סיטירתרא/תינורגיש םיקרפמ תקלד
Rheumatoid Arthritis/Arthritis


 
הרדגה
ףטועה םורקה הב הפירח תינורכ הלחמ איה תינורגיש םיקרפמ תקלד
קרפמה ינפ תא סרוהו תוועמ הז בצמ .יתקלד השענ םיקרפמה תא
היבוניסה תקלד/יבוניסה םורקה תקלד השעמל וז .םידיגה תאו
.(Synovitis)
.םיקרפמב תועגופה תונוש תולחמ 100-כ השעמל תללוכ הלחמה
.תוימואתפב ץורפל םג הלולע איה ךא ,הגרדהב תחתפתמ איה בורל

םישנה רועיש .היסולכואהמ 1%-ב תעגופ תינורגיש םיקרפ תקלד
ליגב ללכ-ךרדב תצרופ איה .םירבגהמ 3 יפ לודג הנממ תועגפנה
תקלד תארקנ איה ,16 ליגמ תוחפ ינבב .ליג לכב ןכתית ךא ,50 דע 25
.(Juvenile Rheumatoid Arthritis) תודליה ליג לש םיקרפמ

 
םימוטפמיס
...ב אטבתהלו םדאל םדאמ תונתשהל הלולע הלחמה תעפשה

.םיבאכו םירירש תושקונ ,תושישת
.דיה ףכו עורזה יקרפמב העיגפ הנשי בורל
.העש יצחכ תכשמנה רקובב םירביא תושקונ
.תכשוממ תוליעפ רסוח רחאל םירביא תושקונ
.הלחמ לש השוחתו םיירהצה-רחא תמדקומ תושישת .םיינפוג םיתוויע לש הריהמ תוחתפתה ןכתית

...הירוטמה/ןתשב םד ואר
 
םימרוג
ןוסיחה תכרעמ הב תינומיא-וטוא הלחמ איה תינורגיש םיקרפמ תקלד
םיימיכ םירמוחו םינדגונ תררחשמ ,םיקרפמה תומקר תא תפקות
.םיבאכו תוחיפנ ,קזנ םרוג רבדה .םירחא

קדייח ומכ ,רחא םהזמ וא סוריו ומכ ,םייתיביבס םימרוגש איה הרעשהה

,(Pneumonococcus) סוקוקונומנפ :יתפחש קדייח ,(Gonorrhea) הביז
המוארט וא סגה יעמה תקלד ,(Rheumatic fever) תינורגש תחדק
.ךכל םיארחאה םה

...םניה םיפסונ םימרוג

רישע טירפת
.דבועמ ןוזמב  
.םד יוריע
.ןוזמל היגרלא
.ןושיע
.רתי תנמשה

!הלחמה תא ףירחי ישפנ חתמ/סרטס
.הצופתו תוחתפתה/וטומישאה תלחמ ואר
ןוחביא
...יתקלד ךילהת םויק תומיאל םד-תקידב ועצובי
.םד תעיקש
.(Rheumatoid factor) ינורגיש רוטקפ ינדגונ ואצמי םילוחה תיברמ
.CRP תקידב
.םרגנש קזנה רועיש תא הארי ןגטנר םוליצ
 
לופיט
זכרתי לופיטה ןכלו יופירל תנתינ הניאש הלחמ איה םיקרפמ תקלד
.םיקרפמל קזנה תטאהו תקלדה תשלחה ךות םינימסתה לע הלקהב
תינכות הנבית ךכל םאתהבו םדאל םדאמ הנתשמ הלחמה תעפשה
.לופיטה

תוכיא תא רפשל יושע אוהש ןוויכ ,בושח הלחמה לש םדקומ ןוחביא
תופורת ללוכ לבוקמה יתפורתה לופיטה .וייח תא ךיראהלו הלוחה ייח
.תקלדה תשלחהל ,ןיריפסא ומכ ,תוידיאורטס ןניאש ,תויתקלד-יטנא

.הלחמב לופיטל (Gold) בהז שמשמ םיתיעל
תא שילחת ,תכשוממ הפוקת בהז תעבט תדינעש הרעשה תמייק
.הילא הבורקה הביבסב הלחמה תומדקתה

תשלחנ לזמה עורל .םידיאורטסוקיטרוק הלוחל םינתינ םישק םירקמב
חווטל שומישב) תושק יאוול תועפות םהל שי ףסונב .ןמזה םע םתוליעי
.סיזורופואטסואו ןוסיחה תכרעמ יוכיד ומכ (ךורא

