2 תושדח - E ןימטיו
Vitamin E - News 2

בל ףקתהל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
חומל קיזהל לולע E 'טיווב רוסחמ
םיאת ןוקיתו םירירש תיינבל E 'טיו
ינמוש דבכ ילוח ידוקפית E 'טיו
םיילתודנא תונורתי E 'טיו סקלפמוק
דבלב םישנב ,םצע תופיפצל E 'טיו
E 'טיו רתויל םיקוקז םינמש
חומב םילודיגו E ןימטיו ןיב רשקה
תלוביסו לונאירטוקוט E 'טיו
םישישקב תואיר תקלד ענומ E 'טיו
E 'טיו תגיפסל טלסב םיציב
תיחומ תורדרדיה דגנ E-ו C 'טיו
תילובטמ 'סת ילעבל E 'טיו רתוי
יתיילכ קזנל ןוכיס תיחפמ E ןימטיו
םא בלחב E 'טיו
רירשב קזנ ןיטקמ E ןימטיו ףסות
ןטרס דגנ ןוזממ E ןימטיו
תולולגב תושמתשמל E-ו C 'טיו
םיאירבב םד ילכ תואירבk E 'טיו
םייביטנגוק תונורתי לעב E ןימטיו
תויטנג תוערפהב ןטרס דגנ E 'טיו
E ןימטיוב ינטרס-יטנאה ןונגנמ
רמייהצלאל דדמכ E 'טיו סוטטס
הייעב הניא E 'טיו תכירצ רתי
ץבש ינפמ ןגמ לונאירטוקוט E 'טיו
םצעה תואירבל לונאירטוקוט E 'טיו
רמייהצלא ילוחב הדירי דגנ E 'טיו
תינומרעה 'סו E 'טיוו םוינלס ףסות
תואיר 'דו E 'טיוב םירישע םינמש
ץבשמ יחומ קזנ ענומ E 'טיו
ךומנ לקשמב לכשמ תנמו E 'טיו
הלפהב תנכסמ הכומנ E 'טיו תמר
םישישקב תואיר תקלד דגנ E 'טיו


E ןימטיו ואר
1 תושדח - E ןימטיו ואר

 
2012 לירפא
ףסות רשאמ ןטרס דגנ בוט ןוזממ E ןימטיו
לורפוקוט אתלד-ו אמג תרוצב ןוזממ E ןימטיו
המחלמב ליעוהל יושע (Gamma- and Delta- Tocopherol)
ןטרס יגוסב תוקלל ןוכיסה תא ןיטקהל ףאו (Cancer) ןטרסב
.םימיוסמ
יזר'ג-וינ Rutgers University ירקוח ירקוח לש םהירבדל
שמשמה ,(Alpha- form) אפלאה תרוצב E ןימטיו ב"הרא
.ולא תונוכת לעב וניא ,םיפסותב ללכ ךרדב

Cancer Prevention Research


2012 ינוי
ןוירה תעינמל תולולגב תושמתשמה םישנל E-ו C םינימטיו
...רקחמ


2012 טסוגוא
םיאירב םישנאב םדה ילכ תואירב תא קזחמ E ןימטיו
לע ןגמ הרצק הפוקת ךשמב לטינ רשא E ןימטיו ףסות
ילאיצנטופ קזנ ינפמ םדה ילכ לש יופיצה יאת לש םתלועפ
.תוחורא רחאל םדב רכוסה תומר לש םתיילע ןמזב
(Tocopherols) םילורפוקוט תבורעת ףסות יכ אצמנ
ךמות (Gamma-Tocopherol) לורפוקוט-אמגב רשעומה
םיאתה :(Endothelial Function) ילטודנאה דוקפיתב
.םיאירב םירבגב ,םדה ילכ לש םכות תא םיפצמה

