2 תושדח - ןורטסוטסט
Testosterone - News 2
תינומרעה ןטרסל ןוכיסו ןורטסטסט
(3) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
'טסטב תלעותהו תינומרעה 'ס
(4) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
(1) ןואכידו ךומנ ןורטסוטסט
םויב תונמ 3 ףאל ל'ג ןורטסוטסט
(5) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
הנמשהו םישנב 'טסטב רוסחמ
רתוי בוט דימת אל 'טסט רתוי
תינומרעה ןטרסל םרוג וניא 'טסט
ןורטסוטסטב הדיריו ךומנ D 'טיו
הכומנ םצע תופיפצו ךומנ 'טסט
(2) ןואכידו ךומנ ןורטסוטסט
םייסנניפ םינוכיסו ןורטסוטסט
יוקל הכיפש דוקפיתל אל ל'ג 'טסט
(6) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
לקשמ תדרוהל לוורש חותינ
רבגה תוירופו הפלחה םוקמב רוזחש
תיתפמא תורוהל דדמכ ןורטסוטסט
(7) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
(8) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
2-גוס תרכוס םע םירבגב לופיט
ימחר ךות לודיגל ןוכיסו ןורטסוטסט
םייחה עצמאב םישנל ןורטסוטסט
היתפוכיספב לופיטל ןורטסוטסט
ןורטסוטסטב ןטרס רחאל לופיט
תונוא ןיאל ןורטסוטסט + הרגאיו
'טסטו תינורגש םיקרפמ תקלד
םזידנוגופיהל ליעומ ןורטסוטסט
םייח תוכיא רפשמ ןורטסוטסט
באכל תוליבס רפשמ ןורטסוטסט
םירירש לודליד ענומ ןורטסוטסט
םיירבג םינומרוה תעפשה
לוידרטסא
(1) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
תיתרבח-ורפ תוגהנתהו 'טסט
(2) ירלוקסו-וידרק ןוכיסו 'טסט
הכורא םייח תלחותל ןורטסוטסט
םירבגב בל-ףקתהו 'טסט תייפרת
םישישק ירירשב 'טסטו םינומיא
םירבגב ינימ קשחו לוידרטסא
םירבשל ןוכיסו ןימ ינומרוה
תיפוג ץוח היירפהו ירכז ןומרוה
ןורטסוטסטב רוסחמ יוהיז
אירב ןורטסוטסט רוצייו הדנגוושא
ןורטסוטסטב לופיטל רזוע לוגרית
בל ףקתהו ןורטסוטסטב לופיט
םויא תבוגתו ןורטסוטסט
םירבגב ןורטסוטסט דירומ ןודאתמ
םישנב ןורטסוטסט תקידב דגנ


...ןורטסוטסט ואר
1 תושדח - ןורטסוטסט ואר

2012 ינוי
ןטרס רחאל יפולח ןורטסוטסטב לופיט
םיקדוב הינטירב Sheffield Cancer Res. Cen. ירקוח
ל'ג ןורטסוטסט תועצמאב יפולח ילנומרוה לופיט םאה
ודרש רשא םילפוטמל ליעוהל יושע (Gel Testosterone)
.(Cancer Survivors) ןטרס תלחמ
ןטרס דגנ לופיט רחאל ןורטסוטסטה תמר יכ יכ ררבתה
ןורטסוטסט תמר לש תוילילשה יאוולה תועפות .הכומנ
...ןה הכומנ
.לקשמב היילע
.הכומנ היגרנא תמר
.ךומנ ינימ ףחד
.ןטרס תלחמ ודרשש 50 דע 25 ינב םירבג 270 םיפתתשמ

Sheffield Cancer Research Centre


2012 רבמבונ
תונוא ןיאב יטרדנטס לופיטל ןורטסוטסט + הרגאיו
,ב"הרא Boston Uni. School of Medicine-ב רקחמ
ליעוהל יושע ןורטסוטסטו (Viagra) הרגאיו בוליש םא קדבש
,הכומנ ןורטסוטסט תמרבו יתפקיז לשכ/תונוא ןיאב לופיטב
ובצלפב לופיט רשאמ רתוי תובוט ןניא תואצותה יכ אצמ
הפקיזה לע הז בלושמ לופיט תעפשה הקדבנ .(המד)
.(Sexual Satisfaction) ינימ קופיסה לעו (Erection)

Annals of Internal Medicine


2013 לירפא
ןורטסוטסטה תמרו תינורגש םיקרפמ תקלד
University Faculty of Medicine-ב ךרענש רקחמ
םירבג 104 לש םמדמ המיגד הלטינ וב ,הידבש ומלמ
,תינורגש םיקרפמ תקלד רבד לש ופוסב וחתיפ רשא
רתיב ויה הכומנה ןורטסוטסטה תמר ילעב יכ אצמ
ץילמהל ןיא םירקוחה תעדל ,תאז םע .הלחמל ןוכיס
ןוויכ הלחמה תעינמל יעצמאכ ןורטסוטסט ףסות לע
,יוזיחל תונתינ ןניאש תועפשה תויהל תולולע ותליטנלש
.תירלוקסו-וידרק הלחמ ומכ
לידגמ ןגורטסא םג יכ הלוע תיאופרה תורפסה ךותמ
.תינורגש םיקרפמ תקלדל ןוכיס