...ןימזוקולג ואר
 
םייח ןונגס
.ינפוג לוגריתו החונמ םיבושח ,הלחמב לופיטל ףסונב
בושח ,תשלחנ וזשכו חונל בושח ,הלחמה תורבגתה ןמזב 
.לוגריתה לע םיליקמ םוחב לופיטו םירביא תוחיתמ .לגרתל 
םיילענו תופפכ ,םיקרפמ יעבקמ ומכ ,רזע יעצמאב שומיש
.תוימוימויה תויוליעפה לע דאמ ולקי תוידפותרוא 
הלחמב ךורכה ישפנה חתמל עגונב ץועייב לופיטש הליג רקחמ
.םיבאכ םצמצל אוה םג יושע (Stress Management
ךא ,הלחמה לע טירפתה בכרה תעפשה תא וקדב םיבר םירקחמ 
.דיחא טירפת לע םכסוה םרט 

וירצומו בלחו רשב תכירצ יכ וליג םיבר םילוח
יכ ואצמ םירחא .םימוטפמיסה תא הפירחמ 
(Solanine)ןינלוס ליכמה ןוזממ תוענמיה 
הליקמ קבטו םיליצח ,םילפלפ ,תוינבגע ,המדא-יחופת ומכ 
.םינימסתה לע 
.ליעוהל הייושע ןוזמ יפסותו לוהוכלא ,ןיאפקמ תורזנתה
קלס ,ירלס ,רזגמ םהב ,תוקרי יצימ
.םירקמהמ קלחב רוזעל םייושע ןופפלמו 
םיליכמה ,ןמשב םיגד ומכ םילכאמ
יבאכ ןיטקהל םייושע ,יתקלד-יטנאה ,3-הגמוא גוסמ ןמוש תוצמוח 
.תושקונה לע לקהלו םיקרפמ 
םינגוטמ םיגד וכרצש םישנ ברקב הלחמה רועיש יכ הליג רקחמ
.ראשה תמועל תיצחמכ היה ,עובשב םיימעפ תוחפל ,םייופא וא 
.םיקרפמ תקלדמ תוחפ םילבוס םינוחמיצ
יתנוזת לופיט
תינורגיש םיקרפמ תקלדמ םילבוסבש אצמנ .םיטנדיסקוא-יטנא
,םילרנימו םינימטיו ,םיטנדיסקוא-יטנא לש הכומנ המר הנשי 
.תקלדל תמרותה הדבוע 
,קרפמה לזונבו םדב ההובג םיישפוח םילקידאר תמר םילוחל 
גוסמ םינבל םד-יאתלש רתי תוליעפ בקע עובנל לולעש רבד 
.(Macrophages) םיגאפורקמ 
ילוח לש םמדב תילופה הצמוחה תמר .B הצובקמ םינימטיו
טסקרטותמ הפורתב שומיש בקע הכומנ םיקרפמ תקלד 
.הליעפה התרוצל התרמה ךילהתב תעגופה (Methotrexate
לש יאוולה תועפות תנטקהב עייסמ תילופ הצמוח ףסות 
.התוליעיב םגופ וניאו הפורתה 
תיתקלד יטנאה ותוליעפל שורדה B2 ןימטיוב רוסחמ אצמנ 
.םימיזנאה דחא לש 
.םה ףא םיעייסמ B6 ןימטיוו B5 ןימטיו ,B3 ןימטיו 
רשא םצע ןדבוא תעינמב ליעוהל יושע D ןימטיו .D ןימטיו
D ןימטיו תומר .הרומח םיקרפמ תקלד לש םירקמב שחרתמ 
.הלחמה תצאהו םינבל םד-יאת גושגשל םג םורגל תולולע תוכומנ 
.םיבר םירקמב הכומנ םילוחה לש םמדב ןדיסה תמר .ןדיס
םורגל םילולע ,הלחמב לופיטל םישמשמה םידיאורטסוקיטרוק 
.סיזורופואטסואל ןוכיס תלדגהו םצע ןדבואל 
.תאז עונמל יושע D ןימטיוו ןדיס הלשמה ףסות 
יושע ,ץבאהו תשוחנה לש םירמוחה ףוליח .ץבאו תשוחנ
תשרפה רועיש .תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחב תונתשהל 
בויסנב תשוחנ םג ומכ ,ליגרהמ םהב הובג ןתשב תשוחנה 
תשוחנ ןובלח תבוכרת :(Ceruloplasmin) ןימסלפולורסו 
.ללכ ךרדב ,תוכומנ ץבאה תומר ןמזב ובו 
רימחת ההובג לזרב תכירצש רובס םיחמומהמ קלח .לזרב
בקע תינורגיש םיקרפ תקלד ילוחב םיקרפמה תקלד תא 
.םיישפוח םילקידארמ קזנה תלדגה 
Deferoxamine לזרבה דגונ תכירצש וליג םירקחמ רפסמ 
תמקרב לזרבה תמרב הדירי תרצונ .ולא םירקמב הליעומ 
.הנטק תקלדהו קרפמה 
הימנא .הנטק תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחב לזרב תגיפס 
.הלחמל הוולנה ינייפוא ךוביס איה 
.תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחב לופיטל ליעומ ןגנמ ףסות .ןגנמ
שמשמה Superoxide dismutase םיזנאב ביכרמ הווהמ ןגנמה 
.תקלדה תא ךכשמה טנדיסקוא-יטנאכ 
.ליגרהמ ההובג תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחב ןגנמ תכירצ 
םיקרפמ תקלדמ םילבוסב וב רוסחמ וליג םירקחמ .םוינלס
,Glutathione Peroxidase םיזנאב ביכרמ שמשמ אוה .תינורגיש 
.תקלד דגונכ לעופו טנדיסקוא-יטנא הווהמה 
םינאירטוקיולו םינידנלגטסורפ ייומד םירמוח בכעמ םוינלסה 
יושע םוינלסו E ןימטיו בוליש .תקלדל םימרוגה (Leukotrienes
.תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוחל ליעוהל 
יכ וליג םידחא םירקחמ .6-הגמואו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח
ךרוצ הניטקמ ףסותכ וא ןוזמב םא ,3-הגמוא ןמוש תוצמוח תכירצ 
.תקלד תודגונ תופורתב 
הרוחש תינמדמדב ,הלילה רנב 6-הגמוא גוסמ ןמוש תצמוחםג 
.תינורגש םיקרפ תקלד ילוח םע ביטהל היושע 'גארוב יערז ןמשבו 