ב"הרא University of Connecticut-ב רקחמב ,אצמנ ןכ
היילע ןיטקהו םדה ילכב םדה תמירזב עייס ףסותהש
תבוכרת :(Malondialdehyde/MDA) דיהדלאידנולמב
(Reactive Carbonyl Compound) תיביטקאיר תינוברק
.(Oxidative Stress) תינוצמיח הקעל חכומ ןמס הווהמה
.22 עצוממ ליג ינב םיאירב םירבג 15 ופתתשה רקחמב

Journal of Nutritional Biochemistry


2012 טסוגוא
םייביטנגוק תונורתי לעב E ןימטיו
ןיטקהל היושע םדב E ןימטיו יגוס לכ לש םהיתומרב היילע
(Mild Cognitive Impairment) ןותמ יביטנגוק יוקילל ןוכיס
.(Aging) םישישק ברקב
תעפשה תא ונחבש ,הידבש Karolinska Institutet ירקוח
רמייהצלא תלחמו ןותמ יביטנגוק יוקיל לע E ןימטיו יגוס 8 לכ
תוהובג E ןימטיו תומר ילעבש וליג (Alzheimer's Disease)
8%-ו ןותמ יביטנגוק יוקילל 15% ןב תחפומ ןוכיסב ויה םדב
.רמייהצלא תלחמל
יביטנגוק יוקיל ילעב 166 ,רמייצלא ילוח 168 ופתתשה רקחמב
ויה םיפתתשמה .ילמרונ יביטנגוק דוקפית ילעב 187-ו ןותמ
.הלעמו 65 ינב

Neurobiology of Aging


2012 רבמטפס
תויטנג תוערפה םע םישנאב ןטרסל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
םירסומ ב"הרא דנלבילק Lerner Research Institute ירקוח
תונוש (Cancer) ןטרס תולחמ עונמל יושע E ןימטיו ףסות יכ
תיטנג הערפה הנחבוא אל םהב םילפוטמב
רבודמ .תמיוסמ (Under-Recognized Genetic Disorder)
תויטנג תויצטומ :(Cowden Syndrome/CS) ןדואק תנומסתב
,היגרנאל םיארחאה םינוש םינגב (Genetic Mutations)
בקע תאז ,תונוש ןטרס תולחמב ןהב םילוחה תא תונכסמה
תוליער ןצמח תורזגנ לש םתורבטצה
יאת קזנל תומרוגה (Reactive oxygen species/ROS)
.ןטרסב ןכסמה

Clinical Cancer Research


2013 סרמ
E ןימטיו לש ינטרס-יטנאה ןונגנמה
דמועה ןונגנמה תא והיז ב"הרא Ohio State Uni. ירקוח
.E ןימטיו לש (Anti-Cancer) תינטרס-יטנאה ותנוכת ירוחאמ
(Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלאכ ותרוצב ןה יכ אצמנ
תא םלוב E ןימטיו (Gamma-Tocopherol) לורפוקוט-אמגכו
ינויח רשא (Akt) טקא יורקה (Enzyme) םיזנאה תוליעפ
.ןטרסה יאת לש םתודירשל
ןוויכ ,ליעות אל E ןימטיו ףסות תליטנש םיריהזמ םירקוחה
תושורדה E ןימטיו לש תולודגה תויומכה תא עולבל ןתינ אלש
רוציל איה םירקוחה תרטמ .תינטרס-יטנאה העפשהה תלבקל
ךורצל םדא ינב ולכוי ותוא ןוכנה ןונימב E ןימטיו תלולג
.ןטרס תולחמ תעינמ םשל םוי ידמ

Science Signaling


2013 לירפא
רמייהצלא תלחמל דדמכ םדב E ןימטיו סוטטס
E ןימטיו תמר הידבש Karolinska Inst. ירקוח לש םהירבדל
רמייהצלא תלחמ ינפמ הנגהה תא רפשל היושע םדב
ןוחביא םשל .הנוחביא תא רפשלו (Alzheimer's Disease)
ןותמ יביטנגוק יוקיל ילעבו רמייהצלאה ילוח ןיב לידבמ
םיאירב םישנא ןיבל (Mild Cognitive Impairment/MCI)
.MRI קרוסב םירקוחה ורזענ ,תרוקיבה תצובק תא וויהש
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה ןהו םילוחה ןה יכ ררבתה
תצובקל האוושהב םדב תוכומנ E ןימטיו תומר ילעב ויה
.תרוקיבה

