטרס-יטנאה תוליעפה
Texas Tech Uni. Health Sciences Center ירקוח
תחפשממ תוקריב תבוכרת דציכ והיז ב"הרא ולירמא
ומכ ,(Cruciferous Vegetables) םיבילצמה
בלבלה ןטרס ינפמ ןגהל היושע ,(Broccoli) ילוקורב
ההובגה םתלוכתל תודוה תאז ,(Pancreatic Cancer)
ףוגב םיכפוהה (Glucosinolates) םיטלוניסוקולגב
ןטרס ידגונ ולא ,(Isothiocyanates) םיטאנאיצויתוזיאל
.המצוע יבר (Anti-Carcinogens)

Journal of the National Cancer Institute


2009 רבמטפס
ילוקורב תיצמתב תיבבלה תיתואירבה תלעותה
ואצמ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
היוצמה (Sulforaphane) ןפארופלוס תבוכרתה יכ
,(Cruciferous Vegetables) םיבילצמה תחפשממ תוקריב
תיבורכו (Cabbage) בורכ ,(Broccoli) ילוקורב ומכ
(Arteries) םיקרועה לע ןגהל היושע (Cauliflower)
יעבטה הנגהה ןונגנמ קוזיח ידי לע תולחמ ינפמ
.Nrf2 (Protein) ןובלחה לש ותלעפה ךות ,ףוגה לש

Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology


2013 רבוטקוא
הנירק יקזנמ תואירב תומקר לע הניגמ בורכב תבוכרת
ןוטגנישוו Georgetown Uni. Medical Center ירקוח
תוקריב תינטרס-יטנא תבוכרת יוליג לע םיחוודמ ב"הרא
םהב ,(Cruciferous Vegetables) םיבילצמה תחפשממ
.(Broccoli) ילוקורבו (Cauliflower) תיבורכ ,(Cabbage) בורכ

,(Diindolylmethane) ןאתמילודניאיד - וז תבוכרתש םג אצמנ
ינלטק ןונימב הנירקמ תודלוח לע הניגמ DIM םג היורקה
.םדאל החוטבו (Lethal Dose of Radiation)

לע הנגהל שמשל היושע וז תבוכרתש םיחינמ םירקוחה
,תונרקהב לופיט יקזנ ינפמ ןטרס ילוחב תואירב תומקר
.הלש יאוולה תועפות תא תיחפהל וא

Georgetown University Medical Center


2017 ראוני
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס םיניטקמ םודא בורכ יטבנ
United States Department of Agriculture-ב רקחמ
הנוזתב וטעלוהש םירבכע 60-ב ךרענש ,ב"הרא דנלירמ
םיטבנ יכ אצמ ,(High-Fat Diet) ןמוש תריתע
םודא בורכ לש (Microgreens/Seedlings/Sprouts)
רוצקלו תיבה ךותב לדגל ןתינ םתוא ,(Red Cabbage)
םיניטקמ ,תולשבל םעיגה םרטב ,םייעובש דע עובש ךות
.םירבכעה םדב LDL/ערה לורטסלוכה תא

הניטקב םיטבנה תכירצש ךכ לע םג םיחוודמ םירקוחה
.םדב (Triglycerides) םידירצילגירטה תמר תא

,םילולכ םיטבנכ הכירצל םימיאתמב םירקוחה ירבדל
,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,(Basil) םוקיליזב/ןחיר
םילע בורכ/לייק ,(Lettuce) הסח ,(Cauliflower) תיבורכ
.םיפסונ תוקריו (Red Cabbage) םודא בורכו (Kale)

לע עיפשהל םייושע םיטבנש ךכ לע םיעיבצמ הלא םינותנ
/םירמוחה ףוליח לעו (Weight Gain) לקשמב היילעה
ןגהל םייושעו לורטסלוכה לש (Metabolism) םזילובטמה
(Cardiovascular Disease/CVD) םד ילכו בל תולחממ
.(Hypercholesterolemia) הימלורטסלוכ-רפיה תעינמ ידי לע

תורעה
.םילבזב שומיש ךירצמ וניא םיטבנ לודיג
40 יפ םיליכמ םיטבנה לש םיריעזה םילעה יכ אצמנ
,C ןימטיו םהב ,(Nutrients) הנוזתה ירמוח תויומכמ  
.םירגובה םיחמצה ילע רשאמ ,ןיטורק-אטב ,E ןימטיו  

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2018 לירפא
תושקתה ינפמ תושישק לע םיניגמ םיבילצמ תוקרי
ראווצה יקרוע
םשארבו םיבילצמה תחפשממ תוקריה תכירצ תלדגה
םינצינ בורכ ,(Cauliflower) תיבורכ ,(Cabbage) בורכ
יבועל הרושק (Broccoli) ילוקורבו (Brussels Sprouts)
(Carotid Artery Wall Thickness) ישארה קרועה ןפוד
.(Elderly Women) תושישק םישנב

ילורק The University of Western Australia ירקוח
954-ל ןוזמה תכירצ יבגל םינולאש וקליח הילרטסוא
וללכ תוקריה .הלעמו הנש 70 תונב תוילרטסוא םישנ
(Allium) םייסיקרנה תחפשמ ,םיבילצמה תחפשמ תא
םילעה תא םילכוא םהב תוקרי ,דועו לצב ,םוש םהב
.(Legumes) תוינטקו (Leafy Green)

Journal of the American Heart Association

.