...ודקובא ואר
 
2000 רבמצד
דבכה לע ןגמ ודקובא
,תודלוחב ךרענש רקחמב ,ןפי Shizuoka University-ב םירקוח
תיחפהל ,(Liver) דבכה לע ןגהל היושע ודקובא תליכא יכ וליג
.חומה לע הנגהב עייסלו לורטסלוכ

םינוש תוריפ יגוס 22 ולביקש דבכ יקזנ םע תודלוחב ךרענ רקחמה
תא תיחפה ודקובאה יכ אצמנ .הניגמה םתעפשה תא ןוחבל ידכ
לופיטל הפורת ודקובאהמ חתפל םינעדמה תנווכב ןכלו דבכה יקזנ
.(Hepatitis) דבכ תקלדב

הנגהה תונוכת לעבכ ודקובאה אצמנ וקדבנש תוריפה לכ ןיבמ
תוליעפ ואצמנש תובוכרת 5 קזיח אוה .דבכה לע רתויב תוליעיה
.דבכל םיקזנה תנטקהב

Int. Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2000


2003
םירחא םייחמצ םינמשל האוושהב ודקובא ןמש תונוכת
תא וושיה ב"הרא University of Massachusetts-Lowell ירקוח
ןמוש תעיקש לע םירחא םייחמצ םינמשו ודקובאה ןמש ותעפשה
.תובנראב ךרענ יוסינה .(Atherogenicity) םדה-ילכ תונפדב

תיז ןמש ,סוקוקה זוגא לש יוורה ןמשה תמועל התשענ האוושהה
תונושה תוגרדה תאוושה .יוור-יתלב בר סרית ןמשו יוור-יתלב דח
.ןיעב הניחבב התשענ םיקרועה תשרט לש

,ההובג םיקרוע תשרט תגרדל םרוג סוקוקה זוגא ןמש יכ ררבתה
.ודקובאה ןמשו תיזה ןמשמ טעמב עורג היה סריתה ןמש
וכרצש תובנראב האצמנ רתויב ההובגה HDL לורטסלוכה תמר
.םייוור-יתלב דחה םינמשה ינש תא
תמירג לש הגרדב אצמנ ודקובא ןמש יכ איה םירקוחה תנקסמ
.תיז ןמשו סרית ןמש לש וזל המודה תשרט

Journal of the American College of Nutrition


2005 ראוני
תינומרעה ןטרס םיענומ ודקובאב םירמוח
תיצמת יכ הליג ב"הרא University of California-ב רקחמ
יאתב תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה תא תמצמצמ ודקובא
.הדבעמ יאנתב ןטרס
ןיאטולל רתויב רישעה רוקמה אוה ודקובא יכ םינייצמ םירקוחה
,םירקוחה ועציב ותוא ,יוסינב .רתויב םילכאנה תוריפה 20 ןיבמ
רוהט ןיאטוללש דועב 60%-ב םצמטצה ינטרסה לודיגה יכ אצמנ
ודקובאב ןיאטולה יכ םיקיסמ םירקוחה .העפשה וילע התייה אל
.ינטרסה לודיגה דגנ םירחא םירמוח םע בולישב לעופ

Journal of Nutritional Biochemistry


2005 סרמ
םידיאונטורק תגיפסב עייסמ ודקובא
ודקובאה יכ םיחוודמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
םיניגמה הנוזת ירמוח לש םתגיפס תא 15 יפ לידגהל לוכי
.ןורוויעו ןטרס תולחמ ,בל-תלחמ ינפמ
:םידיאונטורק יגוס 4 לע ודקובאה תעפשהב וזכרתה םירקוחה
.ןפוקילו ןיאטול ,ןיטורק-הטב ,ןטורק-הפלא
םרג 150 ולביק ,םיאירב םישנא םלוכ ,רקחמב םיפתתשמה 11
.ןמוש םרג 24-כ םיליכמה ,ודקובא

ןפוקיל 4.5 יפל בורק וגפס ודקובא תפסותב הסלס וכרצש ולא
וגפס טלס םע םלש ודקובא וכרצש ולא .ןיטורק-הטב 2.5 יפו
.ןיטורק-הטב 15 יפו ןיטורק-הפלא 7 יפ ,ןיאטול 5 יפ
ודקובא תכירצ ומכ תלעופ ודקובא יצח תכירצ םירקוחה ירבדל
.םידיאונטורק תגיפסב רבודמשכ םלש

Journal of Nutrition


2007 רבמטפס
הפה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ודקובא
הנוזת ירמוח יכ וליג ב"הרא Ohio State University-ב םירקוח
.(Oral Cancer) הפה ללח ןטרסב המחלמב רוזעל םייושע ודקובאב
םתוחתפתה תא עונמלו ןטרס יגוס המכ לוטקל םייושע ולא םירמוח
ועגפנ אל םיילמרונ םיאת .ןטרס יאתל םיינטרס-םדק םיאת לש
.ולא םירמוחמ

קלחכ תוריפה תמישרב לולכ תויהל ודקובאה לע םירקוחה ירבדל
.ןטרס ענומ טירפתמ

Seminars in Cancer Biology