Journal of Internal Medicine


2013 לירפא
הייעב הווהמ הניא E ןימטיו תכירצ רתי
םירקחמ ורקסש ב"הרא Oregon State University ירקוח
ןוזמ יפסותמ וא הנוזתמ E ןימטיו תמר לכש ואצמ ,םימדוק
תמדוק הריקסל דוגינב תאז ,יתואירב ןוכיס הווהמ הניא
.התומתו תואירב ינוכיס ינפמ העירתהש
יפדוע תא םיקיחרמ םייגולויב םינונגנמ םירקוחה ירבדל
.תינעגופ הכירצ םירשפאמ םניא טעמכו ףוגהמ םינימטיוה
תוטלוש רשא תוכרעמ יתש (Liver) דבכב וליג םירקוחה
.םיפדוע ונממ תושירפמו ףוגב E ןימטיו תומרב

Journal of Lipid Research


2013 ינוי
ץבש ינפמ ןגמ לונאירטוקוט גוסמ E ןימטיו
יכ אצמ ב"הרא Ohio State University-ב םירבכעב רקחמ
(Alpha-Tocotrienol) לונאירטוקוט אפלא גוסמ E ןימטיו
(Stroke) יחומ ץבש רחאל ףסונ קזנ ינפמ הנגה קפסל יושע
ונייהד ,(Neural Damage) םינוריונל קזנ תעינמ ידי-לע
,םיבושח (Genetic Transcripts) םייטנג םילילמת ןדבוא
.ץבשה ןמזב שחרתמה רבד

Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism


2013 רבמטפס
םצעה תואירבל ליעומ לונאירטוקוט גוסמ E ןימטיו
תויטורופואטסוא תודלוחב םייזלמ םירקוח וכרעש רקחמ
לונאירטוקוט גוסמ E ןימטיו יכ אצמ רבעמה ליג תונב
םצעה תואירב תא רפשל יושע (Tocotrienol)
םיניטטס אלל וא תפסותב ,התוא תונבלו (Bone Health)
.(Statins)

Evidence-Based Complementary & Alt. Medicine


2014 ראוני
רמייהצלא ילוחב תידוקפית הדירי דגנ E ןימטיו
אצמ Minneapolis VA Health Care System-ב רקחמ
תידוקפית הדירי טיאהל רזוע E ןימטיו לש ימוי ןונימ יכ
םילבוס רשא םילוחב (Functional Decline)
וא הנותמ (Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחממ
.םיקוקז םה הל החגשהה תדימ לע ךכב לקמו הרומח

הנותמ רמייהצלא תלחמ ילפוטמ 613 ופתתשה רקחמב
זרטסאנילוכליטצא ענומב ושמתשהש הרומח דע
תא לידגהל ידכ (Acetylcholinesterase Inhibitor)
ןילוכליטצא רטימסנרטוריונה תלועפ לש הכשמו התמר
.(Acetylcholine)

JAMA


2014 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םילידגמ E ןימטיוו םוינלס יפסות
Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמ
(Selenium) םוינלס לש םילודג םינונימש אצמ ב"הרא לטאיס
תינומרעה ןטרסל ןוכיסה תא לידגהל םילולע E ןימטיו לשו
ינפל רבגה לש םוינלסה תמרמ תולתב ,(Prostate Cancer)
.םיפסותה תליטנ
3,117-ו תינומרעה ןטרס םע םילפוטמ 1,739 ופתתשה רקחמב
:םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא ,תרוקיב תצובקכ שיא
.Vitamin E Cancer Prevention Trial /SELECT & Selenium