.םיגד ןמש ואר
אפרמ-יחמצ

.ךרוצה יפל ,םיבאוכה תומוקמה לע הרו-ולא הלע ל'ג וסע (1)
.רמה בוהצה להומה תא וקיחרהו הלעה תפילק תא ופלק 
.םוי ידמ ותש .םיחופת ץימ טעמ םע ל'גה תא ובברע 
(ללודמ) ןירמזור ןמשב .םדה-רוזחמל בוט ןירמזור הת (2)
.םיבאוכה םיקרפמה לא וסע 
.תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטל הבוט תינרוקה תב (3)
.הת םהמ וניכה וא םילישבתל הילע תא ופיסוה 
.ןוזמל ופיסוה .תוחיפנו םיבאכ שילחמ ,תוקלד דגונ םוכרוכה (4)
.םעפ ידמ םהמ הת ותשו טלסל ירפמוק ילע רפסמ ופיסוה (5)
.םיבאוכה םיקרפמה לע וחינהו ץהגמב בורכ ילע וממח (6)
.עפשב םהמ ולכא .ןייוצמ יתקלד-יטנא ןוזמ םה ירלס יערז (7)
.תוקלד ינפמ ןגמה ,(Bromelain) ןיילמורב םיזנאה סננאב (8)
הנממ וניכה .רחא חמצ לכמ רתוי בוט בהז תגפוס תבטבשה (9)
.הסימת וא הת 
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל ותשו האצניכא הת וניכה (10)
.טלס/'ץיוודנסב ,םויב (םירמ) תיצרח ןב ילע 4 דע 3 ולכא (11)
.םיבאוכה םיקרפמה לא ירטה ץימה תא ופשפש (12)
שילחמ אוה .תויתקלד-יטנא תונוכת לעב אוה ינמרג לימומק (13)
.תושיבחו הת ונממ וניכה .םיקרפמ תקלד 
.םיקרפמ תקלד יבאכו תוקלדל בוט היחרפו תינצקוע ילע הת (14)
םילע רפסמ ופיסוה .םילועמ 'םד-ירהטמ' םה תילגיס ילע (15)
.םוי ידמ ותשו הת םהמ וניכה וא טלסל 
.ןייוצמ םיבאכ ךכשמ םיווהמ ףירח לפלפמ ןמש וא החשמ (16)
תיתרוסמ הפורת איה ,רערע ירגרגמ םיניכמ ותוא ןי'ג (17)
.ןורגישבו הרגדופב לופיטל 

...תושדח - תינורגיש םיקרפמ תקלד ואר