Annals of the Rheumatic Diseases


2013 יאמ
2-גוס תרכוס םע םזידנוגופיה ילוחל ליעומ ןורטסוטסט
University of Buffalo-ב רקחממ םיינושאר םיאצממ
ןורטסוטסט ולביקש ,םירבג 81 ופתתשה וב ,ב"הרא קרוי-וינ
ילוחל ןתינה ןורטסוטסטב לופיטש םיארמ ,הנש יצח ךשמב
(Hypogonadism) תודנוגה לש תוליעפ-תת/םזידנוגופיה
ןילוסניאל תדוגנת םהב גיסמ 2-גוס תרכוסמ םילבוס רשא
(Insulin Resistance)

American Association of Clinical Endocrinologists
Scientific and Clinical Congress 2013


2013 יאמ
םייח תוכיא תרפשמ ןורטסוטסט תפלחה
234 ופתתשה וב ,ןפי Kanazawa University-ב רקחמ
יכ חוודמ ,תועובש 52 ךשמנ רשא ,90 דע 50 ינב םירבג
ןורטסוטסטה תמרש םירבגב ןורטסוטסט תפלחהב לופיט
םהב רפשל היושע רחואמ ליגב הכומנ האצמנ םמדב
...ב אטבתמ הז רופיש .םייחה תוכיא תא
.םירירשה חפנב יתועמשמ לודיג
.תונקורתה
.םיינפוג םידוקפית
.יתפקיז דוקפית

Am. Urological Ass. 2013 Ann. Scientific Meeting


2013 ינוי
םילטונה םירבגב באכל תוליבס רפשמ ןורטסוטסט
םידיאויפוא
ב"הרא סטסו'צסמ Boston University-ב ךרענש רקחמ
םצמצל יושע (רועה ךרד גפסנה) ןורטסוטסט ל'ג יכ אצמ
תוחונ-יא םצמצל יושע (רועה ךרד גפסנה) ןורטסוטסט
תמרל תוולנה תועפותמו באכמ םילבוס רשא םירבגב
/םידיאויפוא םילטונה ולא ברקב ,הכומנ ןורטסוטסט
.(Opioids) םויפוא ייומד םירמוח
ןווגממ ולבס ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמב םיפתתשמה
םלוכבו בג יבאכב הלכו שאר יבאכב לחה ,באכ לש םיגוס
תיוולנה יאוול תעפות ,הכומנ ןורטסוטסט תמר האצמנ
.םידיאויפואב שומישל

ENDO 2013: Endocrine Society 95th Ann. Meeting


2013 טסוגוא
םירירש לודליד ענומ הפה ךרד ךומנ ןונימב ןורטסוטסט
Sydney's Garvan Inst. of Medical Research-ב רקחמ
(םויב ג"מ 40) ךומנ ןונימב ןורטסוטסט יכ אצמ הילרטסוא
ךכב דדועמ ,(Liver) דבכל תורישי עיגמו ילארוא/הפב לטינש
םירירשה לש לודליד וא ןדבוא ענומה ןובלח לש וזוטניס תא
תובר תוינורכ תולחמל תוולנה תועפות) ,(Muscle Wasting)
יאוולה תועפות אלל ,םירירש תוחתפתה דדועמו (תונקדזהלו
.ןורטסוטסט תליטנל תוולתמה תוליגרה
.רבעמה ליג רחאל תואירב םישנ ופתתשה רקחמב

European Journal of Endocrinology


2013 רבמטפס
קזוח ,ףוגה הנבמ לע םיירבג םינומרוה תעפשה
ינימ דוקפתו
,50 דע 20 ינב ,םיאירב םירבג 198 ופתתשה וב רקחמ
ל'ג לש ותעפשה תא םהב קדב ,תועובש 16 ךשמנש
אלל וא בולישב ,(Gel Testosterone) ןורטסוטסט
.ימוי סיסב לע (Estradiol) לוידרטסא
וא 1.25 ולבקש ולא ברקב ףוגה ןמוש זוחא יכ ררבתה
הזר ףוג תסמ .לדג ,לוידרטסא אלל ,(םוי ידמ) םרג 2.5
(Thigh Muscle) ךריה רירש רוזיאו (Lean Mass)
לוזורטסנא אלל ל'ג םרג 1.25 ילבקמ ברקב ולדלדיה
(Leg Press Strength) לגרה תציחל חכ .(Anastrozole)
(Sexual Desire) ינימה קשחה .ובצלפ ןתמ םע קר תחפ
.ןורטסוטסטה תומכ תנטקה םע תחפ

New England Journal of Medicine
 

ישנ ןימ ןומרוהו דיאורטס אוה (Estradiol) לוידרטסא
לופיטל שמשמה ,ןגורטסא ןיעמ והז .תולחשב רצוימה
םוח ילג :הזואפונמ/רבעמה ליגל תוולנה תועפותב
.קיתרנב שבויו
םישנב סיזורופואטסוא תעינמל םג שמשמ לוידרטסא
יתלחש לשכמ תולבוסבו רבעמה ליג רחאל
רוסחמל תומרוגה תורחא תויעבבו (Ovarian Failure)
השיא לע רוסא לוידרטסאב שומישה .יעבט ןגורטסאב
ךשוממ שומיש .תונוש תולחמ לש םירקמבו ןויריהב
תולחשה ןטרס ,דשה ןטרסל םורגל לולע לוידרטסאב
.(Uterine Cancer) םחרה ןטרסו (Ovarian Cancer)