Journal of the National Cancer Institute


2014 יאמ
תואיר תקלדל םירושק E ןימטיוב םירישע םינמש
יכ אצמ ב"הרא וגקיש Northwestern Medicine-ב רקחמ
םהב ,(Vitamin E-Rich Oils) E ןימטיוב םירישע םינמש
סרית ןמשו (Soybean Oil) היוס ןמש (Canola Oil) הלונק ןמש
,(Lung Inflammation) תואיר תקלדל םורתל םילולע (Corn Oil)
(Airway Hyperresponsiveness) המישנה יכרד לש רתי תושיגר
.(Asthma) המתסאל םגו

,(Olive Oil) תיז ןמש ומכ ,E ןימטיוב םירישע םינמש תאז תמועל
(Almond Oil) םידקש ןמש ,(Wheat Germ Oil) הטיח טבנ ןמש
-אפלא גוסמ E ןימטיוב םירישעה (Sunflower Oil) תוינמח ןמשו
תואירה תלוביק תא םירפשמ (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט
.םדוקפית תאו
םדוק רקחמב ופתתשהש 30 דע 15 ינב שיא 5,115 ללכ רקחמה
.Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study/CARDIA

Northwestern Medicine


2014 יאמ
ץבשמ האצותכ יחומ קזנ תיחפמ וא ענומ E ןימטיו
Ohio State University Wexner Medical Center-ב רקחמ
ויתורוצמ תחא :(Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוט יכ אצמ ב"הרא
םרגנה (Brain Damage) יחומ קזנ ןיטקהל יושע ,E ןימטיו לש
.(Stroke) יחומ ץבש ךלהמב
יכ אצמנ ,תועובש 10 ךשמב ,לונאירטוקוטה תקפסא רחאל
(Arteriogenesis) םימייק םד ילכ לש תוחתפתהל םרג רבדה
,(Oxygen) ןצמחל השירדל הבוגתב ,לדג םרטוקש ךכב
םדה תקפסא תלדגהל תודוה יחומ קזנ עונמל יושעש ךילהת
.ןצמח ומיע איבמה

Ohio State University Center for Clinical
and Translational Science


2014 רבמבונ
רתויב ךומנ לקשמב םידלונב לכשמ תנמ רפשמ E ןימטיו
...רקחמ


2014 רבמצד
הלפהב תנכסמ הכומנ E ןימטיו תמר
Johns Hopkins Bloomberg Sch. of Pub. Health-ב רקחמ
E ןימטיוב רוסחמ יכ הליג שדלגנבב ךרענש ב"הרא דנלירמ
ןויריהב םישנ ברקב (Miscarriage) הלפהל רושק תויהל לולע
(Diet) הנוזתה רופישל יכ הלוע רקחמהמ .(Pregnancy)
E ןימטיו תכירצ דודיע וא תוינע תונידמב ןויריהב םישנ ברקב
העפשה תויהל היושע ןויריהב םישנל ןוזמ יפסות תועצמאב
.(Fertility) תוירופה לע הרישי
הנגהב E ןימטיו לש ודיקפת תא םיששאמ רקחמה יאצממ
.ןויריהב םישנ 1,605 ופתתשה רקחמב .ןויריהה תעב רבועה לע

American Journal of Clinical Nutrition


2014 רבמצד
ץופנ גוס ינפמ םישישק םירבכע לע ןגמ E ןימטיו ףסות
תואיר תקלד לש
ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni. School of Medicine ירקוח
ורפיש E ןימטיו תפסות ולביקש םישישק םירבכע יכ ואצמ
ויהו םהלש (Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא ךכב
םרוגה (Bacterial Infection) ילאירטקב םוהיז ינפמ םינגומ
רתיב םינותנה הלעמו 65 ינב םירגובמב תואיר תקלדל בורל
.(Pneumonia/Inflammation o/t Lungs) תואיר תקלדל ןוכיס
קדייחה אוה תואיר תקלד לש רתויב ץופנה גוסל םרוגה
.(Streptococcus Pneumoniae) הינומואנפ סוקוקוטפרטס

