תושדח -B12 ןימטיו
Vitamin B12 - News

חומה תוצווכתהמ ןגמ B12 .טיו
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
B12 ןימטיו תגיפסו הקיטנג
ןטרס ינפמ םיניגמ B ינימטיו
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
קוניתב םימגפו B12 .טיו טועימ
קאילצ ילוחב ןיאטסיצומוהו B .טיו
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
B12 ןימטיוו תילופ 'חב ןוכיסה
ינורכ לועישו B12 'טיוב רוסחמ
B12 'טיוב רוסחמו 'גאפוקולג
רתוי םיחמש םישישקו B 'טיו
(1) רמייהצלא םיטיאמ B ינימטיו
(2) רמייהצלא םיטיאמ B ינימטיו
טקש קוניתל ןוירהב B12 ןימטיו
B12 'טיוב רוסחמל הפישנ תקידב
חומה תונוונתהל רושק רוסחמ
רמייהצלא ילוחל B12 ןימטיו
ךריה םצע תסמו B12 ןימטיו
ץבש רחאל B12 .טיוו תילופ .ח
תוקירז םוקמב B12 .טיו ףסות
B12 .טיוו תילופה .ח תעפשה
תילכש תורדרדיה טאמ B12 .טיו
B12 .טיו לולכל תילופ .ח לע
היצנמיד ענומ B12 .טיו
רתי תנמשהל ןוכיסו B ינימטיו
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
B12 .טיוב רוסחמו תילופ .ח
ןוירה ןמזב B12 ןימטיו
ןוירהב B12 ןימטיו טועימ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
םישישקל B12 .טיוו תילופ .ח
היצנמידו ןיאטסיצומוה תילופ .ח
יביטנגוק יוקילו B .טיוב רוסחמ


...B12 ןימטיו ואר

2003 ראוני
רמייהצלא ילוחב ןורכיז רפשמ B12 ןימטיו
הבישח ,(Perceiving) הנחבא ללוכ ,(Cognition) הרכהה ןיב רשק ונשי
סחיב תוכומנ רמייהצלא תולוח לש םמדב B12 ןימטיו לש ויתומר :ןורכיזו
.םיאירב םישנל
לופכ ןוכיסב םינותנ תוכומנ םמדב B12 ןימטיו תומרש םישנא יכ םג אצמנ
.תוניקת B12 ןימטיו תומר םהל םישנא תמועל תולחל

םילבוסה ולאל ליעוהל יושע B12 ןימטיוב לופיטש ואצמ םירחא םירקחמ
ןורכיזה תא רפשל יושע B12 ןימטיו יכ הרבסה התמוא אל .ןורכיז תויעבמ
.ןורכיז תויעבמ םילבוס םניאש םישנאב


2004 סרמ
ךריה םצע תסמו B12 ןימטיו
לוליד לש רבגומ בצקל תורושק B12 ןימטיו לש תוכומנ תומרש אצמ רקחמ
ותעפשהו B12 ןימטיו ןיב רשק לע טעמ עודי היה הכ דע .ךריה םצע תסמ
.דלשה הנבמ לע
תייסולכואב (Bone Mineral Density) םצעה תופיפצ תא ונחב םירקוחה
.סיזורופואטסוא ללגב םירבש לע רקחמב ופתתשהש הלעמו 65 תונב םישנ

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2005 סרמ
ץבש רחאל םירבשל ןוכיסו B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...םישישק


2005 ינוי
תוקירז םוקמב B12 ןימטיו ףסות
ותלבק ומכ הדימ התואב הליעי ,וב רוסחמ בקע ,B12 ןימטיו ףסות תליטנ
הדירי ללגב B12 ןימטיוב רוסחממ תופוכת םילבוס םישישק .תוקירזב
.ןוזמהמ ותוא גופסל םפוג לש ורשוכב
ףסותכ ותליטנ ךא ,תוקירז תועצמאב הז רוסחמ םילשהל היה גוהנ הכ דע
.תוחפ הביאכמו רתוי הלק ןוזמ
לש םהיתועפשה תא וקדבש ,דנלוה Wageningen University ירקוח
רוסחמ תא םצמצל ידכ ג"קמ 647 תוחפלב ךרוצ שיש וליג ,םינוש םינונימ
רוסחמ ןוזיאל שורד רשא ילמינימה ףסותה םהירבדל .םיזוחא 90 דע 80 ןב
רשא ,(RDA) תצלמומה תימויה הכירצהמ 200 יפ לודג B12 ןימטיוב ןותמ
.ג"קמ 3 לע תדמוע
םיחמומ לש םהירבדל ךא ,תרתומה תיברימה תימויה הכירצה העבקנ אל
.םויב ג"קמ 2,000 לע תולעל אל וז לע הינטירבב