2013 רבמטפס
(1) תירלוקסו-וידרק הלחמו םירבגב ךומנ ןורטסוטסט
וקסע רשא ,2013 דע 1970-מ םימדוק םירקחמ לש םתריקס
(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמ ןיב רשקב
Ghent Uni. Hospital ירקוח ועציב התוא ,ןורטסוטסט תמרו
םייוצמ הכומנ ןורטסוטסט תמר ילעב םירבג יכ התליג היגלב
וליג ןכ .הנממ התומתלו תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס רתיב
תפלחה תייפרת) ןורטסוטסטב םילופיטהמ קלח יכ םירקוחה
בקע ,הדימעה ליגב םירבגלו םישישקל םינתינה (םינומרוה
-וידרקה תואירבל םיליעומ םניא ,הכומנ ןורטסוטסט תמר
.תירלוקסו

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2013 רבוטקוא
תיתרבח-ורפ תוגהנתה דדועמ ןורטסוטסט
ופתתשה וב ,דנלוה םדרטור Erasmus University-ב רקחמ
רדעהב) היושע ןורטסוטסטה תמר תאלעהש אצמ תובדנתמ
תיתרבח-ורפ תוגהנתה דדועל (תיתביבס תורחת
תובידנ רתיב אטבתיש רבד ,(Prosocial Behavior)
לש םויא םייק הביבסב רשאכ ,תאז םע .(Generosity)
תיתרבח-יטנא תוגהנתהל םורגל לולע ןורטסוטסט ,תורחת
.תיתורחתו

Psychological Science


2013 רבמבונ
(2) תוירלוקסו-וידרק תויעבו ןורטסוטסט תייפרת
Vet. Affairs Eastern Colorado Health Care Sys-ב רקחמ
ןורטסוטסט תמר םע םירבג 8,709 ופתתשה וב ,ב"הרא רוונד
הלידגמ םירבגב תמשוימה ןורטסוטסט תייפרת יכ אצמ ,הכומנ
בלה רירש םטואמ האצותכ התומתל ןוכיסה תא םהב
ימכסיא ץבשמ וא (Myocardial Infarction)
ולביק אלש םירבג תמועל תאז ,29%-ב (Ischemic Stroke)
.הז לופיט

JAMA


2013 רבמבונ
הכורא םייח תלחותל ןורטסוטסטה ןונימ והמ
,הילרטסוא University of Western Australia-ב רקחמ
הליהק ירייד ,89 דע 70 ינב ,םישישק 3,690 ופתתשה וב
תמרש ולא לש (Lifespan) םייחה תלחות יכ אצמ ,הרוגס
הלודג הניה ,ההובג וא הכומנ הניא םמדב ןורטסוטסטה
.הכומנ וא ההובג םמדב ןורטסוטסטה תמרש ולא תמועל
לומוננ 15.8 דע 9.8 איה םייחה תכיראמ ןורטסוטסטה תמר
.רטילל

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2014 ראורבפ
65 ליגל תחתמ םירבגב בל-ףקתהו ןורטסוטסט תייפרת
UCLA Fielding School of Public Health-ב רקחמ
,םילפוטמ 55,593 לש תויאופרה תומושרה ונחבנ וב ,ב"הרא
לש הירוטסיה םע) םירבג ברקב בלה-יפקתה רועישש אצמ
תליחת רחאל רצק ןמז ,לדג ןורטסוטסטב ולפוטש (בל-תלחמ
םינוכנ ויה ולא םיאצממ יכ םיפיסומ םירקוחה .2 יפ ,לופיטה
הירוטסיה ילעב םה םא ןיב ,65-מ הלעמל ינב םירבג יבגל םג
.אל וא בל-תלחמ לש

PLOS ONE


2014 ראורבפ
םהירירשב ןורטסוטסטה תמר תא םילעמ תודגנתה ינומיא
םישישק לש
תמר יכ חוודמ ןפי וטויק Ritsumeikan Uni.-ב רקחמ
תודגנתה ינומיא םיעצבמה םישישק ירירשב ןורטסוטסטה
ךשמנש ,רקחמה ךשמב .הלוע (Resistance Training)
,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמה ךשמב .הלוע ,תועובש 12
,םיילגרהו םייכרבה ץומיאל םינוש םיליגרת םישישקה ועציב
.עובשב םימעפ 3

Journal of the Federation of American Societies
for Experimental Biology


2014 ראורבפ
םילפוטמה םירבגב ינימ קשח ריבגמ הובג ןונימב לוידרטסא
ןורטסוטסטב
,ב"הרא ןוטסוי Baylor College of Medicine-ב רקחמ
,ןורטסוטסטב זא ולפוט רבכש םירבג 423 ופתתשה וב
תמרו םדב לוידרטסא ןומרוהה לש ההובג המר יכ הליג
קשחה תא םיריבגמ םהינש ,םדב ההובג ןורטסוטסט
.(Libido) ינימה

European Urology


2009 טסוגוא
םירבשל ןוכיס םילידגמ תילמרונ יתלב המרב ןימ ינומרוה
...תומר

2014 סרמ
השיאה תוירופב בושח דיקפת םיאלממ םיירכז םינומרוה
IVF/תיפוג ץוח היירפהב לופיט םירפשמו
םישנב לפטל ולחה הינטירב יבחרב השיאה תוירופל תואפרמ
(In Vitro FertilizationIVF) תיפוג ץוח היירפהב תולפוטמה
הקבדמב וא (Gel Testosterone) ל'ג ןורטסוטסט תועצמאב
.(Eggs) תויציבה רפסמ תא לידגהל ידכ ,רועה יבג לע
ףוגב רמומה DHEA ןומרוהב תושמתשמה םישנ םג ןנשי
(Pregnancy) ןויריהל יוכיסה תא רפשל ידכ ןורטסוטסטל
.תיפוג ץוח היירפה תועצמאב