The Journal of Immunology


2015 ראורבפ
בל ףקתהל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיו
הזילנא-אטמב ,הילטיא Sapienza Uni. of Rome ירקוח
םייארקא םיינילק םירקחמ 16 וללכנ הב (Meta-Analysis)
בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקהל יושע E ןימטיו ףסות יכ ואצמ
םבולישש אצמנ .בל ףקתה / (Myocardial Infarction)
תלטבמ םירחא (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא לש
ואיבה םויב 'חי 800 דע 400 ינב םינונימ .וז העפשה
.20%-ב בל תקיפס-יאל ןוכיסה תנטקהל

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2015 לירפא
חומל קיזהל לולע E ןימטיווב רוסחמ
רוסחמש וליג ב"הרא Oregon State University ירקוח
םתקפסא שוביש ידי-לע ,חומל קזנ םורגל לולע E ןימטיוב
םינוריונה תואירבל םיינויחה (Nutrients) הנוזתה ירמוח לש
.(Zebrafish) הרבז יגדב עצוב רקחמה .(Neuronal HealthI)

Journal of Lipid Research


2015 יאמ
םיאת ןוקיתו םירירש תיינבל ינויח E ןימטיו
יכ וארה ב"הרא Georgia Regents University-ב םירקוח
(Plasma Membranes) המזלפה ימורק ןוקיתל ינויח E ןימטיו
םיאתה E ןימטיו לש התואנ תומכ אלל רמולכ ,םיאתה לש
לוכי רבדה .קזנ םרגנש רחאל םמצע תא ןקתל םילוכי םניא
(Muscle Cells) רירש יאת ומכ ,םיבר םיאתל הייעב תווהל
.םהב שומישה םצעמ קר םיערקנ רשא
תמרוג םישישק םיכרוצ התוא היוקל הנוזת יכ ןאכמ ןבומ
...ל םהב
(Frailty) השלוח/תוירירבש
(Muscle Weakness) םירירש תשלוח
(Unsteadiness) תוביצי רסוח
גני'גייא-יטנא ירצומב E ןימטיו לש ותללכהל ואיבה ולא לכ
.(Anti-Aging Products)

Free Radical Biology and Medicine


2015 ילוי
ינמוש דבכ ילוחב דבכה דוקפית תא רפשמ E ןימטיו
יושע E ןימטיו יכ ואצמ ןפי Aichi Medical University ירקוח
(Liver Function) דבכה דוקפית תא תיתועמשמ רפשל
לוהוכלא תכירצמ עבונ וניאש ינמוש דבכמ םילבוסה םילפוטמב
הז ללכב (Non-Alcoholic Fatty Liver Diseases/NAFLD)
םילפוטמב דחוימב ,(Non-Alcoholic Steatohepatisis/NASH)
דבכה לש (תוקלטצה) סיזורביפ םג רפיש לופיטה .םירגובמ
.(Hepatic Fibrosis)

Nutrition


2015 טסוגוא
םיילתודנא תונורתי הארמ E ינימטיו סקלפמוק
אצמ תודלוחב ךרענש הילרטסוא RMIT University-ב רקחמ
(Tocotrienol/TCT) לונאירטוקוט גוסמ E ןימטיו לש םבוליש יכ
דוקפיתב ךומתל יושע (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלאו
התארנ אלש העפשה ,(Endothelial Function) ילאילתודנאה
.דבלב לונאירטוקוטב היה שומישהשכ

Oxidative Medicine and Cellular Longevity


2015 רבוטקוא
דבלב םישנב ,םצע תופיפצ רפשמ E ןימטיו
תוהובג תומר יכ אצמ ןיס Sun Yat-sen University-ב רקחמ
(Dietary Intake) תיתנוזת הכירצמ האצותכ םדב E ןימטיו לש
ההובג (Bone Mineral Density/BMD) םצע תופיפצל תורושק
םישנ 2,178 ופתתשה רקחמב .םירבגב אל ךא ,םישנב רתוי
ךכ-לע םיעיבצמ םיאצממה .75 דע 40 ינב םירבג 1,025-ו
(Osteoporosis) סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקמ E ןימטיוש
.םישנב
,(Lumbar Spine) ינתומה הרדישה דומעב ואטבתה םירופישה
(Intertrochanteric Femur) ךריה םצע ,(Hips) םייכריה
.(Femur Neck) ךריה םצע ראווצו