Archives of Internal Medicine


2007 ראוני
B12 ןימטיו תמרב היולת תילופה הצמוחה תעפשה
...תלדגה


2007 ראורבפ
תילכשה תורדרדיהה תטאהו B12 ןימטיו
בצק תא טיאהל היושע (תילופ הצמוח אלל) B12 ןימטיו לש ותכירצ תלדגה
.היצנמידו (ליגב היולתה) תיביטינגוקה תילכשה תורדרדיהה
אצוממ םישישק 1,405 וקדבש ,ב"הרא University of Michigan ירקוח
היצנמידל ןוכיס תוליפכמ ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומר יכ וליג ,ינקיסקמ
תומרל תורושק רתוי תוהובג B12 ןימטיו תומרו תויביטינגוק תויוקללו
.ןיאטסיצומוה לש רתוי תוכומנ
.136%-ב הז ןוכיס לידגמ רתוי וא 13 Micromoles/Litre ןב ןיאטסיצומוה
הצמוחה תמר תאלעה .ןוכיסה תמר הלדג ,הנטק B12 ןימטיו תמרש לככ
ירצומ וב םירבגתמ ב"הראבש רוכזל שי ךא ,עיפשה אל םנמוא תילופה
.םינוש ןוזמ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
B12 ןימטיו לולכל תילופ הצמוח ףסות לע
...ירקוח


2007 רבמבונ
היצנמיד תענומ B12 ןימטיו תכירצ תרבגה
...תומר


2007 רבמבונ
רתי תנמשהל ןוכיס םיניטקמ B הצובקמ םינימטיו
...ןהייוכיס


2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
...רקחמ


2007 רבמצד
B12 ןימטיוב רוסחמ תעפשה הרימחמ תילופ הצמוח רתי
...ירקוח


2008 ראוני
ןוירהה ןמזב B12 ןימטיו תובישח
...ירקוח


2008 ראורבפ
ןילוסניאל תדוגנת לידגמ ןוירהב B12 ןימטיו טועימ
המר ודוה ןופ King Edward Memorial Hospital ירקוח לש םהירבדל
ההובג המרו ןוירהל םינושארה םישדוחה תשולשב B12 ןימטיו לש הכומנ
הייטנל םימרוג ןכמ רחאלש םישדוחה תשולשב תילופ הצמוח לש
.אצאצב ןילוסניאל תדוגנתל
,B12 ןימטיו לש ויתומר תא :תוהמיא 700 לש ןתנוזת תא וכירעה םירקוחה
הצמוחה לש התמר תאו ןיאטסיצומוהה תמר תא ,ןמדב תילופה הצמוחה
28-ה עובשבו 18-ה עובשב ,ןמדב (Methylmalonic Acid) תינולמליתמה
.םינש 6 ךשמב ולא תוהמיא לש ןהיאצאצ 653 תא ורטינ םה ןכ .ןוירהל

Diabetologia


2008 יאמ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
...ירקוח


2008 טסוגוא
םישישק רובע םיליעי B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...םחל


2008 טסוגוא
היצנמיד לע ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח לש םתעפשה
...התליחת


2008 רבמטפס
יביטנגוק יוקיל םרוג B ינימטיוב רוסחמ
...רקחמ


2008 רבמטפס
חומה תוצווכתה ינפמ ןגמ B12 ןימטיו
...רקחמ


2008 רבמטפס
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
...B12 ןימטיו


2008 רבמטפס
B12 ןימטיו תגיפס לע העיפשמ הקיטנג
םנמוא שי FUT2 ןגל .B12 ןימטיו תגיפסל עירפהל היושע תיטנג תונוש
.B12 ןימטיו לוצינו הגיפסה ,לוכיעה רשוכ לע הבושח ךא הנטק העפשה
תאז וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
.רחא רקחמב ופתתשהש יאפוריא אצוממ םישנ 1,658 לש םונגה תקירסב

Nature Genetics


2008 רבמבונ
ןטרס ינפמ 65 ינב לע םיניגמ B ינימטיו
...ףסות


2009 ראורבפ
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
...ירקוח


2009 סרמ
קוניתב םימגפו םאב B12 ןימטיו טועימ
םישנ יכ םיחוודמ ב"הרא US National Institutes of Health ירקוח
תדלל ,5 יפ ,ןוכיס רתיב תויוצמ ןמדב B12 ןימטיו לש הכומנ המר תולעב
םישנל האוושהב ,(Neural Yube Defects) יבצע רוניצ ימומ םע קונית
.B12 ןימטיו לש דאמ ההובג המר הנשי ןמדבש
.ןוירהב תויריא םישנ 278 ופתתשה ,1990 דע 1983-מ ךשמנש ,רקחמב

Pediatrics


2009 סרמ
קאילצ ילוחב ןיאטסיצומוה רתיו B ינימטיו
םילפוטמב ןיאטסיצומוהה תמר תא םידירומ B הצובקמ םינימטיו יפסות
.קאילצ תלחממ םילבוסה
יכ םיריבסמ דנלוה םדרטסמא VU University Medical Center ירקוח
הז ללכב ,הנוזת ירמוח הגיפס-יא לש תנומסתל המגוד איה קאילצ תלחמ
.B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש
םיאירב םישנא 50-ו קאילצ ילוח םירגובמ םישנא 51 ופתתשה וב ,רקחמב
יפסות ולטנש םילוח םתואב ןיאטסיצומוה תמר יכ אצמנ ,תרוקיב תצובקכ
אלש ולא תמועל ,הכומנ ןיאטסיצומוה תמר התייה B הצובקמ םינימטיו
.ולא םיפסות ולטנ