Dentistry & Uni. of Rochester School of Med. ירקוח
םיחוודמ םייח-ילעבב םילדומב הז יעצמא וקדבש הינטירב
(Follicles) םיקיקזה לש םתוחתפתהל רזוע ןורטסוטסטה יכ
...םינפוא ינשב
םיקיקזה לש (Apoptosis) תימצעה םתדמשה תא ענומ אוה .1
.םדקומ בלשב
(Ovarian Cells) הלחשה יאת לש םתושיגר תא לידגמ אוה .2
(Follicle Stimulating Hormone/FSH) קיקזה הרגמ ןומרוהל
.םיקיקז לש םתוחתפתה דדועמה רבד

Proceedings of the National Academy of Sciences


2014 לירפא
רקס ןולאש תרזעב ןורטסוטסטב רוסחמ יוהיז
המרל תחתמ תולפונ םהלש ןורטסוטסטה תומרש םירבג
הפקיז תויעבמ לובסל רתוי םיטונ תמיוסמ
רתי לקשממ םילבוס םה ןכו (Erectile Dysfunction)
תרכוסמו (Heart Disease) בל תלחממ ,(Overweight)
ןוחביאל םינתינ ולא לכ .(Type-2 Diabetes) 2-גוס
.(Screening Questionnaire) רקס ןולאש תועצמאב

Journal of Men's Health


2014 יאמ
םירבגב אירב ןורטסוטסט רוצי תדדועמ הדנגוושא
וב ,הדנק Health Canada תרבחב םידקמ רקחמ
תיצמת לש ימוי ףסות יכ אצמ ,םירבג 46 ופתתשה
,KSM-66 יורקה ,(Ashwagandha) הדנגוושאה שרוש
.אירב ןורטסוטסט לש רוצי דדועל יושע
17% תב הילעל איבה םוי 90 ךשמב ןתינש ףסותה
דוקפיתה יבגל תופסונ תועפשה .ןורטסוטסטה תומרב
167%-ב ערזה תריפסב היילע וללכ רבגה לש ינימה
.57%-ב תויתעונתבו 53%-ב ערזה חפנב

PubMed


2014 יאמ
ןורטסוטסטב לופיט תבכעמ הנמשהו רזוע לוגרית
םיחוודמ האירוק םורד לואיס Inje University ירקוח
(Hypogonadism) םזידאנוגופיהמ םילבוסה םירבגש
תוליעפב עבק ךרד םיקסועה [הכומנ ןורטסוטסט תמר]
לופיטמ תלעות רתוי םיקיפמ (Exercise) תינפוג
(Testosterone Replacement Therapy) ןורטסוטסטב
.ינבשוי םייח חרוא/תינפוג םיליעפ םניאש ולאל האוושהב
רחאל םג הרתונ ינפוגה לוגריתהמ תלעותה ,ףסונב
.לופיטה תקספה

Am. Urological Ass. 2014 Ann. Scientific Meeting


2014 ילוי
בל ףקתהב ןכסמ וניא ןורטסוטסטב לופיט
ןוטסוולג Uni. of Texas Medical Branch-ב םירקוח
הקרזה תועצמאב ןורטסוטסטב לופיט יכ םיחוודמ ב"הרא
ןוכיס לידגמ וניא (Intramuscular Testosterone) רירשל
.(Aging) םישישק םירבגב (Heart Attack) בל ףקתהל
תמועל הז לופיט ולביקש םירבג 6,355 ופתתשה רקחמב
ןוכיסב לודיג אצמנ אל .הלעמו 65 ינב ,ולפוט אלש 19,065
ברקב (Myocardial Infarction/MI) בלה רירש םטואל
.ןורטסוטסטב הלפוטש הצובקה

Annals of Pharmacotherapy


2014 טסוגוא
חומב םויא תבוגת ריבגמ ןורטסוטסט
םירבג 16 ופתתשה וב ,הדנק Nipissing Uni-ב רקחמ
ידכ תחא ןורטסוטסט תנמב יד יכ אצמ ,םיריעצ םיאירב
,(Threat Response) םויאל חומה תבוגת לע עיפשהל
םויא דוביעב ברועמ רשא חומב ינוריונ לגעמב
תינפקות תוגהנתהו (Threat Processing)
.(Aggressive Behavior)

Biological Psychiatry


2017 לירפא
םירבגב ןורטסוטסט תמר דירומ ןודאתמב לופיט
םיחוודמ הדנק וירטנוא McMaster University ירקוח
(Opioid Addiction) םידואיפואל תורכמתהב לופיט יכ
תמר תא דירוהל לולע (Methadone) ןודתמ תועצמאב
ופתתשה רקחמב .75%-כב (םירבגב קר) ןורטסוטסטה
.םישנו םירבג 1,000 לעמ

Scientific Reports


2014 רבוטקוא
םישנב ןורטסוטסט תקידב דגנ
ימואלניבה ןוגריאה איצוה רשא םיחנמ םיווקל םאתהב
ןורטסוטסטב לופיט עצבל ןיא Endocrine Society
היחנהה .תואירב םישנב (Testosterone Therapy)
ןורטסוטסטב לופיטש ואצמ םירקחמ רפסמש תורמל האצי
(Menopausal Women) רבעמה ליג רחאל םישנב
.(Sexual Function) ינימה דוקפיתה תא ןהב רפשמ
לופיטה University of Colorado-ב םירקוח ירבדל
.הנעמ אלל תולאש רפסמ ריתוה ןורטסוטסטב