British Journal of Nutrition


2015 רבמבונ
השעמל ךא ,E ןימטיו רתויל םיקוקז םינמש םישנא
תוחפ םילבקמ
(Obese) םינמש יכ אצמ ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמ
םידמוע (Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסת םע
םיקוקז םה דחא דצמ .E ןימטיוב רבודמ רשאכ הריתס ינפב
תומרוג ןמזב ובו םלקשמ ללגב E ןימטיו לש רתוי הלודג הנמל
הלדג (Oxidative Stress) תינוצמיח הקעל תורחא תויעב םהל
.E ןימטיו לש התוחפ תוליעילו תכלוהו
רוסחממ םיאקירמא לש דאמ לודג רפסמ לבוס ךכמ האצותכ
תולחמ לש לודגה רפסמל םרוגה תויהל לולעש E ןימטיוב ינורכ
,(Diabetes) תרכוס ןהב ,תילובטמה תנומסתל תוסחוימה
רמייהצלא תלחמו (Cancer) ןטרס ,(Heart Disease) בל תלחמ
.(Alzheimer's Disease)

American Journal of Clinical Nutrition


2016 יאמ
חומב םילודיגו E ןימטיו ןיב רשקה
לש םימושירה תא ונחבש הידבש Umea University ירקוח
(Cancer Registry of Norway) הידבשב חומה ןטרס ירקמ
רתיו םדב E ןימטיו תומר ןיב רשק ואצמ הנש 20 ךשמב
.(Brain Tumor) חומב םילודיגל ןוכיס
תוחתפתה ןייצמה (Biomarker) יגולויב ןמס וליג םירקוחה
םיברועמה םיטילובטמ 9 ללוכ ןמסה .חומה ןטרס לש תידיתע
.(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאה לש םזילובטמב

Oncotarget


2016 טסוגוא
תלוביס תונורתי לעב לונאירטוקוט גוסמ E ןימטיו
תונמש תודלוחב הילרטסוא Victoria University-ב רקחמ
גוסמ E ןימטיו יפסות יכ אצמ תועובש 10 ךשמנש (Obese)
הציר ינמז ךיראהל םייושע (Tocotrienol) לונאירטוקוט
תלוביסה תא רמולכ ,50%-ב (Running Times)
.(Whey Protein) הניבג ימל המודב ,(Endurance)
.תאז לידגה אל דחי םיינשה לש בוליש

PLOS One


2016 רבוטקוא
םינשעמ םניאש םישישק םירבגב תואיר תקלד ענומ E ןימטיו
...רקחמ


2016 רבוטקוא
E ןימטיו תגיפס תא הלידגמ טלסל םיציב תפסוה
תפסוה יכ וליג ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח
תלוכי תא לידגת תוקרי (Salad) טלסל תומלש (Eggs) םיציב
תומלש םיציב 3 תפסוה .תוקריהמ E ןימטיו גופסל ףוגה
.7 יפ דע 4 יפ (Absorption) הגיפסה תא הלידגה םיטלסל
רפשל יושע ןוזמב דחא ביכרמ דציכ שיגדמ הז אצממ
.רחא ביכרמ לש יתנוזתה וכרע תא