World Journal of Gastroenterology


2009 לירפא
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
...יפסות

2009 רבמבונ
ןטרסב םינכסמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
ופתתשהו היגברונ Haukeland University Hospital-ב הכרענש הריקס
B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש םיפסות ולטנש בל ילוח 7,000-ל בורק הב
ולידגה ולא םיפסות יכ האצמ ,םינש יצחו שולש ךשמב (המד) ובצלפ וא
הלחמהמ התומתל ,21%-ב (תואיר ןטרסל דחוימבו) ןטרס תולחמל ןוכיס
ולטנ אלש בל ילוחל האוושהב ,18%-ב רחא םרוג לכמ התומתלו 38%-ב
.ולא םיפסות

JAMA


2009 רבמצד
רבסומ יתלב ינורכ לועישו B12 ןימטיוב רוסחמ
םע םילפוטמ 40 ופתתשה וב ,הילטיא University of Turin-ב רקחמ
םרוג תווהל לולע B12 ןימטיוב רוסחמש הליג ,רבסומ יתלב ינורכ לועיש
תויעבו (Unexplained Chronic Cough) רבסומ יתלב ינורכ לועישל
.(Larynx) ןורגה לשו (Pharynx) עולה לש דוקפיתב
התלעה איה ליבקמבו ןימטסיהה לש ףסה תמר תא הרפיש ףסותה תליטנ
,B12 ןימטיוב רוסחממ ולבס רשא םילפוטמב לועישה ףס תא תיתועמשמ
.תרוקיבה תצובק ישנא לע העפשה לכ הל התייה אל ךא

World Allergy Organization XXI World Allergy Congress


2010 יאמ
B12 ןימטיוב רוסחמל הרושק 'גאפוקולג לש תכשוממ הליטנ
(Metformin/Glucophage) 'גאפוקולגב םילפוטמה 2-גוס תרכוס ילוח
ללגב ,B12 ןימטיוב רוסחממ לובסל םילולע תכשווממ הפוקת ךשמב
Academic Medical Center-ב םירקוח םיחוודמ תאז ,היוקל הגיפס
.2-גוס תרכוס םע םילפוטמ 390 ופתתשה רקחמב .דנלוה םדרטסמא

BMJ


2010 ינוי
רתוי םיחמש םישישקו B ינימטיו
םתוחתפתהל ןוכיס םצמצל היושע B12 ןימטיוו B6 ןימטיו תכירצ תלדגה
B12 ןימטיו לש ג"קמ 10 תב תפסות לכ .םישישקב ןואכיד ינימסת לש
.הנשל 2%-ב ןואכיד ינימסת לש םתוחתפתהל ןוכיסה תא הניטקה

ינב שיא 3,500 יבגל םינותנב ורזענ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
תעינמל ולא םיאצממ םיסחיימ םירקוחה .ב"הרא וגקישב םייחה הלעמו 65
תויסקוט תובוגתל םורגל לולעש רבד ,םדב ןיאטסיצומוה לש ותורבטצה
ילעב םניה םיינאכידה םישנאה ךותמ 52% ןכאו ןואכיד רימחהלו (תוליער)
.ההובג ןיאטסיצומוה תמר

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמטפס
(1) רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
...םהירבדל


2010 רבוטקוא
(2) רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
...םהירבדל


2011 סרמ
רתוי םיטקש תוקונית םשל ןוירהב B12 ןימטיו
...םישנ


2011 ינוי
B12 ןימטיוב רוסחמ יוליגל הפישנ תקידב
רשא השידח הפישנ תקידב וחתיפ ב"הרא Univ. of Florida-ב םירקוח
.B12 ןימטיוב רוסחמ לש רתוי קיודמו רתוי לוז ,רתוי ריהמ ןוחביא רשפאת
.הפישנה ןמזב ןמחפה תצומחת-וד תומכ תדידמ לע תססובמ הקידבה
.B12 ןימטיו לש סוטטסה לודג ,הלוע ותומכש לככ

Journal of Breath Research


2011 רבמטפס
יביטנגוק יוקיללו חומה תונוונתהל רושק B12 ןימטיוב רוסחמ
חומה לש ותונוונתהל ןוכיס םרוג הווהמ םדה לזונב B12 ןימטיוב רוסחמ
.(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקיללו (Brain Atrophy)
המר יכ וליג ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח
הלגתה רשא B12 ןימטיוב רוסחמל (Markers) םינמס המכ לש ההובג
(Methylmalonic Acid/MMA) תינולמליתמ הצמוח דחוימבו
,רתוי ןטק חומ חפנלו דורי יביטנגוק דוקפיתל םירושק ,ןיאטסיצומוהו
.רתוי רחואמ םינש 5-כ

ךילהת לש יאוולה ירצות) םיטילובטמה תא קודבל שי םירקוחה ירבדל
.דבלב םדה לזונב B12 ןימטיו לש ותמר תא אלו (םירמוחה ףוליח
.הלעמו 65 ינב שיא 121 ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב

Neurology