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism


2014 רבוטקוא
תודלוחב תינומרעה ןטרסל ןוכיס לידגמ ןורטסוטסט
ןוכיס תודלוחב לידגמ ןורטסוטסטש אצמ תודלוחב רקחמ
הפישח לש תועפשה ףירחמו תינומרעה תטולבב םילודיגל
תטיקנ לע םירקוחה םיצילממ ךכיפל .תנטרסמ תימיכ
םע ונחבוא אלש םירבגב ןורטסוטסטב לופיטב תוריהז
םיירבג םינומרוה תומר/(Hypogonadism) םזידנוגופיה
.תוכומנ
Endocrine Society ידי-לע ואצוהש םיחנמ םיווק יפל
(Testosterone Therapy) ןורטסוטסט תועצמאב לופיטל
םהב םירבגב קר הז לופיט עצבל שי ,םירגובמ םירבגב
םהו םיכומנ (Libido) ינימה קשחהו ןורטסוטסטה תמר
וא (Erectal Dysfunction) יתפקיז לשכמ םילבוס
ומכ ,הכומנ ןורטסוטסט תמר לש םירחא םימוטפמיס
.ערזה רוציי רשוכב יוקיל

University of Illinois


2014 רבמבונ
(3) םירבגב ירלוקסו-וידרק ןוכיס לידגמ וניא ןורטסוטסט
ןורטסוטסט תועצמאב לופיט ולביק רשא םירבגב רקחמ
ןיא יכ אצמ (Testosterone Replacement Therapy)
ומכ ,יתוהמ יבבל עוריאל ןוכיסה תא לידגהל ידכ ךכב
.(Stroke) ץבש וא (Heart Attack) בל ףקתה
Intermountain Medical Center Heart Inst.-ב רקחמב
ולבסש 71 דע 53 ינב םירבג 5,695 ופתתשה ב"הרא הטוי
.רקחמה תליחתב הכומנ ןורטסוטסט תמרמ

American Heart Association in Chicago 2014


2015 ראוני
וקיפי םדקתמ תינומרעה ןטרס םע םירבגהמ קלח
הובג ןונימב ןורטסוטסטב לופיטמ תלעות
Johns Hopkins Kimmel Cancer Center-ב רקחמ
,ןורטסוטסט ןומרוהה יכ הלגמ ,עיתפמ אצממב ,ב"הרא
תינומרעה ןטרס תא ןיזמ רשא םרוגכ רכומה
תינומרעה ןטרס יגוס רפסמ אכדמ ,(Prostate Cancer)
אוה ןכ .(Advanced Prostate Cancers) םדקתמ
ןורטסוטסט תומסוח תופורתל תדוגנת ךופהל יושע
לופיטל תושמשמה (Testosterone-Blocking Drugs)
.תינומרעה ןטרסב

Science Translational Medicine


2015 סרמ
(4) ץבשו בל ףקתהל ןוכיס ןייצל ןורטסוטסט ירצומ תויות לע
ינרצימ תשרוד ב"הראב (FDA) תופורתהו ןוזמה תושר
תא םירצומה תויוות לע ןייצל םשרמ יפל ןורטסוטסטה
האצותכ ץבשלו בל ףקתהל רבגומ ןוכיסל תורשפאה
.ולא םירצומב שומישמ
ידירו םד שירק ינפמ FDA-ה ריהזה דקתשא ינויב
םיקומע םד ילכב תקקפ ללוכ ,(Venous Blood Clot)
.(Pulmonary Embolism) יתאיר ףיחסתו (DVT)

FDA Office of Media Affairs


2015 סרמ
(2) םירבגב ןואכידו ךומנ ןורטסוטסט
ב"הרא ןוטגנישוו George Washington University ירקוח
רועיש ילעב םה תוילובג ןורטסוטסט תומר םע םירבג יכ ואצמ
סחיב םיינואכיד םינימיסתו (Depression) ןואכיד לש הובג
.תיללכה היסולכואל
ויה םהב 77 דע 20 ינב םירגובמ םירבג 200 וקדב םירקוחה
.(רטיליצדל םרג-וננ 350 דע 200) תוילובג ןורטסוטסטה תומר

ENDO 2015, the Annual Meeting of the
Endocrine Society in San Diego


2015 סרמ
םויב תונמ 3-ב בוט יכה לעופ ףאל ל'ג ןורטסוטסט
ארקנה (Testosterone Nasal Gel) ףאל ל'ג ןורטסוטסט
Trimel תופורתה תרבח ידי-לע רצוימה ,Natesto
FDA-ה ידי-לע שומישל רשוא .Pharmaceuticals Corp
הפישח עונמל דעונ וז ךרדב ןורטסוטסטה םושיי .ב"הראב
.םידליו םישנ לש ינוצר יתלב עגמ בקע ולש תינשמ
(Intranasal Testosterone) יפא-ךותה ןורטסוטסטה
University of Virginia, Charlottesville-ב קדבנ
םירבג 306 וב ופתתשה םוי 90 ךשמנ רקחמה .ב"הרא
,ג"מ 33 אוה ץלומה שומישה .ךומנ ןורטסוטסט ילעב
.ריחנ לכב ,םויב םימעפ 3