The Journal of Nutrition


2017 ראוני
תיחומ תורדרדיה ינפמ םיניגמ E-ו C ןימטיו יפסות
ליגל הרושקה
Cent. of Excellence for the Aging of Quebec-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל םייושע E ןימטיוו C ןימטיו יפסות יכ הליג הדנק
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק תורדרדיהל
יכ אצמנ ,הלעמו 65 ינב שיא 5,269 ופתתשה וב ,רקחמב
יוקילל ןוכיסה תא וניטקה E-ו C ןימטיו יפסות וכרצש ולא
.23%-ב (Cognitive Impairment) יביטנגוק
E ןימטיו יכ אצמ הידבש Karolinska Institutet-ב רקחמ
.(Brain Health) חומה תואירב תא לידגמ ויתורוצ לכ לע

Annals of Pharmacotherapy


2017 ראוני
E ןימטיו רתוי ךורצל תילובטמ תנומסתמ םילבוסה לע
םישנאש אצמ ב"הרא Oregon State University-ב רקחמ
(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתמ םילבוסה
תיתועמשמ םיקוקז (Obesity) רתי תנמשהמ םג ךכיפלו
.(Alpha-tocopherol) לורפוקוט אפלא גוסמ E ןימטיו רתויל
םיזוחא 50 דע 30-ל םיקוקז ולא םישנאש וליג םירקוחה
.םיאירב םינשא רשאמ E ןימטיו רתוי

American Journal of Clinical Nutrition


2017 סרמ
תובקעב ףירח יתיילכ קזנל ןוכיס תיחפמ E ןימטיו
ילילכ רותניצ
העפשה הווהמ (Acute Kidney Injury) ףירח יתיילכ קזנ
בל רותניצל הרושק רשא (Adverse Effect) תילילש
וללכנ הב הזילנא-אטמ .(Coronary Angiography)
ירקוח וכרע התוא ,םייארקא םירקחמ 3
האצמ ןאריא Iran University of Medical Sciences
.62% דע רועישב הז ןוכיס ןיטקהל יושע E ןימטיו יכ

American Journal of Kidney Diseases


2017 ילוי
ליפורפ לע עיפשמ לורפוקוט אפלא גוסמ E ןימטיו
םא בלחב E ןימטיו
יושע (Alpha-Tocopherol) לורפוקוט אפלא גוסמ E ןימטיו
.(Breast Milk) םא בלחב E ןימטיו ליפורפ לע עיפשהל
הלומרופ וא םאה בלח אוה ירקיעה ורוקמש ,הז ןימטיו
םיבצעה תכרעמ תוחתפתהל ינויח ,(Formula)
.קוניתה לש (Nervous System)
יושע יכ האצמ ב"הרא ויהוא Abbott Nutrition תרבח
קוניתל עיגמ אוה םא E ןימטיו לש בכרהב לדבה תויהל
יטטניסה רצומה םהירבדל .תיטטניס ךרדב וא םא בלחמ
רצומהש דועב (Stereoisomers) םירמוזיאואירטס 8 ליכמ
.דבלב דחא ליכמ יעבטה

The Journal of Nutrition


2017 טסוגוא
רירשב קזנ ןיטקמ E ןימטיו ףסות
ליזרב ולואפ ואס State University of Campinas-ב רקחמ
-יטנא לופיטל ךופהל יושע E ןימטיו ףסות יכ אצמ םירבכעב
רירש יביסל םרגנש קזנ ןיטקהלו יטנדיסקוא
.(Muscle Fiber Damage)
(Muscular Dystrophy) םירירש ןווינ לש הרוצב רבודמ
םירירש תשלוחב תנייפואמה תיתשרות הערפה וא
.(Dystrophinopathy) היתפוניפורטסיד / תמדקתמ
(Tocopherols) לורפוקוט יגוס 4-ב ושמתשה םירקוחה
םיחמצב וזטנוסש ((Tocotrienol) ) לונאירטוקוט יגוס 4-ו
רירשל קזנה תדימ .םוי 14 ךשמב םהב וטלעוה םירבכעהו
(Creatine Kinase/CPK) זאניק ןיטאירקה תומר יפל הדדמנ
קזנה תדימ לע ועיבצה תוהובג תומר .םירבכעה םדב
.םירירשה יביסב

Nutrition