Endocrine Society's 97th Ann. Meeting, San Diego


2015 סרמ
תירלוקסו-וידרקה תוחיטבה תא םיששאמ םיפסונ םירקחמ
(5) ןורטסוטסטה לש
ירלוקסו-וידרק ןוכיס רדעיה םיששאמ םישדח םירקחמ ינש
םירקחמה .ןורטסוטסט תועצמאב לופיטב (CVD Risk)
.םירבג 215 םהב ופתתשהו םינש 2.5 ינשהו םינש 3.7 וכשמנ

Endocrine Society's 97th Ann. Meeting, San Diego


2015 לירפא
רתי תנמשהל רושק םישנב ןורטסוטסטב רוסחמ
םיקרועה תשרטו
גרובטוג Sahlgrenska University Hospital-ב רקחמ
ןגורדנא ןטלוק יכ אצמ ,םירבכע לש תובקנב ,הידבש
קינעמ ,ןורטסוטסט ללוכה ,(Androgen Receptor)
תשרט ,(Obesity) רתי תנמשה ינפמ הנגה תובקנל
םינמוש רתי/הימדיפילסידו (Atherosclerosis) םיקרועה
.היוקל הנוזתמ האצותכ (Dyslipidemia) םדב

The FASEB Journal


2015 יאמ
רתוי בוט דימת אל רתוי ,ןורטסוטסטב רבודמשכ
Uni. of California, Santa Barbara ירקוח לש םהירבדל
,(Diabetes) תרכוסל ןוכיס רתי ןיב רשק םייק ב"הרא
הלדגהו ןורטסוטסט לש תילמרונהמ ההובג המר
.(Prostate Enlargement) תינומרעה תטולב לש הריפש
תינומרעה לש הלדגה םש ,היבילובב ךרענש רקחמב
הנטק תינומרע ילעב םניה םירבגה ,תמייק הניאו טעמכ
ןורטסוטסטה תמרו ב"הראב םליג ינב לש וז תמועל
.םירגובמ םירבג 350 ופתתשה .הכומנ

University of California, Santa Barbara


2015 יאמ
תינומרעה ןטרסל םרוג וניא ןורטסוטסט
הב ,(םירקחמ רפסמ תללכה )הזילנא-אטמ יאצממ
5,091 ופתתשה םהב ,םייגולוימדיפא םירקחמ 18 וללכנ
ושמישש שיא 11,930-ו תינומרעה ןטרס ילוח םילפוטמ
ירקוח ועציב התוא ,תרוקיב תצובקכ
םיארמ תפרצ ןויל .Int. Prevention Research Inst
לופיטכ ןתינש וא יעבט םא ןיב ,ןורטסוטסט יכ
םרוג וניא ,(Replacement Therapy)
לידגמ וניאו (Prostate Cancer) תינומרעה ןטרסל
.PSA-ה תמר תא

American Urological Ass. 2015 Ann. Meeting


2015 יאמ
םיאירב םירבגב ןורטסוטסטב הדיריל רושק ךומנ D ןימטיו
...תומר


2015 ינוי
הכומנ םצע תופיפצ ילעב בורל םה ךומנ 'טסט םע םירבג
הליג ב"הרא קרוי-וינ Albany Medical Center-ב רקחמ
םצע תסמ - (Osteopenia) הינפואטסוא לש ההובג תוחיכש
םע םירבגב - סיזורופואטסואמ התוחפ הרמוחב הכומנ
(רטיל-יצדל םרג-וננ 300-מ תוחפ) תוכומנ ןורטסוטסט תומר
(Osteoporosis) סיזורופואטסואל ןוכיס רתיב םינותנ ולאו
.הז ןוכיס לדג ,תכשמתמ ךומנה ןורטסוטסוטה תפוקתש לככו
.םילפוטמ 235 ופתתשה ,הנש 50-מ רתוי ךשמנש ,בקעמב

American Urological Association (AUA) 2015
Annual Meeting in New Orleans


2015 ילוי
(2) םירבגב ןואכידו ךומנ ןורטסוטסט
יכ וליג ב"הרא George Washington University ירקוח
תילובג ןורטסוטסט תמר ללגב לופיטל ונפוה רשא םירבג
ירועיש ילעב ויה (Borderline Testosterone Levels)
הברהב םיהובג םייביסרפד םינימסתו (Depression) ןואכיד
םירבג 200 ופתתשה רקחמב .היסולכואה ללכל סחיב
םירבגהמ עבר .םיינואכיד 56% ויה םהמ ,77 דע 20 ינב
ולבס ,(Antidepressants) ןואכיד ידגונב ושמתשה
תינפוג תוליעפ ועצבו (Obesity) רתי תנמשהמ
וללכ םיצופנה םינימסתה .הכומנ (Physical Activity)
ינימ קשח ,(Erectile Dysfunction) יתפקיז יוקיל
,תוטעומ רקוב תופקיז ,(Decreased Libido) דורי
הניש תוערפהו (Low Energy) הכומנ היגרנא
.(Sleep Disturbances)

Journal of Sexual Medicine


2015 ילוי
םייסנניפ םינוכיס תליטנל םרוג ןורטסוטסט
תא ומיד רשא דרפס University of Alicante-ב םירקוח
ןורטסוטסטה תומרש וליג ,הדבעמב יסנניפה רחסמה חטשמ
.תולוע תיתורחתו הציחלמ הביבסב הסרובה ירחוס לש
ומרג תוהובג תומרב (Cortisol) לוזיטרוק וא ןורטסוטסט
רתוי םינכוסמ םיסכנב עיקשהל םירחוסל
.םישנו םירבג 142 ופתתשה רקחמב .(More Risky Assets)

Scientific Reports


2015 ילוי
יוקל הכיפש דוקפית רובע ליעי וניא ל'ג ןורטסוטסט
אצמ ב"הרא קרוי-וינ Weill Cornell Medicine-ב רקחמ
סיסב לע םשוימה (Testosterone Gel) ל'ג ןורטסוטסט יכ
ירסח םירבגב יוקל דוקפית תיתועמשמ רפשמ וניא ימוי
76 ופתתשה ,תועובש 16 ךשמנש ,רקחמב .ןורטסוטסט
תמרש ולאב הארנ לק רופיש .הלעמו 26 ינב םירבג
.תילמרונ המרל העיגה םהלש ןורטסוטסטה

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2015 טסוגוא
(6) םישישקב ירלוקסו-וידרק ןוכיס ןיטקמ ןורטסוטסטה לומרינ
יטיס סזנק Kansas City VA Medical Centre-ב רקחמ
לופיט תועצמאב ןורטסוטסטה תמר לומרינש אצמ ב"הרא
יפילח ןורטסוטסטב
ןיטקהל יושע (Testosterone Replacement Therapy)
:(Cardiovascular Events) םיירלוקסו-וידרק םינוכיס
לכמ התומתו (Stroke) ץבשו (Heart Attack) בל ףקתה
.םירבגב הביס
ולבס אלש אבצ יאצוי 83,010 לש םהינותנ וללכנ רקחמב
.תוירלוקסו-וידרק תויעבמ רבעב

European Heart Journal


2015 רבוטקוא
תובקעב תורפתשמ םינמש םירבגב ןורטסוטסטה תומר
לקשמ תדרוהל לוורש חותינ
,(Sleeve Gastrectomy Procedure) הביק לוורש חותינ
BMI-ה תדרוהב ליעי אצמנ ,75%-ב הביקה חפנ ןטקוה וב
.(Obese Men) םינמש םירבגב ןורטסוסטה תמר תאלעהו

םיחוודמ ב"הרא הינרופילק Stanford University ירקוח
(Bariatric Surgical Procedure) ירטאירב ךילה רחאלש
לודיג ווח תוכומנ ןורטסוטסט תומר ילעב םינמש םישנא
םירבג 24 ופתתשה רקחמב .ןורטסוטסטה תומרב רכינ
.הז חותינ ורבעש םינמש
עצומממ ןורטסוטה תומר ולע חותינה רחאל םישדוח 12
תילמרונה המרהשכ ,רטיליצדל םרג-וננ 423-ל 295 ןב
.רטיליצדל םרג-וננ 1,000-ל 300 ןיב הניה

Clinical Congress of the Am. College of Surgeons 2015


2015 רבוטקוא
רומשל עייסמ ןורטסוטסט תפלחה םוקמב רוזחיש
רבגה תוירופ לע
(Restoring Testosterone) ןורטסוטסטה רוציי לש רוזחיש
(Replacing It) ותפלחה ומכ ליעי תויהל יושע םירבגב
וארה םירקחמ ינש .(Fertility) תוירופה לע רשפתהל ילבמ
ןורטסוטסטה לש יעבטה ורוציי תא תרזחשמה הפורתל יכ
(Sperm Count) ערזה תריפס לע תילילש העפשה ןיא ףוגב
הדיריל םרוג (Testosterone Gel) ל'ג ןורטסוטסטש דועב
.הב הדח
ב"הרא Uni. of Tennessee Medical Center ירקוח
רציימ אוהש בושחל ףוגל םרוג ל'ג ןורטסוטסטש םיריבסמ
ךכו ונממ תוחפ רציימ אוה ןכלו ןורטסוטסט קיפסמ
.(Infertility) תוירופ-יא תמרגינ
ןורטסוטסטה לש ורוציי תרבגהל וז ךרד וושיה םירקוחה
.(Enclomiphene Citrate) ןפימולקנא הפורתה תרזעב ףוגב
תמרו רתי לקשמ ילעב םירבג 44 ופתתשה רקחמב
.הכומנ ןורטסוטסט

BJU International


2015 רבוטקוא
תיתפמא תורוהל דדמכ ןורטסוטסט
תמר יכ אצמ ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
הקוצמב םהלש תוקוניתה תא םיאורה םירבגב ןורטסוטסטה
דדמ תונבל רשפאמה רבד ,תדרוי (Infant in Distress)
.(Men's Parenting) רבגה תורוהל
םייושעש םימיוסמ תושגר באב ליעפהל יושע הכוב קונית
(Empathy) היתפמא :תילנומרוה הבוגתב םיוולמ תויהל
הילעב הוולמה הרמחה וא ןורטסוטסטב הדיריב הוולמה
.ןורטסוטסטה תמרב
םע ןויריהב ויה םהיתושנש םירבג 175 ופתתשה רקחמב
.ינשה םדלי

Developmental Psychobiology


2015 רבמבונ
(7) בל ףקתהל ןוכיס לידגמ וניא יפילח ןורטסוטסטב לופיט
,ב"הרא הטוי Intermountain Heart Institute-ב רקחמ
ןורטסוטסטה תמרש ,ללכ-ךרדב םיאירבה םירבג ופתתשה וב
וניא רבדה יכ אצמ ,ןורטסוטסט ףסות תועצמאב הנזוא םהב
ץבשל וא (Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיס םהב לידגמ
.(Stroke)
תומר ילעב 63 דע 52 ינב םירבג 1,472 ופתתשה רקחמב
רחא בקעמה .בל יפקתה לש רבע אללו תוכומנ ןורטסוטסט
.םינש 3 ךשמנ םילפוטמה

Am. Heart Ass. Scientific Session in Orlando 2015


2015 רבמבונ
בלה רירש םטוא תועראיה הניטקמ ןורטסוטסטה תמר לומרינ
(8) םירבגב התומתו
ןורטסטסט תפלחהב לופיט תעפשה תא קדב יתיפצת רקחמ
תויעב תמירג לע (Testosterone Replacement Therapy)
הז ללכב ,(Cardiovascular) תוירלוקסו-וידרק
(Stroke) ץבשו (Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
בלה רירש םטוא לש הירוטסיה אלל םישנא תצובק לע
עצוממ ליג ינב אבצ יאצוי 83,010 ופתתשה רקחמב .ץבשו
6-כ ךשמנש ,רקחמה תנקסמ .ךומנ ןורטסוטסט םע ,66
תיתועמשמ הדיריל רושק ןורטסוטסטב לופיטש איה ,םינש
.ץבשו בלה רירש םטואב ,הביס לכמ התומתב

Medscape


2015 רבמבונ
2-גוס תרכוס םע םירבגב ןורטסוטסטב לופיט
ופתתשה וב ,ב"הרא קרוי-וינ Uni. of Buffalo-ב רקחמ
ןורטסוטסט םע 44 ויה םהמ 2-גוס תרכוס םע םירבג 94
ןורטסוטסט תומרו 2-גוס תרכוס םע םירבגש אצמ ,ךומנ
.ןורטסוטסט תפלחהב לופיטמ הבר תלעות וקיפי תוכומנ
ןורטסוטסט תומר יכ רבכמ הז עודי םירקוחה ירבדל
תיתועמשמ הדירי םע דחא הנקב תולוע תוכומנ
רקחמה .(Insulin Sensitivity) ןילוסניאל תושיגרב
.תועובש 24 ךשמנ

Diabetes Care


2015 רבמצד
ימחר ךות לודיגל ןוכיסו ןורטסוטסטה תמר
ןוכיס השיאב לידגהל םילולע תוהובג ןורטסוטסט תומר
ירקוח .(Uterine Fibroids) םחרב םינרירש תוחתפתהל
הינרופילק Stanford University School of Medicine
לש ןה תוהובג תומר תולעב םישנ יכ ואצמ ב"הרא
ןהייח עצמאב (Estrogen) ןגורטסא לשו ןורטסוטסט
םילודיג לש םתוחתפתהל ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע
תומר םע םישנ תמועל (Benign Tumors) םיריפש
.תוכומנ ןורטסוטסט
ןהמ םישנ 3,240 ופתתשה ,הנש 13 ךשמנש ,רקחמב
.דבלב 43.6% רקחמה תא ומייס

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2015 רבמצד
םייחה עצמאב םישנב ןורטסוטסטב רוסחמ
עצמאב םישנה תיברמ לש ןמדב ןורטסוטסטה תמר
תכלוה ,רבעמה ליגב ונייהד ,(64 דע 45 ליג) ןהייח
(Libido) ודיביל/ינימה קשחב הדיריל ליבקמב הנטקו
הדיריה איש .(Personal Distress) תישיא הקוצמו
.וירחא וא 65 ליגב שחרתמ
ינימה קשחב טלוב רסוח וא רדעה הערפה/תנומסת
:(Hypoactive Sexual Desire Disorder/HSDD)
הערפהה איה ,תישפנ הקוצמב הוולמה הכומנ הקושת
.םישנב רתויב החיכשה תינימה

Menopause


2016 ראוני
היתפוכיספב לופיטל ןורטסוטסט
(Brain) חומה קלח לע עיפשמ רבגה רציימש ןורטסוטסטה
יבגל תוכלשה םע (Emotions) תושגרב הטילש לע יארחאה
.(Psychopaths) םיתפוכיספ
 

רסוחב תנייפאתמ (Psychopathy) היתאפוכיספ
,תוארהל וא ,שיגרהלו םירחא םע תוהדזהל תלוכי
.השוב וא הכובמ ,המשא ןוגכ םייתרבח תושגר
רחא םדא יתמ ןיבהל ולכוי אל ילוא םיתפוכיספ
.דחופ
השקמש המ ,לעוגל הובג ףס שי םהל םגש הארנ
.תוירסומ אל תויוליעפב ףתתשהל םהילע
.תומילאו תונפקותל תופוכת הרושק הייעבה

טולשל תוחפ לגוסמ תאפוכיספש וארה םירקחמ
תוגהנתהל ענכיהל יושע אוה .םיישגרה וישעמב
.יתרבח רשק לע השקמש רבד ,תיביסלופמיא
תורצב ומצע תא אוצמל לולע אוה ךכ בקע
.תימצע הטילש יאמ האצותכ קוחה םע


15 ונחב דנלוה Radboud University-ב םירקוח
תעפשה לע דומלל ידכ םייתפוכיספ םיילילפ םיניירבע
.תושגרב םתטילש לע ןורטסוטסטה

eNeuro